th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Aktualne vrednosti: Davek na dohodek/davek na dohodke pravnih oseb

Aktuelle Werte - Einkommen-/Körperschaftsteuer 

Davek na dohodek – davčni razredi (veljavnost 2020) 

Letni
dohodek v €
Davek na dohodek v EUR Povprečna davčna stopnja v % Mejna davčna stopnja v %
< 11.000 0 0 0

> 11.000

do

18.000

(Dohodek – 11.000) x 20 % 0 –  7,78 20

> 18.000

do

31.000

(Dohodek – 18.000) x 35 % + 1.400  7,78–  19,19 35

> 31.000

do

60.000

(Dohodek – 31.000) x 42 % + 5.950  19,19 –  30,22 42

> 60.000

do

90.000

(Dohodek – 60.000) x 48 % + 18.130  30,22 –  36,14 48

> 90.000

do

1 Mio.

(Dohodek – 90.000) x 50 % + 32.530  36,14 –  48,75 50

> 1 Mio.

(omejeno od 2016
do 2025)

(Dohodek – 1.000.000) x 55 % + 487.530 >  48,75 55

 

Poenostavljen davčni izračun:

Letni dohodek        x odstotek   z odbitkom fiksnega zneska        = davek (pred upoštevanjem odbitnih zneskov)

 

do 11.000               x 0 %            – 0                                  = 0

> 11.000 do 18.000   x 20 %           -    2.220,-= davek

> 18.000 do 31.000   x 35 %           -    4.900,-              = davek

> 31.000 do 60.000   x 42 %           -    7.070,-              = davek

> 60.000 do 90.000   x 48 %           -  10.670,-              = davek

> 90.000 do 1 mio.   x 50 %           -  12.470,-              = davek

> 1 mio.                 x 55 %           - 62.470,-     = davek

Primeri:
Letni dohodek 15.798,- € x 20 % =    3.159,60 z odbitkom 2.200,- €  =    959,60 €Letni dohodek 45.672,- € x 42 % = 19.182,24  € z odbitkom   7.070,- € = 12.112,24 € Znižana stopnja dohodnine se prvič uporabi pri odmeri za koledarsko leto 2020. Če se odbije davek na dohodek (davek na plačo), se znižana davčna stopnja uporablja za obdobja izplačil plač, ki se končajo po 31. decembru 2019. Znižanje pride v poštev za nazaj od 1. januarja 2020, v skladu s tem je treba izplačila plač s strani delodajalca upoštevati kot del skupka. To zbiranje je treba izvesti v najkrajšem mogočem času ob upoštevanju tehničnih in organizacijskih možnosti, vendar najkasneje do konca septembra 2020 za tiste zaposlene, ki so v mesecu zbiranja zaposleni pri delodajalcu.

Odbitni zneski

Odbitni zneski so, če ni navedeno drugače, letni zneski in znižajo znesek davka, ki je bil določen glede na davčni razred davka na dohodek.

Družinski bonus Plus

Do poteka meseca, v katerem otrok dopolni starost 18 let, mesečno        125,00 €

Po poteku meseca, v katerem otrok dopolni starost 18 let, mesečno              41,68 €

Družinski bonus Plus pripada samo za tiste otroke, za katere se odobri avstrijski gružinski dodatek in se stalno nahajajo v državi, v državi članici Evropske unije, v državi Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici. Od davka se odbije kot znesek prve davčne olajšave. Zanj ni mogoče izstaviti dobropisa in je zato v celoti učinkovit samo pri osebah, ki imajo tako visok dohodek, da je zanj vsak mesec treba plačati davek v višini 125,00 € oz. 41,68 €.

Za otroke, ki živijo izven Avstrije, so zneski indeksirani. Davčna olajšava pripada samo na podlagi vloge (obrazec E30 oz. L1k) in jo je mogoče ob odmeri davka po določenih kriterijih razdeliti  med upravičenca do družinskega dodatka, njegovega (zakonskega) partnerja in preživninskega zavezanca.

Edini hranilec ali samohranilec – odbitni zneski (AVAB/AEAB)

- en otrok € 494,--
- dva otroka € 669,--
- za vsakega nadaljnjega otroka € 220,--
   
Omejitev dodatnega zaslužka (zakonskega) partnerja pri AVAB (letno): € 6.000,--

 

Če se pri izračunu davka na dohodek izračuna negativen znesek, ga
je treba povrniti AVAB/AEAB.

Odbitni znesek stroškov preživnine – mesečni

V primeru plačevanja preživnine za pripadajoče otroke, ki ne živijo v njihovem gospodinjstvu, če se
otrok nahaja v tuzemstvu, v eni izmed držav članic Evropske unije, v
državi Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici.

- za prvega otroka € 29,20
- za drugega otroka € 43,80
- za vsakega nadaljnjega otroka € 58,40

Davčna olajšava za osebe, ki so edine zaposlene v družini (AVAB), davčna olajšava za samohranilce (AEAB) in davčna olajšava za preživnino so od 1. 1. 2019 indeksirane po enakih pravilih kot družinski bonus Plus, če se otrok stalno nahaja  v eni izmed držav članic Evropske unije, državi Evropskega
gospodarskega prostora ali v Švici.

  • Odbitni znesek za prevoz (za aktivne delojemalce)
€ 400,--

 

Odbitni znesek za prevoz (VAB) se od leta 2016 poveča na

če obstaja pravica do dodatka za prevoz in dohodek na presega letnega zneska 12.200 €.

Povišani odbitni znesek za prevoz (VAB) se zniža med dohodki v višini 12.200 € in
13.000 € enakomerno na 400 €.

 

€ 690,--

 

NOVO: Od leta 2020 se poleg obstoječega odbitnega zneska za prevoz upošteva dodatek za davčne zavezance, katerih dohodki ne presegajo 15.500 €.

Dodatek k VAB se pri dohodkih med 15.500 € in 21.500 € enakomerno zniža na nič.

 

€  400,--

 

  • Odbitni znesek za upokojence (veljavno od 1. 1. 2020)
€ 600,--

 

Odbitni znesek za upokojence (do 2019 400 €) se enakomerno zniža na nič med višino pokojnine 17.000 € in 25.000 €.

 

 

Odbitni znesek za upokojence se z letom 2020 poviša na

(do 31.12.2019: 764 €), če znaša pokojnina na leto največ 25.000 € (mejni znesek od 2013; za 2012 maks. 19.930 € in za 2011 maks. 13.100 €), če obstaja zakonska ali zunajzakonska zveza, ki traja dlje kot šest mesecev, če (zakonska) partnerja ne živita trajno ločeno, če ima (zakonski) partner maks. dohodke v višini 2.200 € p.a. in ne obstaja zahtevek za odbitni znesek za edinega hranilca.

Povišani odbitni znesek za upokojence se od leta 2013 enakomerno zniža med pokojninskimi prejemki med 19.930,00 EUR in 25.000,00 EUR na nič.

€ 964,--

Vračilo v primeru socialnega zavarovanja:

Če se pri davčnih zavezancih, ki imajo pravico do odbitnega zneska za prevoz in do odbitnega zneska za upokojence, izračunajo dohodki pod nič, se v okviru
odmere davka na zaposlene izvede povračilo stroškov do določenih najvišjih zneskov (v skladu z okoliščinami
400 €/500 €/110 €).

NOVO: Za davčne zavezance, ki imajo pravico do dodatka pri odbitnem znesku za prevoz, se uvede socialni bonus v višini 400 €. Najvišje mogoče povračilo se poveča tudi za upokojence z nizkimi dohodki. Najvišji zneski povračil v skladu z odmero davka 2020 v skladu z okoliščinami: 700 €/800 €/300 €.

Otroški dodatek

Če znaša davek pred upoštevanjem zneskov olajšav manj kot 250,00 € (pri čemer
se ta znesek pomnoži s številom otrok) in zavezancu pripada davčna oljašava za edino zaposleno osebo v družini (AVAB) ali za samohranilca (AEAB), se razlika med 250,00 € (pomnoženo s številom otrok) n davkom povrne. Ta znesek se indeksira po enakih določilih kot družinski bonus Plus, če se otroci nahajajo v eni izmed držav članic Evropske unije, državi Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici.

Pavšali za dnevne migrante in vozni evro (za aktivne delojemalce)

Podrobnosti o tem lahko najdete v informativnem listu „Pavšali za dnevne migrante in vozni evro“

Obveznost davčne napovedi

na splošno od letnega dohodka, če le-ta znaša več kot € 11.000,--
   
pri dohodkih, ki so zavezani davku na plače, od letnega dohodka, ki znaša več kot € 12.000,--

 

 

  • Davek na donos kapitala                                                                 
27,50%
- za določene obrestne mere (npr. od gotovinskih depozitov pri kreditnih institucijah) 25%

Odbitek od davčne osnove pri omejeni davčni obveznosti

- če ima prejemnik dohodkov dajatev 20%
- če ima dolžnik dohodkov dajatev                                                      25%

- pri odbitku neposredno s prejemki povezanih

  izdatkov (velja le za državljane EU/EGP)

 

25%

   

Davek na dohodke pravnih oseb

- od 2005: 25 % dohodkov

Najvišji davek na dohodke pravnih oseb na leto na četrtletje
GmbH*) € 1.750,-- € 437,50
AG € 3.500,-- € 875,--
Kreditne ustanove in zavarovalnice € 5.452,-- € 1.363,--

 

*) Minimalni davek na dohodke pravnih oseb za d. o. o., ki so bili ustanovljeni po 30. juniju 2013, znaša v prvih petih letih 500,00 EUR na leto oz. 125,00 EUR na četrtletje in v naslednjih petih letih 1.000,00 EUR na leto oz. 250,00 EUR na četrtletje. Po 11. letu je potrebno plačati celotni davek na dohodke pravnih oseb.

Manjvredno gospodarsko blago (13. člen Zakona o davku na dohodek)

Takojšnji odbitek investicij do nabavne vrednosti

(do 31. 12. 2019 400 €; povišanje na 800 € se uporabi prvič za gospodarska leta, ki se začnejo po 31. 12. 2019).

 

€ 800,--

Knjigovodstvena meja

Od leta 2010 obstaja obveznost vodenja knjig, in sicer če letni promet znaša več kot

 

€ 700.000,--

Podrobnosti lahko najdete v brošuri „Načini posredovanja dobička“.

Stand: