th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

DPH a daň na vstupe – základné informácie

Umsatzsteuer und Vorsteuer - Eine Einführung
Stand:

Podľa zákona o DPH podliehajú DPH tieto činnosti: 

 • Dodávky tovaru alebo služieb, ktoré podnikateľ vykonáva v tuzemsku za protihodnotu v rámci svojho podnikania (pozri príklad)
 • Vlastná spotreba (napr. podnikateľ odoberie tovar na vlastnú spotrebu)
 • Dovoz tovaru z tretích krajín (napr. podnikateľ dováža textílie z Ázie, pričom podlieha dovoznej DPH)
 • Dovoz tovaru z EÚ (napr. podnikateľ dováža tovar z Nemecka, pričom podlieha dovoznej dani z príjmu)

Príklad: Veľkoobchodník s textilom A predá tovar v hodnote 2 000,- € maloobchodnému predajcovi textilu B. Musí vyúčtovať 20 % DPH, a preto vyfakturuje 2 400,- €, pričom 400,- € musí odviesť finančnému úradu ako dlžnú DPH.

DPH sa zráža na každej obchodnej úrovni (napr. pri producentovi, výrobcovi, veľkoobchodnom a maloobchodnom predajcovi). Z dôvodu odpočtu dane na vstupe však v rámci podnikateľského reťazca nepredstavuje nákladový faktor, ale považuje sa za tzv. priebežnú položku.

Odpočet dane na vstupe 

Dane na vstupe sú sumy DPH, ktoré iný podnikateľ osobitne vykáže vo faktúre.

Príklad: Daňový úrad môže maloobchodnému predajcovi textilu B vrátiť 20 % DPH (400,- €), ktorú mu vyfakturoval veľkoobchodník A, ako daň na vstupe.

Realizácia v praxi 

Podnikateľ najprv vypočíta svoju celkovú DPH na základe dodávok tovaru a služieb, ktoré zákazníkom dodal počas určitého obdobia (spravidla kalendárny mesiac). Z tejto sumy sa potom odpočíta daň na vstupe, ktorá za toto obdobie pripadla. Výsledkom je buď povinnosť zaplatiť DPH, alebo – v prípade prebytku dane na vstupe – preplatok.  

Podmienky na odpočet dane na vstupe 

 • Fakturované dodávky tovaru alebo služieb sa museli realizovať v mene podniku. Tento    prípad nastane vtedy, ak dôjde k minimálne 10 % podnikateľskému využitiu. Pokiaľ ide       o prípadné súkromné využívanie, v primeranom rozsahu pripadne zdaniteľná vlastná       spotreba. 
 • Dodávka tovaru alebo služieb už musela prebehnúť. 
 • Faktúra musela byť vystavená (zaplatenie faktúry je pri skutočnom zdanení podmienkou pre odpočet dane na vstupe!). 
 • Faktúra musí spĺňať zákonné požiadavky. V prípade chýbajúcich alebo chybných údajov zaniká možnosť odpočtu dane na vstupe. 
 • Poberané dodávky tovaru a služieb sa musia použiť na vykonanie zdaniteľného plnenia alebo plnenia s úplným oslobodením od dane (napr. v prípade vývozných dodávok alebo dodávok v rámci Spoločenstva či cezhraničnej prepravy tovaru). 
 • Nesprávne vykázaná DPH neoprávňuje na odpočet dane na vstupe.  

Kedy vzniká povinnosť platiť DPH? 

Podnikatelia, ktorí neprekročia účtovnú hranicu, v zásade platia dane podľa prijatých platieb. To znamená, že povinnosť zaplatiť DPH vzniká uplynutím mesiaca, v ktorom prebehol príjem platby. 

Toto tzv. skutočné zdanenie má tú výhodu, že netreba platiť DPH za neuhradené pohľadávky.  

Podnikatelia s povinnosťou viesť účtovníctvo musia odvádzať daň na základe dohodnutých platieb. Povinnosť zaplatiť DPH v tomto prípade vzniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom sa dodávka tovaru alebo služieb realizovala, pričom nezáleží na čase prijatia platieb (výnimku tvoria zálohové platby).

Pozor: Ak sa faktúra nevystaví v rovnakom mesiaci, ale neskôr, daňová povinnosť vznikne uplynutím mesiaca nasledujúceho po dodávke tovaru alebo služieb. Pri tzv. plánovanom zdanení teda treba zaplatiť DPH z pohľadávok.

Prechod daňovej povinnosti 

V určitých prípadoch nie je daňovým dlžníkom dodávateľ, ale daňová povinnosť prechádza na príjemcu tovaru alebo služby. Tieto prípady sa vyskytujú najmä v odvetví stavebných služieb, sekundárnych surovín, mobilných telefónov a integrovaných obvodov. K prechodu daňovej povinnosti okrem toho dochádza vtedy, ak je dodávateľ zahraničný podnikateľ bez prevádzkarne v Rakúsku. Viac informácií nájdete v príslušných informačných letákoch.  

Daňové sadzby 

 • Bežná sadzba dane 20 %
 • Znížené sadzby dane 10 % a 13 %

Znížené sadzby dane platia, okrem iného, pre potraviny, knihy, osobnú dopravu a ubytovanie. Bližšie informácie nájdete v informačnom letáku Najdôležitejšie prípady použitia znížených daňových sadzieb (Die wichtigsten Anwendungsfälle für die ermäßigten Steuersätze).

Oslobodenie od dane 

Rozlišujú sa tieto kategórie: 

 • Úplné oslobodenie, pri ktorom sú tržby oslobodené od DPH, právo na odpočet dane na vstupe však zostáva zachované. Táto kategória sa týka najmä vývozu do tretích krajín. 
 • Neúplné oslobodenie, pri ktorom sa neúčtuje žiadna DPH a nie je možné uplatniť si       súvisiace dane na vstupe. Príklady: malí podnikatelia, poisťovne, poisťovací agenti,       prenajímatelia obchodných priestorov atď.


Stav: január 2018

Tento informačný leták je výsledkom spolupráce všetkých hospodárskych komôr.  

Poznámka: Tieto informácie nájdete aj na internetovej adrese home. Všetky informácie sa napriek maximálne dôkladnému spracovaniu poskytujú bez záruky. Ručenie zo strany hospodárskych komôr Rakúska je vylúčené. Všetky označenia osôb platia pre obe pohlavia!