th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Exercitarea de activităţi lucrative de către resortisanţi ai ţărilor terţe, solicitanţi de azil şi apatrizi în Austria - Aspecte juridice comerciale

Gewerbeausübung durch Drittstaatsangehörige, Asylanten und Staatenlose in Österreich - Gewerberechtliche Aspekte

Resortisanţii ţărilor terţe sunt cetăţeni ai ţărilor care nu sunt fac parte din Uniunea Europeană (UE - Europäischen Union)), nici din Spaţiul Economic European (EWR - Europäischen Wirtschaftsraum) şi nu sunt nici cetăţeni elveţieni.

Condiţii pentru obţinerea unei autorizaţii pentru exercitarea unei activităţi lucrative în Austria de către persoane fizice:

 • Persoanele fizice străine pot exercita activităţi lucrative ca şi cetăţeni naţionali, atunci când acest lucru este prevăzut în tratate (de reciprocitate).

Astfel de tratate sunt Tratatul Comunităţii Europene EG (Europäische Gemeinschaft), Acordul Spaţiului Economic European EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor, precum şi Acordul European cu privire la Republica Bosnia-Herţegovina în ceea ce priveşte exercitarea activităţii lucrative comerciale şi Tratatul de prietenie şi comerţ şi relaţii consulare între Republica Austria şi Statele Unite ale Americii.

Atenţie: Cetăţenia uneia din părţile contractante ale Acordului Spaţiului Economic European EWR şi reşedinţa într-un stat contractant semnatar  al Acordului Spaţiului Economic European  sunt necesare în cazul următoarelor activităţi lucrative:

Punerea la dispoziţie a forţei de muncă, plasarea de forţă de muncă, coşar işi comerţul cu arme . 

Cetăţenia confederaţiei Elveţien şi o reşedinţă în confederaţia Elveţiană sunt necesare pentru pentru umrătoare activitate lucrativă :comerţ cu arme .

 • Resortisanții ţărilor terţe, cu care nu s-a încheiat un astfel de tratat , persoanele, cărora li se acordă azil şi apatrizii pot exercita activităţi lucrative ca şi rezidenţi, atunci când, conform prevederilor Legii privind stabilirea şi şederea (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz) în scopul exercitării unei activităţi în câmpul muncii (independente sau ca salariat), aceştia au deja titlu de şedere în Austria.
  Cele de mai sus trebuie respectate în caz de restricţii aplicabile anumitor activităţi lucrative în ceea ce priveşte cetăţenia uneia dintre părţile contractante ale Spaţiului Economic European EWR (Europäischer Wirtschaftsraum).
 • Pentru a exercita o activitate lucrativă în mod legal în Austria, resortisanții ţărilor terțe care încă nu au reşedinţă legală în Austria (persoană care depune cerere pentru prima oară), trebuie să obţină un titlu de şedere, în baza căruia au dreptul să exercite o activitate lucrativă.
  Conform Legii privind stabilirea şi şederea, înainte de acordarea unui titlu de şedere, persoana care face înregistrarea activităţii lucrative trebuie să facă dovada autorizaţiei necesare pentru exercitarea de activităţi lucrative. Certificatul eliberat de Autoritatea de Înregistrare a Activităţii Lucrative (Gewerbebehörde), conform căreia, sunt îndeplinite toate condiţiile pentru exercitarea unei activităţi lucrative, cu excepţia titlului de şedere, este considerată o dovadă în acest sens. Autorităţile de Înregistrare a Activităţii Lucrative (Gewerbebehörde) au obligaţia să elibereze astfel de certificate.
 • Membrii de familie ai cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene EU (Europäischen Union) sau ai unui stat contractant al Spaţiului Economic European EWR (Europäischer Wirtschaftsraum), care beneficiază de drept de ședere sau de drept de ședere permanentă într-un stat membru al Uniunii Europene EU (Europäischen Union) sau stat contractant al Spaţiului Economic European  EWR (Europäischer Wirtschaftsraum), pot exercita activităţi lucrative ca şi rezidenţi, indiferent de naţionalitatea lor. Sunt consideraţi membrii de familie următoarele persoane:
  • Soţul sau partenerul declarat
  • Rudele în linie descendentă ale unui cetăţean dintr-un stat membru al Uniunii Europene EU (Europäischen Union) sau stat contractant al  EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) şi ale soţului saupartenerului declarat, care nu au împlinit încă vârsta de 21 de ani sau în întreţinerea cărora se află.
  • Rudele în linie ascendentă ale unui cetăţean dintr-un stat membru al EU (Europäischen Union) sau stat contractant al Spaţiului Economic European  EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) şi ale soţului sau partenerului declarat în întreţinerea cărora se află.

Condiţii pentru obţinerea unei autorizaţii pentru exercitarea unei activităţi lucrative în Austria de către persoane juridice şi alte entităţi din străinătate:

În măsura în care tratatele nu prevăd altceva, persoanele juridice şi alte entităţi străine, al căror sediul impune necesitatea existenţei unei sucursale în ţară, nu exercită activităţi lucrative.

Atenţie: Pentru informaţii referitoare la prestarea de servicii transfrontaliere de către societăţi şi entităţi înfiinţate în conformitate cu legislaţia unei părţi contractante ale Spaţiului Economic European  EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) şi având sediul într-un stat contractant al Spaţiului Economic European EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) sau înfiinţate în conformitate cu dreptul elvețian şi având sediul în Elveţia, consultaţi fişainformativă „Prestarea de servicii în Austria de către operatori economici cu sucursale într-un stat membru al Uniunii Europene EU (Europäischen Union) sau într-un stat contractant al Spaţiului Economic European  EWR (Europäischer Wirtschaftsraum)“.

Exercitarea de activităţi lucrative de către persoane juridice sau alte entităţi străine nu are ca cerinţă înfiinţarea unei societăţi locale. Este suficientă înfiinţarea unei sucursale  în ţară, care trebuie să fie înregistrată la Registrul Comerţului.

Pentru ca societatea nerezidentă să fie constituită în mod legal, aceasta trebuie să se supună legislaţiei ţării străine unde societatea îşi are sediul.

Prestarea de servicii transfrontaliere de către societăţi străine (persoane fizice şi alte entităţi) în Austria, care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene EU (Europäischen Union), ai unui stat contractant al Spaţiului Economic European  EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) sau ai Elveţiei sau de către societăţi sau entităţi înfiinţate în conformitate cu legislaţia unei părţi contractante a Spaţiului Economic European  EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) sau în conformitate cu dreptul austriac şi având sediul într-un stat contractant al Spaţiului Economic European  EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) sau în Elveţia:

Prestarea de activităţi comerciale comandate în Austria de către prestatori de servicii din statele membre ale Acordului WTO (World Tourism Organization) (World Trade Organization):
Acordul WTO formează cadrul pentru Acordului General privind Comerţul cu Servicii (GATS - Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen), care se bazează pe principiul naţiunii celei mai favorizate. În Austria, Acordul WTO (World Tourism Organization) a fost implementat ca parte a Regulamentului de exercitare a unor activităţi lucrative.
Prestatorii de servicii din statele membre ale WTO pot exercita activităţi comerciale lucrative în Austria în aceleaşi condiţii ca cele pe care trebuie să le îndeplinească cetăţenii austrieci.

Amploarea activităţii prestatorilor de servicii se stabileşte prin lista de angajamente a Austriei.

 • Conform acestei liste, persoanele fizice, care prestează servicii în Austria, sunt persoane detaşate în cadrul societăţii de către persoane juridice, care
 • pot fi detaşate în Austria numai pentru o perioadă limitată de timp — pot primi numai permis şedere temporară
 • cu cel puţin un an înainte de intrarea în ţară trebuie să fie angajaţi sau acţionari ai persoanei juridice care face detaşarea şi
 • personal de conducere (funcţie sub forma conducerii sucursalei, personal de conducere calificat pentru supervizare, angajare sau concediere de personal)
 • sau experţi în anumite domenii (dispoziţii cu privire la chestiunile excepţionale vis-a-vis de servicii, centre de cercetare, tehnici sau administrări ale sucursalei, cunoştinţe esenţiale).

În principiu, aceste sarcini şi funcţii se concentrează pe ocuparea forţei de muncă într-o sucursală a prestatorului de servicii.

În afară de persoanele detaşate în cadrul societăţii, reprezentanţii prestatorilor de servicii au şi ei dreptul să intre pe teritoriul Austriei şi să aibă permis de ședere limitat pentru o perioadă de aproximativ 6 luni, pentru a iniţia vânzarea de prestări de servicii sau pentru a încheia contracte privind vânzarea de prestări de servicii. Prestarea de servicii în sine sau activitatea de vânzări directe către publicul larg nu sunt permise.

 • Prestarea de activităţi comerciale comandate în Austria de către prestatori de servicii, care nu sunt cetăţeni al unui stat membru al WTO (World Tourism Organization), sunt:

În vederea exercitării unei activităţi lucrative comandate în Austria, persoanele fizice nerezidente şi alte entităţi, care exercită în mod autorizat o activitate în străinătate şi care intră sub incidenţa Regulamentului de exercitare a unor activităţi lucrative conform legislaţiei austriece şi care sunt resortisanţi ai unui stat nemembru al Acordului WTO, necesită o echivalare (printr-o decizie) din partea Preşedintelui guvernului provincial al landului respectiv. Echivalarea este pronunţată când se face dovada că exercitarea activităţii este în interes economic şi nu intră în conflict cu alte interese publice.

Un interes economic trebuie adoptat atunci când prestarea de servicii face dovada calităţii necesară pentru economia Austriei sau cel puţin constituie o îmbogăţire la nivel local sau regional.

La alte interese publice trebuie să fie înţelese în primul rând liniştea şi ordinea publică, apărarea ordinii juridice, prevenirea criminalităţii precum şi protecţia sănătăţii.

Din grupul de ţări care nemembre ale WTO (World Tourism Organization), Bosnia şi Muntenegru prezintă importanţă economică specială pentru Austria.


Aceste informaţii sunt rezultatul cooperării dintre toate Camerele de Comerţ. 

Indicaţie: Aceste informaţii pot fi găsite şi pe internet la adresa home Datele nu sunt garantate, în ciuda procesării atente. Camerele de Comerţ din Austria nu îşi asumă răspunderea. Pentru toate denumirile referitoare la persoane, forma aleasă va include ambele genuri! 

Stand: