th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Etapy zakładania przedsiębiorstwa / glosariusz 

Schritte der Betriebsgründung / Glossar Unternehmensgründung

7 kroków do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej

1. Wszelkich informacji

dotyczących zakładania przedsiębiorstwa oraz aspektów finansowych i prawnych udziela serwis rejestracyjny lub wydziały oraz grupy branżowe właściwej Izby Gospodarczej. Należy zwrócić szczególną uwagę na wyjaśnienie działalności i ewentualne zasięgnięcie informacji o konieczności pozwoleń na urządzenia fabryczne.

2. Zgłoszenie nowej lub przeniesienie istniejącej działalności gospodarczej

W związku ze zgłoszeniem lub przeniesieniem (odpłatnym lub nieodpłatnym) działalności gospodarczej nie pobiera się żadnych podatków, składek ani opłat. Warunkiem koniecznym jest złożenie oświadczenia

o założeniu lub przeniesieniu działalności gospodarczej na odpowiednim formularzu (NeuFö). Z prośbą o wystawienie oświadczenia można zwrócić się do serwisu rejestracyjnego, grup branżowych, cechów, biur regionalnych lub okręgowych właściwej Izby Gospodarczej.

Ze względu na obowiązującą od 18 lipca 2017 r. nowelizację prawa dot. działalności gospodarczej z 2017 r. pisma i świadectwa sporządzone i wydane na podstawie niemieckiej ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wpisy mające na celu sporządzanie i wydawanie dokumentów na podstawie powyższej ustawy federalnej są zwolnione z federalnych opłat skarbowych i administracyjnych. Oznacza to między innymi, że rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna.

3. Rejestracja działalności gospodarczej

Elektroniczna rejestracja działalności gospodarczej: O możliwości elektronicznej rejestracji działalności gospodarczej należy skontaktować serwis rejestracyjny Pani/Pana Izby Gospodarczej.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą, potrzebne są następujące dokumenty:

3.1. Jeśli przedklada Pani/Pan własne świadectwo kwalifikacji (np. dyplom mistrzowski, itp.):

 • paszport;
 • zaświadczenie o niekaralności wydane w kraju pochodzenia - w przypadku osób, które nie mieszkają lub mieszkają w Austrii krócej niż pięć lat;
 • świadectwo kwalifikacji (np. dyplom mistrzowski lub inny dyplom potwierdzający kwalifikacje

zawodowe, świadectwa szkolne albo świadectwa pracy) lub indywidualnie wystawione zaświadczenie o kwalifikacjach (wyjątek stanowi wolna działalność gospodarcza, tzn. niewymagająca udokumentowanych kwalifikacji);

 • zezwolenie na osiedlenie się lub pozwolenie na pobyt w celach zarobkowych w przypadku obywateli państw nienależących do UE.

3.2. Jeśli nie przedkłada Pani/Pan własnego świadectwa kwalifikacji, ale zatrudnia osobę zarządzającą zgodnie z wymogami prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej (zarządzający musi być zatrudniony w przedsiębiorstwie w wymiarze czasu pracy minimum 20 godzin tygodniowo), musis Pani/Pan przedłożyć:

 • paszport;
 • zaświadczenie o niekaralności wydane w kraju pochodzenia - w przypadku osób, które nie mieszkają lub mieszkają w Austrii krócej niż pięć lat;
 • zezwolenie na osiedlenie się - w przypadku obywateli państw nienależących do UE.

Dodatkowo wymagane są następujące dokumenty zarządzającego:

 • paszport;
 • zaświadczenie o niekaralności wydane w kraju pochodzenia - w przypadku osób, które nie mieszkają lub mieszkają w Austrii krócej niż pięć lat;
 • zaświadczenie z Regionalnej Kasy Chorych [at. GKK - Gebietskrankenkasse] o zgłoszeniu nawiązania stosunku pracy w wymiarze minimum 20 godzin tygodniowo;
 • świadectwo kwalifikacji (np. dyplom mistrzowski lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, itp.); oświadczenie zarządzającego o swojej funkcji w przedsiębiorstwie (formularz). Ani na rejestrującym działalność gospodarczą ani na osobie zarządzającej nie może ciążyć wykluczenie z prawa do wykonywania działalności gospodarczej (na podstawie § 13 ustawy o działalności gospodarczej).

Wraz z rejestracją działalności gospodarczej zostaje się członkiem Izby Gospodarczej zobowiązanym do uiszczania odpowiedniej składki członkowskiej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Izbie Gospodarczej właściwego kraju związkowego.

4. Regionalna Kasa Chorych [at. GKK - Gebietskrankenkasse]

Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia zatrudnienia pracowników we właściwej Regionalnej Kasie Chorych, zanim rozpoczną oni pracę.

Jeśli w firmie ma być zatrudniona osoba zarządzająca, fakt ten trzeba zgłosić w GKK przed rejestracją działalności gospodarczej (ze skutkiem na dzień zarejestrowania działalności gospodarczej), ponieważ urząd ds. działalności gospodarczej wymaga przedłożenia stosownego zaświadczenia z GKK o rozpoczęciu stosunku pracy.

5. Ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego należy dokonać w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej. Można to zrobić również automatycznie, przy okazji zgłaszania działalności gospodarczej w okręgowym urzędzie administracyjnym. Urząd zajmie się dalszymi czynnościami, mającymi na celu zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego.

6. Urząd skarbowy

W ciągu pierwszego miesiąca działalności należy zgłosić rozpoczęcie działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym i złożyć wniosek o przydzielenie numeru identyfikacji podatkowej. Można tego dokonać także przy okazji zgłaszania działalności gospodarczej w okręgowym urzędzie administracyjnym. Urząd ten przekaże niezbędne dokumenty do urzędu skarbowego.

7. Urząd gminy / miasta

Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku takich rodzajów działalności gospodarczej, których normalnie nie wykonuje się w lokalach czy domach mieszkalnych (np. działalność handlowa, rzemieślnicza, usługi hotelarskie i gastronomiczne) konieczne jest odpowiednie przeznaczenie nieruchomości w lokalnym planie zagospodarowania oraz pozwolenie na budowę (pozwolenie na zagospodarowanie).

Jeśli w firmie zatrudnia się pracowników, należy to zgłosić w urzędzie gminy lub miasta (podatek komunalny).

Ponadto przedsiębiorstwa jednoosobowe, w przypadku osiągnięcia zobowiązania do sprawozdawczości finansowej, muszą zostać wprowadzone do rejestru handlowego. Próg wynosi zasadniczo 700 000 EUR rocznego obrotu. W przypadku nieosiągnięcia progu możliwa jest dobrowolna rejestracja.

9 kroków do założenia spółki jawnej (OG - Offene Gesellschaft) lub komandytowej (KG - Komanditgesellschaft)

1. Wszelkich informacji

dotyczących zakładania spółki oraz aspektów finansowych i prawnych udziela serwis rejestracyjny lub wydziały oraz grupy branżowe właściwej Izby Gospodarczej. Należy zwrócić szczególną uwagę na wyjaśnienie działalności i ewentualne zasięgnięcie informacji o konieczności pozwoleń na urządzenia fabryczne.

Zgłoszenie nowej lub przeniesienie istniejącej działalności gospodarczej

W związku ze zgłoszeniem lub przeniesieniem (odpłatnym lub nieodpłatnym) działalności gospodarczej nie pobiera się żadnych podatków, składek ani opłat. Warunkiem koniecznym jest złożenie oświadczenia

o założeniu lub przeniesieniu działalności gospodarczej na odpowiednim formularzu (NeuFo 1). Z prośbą o potwierdzenie oświadczenia należy zwrócić się do serwisu rejestracyjnego, grup branżowych, cechów, biur regionalnych lub okręgowych właściwej Izby Gospodarczej.

Ze względu na obowiązującą od 18 lipca 2017 r. nowelizację prawa dot. działalności gospodarczej z 2017 r. pisma i świadectwa sporządzone i wydane na podstawie niemieckiej ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wpisy mające na celu sporządzanie i wydawanie dokumentów na podstawie powyższej ustawy federalnej są zwolnione z federalnych opłat skarbowych i administracyjnych. Oznacza to między innymi, że rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna.

3. Umowa spółki

Spółkę jawną lub komandytową zakłada się na podstawie umowy (między co najmniej dwiema osobami), co do której nie ma żadnych szczególnych wymagań formalnych. Taka umowa może zostać zawarta ustnie lub pisemnie. Jednak ze względu na moc dowodową zaleca się sporządzenie pisemnej umowy.

4. Wniosek o wpis do rejestru handlowego

Spółka jawna lub komandytowa powstaje wraz z jej wpisem do rejestru handlowego. Wspólnicy mogą samodzielnie sformułować wniosek o wpis do rejestru handlowego.

Jednak podpisy pod wnioskiem jaki i szkice muszą zostać uwierzytelnione notarialnie lub sądowo (Bezierksgericht - Sąd Rejonowy).

Do wpisu w rejestr handlowy wymaga się następujących dokumentów:

 • uwierzytelnione notarialnie lub sądowo wzory podpisów wszystkich organów upoważnionych do reprezentacji spółki (wspólnicy odpowiadający osobiście)
 • Nawet jeśli podpisano umowę spółki, we wniosku o wpis spółki do rejestru handlowego konieczne są następujące dane: nazwa spółki - nie może zawierać nazwiska lub nazwy komandytariuszy, obowiązkowo należy dodać oznaczenie OG (dla spółki jawnej) lub KG (dla spółki komandytowej)
 • kwotę do jakiej odpowiadają poszczególni komandytariusze
 • siedziba spółki i adresy właściwe dla spółki
 • opis wykonywanej działalności
 • imiona, nazwiska, daty urodzenia i adresy wspólników
 • jeśli nie wszyscy wspólnicy odpowiadający osobiście są uprawnieni do składania podpisów, należy to zaznaczyć w rejestrze
 • regulacja dotycząca reprezentacji spółki
 • dzień wygaśnięcia umowy spółki
 • w przypadku obywateli państw trzecich (obywateli państw nienależących do EOG) konieczne jest również pozwolenie na pobyt, a w przypadku wspólników odpowiadających osobiście pozwolenie na pracę lub stosowne zwolnienie

5. Rejestracja działalności gospodarczej

Elektroniczna rejestracja działalności gospodarczej: O możliwości elektronicznej rejestracji działalności gospodarczej należy skontaktować serwis rejestracyjny Pani/Pana Twojej Izby Gospodarczej.

Podczas rejestracji działalności gospodarczej wymaga się następujących dokumentów:

 • paszporty wszystkich osób mających znaczący wpływ na zarządzanie spółką (tzn. wspólników

odpowiadających osobiście lub komandytariuszy ze specjalnymi upoważnieniami itp.);

 • wypis z rejestru handlowego;
 • zaświadczenie o niekaralności zarządzającego spółką i wszystkich wspólników odpowiadających

osobiście z ich kraju pochodzenia, jeśli nie mieszkają oni lub mieszkają w Austrii krócej niż pięć lat;

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do założenia działalności gospodarczej ze względu na

toczące się postępowanie upadłościowe lub wyroki w sprawach karnych (według § 13 ustawy o działalności gospodarczej), na podstawie których którakolwiek z osób mających znaczący wpływ na zarządzanie spółką (tzn. wspólnicy odpowiadający osobiście lub komandytariusze ze specjalnymi upoważnieniami itp.) mogłaby podlegać wyłączeniu z prawa do wykonywania działalności gospodarczej.

Dodatkowo wymagane są następujące dokumenty osoby zarządzającej:

 • paszport;
 • zaświadczenie z Regionalnej Kasy Chorych [at. GKK - Gebietskrankenkasse] o zgłoszeniu

nawiązania stosunku pracy w wymiarze minimum 20 godzin tygodniowo (nie jest wymagane, gdy zarządzający jest wspólnikiem odpowiadającym osobiście);

 • świadectwo kwalifikacji (np. dyplom mistrzowski lub dyplom potwierdzający kwalifikacje

zawodowe, świadectwa szkolne albo świadectwa pracy) lub indywidualnie wystawione zaświadczenie o kwalifikacjach (wyjątek stanowi wolna działalność gospodarcza, tzn. niewymagająca udokumentowanych kwalifikacji);

 • oświadczenie zarządzającego o swojej funkcji w przedsiębiorstwie (formularz). Ani zarządzający

ani wspólnicy odpowiadający osobiście nie mogą podlegać wykluczeniu z prawa do

wykonywania działalności gospodarczej (na podstawie § 13 ustawy o działalności gospodarczej).

 • Wraz z rejestracją spółka zostaje członkiem Izby Gospodarczej z obowiązkiem uiszczania odpowiedniej składki członkowskiej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Izbie Gospodarczej właściwego kraju związkowego.
 • Regionalna Kasa Chorych [at. GKK - Gebietskrankenkasse]

Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia zatrudnienia pracowników we właściwej Regionalnej Kasie Chorych, zanim rozpoczną oni pracę.

Jeśli w firmie ma być zatrudniona osoba zarządzająca, fakt ten trzeba zgłosić w GKK przed rejestracją działalności gospodarczej (ze skutkiem na dzień zarejestrowania działalności gospodarczej), ponieważ urząd ds. działalności gospodarczej wymaga przedłożenia stosownego zaświadczenia z GKK o rozpoczęciu stosunku pracy.

6. Ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Wszyscy wspólnicy spółki jawnej oraz wszyscy wspólnicy spółki komandytowej odpowiadający nieograniczenie (komplementariusze) podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Muszą oni zgłosić się w ciągu jednego miesiąca w zakładzie ubezpieczeń społecznych dla prowadzących działalność gospodarczą. Można dokonać tego również automatycznie przy okazji zgłaszania działalności gospodarczej w okręgowym urzędzie administracyjnym. Urząd zajmie się dalszymi czynnościami, mającymi na celu zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego.

7. Urząd skarbowy

W ciągu pierwszego miesiąca działalności gospodarczej należy zgłosić jej rozpoczęcie w urzędzie skarbowym i złożyć wniosek o przydzielenie numeru identyfikacji podatkowej dla wspólnika/wspólników i spółki. Można tego dokonać także przy okazji zgłaszania działalności gospodarczej w okręgowym urzędzie administracyjnym. Urząd ten przekaże niezbędne dokumenty do urzędu skarbowego.

9. Urząd gminy / miasta

Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku takich rodzajów działalności gospodarczej, których normalnie nie wykonuje się w lokalach czy domach mieszkalnych (np. działalność handlowa, rzemieślnicza, usługi hotelarskie i gastronomiczne) konieczne jest odpowiednie przeznaczenie nieruchomości w lokalnym planie zagospodarowania oraz pozwolenie na budowę (pozwolenie na zagospodarowanie).

Jeśli w firmie zatrudnia się pracowników, należy to zgłosić w urzędzie gminy lub miasta (podatek komunalny).


11 kroków do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością [at. GmbH - Gesellschaft mit beschrankter Haftung].

1. Wszelkich informacji

dotyczących zakładania przedsiębiorstwa oraz aspektów finansowych i prawnych udziela serwis rejestracyjny lub wydziały oraz grupy branżowe właściwej Izby Gospodarczej. Należy zwrócić szczególną uwagę na wyjaśnienie działalności i ewentualne zasięgnięcie informacji o konieczności pozwoleń na urządzenia fabryczne.

2. Zgłoszenie nowej lub przeniesienie istniejącej działalności gospodarczej

W związku ze zgłoszeniem lub przeniesieniem (odpłatnym lub nieodpłatnym) działalności gospodarczej nie pobiera się żadnych podatków, składek ani opłat. Warunkiem koniecznym jest złożenie oświadczenia

o założeniu lub przeniesieniu działalności gospodarczej na odpowiednim formularzu (NeuFö). Z prośbą o potwierdzenie oświadczenia należy zwrócić się do serwisu rejestracyjnego, grup branżowych, cechów, biur regionalnych lub okręgowych właściwej Izby Gospodarczej.

Ze względu na obowiązującą od 18 lipca 2017 r. nowelizację prawa dot. działalności gospodarczej z 2017 r. pisma i świadectwa sporządzone i wydane na podstawie niemieckiej ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wpisy mające na celu sporządzanie i wydawanie dokumentów na podstawie powyższej ustawy federalnej są zwolnione z federalnych opłat skarbowych i administracyjnych. Oznacza to między innymi, że rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna.

3. Umowa spółki, oświadcznie o założeniu

Założyciele (lub jeden założyciel) zawierają umowę w formie aktu notarialnego.

4. Uchwała wspólników

Uchwała wspólników zawiera dane dotyczące zatrudnionego (-ych) zarządzającego (-ych), a także uprawnień do reprezentacji spółki (jednoosobowa, wspólna, ew. prokura [łączna]). W uchwale można ograniczyć możliwość odwołania osoby zarządzającej przez zgromadzenie wspólników do najważniejszych powodów. Odnośny protokół ze zgromadzenia wspólników można potwierdzić notarialnie lub sporządzić samodzielnie.

Zarządzający (co najmniej jedna osoba) nie muszą jednak być wspólnikami spółki GmbH.

5. Bankowe potwierdzenie wpłaty

Na konto spółki należy wpłacić kapitał zakładowy (Minimalny kapitał zakładowy wynosi 35 000 euro lub w ramach przywileju założycielskiego dla nowo założonych spółek 10 000 euro, z czego co najmniej połowę należy wpłacić w gotówce), pozostawiając go do swobodnej dyspozycji zarządzających.

6. Wniosek o wpis do rejestru handlowego

Do wpisu w rejestr handlowy konieczne są następujące uwierzytelnione dokumenty (również wniosek musi być uwierzytelniony):

 • umowa spółki sporządzona przez notariusza
 • uwierzytelniona uchwała wspólników dotycząca powołania zarządzających
 • (uwierzytelniona przez notariusza lub sąd okręgowy)
 • bankowe potwierdzenie wpłaty
 • wzory podpisów zarządzających (uwierzytelnione przez notariusza lub sąd okręgowy)

7. Rejestracja działalności gospodarczej

Elektroniczna rejestracja działalności gospodarczej: O możliwości elektronicznej rejestracji działalności gospodarczej należy skontaktować serwis rejestracyjny Pani/Pana Izby Gospodarczej.

Podczas rejestracji działalności gospodarczej wymaga się następujących dokumentów:

 • paszporty wszystkich osób mających znaczący wpływ na zarządzanie spółką (tzn. zarządzających; wspólników większościowych, wspólników mniejszościowych, ale posiadających szczególne prawa do współdecydowania lub zarządzania itp.);
 • wypis z rejestru handlowego;
 • zaświadczenie o niekaralności zarządzających i wszystkich wspólników o znaczącym wpływie na zarządzanie spółką z ich kraju pochodzenia, jeśli nie mieszkają oni lub mieszkają w Austrii krócej niż pięć lat;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do założenia działalności gospodarczej dla osób mających znaczny wpływ na zarządzanie spółką (tzn. zarządzający, wspólnicy z większościowi, wspólnicy mniejszościowi, posiadający szczególne prawa do współdecydowania lub zarządzania itp.)

Dodatkowo wymagane są następujące dokumenty zarządzających, zatrudnionych zgodnie z wymogami prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej:

 • paszport;
 • zaświadczenie z Regionalnej Kasy Chorych [at. GKK - Gebietskrankenkasse] o zgłoszeniu nawiązania stosunku pracy w wymiarze minimum 20 godzin tygodniowo (niewymagane, gdy w/w zarządzający jest równocześnie prezesem ustanawianym zgodnie z wymogami prawa handlowego);
 • świadectwo kwalifikacji (np. dyplom mistrzowski lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, świadectwa szkolne albo świadectwa pracy) lub indywidualnie wystawione zaświadczenie o kwalifikacjach (wyjątek stanowi wolna działalność gospodarcza, tzn. niewymagająca udokumentowanych kwalifikacji);
 • oświadczenie zarządzającego o swojej funkcji w przedsiębiorstwie (formularz). Ani na zarządzających zatrudnianych zgodnie z wymogami prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej (dyrektorzy) ani na zarządzających ustanawianych zgodnie z wymogami prawa handlowego (prezesi) ani na wspólnikach większościowych nie może ciążyć zakaz wykonywania działalności gospodarczej (na podstawie § 13 ustawy o działalności gospodarczej).
 • Wraz z rejestracją spółka zostaje członkiem Izby Gospodarczej z obowiązkiem uiszczania odpowiedniej składki członkowskiej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Izbie Gospodarczej właściwego kraju związkowego.

8. Regionalna Kasa Chorych [at. GKK - Gebietskrankenkasse]

Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia zatrudnienia pracowników we właściwej Regionalnej Kasie Chorych, zanim rozpoczną oni pracę. Jeśli w firmie ma być zatrudniona osoba zarządzająca, fakt ten trzeba zgłosić w GKK przed rejestracją działalności gospodarczej (ze skutkiem na dzień zarejestrowania działalności gospodarczej), ponieważ urząd ds. działalności gospodarczej wymaga przedłożenia stosownego zaświadczenia z GKK o rozpoczęciu stosunku pracy.

9. Ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą

W ciągu pierwszego miesiąca działalności spółki trzeba zgłosić zarządzających w zakładzie ubezpieczeń społecznych dla prowadzących działalność gospodarczą, o ile nie zostali jeszcze ubezpieczeni w ramach ogólnego ubezpieczenia społecznego ASVG (jest ono znacznie droższe niż ubezpieczenie dla prowadzących działalność gospodarczą GSVG). Zgłoszenie do zakładu ubezpieczeń społecznych może zostać dostarczone bezpośrednio w ramach rejestracji działalności gospodarczej do organu administracji powiatowej. Urząd zajmie się dalszymi czynnościami, mającymi na celu zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego.

10. Urząd skarbowy

W ciągu pierwszego miesiąca działalności gospodarczej należy zgłosić jej rozpoczęcie w urzędzie skarbowym i złożyć wniosek o przydzielenie numeru identyfikacji podatkowej dla wspólnika/wspólników i spółki. Można tego dokonać także przy okazji zgłaszania działalności gospodarczej w okręgowym urzędzie administracyjnym. Urząd ten przekaże niezbędne dokumenty do urzędu skarbowego.

11. Urząd gminy / miasta

Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku takich rodzajów działalności gospodarczej, których normalnie nie wykonuje się w lokalach czy domach mieszkalnych (np. działalność handlowa, rzemieślnicza, usługi hotelarskie i gastronomiczne) konieczne jest odpowiednie przeznaczenie nieruchomości w lokalnym planie zagospodarowania oraz pozwolenie na budowę (pozwolenie na zagospodarowanie).

Jeśli w firmie zatrudnia się pracowników, należy to zgłosić w urzędzie gminy lub miasta (podatek komunalny).


Glosariusz Zakładanie Przedsiębiorstw

Poświadczenie zameldowania [Anmeldebescheinigung]: Obywatele EOG i Szwajcarii, którzy według prawa Unii Europejskiej są upoważnieni do pobytu dłuższego niż 3 miesiące, otrzymają jako dokumentację prawa do pobytu wniosek o "zaświadczenie o zameldowaniu" (odpowiedni wniosek należy złożyć na cztery miesiące przed przyjazdem do Austrii). Organem wystawiającym takie świadectwo jest urząd do spraw cudzoziemców lub urząd podległy rządowi danego kraju związkowego (właściwość miejscowa zależy od miejsca zamieszkania).

Stosunek pracy [Arbeitsverhaltnis]: Stosunek pracy można nawiązać będąc pracownikiem fizycznym (np. czynności wykonywane ręcznie) lub pracownikiem umysłowym (np. czynności handlowe - praca biurowa). Pracobiorca jest związany zakładowym czasem pracy, podanym miejscem pracy
nakazami. Zatrudniając pracobiorców należy przestrzegać regulacji ustawowych i postanowień umów zbiorowych.

Tytuł pobytu / Zezwolenie na osiedlenie się i wykonywanie zawodu [Aufenthaltstitel/Niederlassungsbewilligung]: Dokument ten upoważniana do osiedlenia na czas okreśłony oraz do wykonywania działalności zarobkowej na rzecz pracodawcy lub na własny rachunek, dla której przewidziano pozwolenie w austriackiej ustawie o zatrudnieniu obcokrajowców.

Świadectwo kwalifikacji / Indywidualne kwalifikacje [Befahigungsnachweis / Individuelle Befahigung]: Do wykonywania określonych rodzajów samodzielnej działalności [np. stolarz, hotelarstwo gastronomia, piekarz, elektrotechnika, itd.) zgodnie z przepisami wymagane jest świadectwo kwalifikacji. Warunki są określone w rozporządzeniu. Jeżeli warunki nie są całkowicie spełnione (np. wykształcenie za granicą), można ubiegać się w urzędzie ds. działalności gospodarczej o wydanie świadectwa o indywidualnych kwalifikacjach.

Zezwolenie na urządzenia zakładowe [Betriebsanlagengenehmigung]: Zezwolenie na urządzenia zakładowe jest wymagane w przypadku wielu rodzajów działalności gospodarczej (np. warsztat, hotel, plac składowy, lokal, w którym prowadzona jest sprzedaż). Właściwym organem jest urząd ds. działalności gospodarczej (okręgowy urząd administracyjny lub magistrat) właściwy dla danej lokalizacji.

Księgowość / Rachunek przychodów i rozchodów [Buchhaltung / Einnahmen-Ausgaben-Rechnung]: Przedsiębiorca ma obowiązek gromadzić dowody księgowe i prowadzić ewidencję. W przypadku obrotów w wysokości do 700 000 € należy z reguły prowadzić rachunek przychodów i rozchodów (możliwość ryczałtowania wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Należy prowadzić rejestr przychodów i rozchodów, książkę wchodzących towarów, ewidencję środków trwałych (obejmującą np. komputer, wyposażenie pomieszczeń służbowych, itd.) oraz książkę odbytych jazd.

Podatek dochodowy od osób fizycznych [Einkommensteuer]: Podatek dochodowy od osób fizycznych oblicza się od wygospodarowanego zysku w oparciu o niezbędne rodzaje ewidencji (np. rachunek przychodów i rozchodów). Stawka podatkowa wynosi od 0% do 55%.

Przedsiębiorstwo jednoosobowe [Einzelunternehmen]: Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odpowiada swoim majątkiem prywatnym za zobowiązania przedsiębiorstwa. Dlatego także zysk przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą.

Urząd skarbowy [Finanzamt]: Urzędem skarbowym jest urząd, w którym należy realizować wszystkie sprawy podatkowe (np. podatek obrotowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych [w przypadku spółki z o.o.], dodatkowe koszty płacowe pracowników).

Rejestr handlowy [Firmenbuch]: Rejestr handlowy jest urzędem, w którym muszą być wpisywane wszystkie spółki (spółki osobowe - jawne i komandytowe - i spółki kapitałowe, np. spółki z o.o.). Do rejestru handlowego można wpisywać także przedsiębiorstwa jednoosobowe.

Nazwa firmy [Firmenname]: Nazwą firmy jest zawsze nazwa przedsiębiorstwa wpisana w rejestrze handlowym. Nie może ona wprowadzać w błąd. Nazwa ta musi być stosowana na wszystkich dokumentach firmowych (papier listowy, formularze rachunków i zleceń, itd.).

Subwencje / Ustawa o subwencjonowaniu zakładania nowych firm [Forderungen / NeuFöG]:

Subwencjonowanie zakładania nowych firm: dzięki ustawie o subwencjonowaniu tworzenia nowych firm założyciel przedsiębiorstwa w określonych warunkach nie musi uiszczać niektórych podatków i opłat.

W razie pytań na temat innych rodzajów subwencji, np. subwencji inwestycyjnych, subwencji na kształcenie i dokształcanie itd., należy zwrócić się do właściwej izby gospodarczej (izby gospodarczej kraju związkowego, w którym zostanie założone przedsiębiorstwo).

Osoba zatrudniona / zatrudnienie za nieznaczne wynagrodzenie [Geringfugig Beschaftigter/Beschaftigung]: Jest to zatrudnienie, które wprawdzie podlega prawu pracy (np. płaca minimalna na podstawie umów zbiorowych, płatności specjalne, kontynuacja wypłaty wynagrodzenia w czasie choroby, itd.), lecz w przypadku którego wysokość wypłacanego wynagrodzenia miesięcznego nie może przekraczyć określonej w przepisach prawa ubezpieczeń społecznych granicy nieznacznego wynagrodzenia w wysokości 446,86 € brutto miesięcznie (2019).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) [Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)]: Spółka z o.o. jest spółką kapitałową. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.000 €, minimalny wkład gotówkowy wynosi 5.000 €. Umowa spółki z o.o. musi zostać zawarta przy udziale notariusza. Spółka powstaje z chwilą wpisania do rejestru handlowego. Jeżeli spółka chce prowadzić działalność gospodarczą, musi ona uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, które jest wystawiane na spółkę z o.o. Konieczne jest ustanowienie zarządzającego spółką zgodnie z wymogami prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Rodzaje działalności gospodarczej [Gewerbearten]:

Wolna działalność gospodarcza [Freie Gewerbe]: Do wykonywania wolnej działalności gospodarczej nie jest konieczne posiadanie świadectwa kwalifikacji (wykształcenie, egzamin, itd.). Należy jednak spełnić pewne ogólne warunki (ukończony 18 rok życia, obywatelstwo państwa należącego do EOG/UE, niekaralność, odpowiedni tytuł pobytu w przypadku obywateli obcego państwa).

Reglamentowanwa działalność gospodarcza [Reglementierte Gewerbe]: Do wykonywania reglamentowanej działalności gospodarczej konieczne jest przedłożenie świadectwa kwalifikacji. (Wiecej także w punkcie „Świadectwo kwalifikacji“.)

Urząd ds. działalności gospodarczej [Gewerbebehorde]: Urząd ds. działalności gospodarczej jest urzędem właściwym do prowadzenia wszystkich spraw w zakresie prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej, rejestrowania działalności gospodarczej, indywidualnych kwalifikacji itd.

Urzędami ds. działalności gospodarczej są okręgowe urzędy administracyjne (w okręgach danego kraju związkowego) lub magistraty (w miastach).

Zarządzający ustanawiany zgodnie z wymogami prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej [Gewerberechtlicher Geschaftsfuhrer]: Zarządzający ustanawiany zgodnie z wymogami prawa

o prowadzeniu działalności gospodarczej odpowiada wobec przedsiębiorcy za merytorycznie nienaganne wykonywanie działalności gospodarczej. W stosunku do urzędu ds. działalności gospodarczej jest on odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej, między innymi za godziny otwarcia i oznaczanie towaru ceną. Nałożoną na niego karę administracyjną (w przypadku dopuszczenia się występku) ponosi sam zarządzający.

Zarządzający ustanawiany zgodnie z wymogami prawa handlowego [Handelsrechtlicher Geschaftsfuhrer]: Zarządzającymi ustanawianymi zgodnie z wymogami prawa handlowego są organy uprawnione do prowadzenia i reprezentowania spółki z o.o. Zarządzający prowadzą wewnętrzne sprawy spółki i reprezentują spółkę na zewnątrz. W przypadku spółek kapitałowych na zarządzających spółką mogą zostać powołane również osoby, które nie są wspólnikami (np. pracownicy). Zarządzającymi mogą zostać również wspólnicy. Zarządzającymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Zarządzający nie muszą posiadać specjalnych kwalifikacji.

Regulacja w sprawie małych przedsiębiorstw [Kleinunternehmerregelung]: Jeżeli roczne obroty wynoszą mniej niż 30.000 € bez podatku obrotowego, wówczas przedsiębiorstwo, które spełnia określone warunki, jest zwolnione z obowiązku uiszczania podatku obrotowego. W takim przypadku przedsiębiorstwo nie może jednak odliczać podatku obrotowego wliczonego w rachunki dostawców (podatek obrotowy zawarty w kwocie wydatków).

Spółka komandytowa [Kommanditgesellschaft (KG)]: Spółka komandytowa składa się przynajmniej z dwóch wspólników. Jeden wspólnik odpowiada osobiście (komplementariusz), a jeden wspólnik odpowiada do wysokości wniesionego wkładu pieniężnego (komandytariusz). Umowa spółki nie musi mieć określonej formy. Do zawarcia umowy spółki nie jest konieczny notariusz. Spółka musi być wpisana w rejestrze handlowym.

Podatek dochodowy od osób prawnych [Korperschaftsteuer]: Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem dochodowym od spółek kapitałowych. Jego stawka jest jednolita i wynosi 25% od zysku bilansowego.

Sąd kraju związkowego / Sąd handlowy / Sąd rejestrowy [Landesgericht / Handelsgericht / Firmenbuchgericht]: Organ, który jest właściwy do dokonywania wpisów w rejestrze handlowym.

Zaświadczenie o zameldowaniu [Meldezettel]: Urząd meldunkowy wystawia zaświadczenie o zameldowaniu w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania.

Pracownik [Mitarbeiter]: Przedsiębiorstwo może zatrudniać pracowników. Zgłoszenie tych pracowników do lokalnej kasy chorych musi nastąpić w dniu rozpoczęcia pracy. Pracobiorców należy także zgłosić w urzędzie skarbowym. W wielu dziedzinach działalności gospodarczej stosunek pracy i wynagrodzenia są uregulowane w umowie zbiorowej.

Wolność osiedlania się i wolność świadczenia usług [Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit]:

Wolność osiedlania się umożliwia założenie przedsiębiorstwa lub spółki oraz prowadzenie działalności gospodarczej w każdym państwie należącym do EOG/UE. Wolność świadczenia usług pozwala na wykonywanie na terenie Austrii prac realizowanych w ramach działalności gospodarczej, które zostały zamówione w kraju ojczystym. W tym celu należy jednak uzyskać świadectwo kwalifikacji zgodne z przepisami obowiązującymi w Austrii/zgodne z regulacjami UE.

Spółka jawna [Offene Gesellschaft (OG)]: Spółka jawna jest spółką osobową posiadającą przynajmniej dwóch osobiście odpowiadających wspólników. Umowa spółki nie musi mieć określonej formy. Do jej sporządzenia nie jest konieczny notariusz. Spółka musi być wpisana do rejestru handlowego.

Rachunek [Rechnung]: Cechy rachunku to: nazwa i adres przedsiębiorstwa świadczącego usługę odbiorcy, ilość i nazwa wykonanej usługi, okres realizacji dostawy lub usługi, wynagrodzenie, podatek obrotowy i stawka podatku obrotowego, data wystawienia rachunku, kolejny numer rachunku, własny numer identyfikacji podatku obrotowego (UID). W przypadku rachunków, których łączna kwota przekracza wartość 10.000 € (netto + podatek obrotowy), należy także podać numer identyfikacji podatku obrotowego odbiorcy usługi.

Formy prawne [Rechtsformen]: Przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółka jawna (OG), spółka komandytowa (KG), spółka z o.o. (GmbH), itd.

Paszport [Reisepass]: Dowód tożsamości w przypadku zakładania przedsiębiorstwa (rejestrowania działalności gospodarczej).

Ubezpieczenie społeczne [Sozialversicherung]: Przedsiębiorcy są ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorstw. Wysokość składki zależy od wysokości zysku operacyjnego (przychody pomniejszone o koszty operacyjne). W przypadku młodych przedsiębiorstw składki na ubezpieczenie emerytalne wynoszą 121,04 EUR miesięcznie (z możliwością poźniejszego obciążenia począwszy od pierwszego roku), na ubezpieczenie zdrowotne 34,18 EUR miesięcznie (z możliwością poźniejszego obciążenia począwszy od trzeciego roku), na ubezpieczenie dla osób pracujących na własny rachunek 6,84 EUR miesięcznie i na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 9,79 EUR miesięcznie. (2019)

Lokalizacja [Standort]: Każde zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczy jednej lokalizacji. W przypadku tych rodzajów działalności gospodarczej, które nie są pracą o charakterze czysto biurowym, wiecej w punkcie „Zezwolenie na urządzenia zakładowe“.

Doradca podatkowy / Księgowy [Steuerberater / Buchhalter]: Doradcy podatkowi lub księgowi pomagają w prowadzeniu ewidencji i załatwianiu wszystkich spraw związanych z podatkami, np. deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych, wcześniejsze zgłoszenie podatku obrotowego, deklaracje podatku obrotowego, księgowość itd.

Podatki [Steuern]: np. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek obrotowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od wynagrodzenia, itd.

Zaświadczenie o niekaralności [Strafregisterbescheinigung]: W przypadku zakładania przedsiębiorstwa należy we właściwym urzędzie ds. działalności gospodarczej przedłożyć zaświadczenie o niekaralności. Nie może ono być starsze niż 3 miesiące i musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie zagranicznych dokumentów [Ubersetzung der auslandischen Dokumente]: W celu przedłożenia we właściwych urzędach dokumentów (np. zagranicznych świadectw wykształcenia świadectw praktyki, świadectwa z rejestru karnego, itd.) konieczne są tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Podatek obrotowy [Umsatzsteuer]: Podatek obrotowy, nazywany także podatkiem od wartości dodanej, jest z reguły ściągany za wszystkie dostawy i usługi zrealizowane przez przedsiębiorstwo w kraju. W większości przypadków podatek obrotowy wynosi 20% od wynagrodzenia netto. Oprócz tego istnieje jeszcze obniżona stawka podatkowa (10%), np. dla artykułów spożywczych i książek.

Miejsce zamieszkania [Wohnsitz]: W celu zarejestrowania działalności przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą konieczne jest miejsce zamieszkania w Austrii. Nie musi to być główne miejsce zamieszkania (wystarczy dodatkowe miejsce zamieszkania).


Niniejszy informator jest rezultatem współpracy wszystkich izb gospodarczych. W razie pytań należy zwrócić się do izby gospodarczej właściwej dla danego kraju związkowego.

Wiedeń, tel.: (01) 51450-0, Dolna Austria, tel.: (02742) 851-0, Górna Austria, tel.: 05 90 909-0, Burgenland, tel.: 05 90 907-0, Styria, tel.: (0316) 601-406, Karyntia, tel.: 05 90 904-0, Salzburg, tel.: (0662) 8888-0, Tyrol, tel.: 05 90 905-0, Vorarlberg, tel.: (05522) 305-0 Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie: www.gruenderservice.at

Serwis dla Założycieli przy Izbach Gospodarczych Austrii. Wszelkiego rodzaju przedruk, powielanie i rozpowszechnianie jest dopuszczalne wyłącznie za wyraźną zgodą Izb Gospodarczych Austrii. Mimo starannego opracowania nie udziela się gwarancji za zawartość merytoryczną i wyklucza się

odpowiedzialność cywilną autora lub Izb Gospodarczych Austrii.