th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Informacije o uredbi o embalaži 2014

Information zur Verpackungsverordnung  2014

Uredba o embalaži 2014 (VVO - BGBI. II št. 184/2014) je začela veljati 1. januarja 2015 in nadomestila uredbo o embalaži 1996. Že 23. julija 2014 velja nova definicija embalaže EU (1. točka 3. člena in priloga 2). Z njo se je področje uporabe embalaž razširilo.

Novost od leta 2015 je:

 • Uvoz storitvenih embalaž oz. zapakiranega blaga se šteje za dajanje v promet.

 • Obvezna uporaba sistema zbiranja pri gospodinjskih embalažah

 • Tekmovanje med različnimi sistemi zbiranja in recikliranja v gospodinjskem sektorju

 • Strogo ločevanje gospodinjskih in industrijskih embalaž ter večji stroški zaradi uredbe o razdelitvi embalaž (BGBI II št. 10/2015)

 • Dodatni stroški pri embalažah, ki so dane v promet na daljavo (domača država in tujina)

 • Krajši roki za obveščanje

Uredba o embalaži velja za vse podjetnike, ki dajejo embalaže v promet v Avstriji. V skladu s 13. točko 3. člena tako velja za proizvajalce, uvoznike, izvajalce pakiranja in prodajalce embalaž. Uredba o embalaži velja tudi za prodajo na daljavo izven Avstrije .

Cilj uredbe o embalaži je ponovna uporaba in preprečevanje odpadkov od embalaž oz. spodbujanje priprave ponovne uporabe ter recikliranja. Omejitve nevarnih snovi v embalažah veljajo za zaščito ljudi in okolja.

Definicija embalaže

Embalaže so pakiranja, pripomočki za pakiranje, palete za prevzem, zaščito, uporabo, dostavo in predstavitev blaga, narejeni iz različnih materialov. Izjeme, ki ne veljajo za embalaže, so navedene v opredelitvi pojma (1. točka 3. člena) oz. Prilogi 2. Meja med embalažo in izjemami, ki ne veljajo za embalažo, v posameznih primerih vodi do težav. Ministrstvo za življenje (Lebensministerium) navaja sezname, namenjene razmejitvi, kot dodatek k Prilogi 2 na naslovu www.bmlfuw.gv.at/umwelt > Abfall und Ressourcenmanagement > Verpackungen > Einstufung von Verpackungen.

Embalaže so razdeljene na transportne, prodajne in storitvene embalaže. Druga relevantna delitev je delitev na gospodinjsko (2. odstavek) in industrijsko embalažo (3. odstavek).

Vsak, ki daje v promet embalažni material, mora v skladu s svojo vlogo (npr. proizvajalec, uvoznik, večje zbirno mesto, dobavitelj na večjih zbirnih mestih, najmanjši dajalci, samostojni izvajalec, prodaja na daljavo, končni distributer, končni uporabnik) upoštevati obveznosti v skladu z uredbo o embalaži.

Obveznost sodelovanja v sistemu za gospodinjske embalaže

Primarni zavezanec mora za gospodinjske embalaže vsekakor upoštevati sistem za zbiranje in recikliranje.

Primarni zavezanci so:

 • Proizvajalci in uvozniki storitvene embalaže (velja tudi za prodajo na daljavo v Avstriji)

 • Izvajalci pakiranja v Avstriji (brez storitvene embalaže!)

 • Uvozniki

 • Trgovci na daljavo iz tujine, ki blago prodajajo končnim porabnikom.

Če je predhodna faza distribucije vključena v sistem za zbiranje in recikliranje, obveznost sodelovanja primarnega zavezanca v sistemu v ustreznem obsegu ne velja. Dokaz za to je pravno zavezujoča izjava oz. ustrezni podatki na računu ali dobavnici.

Sodelovanje pri različnih sistemih za zbiranje in recikliranje je možno ob navedbi sledljivih meril za razdelitev. Sisteme za zbiranje in recikliranje lahko menjate vsako četrtletje. Sistemi za zbiranje in recikliranje lahko nudijo pavšalne rešitve za skupno največ 1.500 kg gospodinjske embalaže.

Enotna obveznost obveščanja se poravna:

 • letno za do 1.500 €

 • vsako četrtletje za od 1.500 do 20.000 €

 • mesečno za nad 20.000 €

pričakovanega letnega plačila. Enako velja tudi za industrijsko embalažo.

Med gospodinjsko embalažo se šteje embalaža s površino do vključno 1,5 m2 ali votlo telo z nazivno prostornino do vključno 5 litrov ali ekspandirani polistirol (EPS – npr. stiropor) do vključno 0,15 kg, če se nabira v zasebnih gospodinjstvih ali zbirnih mestih, primerljivih z gospodinjstvi. »Primerljiva zbirna mesta« so našteta

v členu 13h Zakona o zunanji trgovini (AWG). Poleg tega med gospodinjsko embalažo sodijo tudi storitvena embalaža (7. točka 3. člena), nosilne torbe in vrečke v zavitku, ne glede na njihovo velikost; prav tako sem sodijo tudi prodajne embalaže iz papirja, kartona, lepenke in valovite lepenke.

Podrobnosti o razvrstitvi gospodinjske/industrijske embalaže, ki ni razvrščena med zasebna gospodinjstva ali primerljiva mesta, so objavljene v uredbi o razdelitvi embalaž (uredba v skladu z 2. točko 13. člena AWG). Smernice so zavezujoče za vse! Ravnanje v skladu z individualno analizo prodajne poti ni dovoljeno.

Proizvajalci in uvozniki posode ter pribora za enkratno uporabo se morajo držati določil o gospodinjski embalaži.

Določila za industrijsko embalažo

K industrijski embalaži sodi embalaža, ki ni gospodinjska embalaža, embalaža, ki ustreza definiciji transportne embalaže (4. točka 3. Člena), palete, jermeni in lepilni trakovi ter embalaža, ki načeloma ustreza definiciji gospodinjske embalaže, vendar je navedena v uredbi o razdelitvi embalaž (bodite pozorni na skupino izdelkov!).  

Obstoječe obveznosti za industrijsko embalažo:

 • Obveznost brezplačnega prevzema (razen dostave na večja zbirna mesta).

 • Obveznost oddaje predhodnemu zavezancu za oddajo najkasneje do konca naslednjega koledarskega leta ali ponovne uporabe ali recikliranja v skladu s stanjem tehnike.

  • Možna je uporaba embalaže iz neobdelanega lesa v odobreni kurilni napravi.

 • Dobavitelji na večja zbirna mesta morajo podati poročilo o oddanih količinah embalaže (4. točka Priloge 3) do 31. marca za preteklo koledarsko leto (spletni obrazec na portalu EDM www.edm.gv.at)

 • Obveznost obveščanja za industrijsko embalažo, dano v promet, razdeljeno glede na material, do 31. marca za prejšnje koledarsko leto prek portala EDM.

Prenos obveznosti na sistem za zbiranje in recikliranje

Obveznosti za prevzem, ponovno uporabo, recikliranje in obveščanje za industrijsko embalažo se lahko prenesejo na sistem za zbiranje ter recikliranje industrijske embalaže. Zanjo velja obveznost obveščanja naslednjih faz distribucije in navajanja sistema za zbiranje in recikliranje ter tarifne kategorije vsaj enkrat letno ali v primeru pomembnih sprememb npr. na naročniški in dobavni dokumentaciji.

Sodelovanje predhodnih ali naslednjih faz pri sistemu

Če proizvajalec, uvoznik, izvajalec pakiranja ali prodajalec, ki deluje v predhodni ali naslednji fazi, sodeluje pri sistemu za zbiranje ali recikliranje industrijskih embalaž, mora sodelujoči to dokazati primarnemu zavezancu v obliki pravno zavezujoče izjave. Pri tem je treba navesti podatke o sistemu za zbiranje in recikliranje, o časovnem obdobju, tarifni(h) kategoriji(ah) in obsegu udeležbe vsaj enkrat letno ali v primeru pomembnih sprememb. Ustrezni podatki so lahko navedeni tudi na računu ali dobavnici.

Primarni zavezanec mora posredovane dokaze hraniti vsaj 7 let in jih na zahtevo predložiti organu.

Obveznosti samostojnega izvajalca

Samostojni izvajalec je tisti, ki ne uporablja sistema za zbiranje in recikliranje za industrijske odpadke.

Napotek: Uredba o samostojnih izvajalcih se lahko uporablja samo za tisti del skupine izdelkov, ki je določen za industrijsko embalažo v uredbi o razdelitvi embalaž.

Samostojni izvajalci morajo:

 • Izvajati ukrepe za prevzem ali obveznost prevzema je izpolnjena, če naslednji zavezanec poskrbi za recikliranje v smislu 14. člena in o tem pisno obvesti primarnega zavezanca.

 • Z ustreznimi ukrepi (npr. opomba na embalaži, informacije za stranke) zagotoviti, da so končni uporabniki obveščeni o odlaganju in možnostih odlaganja.

 • Dokazljivo ponovno uporabiti oz. prevzeti in reciklirati vso (!) embalažo, dano v promet v koledarskem letu, v smislu 14. člena.

  • Če obveznost prevzema ni 100-odstotno izvedena, mora primarni zavezanec poskrbeti za manjkajočo(-e) razliko(-e) vseh zadevnih embalažnih materialov, zajetih v sistem za zbiranje in recikliranje industrijske embalaže, po izteku  koledarskega leta najkasneje do 31. marca z veljavo za nazaj.

Končni distributer industrijske embalaže

Kdor oddaja industrijsko embalažo končnim uporabnikom (= končni distributer), mora dokazljivo sodelovati pri sistemu za zbiranje in recikliranje ali sam izvajati ukrepe za prevzem embalaže, ki jo da v promet, če ni dokazov, da predhodni zavezanec sodeluje pri sistemu za zbiranje ter recikliranje, in če zavezanec tega pisno ne potrdi v obliki pravno zavezujoče izjave (letno ali v primeru pomembnih sprememb, npr. menjava sistema za zbiranje in recikliranje). Izjavo lahko poda tudi na računu ali dobavnici. Pri tem mora prikazati industrijsko embalažo glede na material in količino, če ne uporablja sistema za zbiranje in recikliranje.

Pravno zavezujoče izjave je treba hraniti najmanj 7 let. Na zahtevo jih je treba predložiti organu.

Najmanjši dajalci

Najmanjši dajalci embalaže so osebe, ki dajo v promet industrijsko embalažo, ki v koledarskem letu skupno dajo v promet le manjše količine embalaže, pri čemer naslednje mejne vrednosti ne smejo biti presežene:

papir, lepenka, karton, valovita lepenka300 kg
steklo800 kg
kovine 100 kg
plastika100 kg
les100 kg
vsi ostali materiali   50 kg

Poleg tega skupni letni promet (brez prometnega davka) ne sme presegati 730.000 €. Najmanjši dajalci so zgolj zavezani, da na željo strank vzamejo nazaj embalažni material, ki so ga dali v promet, in ga dajo v postopek recikliranja, ki je skladen z Uredbo. Najmanjši dajalci imajo možnost poenostavljenega odlaganja znotraj sistema za zbiranje in recikliranje industrijske embalaže. Za količino embalaže do 1.500 kg lahko sistemi nudijo alternativne pavšalne rešitve. Druga možnost je, da že pri dobavitelju prejmete embalažo brez obveznosti. Viri, pri katerih lahko prejmete embalažo, so npr. navedeni v Seznamu virov dobave družbe ARA (Altstoff Recycling Austria). 

Dobavitelji na večjih zbirnih mestih

Večja zbirna mesta so navedena v Registru večjih zbirnih mest. Dobavitelji lahko na večjih zbirnih mestih predajajo le industrijsko embalažo (nujno upoštevanje uredbe o razdelitvi embalaže!), pri čemer niso odvezani obveznosti. O gospodinjski embalaži mora primarni zavezanec obvestiti sistem za zbiranje in recikliranje. Obvestilo o količinah, oddanih na večje zbirno mesto, je treba v skladu s Prilogo 3 oddati letno, do 31. marca naslednjega leta s pomočjo spletnega obrazca na strani www.edm.gv.at.

Samostojni uvoznik (lastna poraba)

Industrijski končni uporabniki, ki zapakirano blago ali dobrine (gospodinjsko ali industrijsko embalažo) pridobivajo kot samostojni uvozniki, morajo embalažo ponovno uporabiti oz. imenovati zbiralca ali obdelovalca embalažnih odpadkov za recikliranje embalaže v skladu z uredbo.  

Dokazilo o tem je treba prek spletnega obrazca, ki je na www.edm.gv.at, do 31. marca predložiti Zveznemu ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in gospodarjenje z vodo. Možno je tudi odlaganje znotraj sistema za zbiranje in recikliranje.

Obstojna embalaža in transportne posode za večkratno uporabo

Dosedanja posebna določila za obstojno embalažo zdaj urejata 1. točka 3. člena (definicija embalaže) in Priloga 2.

Posebni predpisi veljajo tudi za transportne posode za večkratno uporabo ter za zapirala in nalepke, ki so skupaj z njimi dane v promet. Masa zapiral in nalepk pri tem ne sme znašati več kot 5 odstotkov mase posode za večkratno uporabo. Če za posodo za večkratno uporabo veljajo še dodatne takse, če se večkrat uporabijo in postopno vračajo, so izvzete iz večine obveznosti uredbe o embalaži. Obveščanje poteka enkrat letno – podatki so pridobljeni iz študij od leta 2015.

Zbiranje embalaže – določila za končne uporabnike

Končni uporabniki ne smejo:

 • izvajati zbiranja embalaže, ki ni predvideno za tovrstne embalažne odpadke,

 • izvajati ponovne uporabe ali recikliranja embalaže z nečistočami ali embalaže, ki se je drži umazanija, oz.

 • prinašati drugih odpadkov (ki ne sodijo med embalažo).

Izjema: Za to obstaja izrecno dovoljenje.

Prevzem transportne embalaže (4. točka 3. člena)

Pri dobavi končnim uporabnikom je treba na njihovo zahtevo transportno embalažo brezplačno prevzeti takoj po predaji ali ob naslednji dostavi (postopno).

Sistemi za zbiranje in recikliranje

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, okolje in vodarstvo (BMLFUW) objavlja oz. posodablja Seznam sistemov za zbiranje in recikliranje skupaj z obsegom njihovih dovoljenj.

Seznam v decembru 2015:

Nadaljnje pomembne povezave v zvezi z embalažo:Te informacije so nastale v sodelovanju vseh Gospodarskih zbornic.
Napotek! Te informacije se nahajajo tudi na spletni strani home. Kljub skrbni 
obdelavi za navedbe ne odgovarjamo. Jamstvo Avstrijske gospodarske zbornice je izključeno. Vsi izrazi, ki se nanašajo na osebe, veljajo v navedeni obliki za oba spola!