th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Hulladékgazdálkodás az üzemben - Általános információk a 2002. évi hulladékgazdálkodási törvényhez

Abfallwirtschaft im Betrieb - Allgemeine Informationen zum Abfallwirtschaftsgesetz 2002

A 2002. évi hulladékgazdálkodási törvény megfogalmazza az irányelveket

 • a hulladék megelőzés
 • az újrafelhasználás előkészítése
 • az újrahasznosítás
 • az egyéb hasznosítás (pl. energetikai hasznosítás), valamint a
 • hulladékkezelés
 • területén


A hulladékgazdálkodási törvény továbbá szabályozza a kötelezettségeket a hulladékgyűjtés, -kezelés, -tárolás és -szállítás terén, ezen kívül a hulladék be- és kivitelét, valamint tranzitforgalmát. A célkitűzéseket és intézkedéseket megfogalmazó rendelkezések a hulladékgazdálkodás alapelveinek (hulladék megelőzés - hulladékhasznosítás - hulladékkezelés) megvalósítását szolgálják.

A hulladék fogalmának meghatározása

A hulladékgazdálkodási törvény értelmében a hulladékok olyan ingó tárgyak, amelyektől a tulajdonos vagy a birtokos vagy meg szeretne szabadulni, vagy megszabadult, vagy amelyek nyilvántartásba vétele és hulladékként való kezelése a közérdek szempontjából indokolt.

Hivatkozás az összes hulladékjogi rendelkezés áttekintéséhez

Bejelentési kötelezettségek

A vállalatok kötelesek bejelenteni a keletkező veszélyes hulladékokat (mennyiségkorlátozás nincs!) és fáradt olajokat (legalább évi 200 l mennyiség esetén).

A bejelentési kötelezettség alól kivételt képeznek a háztartási veszélyes hulladék anyagok. A háztartási veszélyes hulladék anyagok olyan veszélyes hulladékok vagy fáradt olajok, amelyek általában magánháztartásokban keletkeznek. Ugyancsak háztartási veszélyes hulladék anyagnak számítanak minden más hulladéktermelő olyan veszélyes hulladékai és fáradt olajai, amelyek fajtája és mennyisége a magánháztartásokéval összehasonlítható. Ezek a hulladékok mindaddig háztartási veszélyes hulladék anyagnak számítanak, ameddig a megnevezett hulladéktermelők birtokában találhatók.

Azt, hogy milyen hulladékok minősülnek veszélyes hulladéknak, a hulladékjegyzékről szóló rendelet (Abfallverzeichnisverordnung) (Szövetségi Közlöny (BGBl.) II. 570/2003. szám hatályban lévő változata) határozza meg.

Az elektronikus úton történő bejelentést (www.edm.gv.at - belépés a regisztrálás menüpont „Regisztrálási kérelem” (Registrierungsantrag) pontjánál) a tevékenység megkezdése után egy hónapon belül kötelező megtenni. Ugyancsak elektronikus úton kötelező bejelenteni a bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat, valamint a tevékenység beszűnését.

Az első bejelentés alapján a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal (Umweltbundesamt) a vállalatnak e-mailen azonosító számot (GLN-Nummer) utal ki. A hivatal külön levélben közli a törzsadatok módosításához szükséges jelszót. A hulladéktermelőnek kötelessége a törzsadatok folyamatos aktualizálása. A tizenhárom jegyű azonosítót ezután mindig fel kell tűntetni a kísérő dokumentumokon (a veszélyes hulladékok átadásánál), valamint bejelentéskor is (pl. az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló rendelet, a csomagolásról szóló rendelet értelmében).

A www.edm.gv.at oldalon a Keresés és kiértékelés (Suchen und Auswerten), majd tovább a Regisztráltak keresése (Suche nach Registrierten) menüpontok alatt ellenőrizhető, hogy kiutaltak-e a vállalat számára azonosítót.

A vállalatoknak további bejelentési kötelezettségei lehetnek például a csomagolóanyagokról szóló irányelv, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv, a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv, az elhasználódott járművekről szóló irányelv értelmében. A releváns hulladékjogi előírások összefoglalása a Gesetze, Verordnungen und EU-Vorgaben (Törvények, rendelkezések, uniós szabályozások) címen található. 

A kísérő dokumentum (Begleitschein) kitöltésének kötelezettsége

A veszélyes hulladékok, illetve fáradt olajok tulajdonosainak kötelességük kitölteni a kísérő dokumentumot, valahányszor átadnak egy hulladékfajtát egy illetékes hulladékbegyűjtőnek vagy hulladékkezelőnek. A másolatokon jelezni kell az okirat másolat mivoltát. A veszélyes hulladékként való minősítés szempontjából lényeges, hogy az adott anyag legalább egyel rendelkezzen a veszélyesség szempontjából releváns tulajdonságok közül (lásd a hulladékjegyzékről szóló rendelet (Abfallverzeichnisverordnung) 3. mellékletének - BGBl. II. 570/2003. szám hatályban lévő változatát).

A kísérő dokumentumnak a 2003. évi hulladék-nyilvántartási rendelet (Abfallnachweisverordnung) 2. mellékletében közölt űrlapja (másolat a BGBl. II. 618/2003. számból) legkésőbb 2013. december 31-ig használható. A kísérő dokumentum elektronikus formában is letölthető a Szövetségi Mező- és Erdőgazdasági, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium honlapjáról. (Útvonal: www.lebensministerium.at/umwelt > Nyomtatványok > Hulladék).

Ezután kötelező az elektronikus úton történő bejelentés (a hulladékbegyűjtő, illetve -kezelő részéről). Ezt a 2012. évi hulladék-nyilvántartási rendelet (Abfallnachweisverordnung) átmeneti rendelkezései szabályozzák. Legkésőbb 2014. január 1. után az új kísérő dokumentum (2012. évi hulladék-nyilvántartási rendelet, 1. melléklet) használandó. A kísérő dokumentumok kezelésére vonatkozó utasításokat a Erläuterungen zur Abfallverzeichnisverordnung, Festsetzungsverordnung gefährlicher Abfälle und Abfallnachweisverordnung 2003 (Magyarázatok a 2003. évi hulladékjegyzékről szóló rendelethez. A veszélyes hulladékok meghatározásáról és a hulladék-nyilvántartásról szóló rendelet) tartalmaz.

A veszélyes hulladék átadója (hulladék tulajdonos) mindenképp köteles a kísérő dokumentumban szereplő adatok helyességét ellenőrizni, és sajátkezű aláírással megerősíteni.

A háztartási veszélyes hulladék anyagok, valamint az egy naptári évben 200 l-nél kevesebb fáradt olaj mennyiség számára nem szükséges a kísérő dokumentum kitöltése. Viszont hatályosak az általános nyilvántartási követelmények.

Az aktuális hulladék-jegyzék PDF dokumentumként ingyenesen letölthető az EDM szerverről a www.edm.gv.at > jog > publikációk útvonalon.

Tanács: 2013. július 1-én hatályba lép az új 2012. évi hulladék-nyilvántartási rendelet. A „régi” kísérő dokumentumok még 2013. december 31-ig használhatók.
Hivatkozás az új 2012. évi hulladék-nyilvántartási rendeletre vonatkozó információkra

Bejelentési kötelezettség a vállalaton belüli hulladékkezelésről

Ha egy hulladéktermelő a veszélyes hulladékokat maga kezeli saját berendezésében, a kezelésről vezetett nyilvántartási adatokról negyedévenként írásbeli bejelentést kell tennie a tartományi kormány főnökénél. A jelentést legkésőbb a jelentés tárgyidőszakát követő naptári hónap 15. napjáig kötelező beadni.
(Időpontok: január 15., április 15., július 15., október 15.)

Merkblatt und Meldeformular des BMLFUW bei innerbetrieblichen Abfallbehandlung
(A BMLFUW tájékoztatója és bejelentő űrlapja a vállalaton belüli hulladékkezelésről)

A bejelentési kötelezettségnek utolsó alkalommal 2013. második negyedévében kell eleget tenni. A 2012. évi hulladék-nyilvántartási rendelet nem irányoz elő bejelentkezési kötelezettséget.

Általános nyilvántartási követelmények

Minden üzem kötelessége, hogy hulladék tulajdonosi (hulladéktermelői) minőségében nyilvántartást vezessen a termelt hulladékokról. Nem veszélyes hulladékok, háztartási veszélyes hulladék anyagok, valamint (naptári évenként 200 l alatti mennyiségű) fáradt olaj esetén kötelező a hulladék fajták nyilvántartása (az ÖNORM S 2100 szerinti kód feltűntetésével - hulladékjegyzék - megjelenés napja: 1997. szeptember 1., valamint a hulladékjegyzékről szóló rendelet 5. mellékletében található kiegészítések BGBl. II. 570/2003. szám hatályban lévő változata)) mennyiségét, eredetét, további sorsát, valamint a referencia időszakot. Kötelező figyelembe venni a 4. mellékletet (besorolási kritériumok). A specifikációk további kódelemekkel és kiegészítő megjegyzésekkel további alosztályokba sorolják a hulladékfajtákat.

A nyilvántartás a hulladék fajtájától függően különböző formát ölthet, lehet pl. számlamásolatok, szállítólevelek, bizonylatok gyűjteménye, vagy elektronikus nyilvántartás. A nyilvántartást egyéb üzleti papíroktól elkülönítve hét évig meg kell őrizni, és a hatóság felszólítására be kell mutatni. Ha a kísérő dokumentumokat és az általános nyilvántartást hulladék fajtánként és időrendi sorrendben rendszerezve őrzi meg, Ön eleget tesz nyilvántartási kötelezettségének.

Általános nyilvántartásra vonatkozó példa:

 :

A hulladékeltávolításra vonatkozó törvényi kötelezettség

A 2002. évi hulladékgazdálkodási törvény előírja, hogy legalább 12 havonta egyszer kötelező a hulladékok átadása illetékes hulladékbegyűjtőnek vagy hulladékkezelőnek ártalmatlanítás céljából. A hasznosítandó hulladékokat viszont csak 36 hónaponként kell egy illetékes hulladékbegyűjtőnek vagy hulladékkezelőnek átadni.

A hulladékeltávolítási kötelezettségnek akkor is eleget teszünk, ha visszaszolgáltatjuk a hulladékokat vagy fáradt olajokat (azok maradékait) azoknak a cégeknek, amelyektől azokat eredetileg áruként megvásároltuk. Ezekben az esetekben a kísérő dokumentumok helyett általános nyilvántartást kell vezetni.

Ha a veszélyes hulladékok és fáradt olajok - a háztartásban keletkezővel összehasonlítható - kis mennyiségben keletkeznek, akkor ezek beszolgáltathatók az önkormányzat háztartási veszélyes hulladékok számára fenntartott gyűjtőhelyére.

A 2002. évi hulladékgazdálkodási törvény 15. §-ának 5a és 5b bekezdése a hulladéktermelők számára fokozott körültekintést ír elő. Ezek még nem teljesen pontos átadás esetén is 36.640,- €-ig terjedő közigazgatási bírsággal büntethetők.

A jogszerű átadáshoz a következő lépések szükségesek:

 • A hulladék tulajdonosának meg kell bizonyosodnia arról, hogy az átvevő hulladékbegyűjtő, illetve -kezelő rendelkezik a megfelelő engedéllyel. Ehhez elég egy pillantás az EDM portálra (www.edm.gv.at > keresés/kiértékelés > regisztráltak keresése), valamint a kód megadása.
  Ajánlás: Legalább évente egyszer ajánlatos az átvevő engedélyeinek ellenőrzése. Az EDM portál kiértékelését mentse el a körültekintő eljárásmód bizonyítékaként.
 • A hulladékok szabályszerű bejelentése azt jelenti, hogy adott esetben hulladékellenőrzést kell végezni. Ezzel illetékes szakembert vagy szakintézményt kell megbízni.
 • Továbbá explicit megbízást kell adni a környezetbarát hasznosításra vagy ártalmatlanításra.
 • Ajánljuk, hogy biztosítékul állapodjanak meg abban, hogy az átvevő bizonylatot mutat be a megbízás végrehajtásáról.

Hulladékgazdálkodási tervezet

A több mint 20 munkavállalót foglalkoztató létesítményeknek a 2002. évi hulladékgazdálkodási törvény, illetve az 1996. évi osztrák iparűzési törvény szerint ki kell egészíteniük hulladékgazdálkodási tervezetüket (az üzemeltető kötelessége). Azok a létesítmények, amelyeket az iparűzési törvény már eddig is hulladékgazdálkodási tervezet kidolgozására kötelezett, legkésőbb 2003 december 31-ig kötelesek időszerűsíteni hulladékgazdálkodási tervezetüket. Minden 21-nél több munkavállalót foglalkoztató létesítmény számára az aktualizálás határideje 2003. november 2. Ezután a hulladékgazdálkodási tervezetet ötévente kell az aktuális adottságokhoz igazítani.

Ezen kívül a következő feltételek mellett kötelező a hulladékgazdálkodási tervezet kidolgozása (ez minden létesítmény számára érvényes):

 • üzemi létesítmény felépítése és használatbavétele (ebben az esetben a hulladékgazdálkodási tervezet a jóváhagyási kérés szerves részét képezi.)
 • engedélyköteles üzemi létesítmény módosítása

További információk a hulladékgazdálkodási tervezet témakörében

Hulladékügyi megbízott

A 100, vagy annál több munkavállalót foglalkoztató vállalatoknak kötelességük egy hulladékügyi megbízott, valamint egy helyettes kinevezése, és ezek bejelentése az illetékes hatóságnál (kerületi közigazgatási hatóságnál vagy magisztrátusnál). A hulladékügyi megbízott kötelessége a vállalatnál keletkező hulladékokkal kapcsolatos információs, tanácsadói és szervezési feladatok elvégzése. Az elismert képesítés megszerzéséhez különböző intézmények (pl. a WIFI, a BFI) tanfolyamokat kínálnak.

További információk a hulladékügyi megbízott témakörében

Hivatkozás az összes hulladékjogi rendelkezés áttekintéséhez

A szállítmányozók nyilvántartásba vételi kötelezettsége

A hulladékszállítást végző szállítmányozóknak kötelező módon nyilvántartásba kell vétetniük magukat a www.dietransporteure.at internetes oldalon.

A szállítmányozó a megfelelő kísérő dokumentumok birtokában szállítja a hulladékot a hulladéktulajdonos megbízásából. Jogilag nem rendelkezik a hulladék fölött. A tevékenységét az is elhatárolja a felhatalmazással bíró hulladékbegyűjtő és hulladékkezelő tevékenységétől, hogy például nincs előirányozva a 24 a § szerinti engedély birtoklása, sem az elektronikus nyilvántartási és mérlegkészítési kötelezettség. 

Nem veszélyes hulladékok szállítása Ausztria területén

A nem veszélyes hulladékok iparszerűen űzött fuvarozásakor a hulladékgazdálkodási törvény (AWG) 15. §-ának 7. bekezdése szerint a szállítmányozónak magánál kell hordania egy nem kötött formájú iratot, amely feltűnteti a szállítmány

• átadóját
• átvevőjét
• a hulladék kilogrammban kifejezett tömegét
• a szállított hulladék rövid leírását

A kitöltött CMR fuvarlevél teljesíti az AWG követelményeit.

Ez nem érinti a vállalaton belüli szállítást. Esetleg szükséges lehet egy a vállalaton belüli szállítást igazoló bizonylat bemutatása.

Veszélyes hulladékok szállítása Ausztria területén

A veszélyes hulladékok vállalaton belüli szállításához, pl. ugyanazon hulladéktulajdonos egyik telephelyéről a másikra, a hulladék-nyilvántartási rendelet 9. §-a értelmében rendelkezni kell egy a hulladék leírását, a hulladék kilogrammban kifejezett tömegét, a rendeltetési helyet, valamint a nevet, címet és azonosító számot feltűntető dokumentummal.

Veszélyes hulladék szállítása esetén a hagyományos szállítási okmányokon kívül szükséges a kísérő dokumentum megléte is. A hulladéktulajdonos nyilvántartási kötelezettségén túl a szállítmányozónak is eleget kell tennie az AWG 17. §-ának 1. bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének. A kísérő dokumentumok (másolatának) összegyűjtésével és megőrzésével, vagy ha az átvevő megküldi az EDM nyilvántartónak a kísérő dokumentumok adatait (utalás: akár 6 hetes időbeli késleltetés is lehetséges!) a nyilvántartási kötelezettség teljesítettnek tekinthető.


A hulladékszállításra és hulladék elhelyezésére vonatkozó további információk 


Ez a tájékoztató az összes gazdasági kamara együttműködésének eredménye.
Tanács! Ez az információ az interneten is megtalálható a home címen
A leggondosabb adatfeldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget az összes adat helyességéért. Ausztria gazdasági kamaráinak felelőssége kizárt. 
Minden személyre vonatkozó megnevezés esetében a szó adott alakja mindkét nemre vonatkozik!

Stand: