th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Gestionarea deşeurilor în cadrul companiei - Informaţii generale referitoare la Legea din 2002 privind gestionarea deşeurilor

Abfallwirtschaft im Betrieb - Allgemeine Informationen zum Abfallwirtschaftsgesetz 2002

Legea din 2002 privind gestionarea deşeurilor stabileşte principiile pentru

 • prevenirea producerii de deşeuri
 • pregătirea în vederea reutilizării
 • reciclare
 • alte operaţiuni de valorificare (de exemplu, recuperarea energiei) şi
 • gestionarea deşeurilor

În continuare, legea privind gestionarea deşeurilor reglementează obligaţiile privind colectarea, tratarea, depozitarea, transportul precum şi importul, exportul şi tranzitul de deşeuri. Regulamentele referitoare la obiective şi măsuri sunt utilizate ca instrumente pentru punerea în aplicare a principiilor de gestionare a deşeurilor (prevenirea producerii de deșeuri - recuperarea deșeurilor - gestionarea deșeurilor).

Definiţia deşeului

În sensul Legii privind gestionarea deşeurilor, deșeurile sunt bunuri mobile pe care proprietarul sau titularul intenţionează sau are obligaţia să le elimine sau a căror colectare şi tratare ca deşeu este necesară în interesul public.

Link către prezentarea tuturor prevederilor privind deşeurile

Obligaţiile de raportare

Compania este obligată să raporteze producţia de deșeuri periculoase (fără limită cantitativă!) şi uleiuri reziduale (cantitate anuală de cel puţin 200 l).

Producţia de substanţe problematice este exceptată de la obligaţia de raportare. Substanţele problematice sunt deşeuri sau uleiuri reziduale, care apar de obicei în gospodăriile private. În continuare, sunt considerate substanţe problematice acele deşeuri periculoase sau uleiuri reziduale de la toţi ceilalţi producători de deşeuri, care în funcţie de tip şi cantitate sunt comparabile celor din gospodăriile private. Aceste deșeuri sunt considerate substanţe problematice atât timp cât ele se află în custodia producătorilor de deşeuri menţionaţi.

Deşeurile considerate în prezent deşeuri periculoase sunt specificate în Decizia privind lista deşeurilor (Monitorul Oficial Federal Austriac (BGBl). II Nr. 570/2003 cu modificările ulterioare).

Raportarea electronică (www.edm.gv.at - Introducerea înregistrării în „cererea de înregistrare“) trebuie să fie efectuată în termen de o lună de la începerea activităţii. De asemenea, modificări ale datelor raportate precum şi încetarea activităţii trebuie raportate în termen de o lună în mod electronic.

În temeiul primei raportări, prin e-mail, Agenţia Federală de Mediu atribuie companiei un număr de identificare (număr NGL). Într-o scrisoare separată, este dată parola pentru modificarea datelor master. Producătorul de deșeuri este obligat să actualizeze permanent datele master. Ulterior, numărul de identificare din treisprezece cifre este menţionat în documentele de însoţire (documente de transfer pentru deșeuri periculoase) şi în raportări (de exemplu, Hotărârea privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, Directiva privind ambalajele).

Pentru a afla dacă un număr de identificare a fost atribuit companiei, la adresa www.edm.gv.at se utilizează solicitarea „Căutare şi evaluare“ şi ulterior „Căutare după înregistrare“.

Obligaţii suplimentare de raportare apar, de exemplu, în baza Directivei privind ambalajele, Hotărârii privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, Directivei privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori, Directivei privind vehiculele scoase din uz. O sinteză cu specificaţiile relevante privind deșeurile puteţi găsi la „Legi, regulamente şi specificaţii la nivelul UE“.

Obligaţia privind documentul de însoţire

Înainte de orice transport de deșeu la o firmă autorizată pentru colectarea respectiv tratarea deşeurilor, deţinătorii de deșeuri sau uleiuri periculoase trebuie să completeze un document de însoţire.  Copiile trebuie să fie marcate ca atare. Relevantă pentru clasificarea ca deşeu periculos este aplicarea a cel puţin o caracteristică periculoasă (vezi Anexa 3 a Deciziei privind lista deşeurilor - Monitorul Oficial Federal Austriac (BGBl). II Nr. 570/2003 cu modificările ulterioare).

Acesta poate fi sub forma publicată în Anexa 2 a Deciziei din 2003 privind evidenţa gestiunii deşeurilor (copie după Monitorul Oficial Federal Austriac (BGBl). II Nr. 618/2003) a documentului de însoţire va fi utilizată până la data de 31 decembrie 2013 cel mai târziu. Documentul de însoţire poate fi descărcat şi în format electronic de pe pagina de internet a Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi Gospodărirea Apelor. (Cale: www.lebensministerium.at/umwelt > Formulare > Deşeuri).
Ulterior, un mesaj electronic este obligatoriu (prin firma care colectează respectiv tratează deșeuri). Acest lucru este definit în dispoziţiile tranzitorii ale Deciziei din 2012 privind evidenţa gestiunii deşeurilor . După data de 1 ianuarie 2014, trebuie utilizat noul document de însoţire (Anexa 1 a Deciziei din 2012 privind evidenţa gestiunii deşeurilor). Instrucţiuni cu privire la manipularea documentului de însoţire pot fi găsite în „Note explicative referitoare la Decizia privind lista deşeurilor, Directiva privind clasificarea deşeurilor periculoase şi Decizia din 2003 privind evidenţa gestiunii deşeurilor“.

În oricare dintre situaţii, cedentul (deţinătorul) unui deșeu periculos are obligaţia să verifice exactitatea informaţiilor din documentul de însoţire şi să confirme prin semnătura sa olografă.

În cazul substanţelor problematice şi a unei cantităţi mai mici de 200 l de ulei rezidual per an calendaristic nu mai este necesară completarea unui document de însoţire. Cu toate acestea, trebuie respectate obligaţiile privind evidenţa generală a documentelor.

Lista deşeurilor actualizată poate fi descărcată ca document PDF de pe serverul EDM de la adresa www.edm.gv.at > Legislaţie > Publicaţii.

Indicaţie: Începând cu data de 1 iulie 2013 intră în vigoare noua Decizie din 2012 privind evidenţa gestiunii deşeurilor. „Vechile“ documente de însoţire mai pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2013.
Link către informaţii referitoare la noua Decizie din 2012 privind evidenţa gestiunii deşeurilor.

Obligaţia de raportare a tratării deşeurilor la nivel intern

În cazul în care un producător de deşeuri tratează chiar el deşeuri periculoase în instalaţia proprie, trimestrial, acesta trebuie să raporteze în scris guvernatorului landului datele din registrele privind tratarea. Raportarea trebuie trimisă nu mai târziu de data de 15 a lunii calendaristice următoare perioadei de raportare.
(Termen: 15 ianuarie, 15 aprilie, 15 iulie şi 15 octombrie)

Fişa informativă şi formularul de raportare al BMLFUW (Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi Gospodărirea Apelor) pentru tratarea deşeurilor la nivel intern

Obligaţia de raportarea trebuie depusă cel mai târziu pentru al 2-lea trimestru din 2013. Decizia din 2012 privind evidenţa gestiunii deşeurilor nu mai prevede obligaţia de raportare.

Obligaţii privind evidenţa generală a documentelor

În calitate de deţinător de deșeuri (producător de deșeuri), fiecare companie trebuie să ţină evidenţa deșeurilor generate. În cazul deșeurilor nepericuloase, a substanţelor problematice şi a uleiului rezidual (mai puţin de 200 de litri per an calendaristic) avem înregistrări cu privire la tipul acestora (menţionând numărul de cod conform normativului ÖNORM S 2100 - Lista deșeurilor - Data apariţiei: 1 septembrie 1997 şi completările din Anexa 5 a Deciziei privind lista deşeurilor Monitorul Oficial Federal Austriac (BGBl). II Nr. 570/2003 cu modificările ulterioare)), efectuată pentru cantitate, provenienţă, menţinere şi perioadă de referinţă. Se va ţine cont de Anexa 4 (Criterii de clasificare). Specificaţiile împart tipurile de deșeuri după mai multe coduri şi note suplimentare.

Înregistrarea pentru fiecare deșeu poate fi făcută sub orice formă, de exemplu, ca şi colectare de copii după facturi, note de livrare, chitanţe sau sub formă de înregistrări informatizate. Înregistrările sunt păstrate timp de şapte ani separat de alte documente comerciale şi prezentate autorităţii atunci când aceasta solicită acest lucru. Prin păstrarea documentelor de însoţire şi a înregistrărilor generale în mod separat în funcţie de tipul de deșeu, sunt îndeplinite obligaţiile privind evidenţa documentelor.

Exemplu pentru treceri în evidenţă la modul general:

 
Trecerea în evidenţă a deşeurilor nepericuloase
Denumirea deşeului

Cod

17203

Denumirea deşeului (anexa 5 AVVO)

Talaş, nemurdărit

Treceri în evidenţă pentru anul calendaristic 2010  
Cantitatea în kg Locul unde se află Originea Interval de referinţă Observaţie
Unitatea care a preluat Data preluării Documentul şi data emiterii
8600 kg Eigenverbrauch în curs - Unitate de rindeluire 1.1.2010 până la 1.3.2010 consum propriu într-o instalaţie aprobată
6500 kg Firma BCDE 4.5.2010 LS 1213 – 4.5.2010 Unitate de rindeluire 2.3.2010 până la 3.5.2010 Ambalare în saci de tip Big-Bags
 

Legea din 2002 privind gestionarea deşeurilor prevede că în vederea eliminării, cel puţin o dată la fiecare 12 luni, deşeurile să fie transferate către o firmă autorizată care colectează respectiv tratează deșeuri. Cu toate acestea, deșeurile pentru reciclare trebuie să fie transferate către o firmă autorizată care colectează respectiv tratează deșeuri numai în termen de 36 de luni. 

Obligaţia de eliminare este şi ea îndeplinită atunci când deșeurile sau uleiurile reziduale (reziduurile) sunt returnate către compania, de la care acestea au fost iniţial achiziţionate ca şi mărfuri. În acest caz, în locul obligaţiei privind documentul de însoţire trebuie păstrate înregistrări generale.

Comparativ cu cantităţile pentru uz casnic, uleiurile reziduale şi deşeurile periculoase sunt turnate în cantităţi mici, pentru a putea fi livrate către centrul de colectare de substanţe problematice din localitate.

§ 15 alin. 5a şi 5b Legea din 2002 privind gestionarea deşeurilor impune producătorilor de deșeuri o obligaţie de diligenţă crescută. În cazul unui transfer inexact, aceştia sunt penalizaţi cu o sancţiune administrativă (amendă) de până la 36.640 de euro.

Următoarele etape sunt necesare pentru un transfer conform legislaţiei:

 • Acum, deţinătorii de deșeuri trebuie să se asigure că firma receptoare care colectează respectiv tratează deșeuri deţine o autorizaţie corespunzătoare în acest scop. În acest sens este necesară vizitarea portalului EDM (www.edm.gv.at > Căutare/Evaluare > Căutare după înregistrare) şi introducerea numărului de cod.

  Recomandare: Obiectul de activitate al cesionarului trebuie verificat cel puţin o dată pe an. Evaluarea făcută pe portalul EDM trebuie salvată ca dovadă a respectării diligenţei.
 • O declaraţie corectă a deşeurilor înseamnă că, dacă este cazul, se efectuează şi testări ale deşeurilor. Această sarcină este încredinţată unui specialist autorizat sau unor instituţii specializate.
 • În plus, trebuie încheiat un contract explicit privind reciclarea sau eliminarea ecologică.
 • Pentru siguranţă, vă recomandăm să conveniţi asupra transmiterii unei confirmări de punere în aplicare.

Conceptul de gestionare a deşeurilor

În cazul în care la instalaţie lucrează mai mult de 20 de angajaţi (obligaţia operatorului), conceptul de gestionare a deşeurilor trebuie să fie actualizat în conformitate cu Legea din 2002 privind gestionarea deşeurilor sau în conformitate cu Codul comercial din 1996. În cazul instalaţiilor conforme Codului comercial, pentru care a fost deja nevoie de elaborarea unui concept de gestionare a deşeurilor, menţinerea conceptului de gestionare a deșeurilor fiind prevăzută până la data de 31 decembrie 2003 cel târziu. Pentru toate celelalte instalaţii - începând cu cel de-al 21-lea angajat - data actualizării este 2 noiembrie 2003. Ulterior, la fiecare 5 ani, conceptul de gestionare a deșeurilor este adaptat la condiţiile actuale.

În următoarele condiţii, crearea unui concept de gestionare a deșeurilor este, de asemenea, obligatorie (pentru toate instalaţiile):

 • Construirea şi punerea în funcţiune a unei instalaţii de exploatare (Conceptul de gestionare a deșeurilor este parte integrantă a cererii de autorizare.)
 • Modificarea unei instalaţii de exploatare, care este supusă aprobării

Mai multe informaţii pe tema conceptul de gestionare a deşeurilor

Responsabilul cu gestionarea deşeurilor

În companiile cu 100 sau mai mulţi angajaţi, trebuie desemnat un responsabil cu gestionarea deşeurilor calificat sau un reprezentant, fapt raportat autorităţii competente (autoritatea administrativă regională sau municipală). Responsabilul cu gestionarea deşeurilor trebuie să îşi exercite misiunile operaţionale de informare, consiliere şi organizare privind deşeurile. În vederea obţinerii unei calificare recunoscute, diferite instituţii (de exemplu, WIFI, BFI) oferă cursuri de formare.

Mai multe informaţii pe tema responsabil cu gestionarea deşeurilor

Link către prezentarea tuturor prevederilor privind deşeurile

Obligaţia de înregistrare a transportatorilor

Transportatorii care efectuează transporturi de deșeuri trebuie să se înregistreze pe site-ul www.dietransporteure.at .

Transportatorul transportă deșeuri cu documente de însoţire corespunzătoare transferate în numele deţinătorului de deșeuri. Din punct de vedere legal, acesta nu dispune de deşeuri. De asemenea, activitatea sa se distinge de cea a firmelor autorizate de colectare şi tratare a deşeurilor prin faptul că în conformitate cu § 24a nu apar prevederi referitoare la permise, înregistrări electronice şi obligaţii contabile.

Transportul deșeurilor nepericuloase în Austria

Transportul aerian comercial de deşeuri nepericuloase, conform § 15 alin. 7 din Legea privind comerţul şi plăţile externe (AWG) , trebuie să fie însoţit de un document cu format liber ales, prin care se certifică

• cedentul
• cesionarul
• masa deşeurilor exprimată în kilograme
• o scurtă descriere a deșeurilor transportate

Un document de transport CMR completat îndeplineşte cerinţele impuse de AWG.

Transportul în interiorul fabricii nu este afectat. În toate cazurile, trebuie furnizată o dovadă corespunzătoare a faptului că în fabrică există trafic.


Transportul deșeurilor periculoase în Austria

În cazul transportului de deşeuri periculoase la nivel intern, de exemplu, de la un punct de lucru la altul al aceluiaşi deţinător de deşeuri, conform § 9 Deciziei privind evidenţa gestiunii deşeurilor , la documente se anexează o descriere a deşeului, masa deşeului exprimată în kilograme, locul de destinaţie precum şi nume, semnătură şi număr de identificare.

La transportul deșeurilor periculoase, în plus faţă de documentele de transport obişnuite, se anexează şi documentul de însoţire. În plus faţă de obligaţiile deţinătorului de deşeuri privind evidenţa documentelor, transportatorul trebuie să îndeplinească obligaţia privind evidenţa documentelor conform § 17 alin. 1 AWG . Prin colectarea şi păstrarea documentului de însoţire (în copie) sau prin transmiterea datelor din documentul de însoţire de către cesionar la registrul EDM (Indicaţie: decalaj de până la 6 săptămâni!) se consideră că obligaţia privind evidenţa documentelor este îndeplinită.


Mai multe informaţii despre transportul deşeurilor şi transferul deşeurilor către partea de sus a paginii


Aceste informaţii sunt rezultatul cooperării dintre toate Camerele de Comerţ. În cazul în care aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi la:

Indicaţie: Aceste informaţii pot fi găsite şi pe internet la adresa home Datele nu sunt garantate, în ciuda procesării atente. Camerele de Comerţ din Austria nu îşi asumă răspunderea. Pentru toate denumirile referitoare la persoane, forma aleasă va include ambele genuri!

Stand: