th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Delovna soba znotraj stanovanjske enote

Das Arbeitszimmer im Wohnungsverband

Veliko podjetnikov uporablja pri izvajanju svoje obrtne dejavnosti za svojo delovno sobo prostor, ki se nahaja znotraj stanovanjske enote. Stroški za to štejejo v davčno olajšavo samo, če so za to izpolnjene določene predpostavke.

Davek na dohodek

Stroški ali izdatki za delovno sobo, ki se nahaja znotraj stanovanjske enote, in njena oprema štejejo v davčno olajšavo samo, če je tam središče celotne gospodarske in poklicne dejavnosti davčnega zavezanca.

Omejitev pojma »delovna soba«

Pod pojmom »delovna soba« razumemo sobo, ki ima lastnost tako bivalnega kot pisarniškega prostora. Pojem »delovna soba« ne pomeni prostorov, ki se nahajajo znotraj stanovanjske enote in so zaradi funkcionalnega namena in opreme tipični za izvajanje poklica ter niso dopustni za običajno zasebno uporabo.

Stroški za naslednje sobe se lahko na primer odštejejo kot poslovni stroški, ne da bi bilo treba preveriti pogoje za davčno delovno sobo:

 • Prostori za opravljanje ordinacijskih in terapevtskih storitev, ki zaradi svoje tipične opreme izključujejo uporabo v okviru zasebnega bivanja (npr. zdravniška ali zobozdravstvena ordinacija).
 • Laboratorij z ustrezno opremo.
 • Fotografski studio.
 • Filmski in tonski studio.
 • Pisarniški prostori, ki zaradi svoje tipične opreme izključujejo uporabo v okviru zasebnega bivanja. To je v primeru, ko pisarno redno v okviru delovanja uporabljajo izvendružinske osebe (tajnica) in/ali se uporablja v okviru poslovanja s strankami (prostor za predavanja, prodajna pisarna).
 • Prostori za skladiščenje, v katerih se skladiščijo primerki blaga ali prodajni izdelki in je zato zasebna uporaba izključena.
 • Zvočno zaščiteni prostori za testiranje glasbe, če zaradi poklicne dejavnosti obstaja potreba po tovrstnem prostoru.
 • Delavnice.

Stanovanjska enota

Delovna soba se nahaja v stanovanjski enoti, če je v istem (najemniškem ali lastniškem) stanovanju ali zasebni stanovanjski hiši ali na istem zemljišču (npr. vrtna uta). Da gre za stanovanjsko enoto, pomeni tudi, da je delovna soba dostopna iz stanovanja.

Oprema, kosi opreme

Če davčno priznana delovna soba ne obstaja, prepoved odbitka prav tako zajema kose opreme v stanovanju oz. delovni sobi, tudi če se uporabljajo (tudi) v namen obratovanja oz. izvajanja poklica. Kosi opreme so predmeti, ki so v prvi vrsti namenjeni za bivanje v prostoru.

Primeri:
Stoli, (pisalne) mize, (namizne) svetilke, omare, zavese, preproge, slike, stenske namestitve, knjižne police in komode.

Tipični delovni pripomočki, kot so npr. računalnik vključno z računalniško mizo, kopirni stroj, naprava za pošiljanje faksov, tiskalnik, računalniška oprema, telefon, pa ostajajo v nasprotju s tem odbitni pod poklicno ali gospodarsko uporabo, in sicer tudi v primeru, če se nahajajo v zasebnih prostorih ali v delovni sobi, ki ni odbitna.

Odbitnost glede na središče celotne gospodarske in poklicne dejavnosti

Odbitnost – predpostavke:
Davčno priznavanje stroškov za delovno sobo in za kose opreme predpostavlja, da je strošek vrsta dejavnosti davkoplačevalca nujno potreben in da je prostor, ki je določen za delovno sobo, dejansko izključno ali skoraj izključno uporabljan v poklicne namene.

Ali je ta zahteva izpolnjena, ni odvisno od celotnih dohodkov izvajanih dejavnosti, temveč se na središče določi posamezne vire dohodkov. V ta namen je potrebno preveriti naslednje:

Preverjanje, ki se nanaša na opis poklica

Presoja, ali predstavlja delovna soba središče dejavnosti, je odvisna od značilnega opisa poklica.

dejavnosti (opisi poklicev), katerih središče je v delovni sobi:

Za dejavnost, ki se izvaja izključno ali skoraj izključno v delovni sobi ali pa se deli dejavnosti odvijajo v delovni sobi, je značilno, da so le-ti za opis poklica bistveni.

Primeri:
Izvedenec, pisatelj, pesnik, delo na domu (prek računalnika), slikar, skladatelj, »domači knjigovodja«.

dejavnosti (opisi poklica), katerih središče je izven delovne sobe:

Pri tovrstnih dejavnostih ustvarja opis poklica del, ki se izvaja izven delovne sobe. Za del dejavnosti, ki se odvija v delovni sobi, je značilno, da pri presoji opisa poklica ni bistven.

Primeri:
Učitelj, sodnik, politik, dirigent, predavatelj, človek v svobodnem poklicu z zunanjim prostorom za delovanje (npr. pisarno).

Preverjanje, ki se nanaša na vire dohodkov

Ali delovna soba predstavlja središče celotne poklicne dejavnosti, je potrebno pogledati samo z vidika vira dohodka, za katerega je delovna soba potrebna.

Če nekdo izvaja več dejavnosti, je najprej potrebno preveriti, ali različne dejavnosti v celoti ali posamezno predstavljajo (edini) vir dohodka ali pa jih je vsakokrat potrebno pogledati kot samostojne vire dohodka.

O več virih dohodka govorimo takrat, kadar dejavnosti spadajo pod različne vrste dohodka (npr. dohodki iz obrtne dejavnosti in dohodki iz nesamostojnega dela).

Znotraj iste vrste dohodka so različne dejavnosti en (edini) vir dohodka takrat, kadar so med seboj v tesni stvarni povezavi (npr. dejavnost pisateljstva in predavateljstva na določenem strokovnem področju).

En vir dohodka: samo en opis poklica

Če je dejavnost, ki jo opis poklica definira, takšna, za katero je značilno, da se jo izvaja v delovni sobi, so stroški odbitni, sicer ne.

En vir dohodka: več opisov poklica

Če se delovno sobo uporablja za več dejavnosti, ki so dodeljene več opisom poklica, je potrebno preveriti, katera izmed različnih dejavnosti je odločilna. Pri tem je potrebno upoštevati dosežene prejemke.

Če glede na to delež prejemkov, na katerega se nanaša dejavnost s središčem v delovni sobi, znaša več kot 50 %, predstavlja delovna soba (nanašajoč se na celotni vir dohodka) središče v smislu zgornje določbe.

Primer:
A ima dohodke kot strokovni pisatelj v višini 4.000,00 EUR in dohodke kot predavatelj v višini 10.000,00 EUR z istega področja.

Dejavnosti se šteje za en vir dohodka (tesna povezanost). Če znotraj vira dohodka prevladuje dejavnost predavateljstva, delovna soba ne predstavlja središča in zato ni odbitna.

Če pa je dejavnost predavateljstva zgolj neposredna izhodna točka dejavnosti, kot je dejavnost strokovnega pisatelja (ker »se pisatelj na predavanju giblje v okviru svojega miselnega sveta, ki je pred publiko že v pisni obliki«), ni mogoče govoriti o dveh različnih opisih poklica. Delovna soba zato zaradi dejavnosti pisateljstva spada zraven tudi, ko prejemki iz dejavnosti predavateljstva prevladujejo nad tistimi iz pisateljstva.

Več virov dohodka: središče zunaj delovne sobe

Če je pri vsaki izmed dejavnosti središče izven delovne sobe, niso stroški pri nobenem viru dohodka odbitni.

Primer:
B uporablja delovno sobo v okviru svoje dejavnosti kot politik in kot učitelj. Delovna soba glede na opis poklica ne predstavlja središča za nobenega izmed različnih virov dohodka.

Več virov dohodka: dejavnost s središčem zunaj delovne sobe in dejavnost s središčem v delovni sobi

Upoštevanje stroškov za delovno sobo pride v poštev samo pri dejavnosti (vir dohodka), ki ima središče v delovni sobi. Pri dejavnosti, pri kateri je središče izven delovne sobe, upoštevanje stroškov za delovno sobo ne pride v poštev.

Primer:
C uporablja delovno sobo v okviru svoje (nesamostojne) dejavnosti kot sodnik kot tudi svoje (samostojne) dejavnosti kot strokovni pisatelj.

Delovna soba predstavlja za dejavnost (vir dohodka) kot strokovni pisatelj središče in je pri posredovanju samostojnih dohodkov odbitna.

Za dejavnost (vir dohodka) kot sodnik delovna soba ne predstavlja središča, zato pri posredovanju samostojnih dohodkov ni odbitna.

Stroški pa se lahko priznajo v celoti pri dejavnosti pisatelja, če bi nastali na enak način, če bi bila delovna soba uporabljena le za dejavnost pisatelja.

Če pa bi C svojo delovno sobo razen za svojo sodniško in pisateljsko dejavnost uporabljal tudi še za namen priprav za (strokovna) predavanja, bi bili stroški v okviru enotnega vira dohodka kot pisatelj in strokovni predavatelj odbitni samo v primeru, ko bi bila dejavnost pisateljstva v ospredju.

Več virov dohodka: središče v delovni sobi

Upoštevanje stroškov za delovno sobo pride v poštev pri vsakem viru dohodka. Glede na višino je potrebna dodelitev različnim virom dohodka (pomanjkanje opornih točk) sorazmerno s ključem prejemkov.

Primer:
D uporablja delovno sobo v okviru svoje dejavnosti kot pisatelj ter svoje dejavnosti kot izvedenec.

Delovna soba predstavlja za oba sicer različna vira prihodka središče dejavnosti. Stroške se (sorazmerno s ključem prejemkov) dodeli različnim virom dohodka.

Odbitni stroški

Če delovna soba predstavlja središče gospodarske ali poklicne dejavnosti, se lahko odbije naslednje stroške:

 • sorazmerne stroške najemnine,
 • sorazmerne obratovalne stroške (npr. ogrevanje, razsvetljava),
 • uveljavljanje obrabe pri lastnih objektih,
 • sorazmerne stroške financiranja (vendar ne zneske poplačil, saj se le-ti upoštevajo pri odpisu),
 • stroške za kose opreme.

Davek na dodano vrednost

Podjetnikom je na voljo razširjena možnost odbitka vstopnega davka iz stroškov v zvezi z delovno sobo v stanovanjski enoti, skupaj z opremo.

Za odbitek vstopnega davka pri delovnih sobah veljajo naslednji kriteriji:

 • dejanska (skoraj) izključno poslovna uporaba,
 • delovna soba je za dejavnost nujna.

Odmera odbitka vstopnega davka se izračuna v razmerju uporabne površine delovne sobe glede na celotno površino v stanovanjski enoti.

Primer:
Stanovanje ima 100 m² skupne uporabne površine. V tem stanovanju se nahaja delovna soba z uporabno površino 20 m².

Odbitek vstopnega davka za delovno sobo znaša 20 % davka na dodano vrednost, ki je bil plačan za to stanovanje.

Stand: