th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Dokazilo o strokovni usposobljenosti 

Befähigungsnachweis 

Dokazilo o strokovni usposobljenosti predstavlja dokazilo, da ima obrtnik vsa strokovna in trgovsko-pravna znanja, sposobnosti in izkušnje, da lahko natančno predpisano obrt ali delno obrt samostojno opravlja.

Usposobljenost je potrebno poleg obstoja splošnih osebnih predpogojev ob prijavi obrtne dejavnosti oz. imenovanju obrtno-pravnega poslovodje dokazati kot posebni predpogoj.

Dokazilo o strokovni usposobljenosti kot predpogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja:

  • Natančno predpisana obrt in delna obrt: Za to obrtno dejavnost je ob prijavi obrti potrebno predložiti vsakokrat predpisano dokazilo o strokovni usposobljenosti.
  • Prosta obrt: Za opravljanje le-te ni predpisano dokazilo o strokovni usposobljenosti.
  • Obrt, ki se izvaja v obliki industrijskega obrata: Z izjemo nekaterih obrtnih dejavnosti (npr. stavbenik, orožarska obrt) dokazilo o strokovni usposobljenosti ni potrebno.

Kdo mora predložiti dokazilo o strokovni usposobljenosti

Pri enoosebnem podjetju mora lastnik le-tega predložiti dokazilo o strokovni usposobljenosti ali pa imenovati obrtno-pravnega poslovodjo. Družbe (d. n. o., k. d., d. o. o., d. d.) morajo imenovati obrtno-pravnega poslovodjo, ki mora namesto lastnika predložiti dokazilo o strokovni usposobljenosti.

Način predložitve dokazila o strokovni usposobljenosti

Kot dokazila pridejo v poštev naslednja spričevala:

  • o uspešno opravljenem mojstrskem izpitu ali drugih strokovnih izpitih, izpit za podjetnika,
  • o zaključku univerzitetnega študija,
  • o uspešnem obiskovanju višje strokovne šole, druge šole ali tečaja,
  • o uspešno opravljenem mojstrskem izpitu, zaključnem izpitu pri vajeništvu,
  • o strokovni dejavnosti,
  • o dejavnosti na vodilnem mestu kot vodja podjetja ali samostojni podjetnik. Katera dokazila konkretno (za sebe ali v medsebojni povezavi vključno s trajanjem dejavnosti) predstavljajo vpisni pogoji za neko natančno predpisano obrt , za vsako obrtno dejavnost določi zvezni minister za gospodarstvo in delo z uredbo.


Napotek: Za osebe, ki so uspešno končale svojo poklicno izobraževanje oz. poklicno prakso v eni izmed držav članic EU/EGP, veljajo posebni predpisi.

Predpogoji za pristop k mojstrskemu ali drugemu strokovnemu izpitu

Za pristop k mojstrskemu ali drugemu strokovnemu izpitu, razen da je potrebno biti polnoleten, ni drugih predpogojev. Isto velja za izpit za podjetnika. 

Pozor: Samo v primeru uspešno opravljenega mojstrskega izpita se sme uporabljati naziv "mojster" ali "mojstrski obrat" ipd. Pri nekaterih vrstah dostopa do poklica v rokodelstvu (npr. zadevna praksa v sklopu Višje tehniške šole ali poklicna praksa) uporaba te oznake ni dovoljena. 

Dokazilo o strokovni usposobljenosti za delno obrt

Tudi dokazilo o strokovni usposobljenosti za delno obrt je urejeno z uredbo zveznega ministra za gospodarstvo in delo in ima v primerjavi z natančno predpisanimi obrtnimi dejavnostmi poenostavljen dostop (npr. zaključni izpit pri vajeništvu in/ali obdobja praks).

Tuja spričevala

Tuja izpitna spričevala o usposobljenosti za poklic, ki ustreza natančno predpisani obrtni dejavnosti, so enakovredna avstrijskim izpitnim spričevalom, če je to tako določeno v državnih pogodbah (npr. priznavanje določenih nemških mojstrskih izpitov) ali z uredbo zveznega ministra za gospodarstvo in delo.

Če so bili sposobnosti in znanja, ki so zahtevani za opravljanje natančno predpisanih obrti, pridobljeni na tujih univerzah, drugih šolah ali tujih tečajih, o ustreznosti odloči zvezni minister za gospodarstvo in delo na zahtevo v posameznem primeru.

Tuja delovna spričevala se načeloma priznajo, če je iz tega možno izpeljati strokovno dejavnost, ki v tuzemski uporabi pomeni enako. V skrajnem primeru lahko organ za izdajo obrtnih dovoljenj zahteva dokazilo o obstoju izdajatelja spričevala.

Določitev individualne usposobljenosti, če uradno dokazilo o strokovni usposobljenosti ni predloženo

Če dokazila o strokovni usposobljenosti po zgoraj navedenih navodilih ni mogoče predložiti, obstaja možnost ugotavljanja individualne usposobljenosti. Pri tem je potrebno organu za izdajo obrtnih dovoljenj (na Dunaju: Okrajnemu upravnemu organu, magistratni oddelek 63) z ustreznimi dokazili dokazati znanja, sposobnosti in izkušnje za vsakokratno opravljanje obrtne dejavnosti.

Pozor: Za določene dejavnosti stavbenika in lesnega mojstra, in sicer načrtovanje, izračunavanje in vodenje visoke, nizke in sorodne gradnje, možnost „individualne usposobljenosti“ sploh ne pride v poštev. Dokazilo o strokovni usposobljenosti mora biti predloženo na način, kot je to tu predpisano.

Po potrebi lahko organ obstoj individualne usposobljenosti omeji na delno dejavnost neke obrtne dejavnosti in jo pogojuje z zaključkom uskladitvenega tečaja ali izpita o primernosti.

Pozor: Tudi v primeru individualne usposobljenosti, se ne smeta uporabljati oznaki "mojster" ali "mojstrski obrat".

Imenovanje obrtno-pravnega poslovodje v primeru manjkajočega dokazila o strokovni usposobljenosti

Če fizična oseba dokazila o strokovni usposobljenosti ne predloži niti v obliki individualne usposobljenosti, potem se lahko natančno predpisana obrt (razen obrt dimnikarstva in zavarovalniškega posredovanja) prijavi le, če se imenuje primernega obrtno-pravnega poslovodjo. Ta obrtno-pravni poslovodja mora biti v podjetju zaposlen vsaj za polovico tedenskega običajnega delovnega časa in mora biti prijavljen v obvezno polno zavarovanje kot delojemalec.


Te informacije so nastale v sodelovanju vseh Gospodarskih zbornic.
Napotek! Te informacije se nahajajo tudi na spletni strani home. Kljub skrbni 
obdelavi za navedbe ne odgovarjamo. Jamstvo Avstrijske gospodarske zbornice je izključeno. Vsi izrazi, ki se nanašajo na osebe, veljajo v navedeni obliki za oba spola!