th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Informacja o rozporządzeniu w sprawie opakowaniach 2014

Information zur Verpackungsverordnung 2014

Rozporządzenie w sprawie opakowań 2014 (Dz.U. VVO II Nr. 184/2014) weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. znosząc tym samym Rozporządzenie w sprawie opakowań 1996. Nowa definicja opakowania UE funkcjonuje już od 23 lipca 2014 r (§ 3 wiersz 1 i załącznik 2). Na jej mocy rozszerzono zakres zastosowań opakowań.

Nowe zapisy od 2015 r.:

 • Import opakowań serwisowych, wzgl. zapakowanych towarów podlega teraz pod wprowadzenie do obrotu.

 • Zobowiązujące skorzystanie z systemu zbiorczego w przypadku opakowań po artykułach gospodarstwa domowego 

 • Konkurencyjność między różnymi systemami zbiórki i selekcji w obszarze gospodarstw domowych

 • Szczegółowe oddzielanie opakowań gospodarstwa domowego i opakowań z działalności gospodarczej, a co za tym idzie dodatkowe obowiązki ze względu na rozporządzenie o podziale opakowań (VerpackungsabgrenzungsV (Dz.U. II nr 10/2015))

 • Dodatkowe obowiązki w stosunku do opakowań, wprowadzanych do obrotu poprzez dystrybucję na odległość (w kraju i za granicą).

 • Krótsze terminy ogłaszania.

VVO jest adresowane do każdego przedsiębiorcy, który wprowadza do obrotu w Austrii opakowania. Obowiązuje zatem zgodnie z § 3 wiersz 13 producentów, importerów, pakowaczy i dystrybutorów opakowań. Pod VVO podlega również sprzedaż wysyłkowa poza obszarem Austrii.

Wprowadzenie rozporządzenia VVO ma na celu wspieranie działań związanych ponownym wykorzystaniem oraz unikaniem gromadzenia odpadów opakowaniowych, wzgl. przygotowaniem do ponownego wykorzystania i odzysku. Pod ochronę człowieka i środowiska naturalnego podlegają bowiem również działania związane z ograniczeniami niebezpiecznych substancji w opakowaniach.

Definicja opakowania

Opakowaniami określa się wykonane z różnych materiałów przedmioty do pakowania, środki pomocnicze do pakowania, palety do podnoszenia, do ochrony, do obsługi, do dostarczania oraz do prezentowania towarów. Wyjątki podlegające pod „Nieopakowania” wyszczególniono w terminologii (§ 3 wiersz 1) wzgl. w załączniku 2. Rozgraniczenie między tym, co jest opakowaniem a co nie, w poszczególnych przypadkach rodzi sporne kwestie. Ministerstwo żywności na stronie www.bmlfuw.gv.at/umwelt > Abfall und Ressourcenmanagement > Verpackungen > Einstufung von Verpackungen prowadzi dodatkowo wykazy ograniczeń do załącznika 2.

Opakowania dzieli się na opakowania transportowe, sprzedażowe i serwisowe. Kolejnym ważnym podziałem jest rozróżnienie opakowań gospodarstwa domowego (ustęp 2) oraz opakowań z działalności gospodarczej (ustęp 3).

Każdy, kto wprowadza do obrotu materiały opakowaniowe (np. producenci, importerzy, duzi wytwórcy, dostawcy dużych wytwórców, podmioty wytwarzające minimalne ilości, osoby indywidualne, dystrybutorzy ostateczni itp.), musi zgodnie ze swoją rolą przestrzegać zobowiązań nałożonych przez VVO.

Obowiązek włączenia do systemu w przypadku opakowań gospodarstwa domowego

„Główny zobowiązany” musi bez wyjątku przystąpić do systemu zbiórki i odzysku.

Głównymi zobowiązanymi są:

 • Producenci i importerzy opakowań serwisowych (dotyczy również dystrybucji na odległość w Austrii)

 • Konfekcjonerzy w Austrii (nie dotyczy opakowań serwisowych!)

 • Importerzy

 • Sprzedawcy wysyłkowi z zagranicy dostarczający towary do konsumentów finalnych.

Gdy system zbiórki i przetwarzania będzie obejmował etap dystrybucji, nie występuje obowiązek włączenia głównego zobowiązanego w stosownym zakresie. Dowodem tego będzie prawomocna deklaracja wzgl. odpowiednie informacje na fakturze lub dowodzie dostawy.

Przystąpienie do poszczególnych systemów zbiórki i przetwarzania możliwe będzie poprzez ogłoszenie jasnych kryteriów podziału. Raz na kwartał będzie można zmienić system zbiórki i przetwarzania. Systemy zbiórki i przetwarzania mogą oferować zryczałtowane rozwiązania do opakowań gospodarstwa domowego nieprzekraczających łącznie 1500 kg.

Obowiązek ogłoszenie występuje jednolicie:

 • Rocznie w kwocie € 1500,-

 • Kwartalnie w kwocie od € 1500,- do € 20 000,- i

 • Miesięcznie powyżej € 20 000,-

spodziewanej rocznej sumy wynagrodzenia. Kwoty te obejmują również opakowania z działalności gospodarczej.

Za opakowania gospodarstwa domowego uznaje się opakowania o powierzchni do 1,5 m² włącznie lub pojemniki o nominalnej pojemności do 5 litrów włącznie lub polistyren ekspandowany (styropian) (EPS – np. Styropor) o wadze do 0,15 kg włącznie, o ile będą one składowane w prywatnych gospodarstwach domowych lub na składowiskach porównywalnych z gospodarstwami domowymi. Wyszczególnienie „porównywalnych składowisk” można znaleźć

w § 13h AWG. Ponadto za opakowania gospodarstwa domowego uznaje się opakowania serwisowe (§ 3 wiersz 7), siatki i worki niezależnie od ich wielkości; jak również opakowania sklepowe z papieru, kartonu, tektury oraz tektury falistej.

Szczegóły na temat przyporządkowania opakowań gospodarstwa domowego/opakowań z działalności gospodarczej, które nie są składowane w prywatnych gospodarstwach domowych lub porównywalnych składowiskach, podano w rozporządzeniu o podziale opakowań („VerpackungsabgrenzungsV”) (rozporządzenie zgodnie z § 13h ustęp 2 AWG). Wytyczne obowiązują wszystkich! Nie dopuszcza się postępowania według indywidualnej analizy drogi dystrybucji.

Producenci i importerzy sztućców i naczyń jednorazowego użytku muszą przestrzegać przepisów o opakowaniach gospodarstwa domowego.

Przepisy dotyczące opakowań z działalności gospodarczej

Za opakowania z działalności gospodarczej uznaje się opakowania, nie będące opakowaniami gospodarstwa domowego, opakowania odpowiadające definicji opakowania transportowego (§ 3 wiersz 4), palety oraz taśmy spinające i klejące, a także opakowania, które co prawda podlegają pod opakowania gospodarstwa domowego, ale figurują w rozporządzeniu o podziale opakowań VerpackungsabgrenzungsV (zwrócić uwagę na grupę produktów!).

Przepisy dotyczące opakowań z działalności gospodarczej

Za opakowania z działalności gospodarczej uznaje się opakowania, nie będące opakowaniami gospodarstwa domowego, opakowania odpowiadające definicji opakowania transportowego (§ 3 wiersz 4), palety oraz taśmy spinające i klejące, a także opakowania, które co prawda podlegają pod opakowania gospodarstwa domowego, ale figurują w rozporządzeniu o podziale opakowań VerpackungsabgrenzungsV (zwrócić uwagę na grupę produktów!).  

Obowiązujące zobowiązania odnośnie opakowań z działalności gospodarczej:

 • Obowiązek bezpłatnego zwrotu (z wyjątkiem dostawy do dużych składowisk).

 • Obowiązek zwrotu do włączonego do systemu podmiotu zobowiązanego do przyjęcia najpóźniej do końca następnego roku kalendarzowego lub ponownego przetworzenia bądź odzysku zgodnie ze stanem techniki.

  • Dopuszcza się palenie opakowań z surowego drewna w dopuszczonych do tego celu piecach. 

 • Obowiązkiem zgłoszenia objęci są dostawcy do dużych składowisk w odniesieniu do oddawanych ilości (załącznik 3 wiersz 4) zrealizowanych do 31 marca minionego roku kalendarzowego (formularz internetowy na portalu EDM www.edm.gv.at)

 • Obowiązek zgłoszenia opakowań wprowadzanych do obrotu z podziałem na różne materiały do pakowania do 31 marca minionego roku kalendarzowego za pośrednictwem portalu EDM.

Przeniesienie zobowiązań na system zbiórki i odzysku

Zobowiązania do odzysku, ponownego wykorzystania, przetwarzania i zgłaszania opakowań z działalności gospodarczej mogą być przenoszone na system zbiórki i odzysku opakowań z działalności gospodarczej. W związku z tym występuje obowiązek informacji wobec kolejnych etapów dystrybucji z podaniem systemu zbiórki i odzysku oraz kategorii taryfowej przynajmniej raz w roku lub w związku z zajściem istotnej zmiany, np. na formularzu zamówienia lub w dokumentacji dostawy.

Włączenie do systemu podmiotów poprzedzających i następnych

W wypadku gdy poprzedzający lub następny producent, importer, konfekcjoner lub dystrybutor będzie włączony do systemu zbiórki lub odzysku opakowań z działalności gospodarczej, musi ten fakt przedstawić głównemu zobowiązanemu w formie prawomocnej deklaracji. Przynajmniej raz w roku lub w związku z zajściem istotnej zmiany podaje się przy tym informacje o systemie zbiórki i odzysku, czasie, kategorii(ach) taryfowych, jak również skala zaangażowania. Stosowne informacje mogą również znaleźć się na fakturze lub dowodzie dostawy.

Główny zobowiązany będzie przechowywał przekazane mu oświadczenia przez przynajmniej 7 lat i okaże je na żądanie właściwego urzędu.

Obowiązki podmiotów indywidualnych

Podmioty indywidualne to takie, które nie korzystają z systemu zbiórki i odzysku odpadów z działalności gospodarczej.

Wskazówka: Regulacja wobec podmiotów indywidualnych może mieć zastosowanie jedynie do tej części grupy produktów, która została zaliczona do opakowań z działalności przemysłowej w rozporządzeniu o podziale opakowań (VerpackungsabgrenzungsV).

Podmioty indywidualne:

 • muszą podjąć działania w związku z realizacją zwrotu o Odpowiedni zwrot będzie również wtedy, gdy następny zobowiązujący zarządzi o ponownym przetworzeniu w myśl § 14 i oświadczy to głównemu zobowiązanemu na piśmie.

 • muszą odpowiednimi środkami (np. adnotacja na opakowaniach, informacja dla klienta) zadbać o to, by finalny konsument został poinformowany zwrocie oraz możliwościach zwrotu.

 • muszą ponownie wykorzystać, wzgl. zwrócić i odzyskać wszystkie (!) wprowadzone do obrotu w roku kalendarzowym opakowania z działalności gospodarczej wraz z wydaniem o tym fakcie oświadczenia zgodnie z § 14.

  • W wypadku gdy zobowiązanie do zwrotu nie będzie odpowiadało w 100%, główny zobowiązany wyrówna brakujące różnice wszystkich należnych materiałów opakowaniowych w systemie zbiórki i odzysku w zakresie opakowań z działalności gospodarczej z ważnością wstecz najpóźniej do 31 marca po upływie roku kalendarzowego.

Finalni odbiorcy opakowań z działalności gospodarczej

Każdy kto zwraca opakowania z działalności gospodarczej do finalnego odbiorcy (=finalnego dystrybutora) musi złożyć oświadczenie do systemu zbiórki i odzysku lub samodzielnie podjąć działania w związku z odbiorem wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań, o ile do systemu zbiórki i odzysku nie jest włączony poprzedni zobowiązany i nie potwierdzi tego pisemnie prawomocną deklaracją (raz w roku lub w związku z zajściem istotnej zmiany (np. zmiana systemu zbiórki i odzysku). Deklaracja taka może się również znaleźć się na fakturze lub dowodzie dostawy. Wyłączone są z tego opakowania z działalności gospodarczej według materiałów opakowaniowych i wagi, gdy nie jest wykorzystywany system zbiórki i odzysku. 

Prawomocna deklaracja musi być przechowywana przez przynajmniej 7 lat. Deklaracja będzie musiała być okazywana na żądanie właściwego urzędu.

Mikrodostawcy

Mikrodostawcami opakowań są podmioty wprowadzający do obiegu opakowania z działalności gospodarczej w niewielkich rocznych ilościach, nieprzekraczających określonych wartości progowych:

papier, tektura, karton, tektura falista 300 kg
szkło    800 kg
metale    100 kg
tworzywa sztuczne 100 kg
drewno  100 kg
wszystkie pozostałe materiały opakowaniowe   50 kg

Łączny obrót roczny (z odliczeniem podatku obrotowego) nie może poza tym przekraczać € 730 000,-. Mikrodostawcy są jedynie zobowiązani do odbioru i dostarczania do zgodnego z rozporządzeniem o opakowaniach recyklingu, na życzenie swoich klientów, wprowadzonego przez siebie do obrotu materiału opakowaniowego. Dla mikrodostawców przewidziana jest możliwość skorzystania z procedury uproszczonej w przypadku włączenia do systemu zbiórki i odzysku opakowań z działalności gospodarczej. Systemy mogą oferować alternatywne zryczałtowane rozwiązania w odniesieniu do opakowań o wadze nieprzekraczającej 1500 kg. Alternatywnie u dostawcy nabywać można opakowania już w zwolnionej formie. Źródła na ten temat można znaleźć np. w wykazie źródeł odniesienia ARA.

Dostawcy do dużych składowisk

Duże składowiska wyszczególniono w rejestrze dużych składowisk. Dostawcy mogą przekazywać do dużego składowiska bez licencji jedynie opakowania z działalności gospodarczej (koniecznie przestrzegać rozporządzenia o podziale opakowań (VerpackungsabgrenzungsV)). Opakowania gospodarstwa domowego muszą być zgłaszane przez głównego zobowiązanego do systemu zbiórki i odzysku. Zgłoszenie zgodnie z załącznikiem 3 należy dokonywać co roku z podaniem deklarowanych ilości oddawanych do dużego składowiska do 31 marca następnego roku poprzez formularz internetowy na stronie www.edm.gv.at.

Importer na własne potrzeby (użycie na własne potrzeby)

Handlowi konsumenci finalni, którzy - będąc importerami prywatnymi - zaopatrują się w opakowane towary lub dobra (opakowania gospodarstwa domowego lub opakowania z działalności gospodarczej), muszą złożyć wniosek o przydzielenie podmiotu do zbiórki i przetwarzania odpadów opakowaniowych w celu zgodnego z rozporządzeniem recyklingu opakowań.  

Odpowiednie zaświadczenie należy do dnia 31 marca kolejnego roku wysłać do BMLFUW w formie formularza, który znajduje się do pobrania na stronie www.edm.gv.at. Alternatywę stanowi licencja w systemie zbiórki i odzysku.

Opakowania trwałe i pojemniki wielokrotnego użytku

Dotychczasowe przepisy specjalne dotyczące opakowań trwałych teraz zostały zastąpione przez § 3 wiersz 1 (definicja opakowania) oraz załącznik 2.

Przepisy szczególne obowiązują także w odniesieniu do pojemników wielokrotnego użytku wraz z należącymi do nich zamknięciami i etykietami, z którymi zostały wprowadzone do użytku. Masa zamknięć i etykiet nie może przekraczać 5 procent masy opakowania wielokrotnego użytku. Jeśli opakowania wielokrotnego użytku są opakowaniami z kaucją, są wykorzystywane wielokrotnie i zwrot odbywa się na zasadzie „towar za towar”, są one także wyłączone z większości obowiązków nałożonych rozporządzeniem VVO. Nie ma obowiązku corocznego zgłaszania – od 2015 r. dane zbierane są z badań.

Zbiórka opakowań - przepisy dotyczące finalnych odbiorców

Odbiorcy finalni nie mogą:

 • dostarczać odpadów opakowaniowych do nieprzeznaczonych do tego celu punktów zbiórki opakowań

 • dostarczać opakowań utrudniających ponowne wykorzystanie lub odzysk oraz zawierających zanieczyszczenia lub inny przyklejony materiał, wzgl.

 • dostarczać innych odpadów (nieopakowań).

Wyjątek: Wyraźne wydanie zgody.

Zwrot opakowań transportowych (§ 3 wiersz 4)

W przypadku dostaw do finalnych odbiorców opakowanie transportowe będzie zwracane bezpłatnie na ich żądanie bezpośrednio po przekazaniu lub przy następnej dostawie (z ręki do ręki)

Systemy zbiórki i odzysku

BMLFUW publikuje, wzgl. aktualizuje wykaz systemów zbiórki i odzysku wraz z zakresem dopuszczenia.

Na stan z grudnia 2015 r. lista obejmuje:

Inne przydatne linki dotyczące opakowań:


Niniejsza ulotka informacyjna powstała przy współpracy wszystkich izb gospodarczych.
Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie home.
Mimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności za treść merytoryczną.
Odpowiedzialność austriackich izb gospodarczych jest wykluczona. 
Wszystkie wybrane formy osobowe odnoszą się do obu płci!