th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Aktualne wartości: Podatek dochodowy od osób fizycznych/prawnych

Aktuelle Werte: Einkommen-/Körperschaftsteuer 

Taryfa podatku dochodowego (obowiązuje w roku 2020) 

Dochód roczny w
Dochód roczny w € Średnia stawka podatkowa w % Graniczna stawka podatkowa w %
< 11 000 0 0 0

> 11 000

do

18 000

(dochód – 11 000) x 20% 0 – 7,78 20

> 18 000

do

31 000

(dochód – 18 000) x 35% +  1400  7,78 - 19,19 35

> 31 000

do

60 000

(dochód – 31 000) x 42% + 5950  19,19 - 30,22 42

> 60 000

do

90 000

(dochód – 60 000) x 48% + 18 130  30,22 - 36,14 48

> 90 000

do

1 Mio.

(dochód – 90 000) x 50% + 32 530  36,14 - 48,75 50

> 1 Mio.

(W terminie od 2016
do 2025 roku)

(dochód – 1 000 000) x 55% + 487 530 > 48,75 55

 

Uproszczony sposób obliczenia podatku:

Dochód roczny       x procent     minus kwota ryczałtu        = podatek (przed odliczeniem kwot wolnych od podatku)

 

do 11 000                x 0%             - 0                                  = 0

> 11 000 do 18 000    x 20%           -    2220,-= podatek

> 18 000 do 31 000    x 35%           -    4900,-               = podatek

> 31 000 do 60 000    x 42%           -    7070,-               = podatek

> 60 000 do 90 000    x 48%           -  10 670,-              = podatek

> 90 000 do 1 mln     x 50%           -  12 470,-              = podatek

> 1 mln                   x 55%           - 62 470,-      = podatek

 

Przykłady:

Dochód roczny w euro 15 798,- x 20% =    3159,60 minus 2200,- = 959,60

Dochód roczny w euro 45 672,- x 42% = 19 182,24 minus 7070,- = 12.112,24 Obniżoną stawkę podatku dochodowego można zastosować po raz pierwszy przy ustalonej wartości podatku za rok kalendarzowy 2020. Jeżeli podatek dochodowy zostaje pobrany poprzez odliczenie (podatek od wynagrodzenia), należy zastosować obniżoną stawkę podatku w przypadku okresów płatności wynagrodzenia, które kończą się po 31 grudnia 2019 r. Obniżenie następuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 r., należy odpowiednio uwzględnić płatności wynagrodzeń i pensji przez pracodawcę w ramach ponownego obliczenia. Takie ponowne obliczenie należy przy uwzględnieniu możliwości technicznych i organizacyjnych przeprowadzić jak najszybciej, jednak najpóźniej do końca września 2020 dla tych usługobiorców, którzy w miesiącu ponownego obliczenia są pracownikami dokonującego wypłaty pracodawcy.

Kwoty wolne od podatku

Kwoty wolne od podatku to, o ile nie określono inaczej, kwoty rocznie i zmniejszą one
określoną zgodnie z taryfą podatku dochodowego kwotę podatku.

Bonus rodzinny Plus (Familienbonus Plus)

Do upływu miesiąca, w którym dziecko ukończy 18. rok życia co miesiąc 125 euro.

Po upływie miesiąca, w którym dziecko ukończy 18. rok życia, co miesiąc 41,68 euro.

Bonus rodzinny Plus przysługuje jedynie w przypadku dzieci objętych austriackim zasiłkiem rodzinnym i  które na stałe przebywają w Austrii, w innym kraju członkowskim onii Europejskiej, w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w szwajcarii. Należy go odliczyć od podatku jako pierwszą kwotę wolną od podatku. Nie może spowodować przyznania noty uznaniowej i w pełni sprawdza się zatem jedynie w przypadku osób, których dochód powoduje, że miesięczny podatek wynosi 125 euro lub 41,68 euro. 

W przypadku dzieci, które mieszkają poza Austrią, kwoty są indeksowane. Kwota wolna
od podatku przysługuje jedynie na wniosek (formularz E30 lub L1k) i może w przypadku obliczania wymiaru podatku zostać podzielona pomiędzy osobę uprawnioną do zasiłku, jej małżonka (partnera) oraz osobę zobowiązaną do płacenia alimentów, zgodnie z określonymi kryteriami.

Kwota wolna od podatku jedynego żywiciela rodziny/osoby samotnie wychowującej dzieci (AVAB/AEAB)

– w przypadku jednego dziecka € 494,--
– w przypadku dwojga dzieci € 669,--
– na każde kolejne dziecko dodatkowo € 220,--
   
Granica dodatkowego zarobku małżonka (partnera) w przypadku kwoty wolnej od podatku jedynego żywiciela rodziny (rocznie): € 6 000,--

 

Jeżeli przy obliczeniu podatku dochodowego uzyskuje się kwotę ujemną, wówczas konieczny jest
zwrot kwoty wolnej od podatku jedynego żywiciela rodziny/osoby samotnie wychowującej dziecko.

Wysokość ulgi alimentacyjnej – miesięcznie

W przypadku opłacania alimentów za dzieci nienależące do własnego gospodarstwa domowego, jeśli dziecko stale przebywa w Austrii, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w kraju
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii

 

– na pierwsze dziecko € 29,20
– na drugie dziecko € 43,80
– na każde kolejne dziecko € 58,40
 Kwota wolna od podatku jedynego żywiciela rodziny, kwota wolna od podatku osoby samotnie wychowującej dziecko oraz kwota wolna od podatku dla osoby płacącej alimenty są indeksowane od 1.1.2019 zgodnie z tymi samymi zasadami, co Familienbonus Plus, jeśli dziecko
na stałe przebywa w kraju członkowskim Unii Europejskiej, w kraju Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub w Szwajcarii.
  • Ulga komunikacyjna (dla aktywnych pracowników)
€ 400,--

 

Ulga komunikacyjna (VAB) zwiększa się od 2016 do

Jeśli przysługuje prawo do ryczałtu za dojazdy do pracy, a roczne dochody nie przekraczają kwoty 12 200 euro.

Podwyższona ulga komunikacyjna zmniejsza się pomiędzy dochodem 12 200 euro i
13 000 euro, równomiernie do 400 euro.

 

€ 690,--

 

NOWOŚĆ: Od 2020 roku w przypadku istniejącej ulgi komunikacyjnej należy uwzględnić dopłatę dla podatników, których dochody nie przekraczają € 15.500.

W przypadku dochodów pomiędzy 15 500 euro a 21 500 euro dopłata do ulgi komunikacyjnej jest równomiernie redukowana do zera.

 

€  400,--

 

 

  • Kwota wolna od podatków w przypadku emerytów (obowiązuje od 1.01.2020 r.)
€ 600,--

 

Kwota wolna od podatku w przypadku emerytów (do 2019 r. 400 euro) zmniejsza się równomiernie między świadczeniami emerytalnymi 17 000 euro i 25 000 euro do zera.

 

 

Kwota wolna od podatku w przypadku emerytów wzrasta od 2020 do

(do 31.12.2019: 764 euro), jeśli emerytura wynosi rocznie maksymalnie 25 000 euro (limit od 2013 r.; w 2012 r. — 19 930 euro i w 2011 r. — maks. 13 100 euro), małżeństwo/związek partnerski istnieje ponad sześć miesięcy, współmałżonkowie (partnerzy) nie pozostają w trwałej separacji, współmałżonek (partner) uzyskuje przychody w wysokości maks. 2200 euro rocznie i nie istnieje prawo do kwoty wolnej od podatku dla jedynego żywiciela.

Podwyższona kwota wolna od podatku w przypadku emerytów zmniejsza się równomiernie między przychodami z emerytury wynoszącymi 19 930,- euo i 25 000,- euo do zera.

€ 964,--

Zwrot ubezpieczenia społecznego:

Jeżeli w przypadku podatników, którzy mają prawo do ulgi komunikacyjnej lub kwoty wolnej od podatków dla emerytów, zostaje wykazany podatek dochodowy poniżej zera, w toku
obliczenia wymiaru podatku pracownika, do określonych kwot maksymalnych (zależnie od okoliczności
400 euro/500 euro/110 euro) następuje zwrot pewnych kosztów uzyskania przychodu.

NOWOŚĆ: W przypadku podatników uprawnionych do dopłaty do ulgi komunikacyjnej wprowadzony zostaje bonus w zakresie ubezpieczenia społecznego wynoszący 400 euro. W przypadku zarabiających niewiele emerytów maksymalny zwrot ubezpieczenia społecznego zostaje także podwyższony. Maksymalne kwoty zwrotu ubezpieczenia społecznego od obliczenia wymiaru podatku 2020 w zależności od warunków: 700 euro/800 euro/300 euro.

Kwota dodatku na dziecko

Jeżeli przed zaliczeniem kwot wolnych od podatków obliczona zostaje kwota podatku poniżej 250 euro (przy czym ta kwota jest zwielokrotniana wraz z liczbą dzieci) i jeśli przysługuje kwota wolna od podatku dla osoby samotnie wychowującej dzieci lub jedynego żywiciela rodziny, zostaje zwrócona różnica pomiędzy 250 euro (zwielokrotniania z liczbą dzieci) oraz podatkiem. Ta kwota jest indeksowana zgodnie z tymi samymi zasadami, co Familienbonus Plus, jeśli dzieci przebywają w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w
Szwajcarii.

Ryczałt za dojazdy do pracy i tzw. „Pendlereuro” (dla aktywnych pracowników)

Więcej szczegółów w broszurze informacyjnej „Ryczałt za dojazdu do pracy i program Pendlereuro”

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej

Co do zasady od dochodu rocznego powyżej € 11 000,--
   
z przychodami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzenia od rocznych dochodów ponad € 12 000,--
  • Podatek od dochodu z kapitału                                                       
27,50%
– za określone odsetki (np. z wkładów finansowych w instytucjach finansowych) 25%

Ulga podatkowa (potrącenie podatku) w przypadku ograniczonego obowiązku podatkowego

– jeśli podatek uiszcza pobierający przychody 20%
– jeśli podatek uiszcza dłużnik przychodów, od pełnej kwoty                   25%

– w przypadku odliczenia ze związanych bezpośrednio z wpływami

  wydatków (obowiązuje tylko dla obywateli UE/EOG)

 

25%

Podatek dochodowy od osób prawnych

– od 2005: 25% dochodu

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych Rocznie Kwartalnie
GmbH*) € 1 750,-- € 437,50,--
AG € 3 500,-- € 875,--
Instytucje kredytowe i ubezpieczenia € 5 452,-- € 1 363,--

 

*) Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych dla spółek z o.o. utworzonych po 30 czerwca 2013 wynosi w ciągu pierwszych 5 lat 500,- euro rocznie lub 125,- euro kwartalnie i w kolejnych 5 latach 1000,- euro rocznie lub 250,- euro kwartalnie. Od 11-ego roku należny jest pełny minimalny podatek dochodowy od osób prawnych.

Aktywa niskocenne (§ 13 ustawy o podatku dochodowym/EStG)

Natychmiastowa amortyzacja inwestycji do ceny nabycia w wysokości

(do 31.12.2019 r. 400 euro; zwiększenie do 800 euro pierwszy raz za lata gospodarcze, które zaczynają się po 31.12.2019 r.)

 

€ 800,--

Limit księgowy

Od roku 2010 istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg od obrotów rocznych ponad

 

€ 700 000,--

 

Szczegóły można znaleźć w broszurze „Die Gewinnermittlungsarten“ („Rodzaje i sposoby ustalania zysku”).