th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Telephely alapítása Ausztriában ez EU/EGT vállalkozói vagy svájci vállalkozók számára – iparjogi szempontok

Begründung einer Niederlassung in Österreich durch EU/EWR Unternehmer

Ha egy EU/EGT származású külföldi vagy svájci vállalat arra keres módot, hogy tevékenységeit rendszeresen és túlnyomórészt Ausztriában gyakorolja, többé már nem határon átnyúló átmeneti szolgáltatásról van szó. Ebben az esetben telephelyet kell alapítania Ausztriában.

Figyelem:
A telephely alapítása egy fogadó országban azt jelenti, hogy a vállalat stabilan és folyamatosan részt vesz egy másik tagország gazdasági életében, és gazdasági és szociális összefonódások jönnek létre. A letelepedést ügynökségek, fióktelepek és leányvállalatok megalapítása jellemzi.

Az EU szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelve kimondja, hogy minden tagországnak kötelessége elfogadni a többi tagországban szerzett szakmai képesítéseket. Ha az irányelvben megfogalmazott feltételek teljesülnek, akkor a tagállam nem tilthatja meg hiányzó szakmai képesítés indokával saját felségterületén a szakma gyakorlását.

Az ausztriai telephely alapítása céljából szükséges szakképesítések elismerése szempontjából a Svájci Államszövetség állampolgárai egyenrangúak egy EU tagállam, vagy egy az EGT megállapodásban részes állam állampolgáraival.

A telephely alapítása keretében a képesítés megszerzését tanúsító okiratok elismerése a következőkben ábrázoltak szerint szabályozott:

A tartományfőnöknek akkor kötelessége egy EU tagállam, vagy egy az EGT megállapodásban részes ország vagy Svájc állampolgárának kérvénye alapján határozatban elismernie, hogy egy másik tagállam területén ténylegesen folytatott tevékenységei a szakmai alkalmasság elégséges bizonyítékát képezik, ha

  • a tevékenységek típusa és időtartama megfelel az EU/EGT bizonyítványok elismeréséről szóló rendeletben (EU/EWR Anerkennungsverordnung BGBl II 2008/225) megszabott feltételeknek (lásd a mellékletet).

Ha az EU/EGT bizonyítványok elismeréséről szóló rendeletben (lásd a mellékletet) nem tartalmazott ipari tevékenységről van szó, akkor kérelem alapján a tartományfőnöknek az érintett tevékenységre vonatkozó megfelelő osztrák szakmai alkalmassági igazolással egyenértékűnek kell elismernie a kérvényező által megszerzett és okmánnyal bizonyított szakképesítését, amennyiben

  • ez a szakképesítés a szakmai képesítési bizonyítvánnyal egyenértékű.

A megszerzett szakképesítés igazolásához be kell mutatni a szakmai alkalmasságot vagy a képesítés megszerzését tanúsító okiratokat.

Ezeket az okiratokat a származási tagországnak vagy egy illetékes hatóságnak kell kiállítania.

Ha a származási tagországban a szakma szabályozott, akkor a szakmai alkalmassági igazolásnak a származási tagországban biztosítania kell a szakma gyakorlásának jogosultságát.

Ha a származási tagországban a szakma nem szabályozott, akkor a kérelmezőnek szakmai alkalmassági és szakképzési bizonylatokkal kell rendelkeznie, valamint az adott szakmát abban a származási tagországban, amelyben ezt a szakmát nem szabályozzák, az elmúlt 10 év folyamán 1 évig teljes munkaidőben vagy ennek megfelelő időtartamú részmunkaidőben kellett gyakorolnia.    


Nem szükséges a szakma 1 évig történő gyakorlásának bizonyítása, ha a szakképzést igazoló bizonylat szabályozott képzésről szól.

Ez olyan képzést jelent, amely kifejezetten egy bizonyos szakma gyakorlására irányul, és egy befejezett képzési programból vagy több képzési programból áll, és szükség esetén szakképzéssel, szakmai gyakorlattal vagy munkatapasztalattal egészül ki.

A szakmai alkalmasságot igazoló okirat egyenértékűsége nem áll fenn, ha

  • a korábbi képzés olyan tantárgyakra épül, amelyek az osztrák szakmai alkalmasságot igazoló okirat tartalmától jelentősen különböznek vagy
  • a gazdasági tevékenység egy vagy több olyan szakmai tevékenységet tartalmaz, amelyek a kérelmező származási tagországában nem részei az adott szabályozott szakmának, és
  • ha a különbséget egy az iparűzési törvény (a továbbiakban: „GewO”) által előírt, külön szakképzés képezi, amely olyan tantárgyakra vonatkozik, melyek lényegesen különböznek az elismerést kérelmező személynek a szakmai alkalmasságot igazoló okirata által lefedett tárgyaktól.

Ide tartoznak azok a tantárgyak, amelyek ismerete a szakma gyakorlásának elengedhetetlen feltétele, és amelyek tekintetében a kérelmező korábbi képzése jelentős eltéréseket mutat időtartam és tartalom szempontjából a GewO-ban előírt képzéshez képest.

Ha nem állapítható meg egyenértékűség, akkor javasolható a honosítás

  • alkalmazkodást segítő tanfolyam vagy
  • alkalmassági vizsga

letételével, amennyiben ily módon elérhető az egyenértékűség.

Ezt megelőzően az arányosság elve alapján meg kell vizsgálni, hogy a szakmai gyakorlat során vagy az egész életen át tartó tanulás során megszerzett ismeretek részben vagy egészben lefedik-e a lényeges különbségeket. Ezzel kapcsolatban a kérelmezőnek lehetőséget kell biztosítani, hogy választhasson a alkalmazkodást segítő tanfolyam és a szakmai alkalmassági vizsga letétele között.

Kivételt képeznek azok a gazdasági tevékenységek, amelyek gyakorlása az osztrák jog pontos ismeretét követeli meg, vagy amelyek esetében az osztrák joggal kapcsolatos tanácsadás a szakma gyakorlásának lényeges részét képezi.

Az egyenértékűség ellenőrzésének ügyintézési határideje az összes okirat benyújtása utáni 4 hónap.

Stand: