th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Aktuálne hodnoty: Daň z príjmu/daň z príjmu právnických osôb

Aktuelle Werte: Einkommen-/Körperschaftsteuer

Sadzba dane z príjmu (platná v roku 2020) 

Ročný
príjem v €
Daň z príjmu v € Priemerná sadzba dane v % Limitná sadzba dane v %
< 11 000 0 0 0

> 11 000

do

18 000

(príjem – 11 000) x 20 % 0 – 7,78 20

> 18 000

do

31 000

(príjem – 18 000) x 35 % + 1 400  7,78 - 19,19 35

> 31 000

do

60 000

(príjem – 31 000) x 42 % + 5 950  19,19 - 30,22 42

> 60 000

do

90 000

(príjem – 60 000) x 48 % + 18 130  30,22 - 36,14 48

> 90 000

do

1 milión

(príjem – 90 000) x 50 % + 32 530  36,14 - 48,75 50

> 1 milión

(platí od 2016
do 2025)

(príjem – 1 000 000) x 55 % + 487 530 > 48,75 55

 

Zjednodušený výpočet dane

Ročný príjem x percento    mínus fixná suma    = daň (pred daňovými úľavami)

 

do 11 000                x 0 %            - 0                                  = 0

> 11 000 do 18 000    x 20 %           -    2 220,-= daň

> 18 000 do 31 000    x 35 %           -    4 900,-= daň

> 31 000 do 60 000    x 42 %           -    7 070,-= daň

> 60 000 do 90 000    x 48 %           -    10 670,-= daň

> 90 000 do 1 milióna x 50 %           -    12 470,-= daň

> 1 milión     x 55 %           -    62 470,-= daň

 

Príklady:

Ročný príjem 15 798,- € x 20 % = 3 159,60 mínus 2 200,- € = 959,60 €

Ročný príjem 45 672,- € x 42 % = 19 182,24 mínus 7 070,- € = 12 112,24 €  Znížená sadza dane z príjmu sa môže po prvýkrát použiť pri zdanení za kalendárny rok 2020. Ak sa daň z príjmu vyberá zrážkou (daň zo mzdy), musí sa znížená sadzba dane použiť pre výplatné obdobia, ktoré končia po 31. decembri 2019. Zníženie sa uskutočňuje so spätnou platnosťou od 1. januára 2020, podľa toho musí zamestnávateľ príslušne zohľadniť výplaty platu a mzdy v rámci revízie.  Táto revízia sa musí uskutočniť pri zohľadnení technických a organizačných možností tak rýchlo, ako je možné, najneskôr však do konca septembra 2020 pre tých zamestnancov, ktorí sú v mesiaci revízie zamestnancami vyplácajúceho zamestnávateľa.

Daňové úľavy

Daňové úľavy sú, ak sa neuvádza inak, ročné sumy a znižujú daňovú sumu vypočítanú na základe sadzby dane z príjmu.

 

Do ukončenia mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 18. rok života, mesačne       125 €

Po uplynutí mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 18. rok života, mesačne           41,68 €

 

Familienbonus Plus prislúcha len deťom, na ktoré sa vypláca rakúsky prídavok na dieťa a ktoré trvalo žijú na svojom území, v členskom štáte Európskej únie, štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku. Odpočítava sa ako prvý daňový bonus od dane. Nemôže
viesť k aktívam a ovplyvní preto len tie osoby, ktoré majú taký vysoký príjem, pri ktorom musia platiť daň 125 €, resp. 41,68 € mesačne.

Pre deti, ktoré bývajú mimo územia Rakúska, sa sumy indexujú. Daňový bonus sa vypláca len na žiadosť (formulár E30, resp. L1k) a možno ho pri stanovení rozdeliť medzi osobu oprávnenú poberať prídavok na dieťa, jej partnera a  oosobu s vyživovacou povinnosťou podľa určitých kritérií.

Daňový bonus pre samoživiteľov (SZČO)/osamelých rodičov (AVAB/AEAB)

- pri jednom dieťati 494,- €
- pri dvoch deťoch 669,- €
- na každé ďalšie dieťa dodatočne 220,- €
   
hranica zárobku naviac (manželského partnera) partnera pri AVAB (ročne): 6 000,- €

 

Ak pri výpočte dane z príjmu vychádza negatívna suma, 
musí sa vyplatiť AVAB/AEAB.

Daňová úľava pre platiteľov výživného – mesačná

Pri platbách výživného na deti, ktoré nepatria do vlastnej domácnosti, keď sa
dieťa neustále zdržiava v tuzemsku, v členskej krajine Európskej únie, v štáte
Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku.

- na prvé dieťa 29,20,- €
- na druhé dieťa 43,80,- €
- na každé ďalšie dieťa 58,40,- €
 Daňový bonus pre SZČO (AVAB), daňový bonus pre osamelých rodičov (AEAB) a daňový bonus na výživné sa od 1.1.2019 indexujú podľa rovnakých predpisov ako daňový bonus Familienbonus Plus v prípade, že dieťa trvalo žije v členskom štáte Európskej únie, štáte Európskeho ospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku.
  • Daňový bonus na dopravu (pre aktívnych zamestnancov)
400,- €

 

Daňový bonus na dopravu (VAB) sa od roku 2016 zvyšuje na

keď vzniká nárok na úľavu na dani na dopravu z miesta bydliska do práce a príjem na rok neprekročí 12 200,- €.

Zvýšený daňový bonus (VAB) sa znižuje medzi príjmom vo výške 12 200,- € a 
13 000,- € rovnomerne rozdelený na 400,- €.

 

690,- €

 

NOVINKA: Od roku 2020 sa k existujúcemu daňovému bonusu na dopravu musí zohľadniť príplatok pre daňovníkov, ktorých príjem neprekračuje 15 500,- €.

Príplatok k daňovému bonusu na dopravu (VAB) sa pri príjme medzi 15 500,- € a 21 500,- € rovnomerne zníži na nulu.

 

400,- €

 

  • Daňový bonus pre dôchodcov (platný od 1.1.2020)
600,- €

 

Daňový bonus pre dôchodcov (do roku 2019 400,- €) rovnomerne klesá pri dôchodku vo výške od 17 000,- € až 25 000,- € na nulu.

 

 

Daňový bonus pre dôchodcov sa od roku 2020 zvyšuje na

(do 31.12.2019: 764,- €), ak je ročný dôchodok maximálne 25 000,- € (limitná suma od roku 2013; za rok 2012 max. 19 930,- € a za rok 2011 max. 13 100,- €), viac ako šesť mesiacov je uzavreté manželstvo/partnerstvo, manželia/partneri nežijú trvalo oddelene, ročný príjem manžela/manželky/partnera je maximálne 2 200,- € a neexistuje nárok na daňovú úľavu pre samoživiteľov.

Zvýšená daňová úľava pre dôchodcov od roku 2013 rovnomerne klesá pri dôchodku vo výške 19 930,- € až 25 000,- € na nulu.

964,- €

Vrátenie sociálneho zabezpečenia:

Ak u daňovníkov, ktorí majú nárok na daňový bonus na dopravu alebo daňový bonus pre dôchodcov, dosahuje daň z príjmu záporné číslo, uskutoční sa cestou 
zdanenia zamestnanca až do určitých maximálnych súm (vždy podľa
situácie 400,- €/500,- €/110,- € náhrada určitých nákladov na zabezpečenie príjmov.

NOVINKA: Pre daňovníkov, ktorí majú nárok na príplatok k daňovému bonusu na dopravu, sa zavádza bonus sociálneho zabezpečenia vo výške 400,- €. Pri dôchodcoch s nízkymi príjmami sa maximálne vrátenie sociálneho zabezpečenia rovnako zvyšuje. Maximálne sumy vrátenia sociálneho zabezpečenia od zdanenia v roku 2020 podľa situácie: 700,- €/800,- €/300,- €.

Daňový bonus Kindermehrbetrag (preplatok na deti)

Ak pred započítaním daňových bonusov vznikne daňová povinnosť nižšia ako 250 € (pričom
sa táto suma násobí počtom detí) a vzniká nárok na daňový bonus pre SZČO (AVAB) alebo
daňový bonus pre osamelých rodičov (AEAB), vyplatí sa rozdiel medzi sumou 250 € (násobené počtom detí) a daňou. Táto suma sa indexuje podľa rovnakých ustanovení ako daňový bonus Familienbonus Plus v prípade, že deti žijú v členskom štáte Európskej únie, štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo
vo Švajčiarsku.

Úľava na dani na dopravu z miesta bydliska do práce pre zamestnancov s nízkymi príjmami (pre aktívnych zamestnancov)

Podrobnosti obsahuje informačný leták „Úľava na dani na dopravu z miesta bydliska do práce pre zamestnancov s nízkymi príjmami“

 

Povinnosť podať daňové priznanie

všeobecne od ročných príjmov vo výške viac ako 11 000,- €
   
so zdaniteľnými príjmami od ročného príjmu vo výške viac ako 12 000,- €
  • Daň z kapitálových výnosov                                                            
27,50 %
pre určité úroky (napr. peňažné vklady úverových bánk) 25 %

 

 

Odpočet dane v prípade obmedzenej daňovej povinnosti

- keď príjemca príjmov znáša odvody 20 %
- keď dlžník príjmov znáša odvody v plnej sume                                    25 %

- pri odpočte výdavkov bezprostredne súvisiacich s príjmami

  (platí len pre občanov EÚ/EHP)

 

25 %

Daň z príjmu právnických osôb

- od roku 2005: 25 % príjmu

Minimálna daň z príjmu právnických osôb za rok za štvrťrok
s.r.o. (GmbH)*) 1 750,- € 437,50,- €
a.s. 3 500,- € 875,- €
Úverové banky a poisťovne 5 452,- € 1 363,- €

 *) Minimálna daň z príjmu právnických osôb pre spoločnosti GmbH založené po 30. júni 2013 je počas prvých piatich rokov 500,- € za rok, resp. 125,- € za štvrťrok a počas nasledujúcich piatich rokov 1 000,- € za rok, resp. 250,- € za štvrťrok. Od 11. roku treba platiť plnú minimálnu daň z príjmu právnických osôb.

Drobný hospodársky majetok (§ 13 zákona o dani z príjmu)

Okamžitý odpis investícií až do nadobúdacej hodnoty

(do 31.12.2019 400,- €; zvýšenie na 800,- € je možné použiť prvý raz pre hospodárske roky, ktoré začínajú po 31.12.2019).

 

800,- €

Účtovná hranica

Od roku 2010 platí povinnosť viesť účtovníctvo od ročného obratu vo výške viac ako

 

700 000,- €

 

Podrobnosti nájdete v brožúre „Spôsoby kalkulácie zisku“.