BEGIN:VCARD VERSION:3.0 FN;CHARSET=utf-8:Mag. Martha Suda UID:3280491 N;CHARSET=utf-8:Suda;Martha; TITLE;CHARSET=utf-8:Wirtschaftsdelegierte:r, ADR;CHARSET=utf-8;TYPE=WORK:;;Zmaja od Bosne 11;Sarajevo;;71000; LABEL;CHARSET=utf-8;TYPE=WORK:Zmaja od Bosne 11\n71000 Sarajevo ORG;CHARSET=utf-8: TEL;CHARSET=utf-8;TYPE=WORK,VOICE:+387 33 26 78 40 EMAIL;CHARSET=utf-8;TYPE=PREF,INTERNET:Sarajevo@wko.at END:VCARD