th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Doklad o sposobilosti

Befähigungsnachweis

Doklad o spôsobilosti je doklad o tom, že živnostník disponuje všetkými odbornými a obchodnoprávnymi znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami, aby mohol samostatne vykonávať viazanú živnosť.

Spôsobilosť je potrebné preukázať ako osobitnú podmienku spolu so všeobecnými osobnými predpokladmi pri prihlasovaní živnosti, resp. menovaní za obchodnoprávneho konateľa.

Doklad o spôsobilosti ako podmienka pre získanie živnostenského oprávnenia

  • Viazané živnosti: Pri prihlasovaní týchto živností je potrebné predložiť príslušný predpísaný doklad o spôsobilosti.
  • Voľné živnosti: Pre voľné živnosti nie je predpísaný žiadny doklad o spôsobilosti.
  • Živnosti, ktoré sa vykonávajú vo forme priemyselného podniku: Okrem niektorých živností (napríklad stavební majstri, výrobcovia zbraní) nie je potrebný žiadny doklad o spôsobilosti.

Kto musí predložiť doklad o spôsobilosti?

V prípade podniku jednotlivca musí doklad o spôsobilosti predložiť jeho majiteľ, alebo musí ustanoviť obchodnoprávneho konateľa. Spoločnosti (OG, KG, GmbH, AG) musia ustanoviť obchodnoprávneho konateľa, ktorý musí v mene spoločnosti predložiť doklad o spôsobilosti.

Spôsob predloženia dokladu o spôsobilosti

Ako doklady prichádzajú do úvahy tieto osvedčenia:

  • úspešnom zložení majstrovskej skúšky alebo inej skúšky spôsobilosti,
  • úspešnom zložení podnikateľskej skúšky,
  • ukončení univerzitného štúdia,
  • úspešnom absolvovaní odbornej vysokej školy, školy alebo kurzu,
  • úspešnom zložení záverečnej skúšky,
  • odbornej činnosti,
  • činnosti na vedúcej pozícii, ako manažér alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba.

To, ktoré konkrétne doklady – samotné alebo vo vzájomnej kombinácii – sú potrebné na vykonávanie viazanej živnosti, sa pre každú živnosť stanovuje v nariadení spolkového ministra pre digitalizáciu a podnikateľské prostredie.

Upozornenie: Pre osoby, ktoré odbornú prípravu, resp. pracovnú prax absolvovali v členskom štáte EÚ/EHS, platia osobitné pravidlá.

Podmienky na absolvovanie majstrovských skúšok a skúšok spôsobilosti

Nárok na absolvovanie majstrovských skúšok alebo skúšok spôsobilosti nie je okrem plnoletosti spojený so žiadnymi požiadavkami. To isté platí pre podnikateľskú skúšku.

Pozor: Titul majster alebo majstrovský podnik a pod. smie používať len osoba, ktorá úspešne zloží majstrovskú skúšku.

Takisto sú tieto osoby oprávnené používať titul majsterka alebo majster pred svojím menom v skrátenej forme („Mst.“ alebo tiež „Mst.in“ alebo „Mst.in“) alebo v plnom znení a požadovať jeho zápis do úradných dokumentov rovnako ako akademický titul. V prípade iného spôsobu kvalifikácie na výkon remesla (napr. príslušné vyššie technické učilište a pracovná prax) nie je používanie týchto titulov povolené. Kto úspešne zložil skúšku spôsobilosti, je oprávnený používať pre menom svoj profesijný titul „štátne certifikovaný“.  
Podniky, ktorých majiteľ alebo obchodnoprávny konateľ zložil majstrovskú skúšku alebo štátnu skúšku spôsobilosti, smú v názve a označení svojich prevádzkarní používať pečať kvality  „majstrovský podnik“ alebo „štátne certifikovaný“.

Zahraničné osvedčenia

Zahraničné vysvedčenia o skúške spôsobilosti na vykonávanie povolania, ktoré predstavuje viazanú živnosť, sú rovnocenné s rakúskymi vysvedčeniami o skúške, ak je to stanovené v štátnych zmluvách (napríklad uznanie určitých nemeckých majstrovských skúšok) alebo v nariadení spolkového ministra pre digitalizáciu a podnikateľské prostredie.

Skutočnosť, či sa na základe vysvedčení zahraničnej univerzity, školy alebo zahraničného kurzu nadobudli schopnosti a znalosti potrebné na vykonávanie viazanej živnosti, určuje v jednotlivých prípadoch na požiadanie spolkový minister pre digitalizáciu a podnikateľské prostredie.

Zahraničné pracovné osvedčenia sa v zásade uznávajú, ak sa z toho dá odvodiť odborná činnosť rovnocenná s tuzemským využitím. Živnostenský úrad môže nanajvýš požadovať dôkaz o existencii vystaviteľa pracovného osvedčenia.

Určenie individuálnej spôsobilosti v prípade nepredloženia formálneho dokladu o spôsobilosti

Ak nie je možné predložiť doklad o spôsobilosti podľa vyššie uvedených pravidiel, existuje možnosť určenia individuálnej spôsobilosti. Živnostenskému úradu (= okresný správny orgán, vo Viedni: oddelenie magistrátu 63) pritom treba primeranými dôkazmi preukázať znalosti, schopnosti a skúsenosti potrebné na vykonávanie príslušnej živnosti.

Pozor: Pre niektoré činnosti stavebných majstrov a majstrov v oblasti drevených stavieb, konkrétne plánovanie, kalkuláciu a vedenie výškových, podzemných a súvisiacich stavieb, je možnosť tzv. individuálneho „posúdenia spôsobilosti“ celkom vylúčená. Dôkaz o spôsobilosti sa v tomto prípade musí predložiť spôsobom, ktorý stanovuje nariadenie o doklade o spôsobilosti.

Úrad môže prípadne existenciu individuálnej spôsobilosti obmedziť na čiastkovú činnosť živnosti, resp. podmieniť absolvovaním adaptačného štúdia alebo skúšky spôsobilosti.

Pozor: Ani v prípade individuálnej spôsobilosti nie je možné používať tituly „majster“ alebo „majstrovský podnik“.

Vymenovanie obchodnoprávneho konateľa v prípade chýbajúceho dokladu o spôsobilosti

Ak fyzická osoba nepredloží doklad o spôsobilosti ani vo forme individuálnej spôsobilosti, viazanú živnosť (s výnimkou živností kominár a sprostredkovanie poistenia) je možné prihlásiť vtedy, ak sa ustanoví vhodný obchodnoprávny konateľ. Tento obchodnoprávny konateľ musí byť najmenej spolovice bežného týždenného pracovného času zamestnaný ako zamestnanec podniku s plným sociálnym poistením. 

Stand: