th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

A szakmai alkalmassági igazolás

Befähigungsnachweis

A szakmai alkalmassági igazolás magában foglalja mindazokat az okmányokat, melyek segítségével a vállalkozó igazolja, hogy birtokában van mindazoknak a szakmai és kereskedelmi-jogi ismereteknek, képességeknek és tapasztalatoknak, amelyek lehetővé teszik egy szabályozott ipari tevékenység önálló gyakorlását.

Az általános személyes feltételek meglétén túl az ipar bejelentésekor, illetve az iparjogi ügyvezető kinevezésekor speciális feltételként igazolni kell a szakmai alkalmasságot.

A szakmai alkalmasság igazolása mint az iparűzési engedély megszerzésének feltétele

  • Szabályozott ipari tevékenységek: Ezen ipari tevékenységek számára az iparűzés bejelentésekor be kell mutatni a megfelelő szakmai alkalmasságról szóló igazolást.
  • Szabad ipari tevékenységek: Ezek számára nincs előirányozva a szakmai alkalmasság igazolása.
  • Ipari vállalkozás formájában gyakorolt ipari tevékenységek: Néhány ipari tevékenység (pl. építész, fegyverműves) kivételével nem szükséges a szakmai alkalmasság igazolása.

Kinek kell bizonyítania szakmai alkalmasságát?

Egyszemélyes társaságok esetén a tulajdonosnak igazolnia kell szakmai alkalmasságát, vagy pedig az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezetőt kell kineveznie. A társaságoknak (nyitott társaság, Bt., Kft., Rt.) az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezetőt kell kinevezniük, akinek a társaság nevében kell igazolnia szakmai alkalmasságát.

A szakmai alkalmasság igazolásának módja

Igazoló okmányokként a következő bizonyítványok jöhetnek szóba:

  • sikeres mestervizsga, vagy egyéb minősítő vizsga letételéről szóló bizonyítvány,
  • sikeres vállalkozói vizsgabizonyítvány,
  • egyetemi szintű végzettséget igazoló bizonyítvány,
  • szakfőiskola, iskola, tanfolyam sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány,
  • sikeres szakvizsga bizonyítványa,
  • szakmai tevékenységről szóló igazolás
  • üzemvezetőként vagy önálló vállalkozóként vezető pozícióban kifejtett tevékenységről szóló igazolás.

A szövetségi digitalizálási és gazdaságügyi miniszter rendeletben határozza meg minden gazdasági tevékenység számára, hogy konkrét esetben milyen igazoló okmányok szükségesek – önmagukban vagy egymással összefüggésben – az adott szabályozott ipari tevékenység engedélyezési követelményeinek teljesítéséhez.

Tudnivaló: Olyan személyek számára, akik szakképzettségüket, illetve szakmai gyakorlatukat az EU/EGT egyik tagállamában szerezték, különleges rendelkezések vannak hatályban.

A mestervizsga és a minősítő vizsgák letételére feljogosító feltételek

A mestervizsga, vagy egyéb minősítő vizsgák letétele a nagykorúság kivételével egyetlen más engedélyezési feltételhez sem kötött. Ugyanez érvényes a vállalkozói vizsgabizonyítvány megszerzésére.

Figyelem: Csak az viselheti a „mester”, vagy „mesterüzem”, vagy hasonló megnevezést, aki a mestervizsgát sikeresen letette.

Ezen személyek egyúttal jogosultak a „mester” cím rövidített („Mst”) vagy teljes egészében kiírt alakjának használatára, és a tudományos fokozatokhoz hasonlóan kérhetik annak a hivatalos okiratokra történő bejegyzését. Ha más módon szerezte meg mestersége gyakorlásának engedélyét (pl. idevágó mindennapi tevékenységek elvégzésével és szakmai gyakorlattal), a vállalkozó nem viselheti ezeket a megnevezéseket. Aki sikeresen letett egy minősítő vizsgát, feltüntetheti szakmai címének „államilag elismert”          státuszát.
„Mesterüzem” vagy „államilag elismert” védjegyet használhatnak az üzlethelyiség elnevezése és megjelölése során azok a vállalkozások, amelyek tulajdonosa vagy ügyvezetője mestervizsgát vagy állami minősítő vizsgát tett.

Külföldi bizonyítványok

A szabályozott ipari tevékenységeknek megfelelő foglalkozások számára szakmai alkalmasságot igazoló külföldi vizsgabizonyítványok akkor egyenértékűek az osztrák vizsgabizonyítványokkal, ha ezt államszerződés (pl. bizonyos német mestervizsgák elismeréséről), vagy a szövetségi digitalizálási és gazdaságügyi miniszter határozata szabályozza.

Azt, hogy egy külföldi egyetemen, iskolában, vagy külföldi tanfolyamon szerzett bizonyítvánnyal a bizonyítvány tulajdonosa megszerezte-e az egy szabályozott ipari tevékenység gyakorlásához szükséges készségeket és ismereteket, egyedi esetben a szövetségi digitalizálási és gazdaságügyi miniszter dönti el.

A külföldi szolgálati bizonyítványok alapvetően elismerendők, ha ezekből egy a belföldi alkalmazással egyenértékű szakmai tevékenység vezethető le. Ellenkező esetben az iparfelügyeleti hatóság kérheti a bizonyítvány kiállítója létezésének igazolását.

Az egyedi alkalmasság megállapítása formális szakmai alkalmassági igazolás bemutatásának hiányában

Ha a fenti szabályozások szerint nem bizonyítható a szakmai alkalmasság, fennáll a lehetőség az egyedi alkalmasság megállapítására. Ebben az esetben megfelelő bizonyítási eszközökkel be kell bizonyítani az iparfelügyeleti hatóságnak (= járási közigazgatási hivatal, Bécsben: A 63. magisztrátusi osztály) a megfelelő ipari tevékenység gyakorlásához szükséges ismeretek, készségek és tapasztalatok birtoklását.

Figyelem: Bizonyos építészeti és faépítészeti tevékenységek, mint például magasépítészeti, mélyépítészeti, valamint ezzel rokon építmények tervezése, kalkulációinak elkészítése és vezetése esetében az „egyéni alkalmasság” megállapításának lehetősége teljes mértékben kizárt. Ezekben az esetekben a szakmai alkalmasságot a szakmai alkalmasság igazolásáról szóló rendeletben meghatározott módon kell igazolni.

Adott esetben a hatóság korlátozhatja az egyedi alkalmasságot egy adott ipari tevékenység egy részére, illetve alkalmazkodási tanfolyamhoz, vagy alkalmassági vizsga letételéhez kötheti azt.

Figyelem: Az egyedi alkalmasság megállapítása esetében nem használható a „mester”, vagy a „mesterüzem” kifejezés.

Az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezető kinevezése a szakmai alkalmassági igazolás hiányában

Ha egy természetes személy egyedi alkalmasságként sem tudja igazolni szakmai alkalmasságát, akkor csak úgy jelenthet be iparűzést egy szabályozott ipari tevékenység számára (a kéményseprő, valamint a biztosításközvetítő tevékenységek kivételével), ha alkalmaz egy az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezetőt. Ennek az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezetőnek legalább a heti teljes munkaidő felében a vállalatnál foglalkoztatott, teljes körű társadalombiztosításra kötelezett munkavállalónak kell lennie.

Stand: