th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

Küçük İşletme Düzenlemesi (kâr vergisi)

Kleinunternehmerregelung
Stand:

Bunun anlamı: 

 • Bu işletmeler, gelirlerinden vergi dairesine kâr vergisi ödemek zorunda değildir
  (-> çıkış faturaları kâr vergisi içermez) 
 • Diğer taraftan giderlerden katma değer vergisi düşüremez
  (-> giriş faturaları katma değer vergisi indirimi içermez)  

Kimler küçük işletmedir?  

Küçük işletmeler, yurtiçinde şirket faaliyetlerini sürdüren (31.12.2016 tarihine kadar ikametgâhı veya merkezi Avusturya'da bulunan) ve yıllık cirosu 30.000 Euro'yu aşmayan işletmelerdir.

Dikkat!
Bu zamana kadar uygulanan idari pratiğe aykırı olarak burada yalnızca teslimatın veya diğer hizmetlerin yapıldığı zaman önemlidir. Fatura oluşturma zamanı veya ödemenin yapıldığı zaman artık önemli değildir. 

Bu bir yıllık tüm ciroyu kapsar. İşletme amaçlı farklı faaliyetler icra ediliyorsa (ör. ticari işletme, kiralama işleri, toprak ve orman işletmeciliği) cirolar toplanmalıdır. Basit usulde vergilendirilmiş bir toprak ve orman işletmeciliğinin yıllık cirosu, birim değerin 1,5 katı olarak kabul edilir.  

Bu sınıra dahil olmayanlar: 

 • Ek işlerden (sermaye ürünlerinin satışı) cirolar ve iş genişletmeleri
 • İthalatlar
 • Şirket içi alımlar ve
 • Vergi yükümlülüğünün küçük şirketlere geçtiği cirolar

ve 01.01.2017 itibariyle vergiden muaf sayısız ciro, örn.

 • Yurtiçinde geçerli resmi ederden yapılan cirolar
 • Belirli şekilde yatırımlık altın tedariki
 • Bir denetim kuruluna, yönetim kuruluna üye kişilere veya ticari yönetimi denetlemekle sorumlu ve yetlili başka kişilere ödenen ücretler
 • Belirli bahis ciroları
 • Belirli koşullar altında körlerle yapılan cirolar
 • Özel okulların cirosu
 • Özel öğretmenleri ciroları
 • Halk eğitim derneklerinin organizasyon ciroları
 • Konut kredisi bankalarının ve sigorta temsilcilerinin ciroları
 • Kamuya yararlı spor derneklerinin ciroları
 • Bakıcı annelerin veya bakıcı ebeveynlerin ciroları
 • Çeşitli yurtların ciroları
 • Çeşitli sağlık mesleklerini icra eden kişilerin ciroları (örn. masörler de)
 • Diş teknisyenlerinin ciroları
 • Hasta nakil ciroları
 • Kamu hukukuyla veya tiyatro, müzik, müsamere, müze, botanik, hayvanat bahçesi veya doğal park gibi yardımsever kurumların ciroları


Bu sınıra yan işlerden (yatırım mallarının satışı) ve temliklerden elde edilen cirolar dahil değildir. Ayrıca ithalatlar, topluluk içi kazançlar, vergi borcunun küçük işletmeler tarafından üstlenilen cirolar ve yurt dışı ciroları da birlikte hesaplanmaz.  

Sınırın hesaplanması için, küçük işletmeci kâr vergisi ödemek zorunda olmasa dahi kâr vergisi çıkarılmalıdır. 

Örnek:

İşletmeci 2014 yılı içinde iki farklı alandan €34.400,-  tutarında toplam gelir elde ediyor:

Serbest çalışan grafikçi olarak elde ettiği gelirler: €30.000,- 

Bir evin kiraya verilmesinden elde ettiği gelirler:     €4.400,- 

Küçük işletme düzenlemesini göz önünde bulundurmadığımızda işletme amaçlı gelirler %20'lik vergi tarifesine, kiradan elde edilen gelirler ise %10'luk vergi tarifesine tabi tutulurdu.

Küçük işletmeler için ölçüt olan net ciro sınırı şu şekilde hesaplanır:  

İşletme amaçlı cirolar €30.000/1.2 =  €25.000 
Kira  €4.400/1.1   =   €4.000 
Net ciro  €29.000,-

İşletmeci küçük işletmeci düzenlemesinden faydalanabilir.  

Beş yıl içinde bir defalığa mahsus bu sınır azami %15 oranında aşılabilir. 

Ne tür kârlar vergiden muaftır? 

Teslimat veya hizmet yeri yurt içinde olan tüm teslim ve başka tür hizmetler, ayrıca yan işlerden ve temliklerden elde edilen cirolar kâr vergisi muafiyeti kapsamındadır. Topluluk içi kazançlar, ithalâtlar, faaliyet yerleri Avusturya olup vergi borçlarını küçük işletmelere geçiren yabancı işletmelerin hizmetleri vergiden muaf değildir. (sorumlu sıfatıyla). 

Dikkate alın: Yurt dışı kârları, küçük işletmeci düzenlemesi kapsamında değildir ve bu nedenle düzenli olarak vergiye tabidir. 

Küçük işletmeciler katma değer vergisi indirimi hakkına sahip midir? 

Küçük işletmeci muafiyeti, "gerçek olmayan" bir muafiyettir. Yani, giderlerden kâr vergisini katma değer vergisi olarak düşüremezler. 

Kâr vergisi yükümlülüğü opsiyonu 

Kâr vergisi muafiyetinin dezavantaj (ör. kuruluş aşamasında yüksek kâr vergisinden dolayı; müşteriler çoğunlukla kâr vergisi indirimine haiz işletmecilerdir) teşkil ettiği kanaatinde olanlar, bundan feragat edebilir (tercih bildirimi).

Bu feragat, vergi dairesine yazılı olarak bildirilmelidir (U12 formu, Federal Maliye Bakanlığı (Bundesministerium für Finanzen) ana sayfasından temin edilebilir).  

Tercih bildirimini en geç kâr vergisi kararının kesinleşmesine kadar bildirilebilir. Böylelikle bu, en azından bildirimde bulunduğunuz yıl ve akabindeki 4 yıl için bağlayıcı olur. Ancak, bu bağlayıcı sürenin bitiminden sonra tercih bildirimi iptal edilebilir. İptal, geçerli olduğu takvim yılının ilk takvim ayının son gününe kadar bildirilmelidir.  

Örnek: Küçük işletmeci K 2011 yılı için bir opsiyon beyanında bulunur.

K, 2015 yılı da dahil olmak üzere kâr vergisi ödemek zorundadır. K opsiyon beyanını en erken 2016 takvim yılından itibaren iptal ettirebilir (iptal mühleti 31.01.2016). İptal bildirilmezse kâr vergisi yükümlülüğü devam eder. Yani, iptal bildiriminde bulunmak için bağlayıcı sürenin bitiminden sonra sadece 1 ay zaman vardır!  

Hukuken geçerli olan bir beyanın (opsiyon/itiraz) etkisi her zaman ilgili senenin Ocak ayını esas alır. Beyan etkili olmaya başlamadan yapılan cirolar öncesinde geçerli olan kurallar doğrultusunda ele alınmalıdır. Etkili olmaya başladıktan sonra fatura kesilmişse veya ödeme yapılmışsa da bu işlem yapılmalıdır. Fakat bu hususlar gelir vergisi ön beyanında ve yıllık gelir vergisi beyanında vergi borcunun oluştuğu dönemden itibaren dikkate alınmalıdır. 

Örnek: Bir şirket (vergi mükellefi) 1.1.2018 tarihi itibariyle küçük işletmelerin tabi olduğu gelir vergisi muafiyetini kabul etmiyor. 2017 Aralık ayında bu şirket Avusturyalı bir müşteri için bir EDV hizmet veriyor. İlgili fatura ise 2018 Ocak ayında kesiliyor ve ödemesi de 2018 Şubat ayında yapılacak.

Çözüm: Söz konusu EDV hizmeti, küçük işletmelerin tabi olduğu gelir vergisi muafiyeti düzenlemesinin geçerli olduğu dönemde yapıldığı için vergilendirme opsiyonuna rağmen 1.1.2018'den itibaren vergiden muaftır. Dolayısıyla gelir vergisi uygulanmamalıdır. İlgili gelir, gelir vergisi ön beyanında 2018'in Şubat ayı için/birinci çeyreği için 000 koduyla ve 016 koduyla girilmelidir.

Katma değer vergisi ile ilgili düzeltmeler 

Kâr vergisi muafiyetinden kâr vergisi yükümlülüğüne bir geçişin olması durumunda, pozitif bir kâr vergisi düzeltimi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun anlamı: Dönen varlıklar için tüm katma değer vergisini sonradan talep edebilirsiniz. Yatırım malları için (kısmi olarak) iadenin talebi sonradan mümkündür, eğer iktisap (üretim) düzeltme zaman aralığı içinde ise. Düzeltme zaman aralığı, sabit olmayan yatırım malları için beş yıl, sabit olanlar için yirmi yıldır. 31.3.2012 tarihinde yatırım malları olarak kullanılmış olan ticari mallar için düzeltme zaman aralığı on yıldır. Düzeltme zaman aralığının tamamında eksik olan her yıl için, katma değer vergisi indiriminin beşte biri, onda biri veya yirmide biri için iade sonradan talep edilebilir. 

Örnek: Bir küçük işletmeci 2012 yılında € 20.000,-  artı € 4.000,-  KDV tutarında bir makine satın alıyor. 2014 yılından itibaren kâr vergisi yükümlülüğüne geçiş yapıyor.  

2014 yılında € 1.600,-  tutarındaki (bu € 4.000,- 'nun beşte ikisine tekabül eder) katma değer vergisi sonradan talep edilebilir; bunun € 800,- 'su 2015 yılında ve € 800,- 'su 2016 yılında.   

Eğer kâr vergisi yükümlülüğünden kâr vergisi muafiyetine geçiş yaparsanız, söz konusu kâr vergisi bedeli vergi dairesine geri ödenmelidir.  

Katma değer vergisi ile ilgili düzeltmeler, tutarın € 220,- 'yu aşmaması durumunda uygulanmamalıdır.       

İç piyasadaki küçük işletmeler  

Kâr vergisinden muaf küçük işletmeler için iç piyasadaki mal ve hizmet dolaşımı için bir takım hususiyetler mevcuttur:  

Mal dolaşımı

 • Avrupa Birliği bölgesine yaptığınız bir "ihracat'' topluluk içinde yapılmış bir teslimat sayılmaz, çünkü küçük işletme olarak kişisel vergi muafiyeti, topluluk içinde yapılan teslimata ait vergi muafiyetine göre öncelik teşkil eder.  
 • Avrupa Birliği bölgesinden yaptığınız bir "ithalat'' söz konusu ise ve kazanç sınırı (geride kalan veya içinde bulunulan takvim yılında azami € 11.000,-  tutarındaki "ithalat'') aşılmazsa,

bu topluluk içinde yapılmış bir kazanç sayılmaz. Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde bir özel vergi mükellefi olarak işlem görürsünüz. Teslimatçı söz konusu yabancı ülkeye ait kâr vergisini sizin hesabınıza mahsup eder. 

Kazanç sınırını aşma veya bundan feragat etme hallerinde şunlar geçerlidir: 

 • Avrupa Birliği teslimatçılarına vermek zorunda olduğunuz bir vergi kimlik (Umsatzsteueridentifikationsnummer) numaranız olmalıdır.
 • Avrupa Birliği teslimatçısı bir net fatura düzenlemelidir (vergiden muaf topluluk içi teslimat).
 • Siz bir topluluk içi kazancı vergilendirmelisiniz; yani, kendiniz net faturadan kâr vergisini hesaplamalısınız (intikal vergisi).
 • İntikal vergisini vergi dairesine ödemek zorundasınız, çünkü küçük işletmeciler katma değer vergisi indirimi hakkına sahip değildir.

Şekilden bağımsız bir talep ile kazanç sınırı uygulamasından feragat edebilirsiniz. 2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana vergi kimlik numarası (Umsatzsteueridentifikationsnummer) kullanımı, kazanç sınırı uygulamasından feragat olarak geçerli olmaktadır. Bu tüm Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ''ithalatlar'' için geçerlidir. Feragat sizin için iki takvim yılı bağlayıcı olacaktır.   

İpucu: Genellikle kâr vergisinin Avusturya'dan daha yüksek olduğu Avrupa Birliği ülkelerinden ''ithalat'' gerçekleştiriyorsanız, kazanç sınırından feragat bir anlam ifade edebilir.  

Hizmet dolaşımı

Hizmetlerin ihracat ve ithalatına ilişkin bilgileri ''Dienstleistungen an ausländische Unternehmer - B2B Leistungen'' (Yurtdışındaki İşletmecilere yapılan Hizmetler - B2B Hizmetleri) ve ''Dienstleistungen an ausländischen Privatkunden – B2C-Leistungen" (Yurtdışındaki Özel Kişilere yapılan Hizmetler) adlı broşürlerde bulabilirsiniz. 

Önemli: Kâr vergisinden muaf küçük işletmeci olarak, hizmet yeri yurt içinde bulunan yurt dışındaki işletmecilerden hizmet alımında bulunuyorsanız, bunun için vergi dairesine kâr vergisi ödemelisiniz. 

Küçük işletme düzenlemesi ve vergi kimlik numarası (Umsatzsteueridentifikationsnummer)  

Vergi dairesi sadece talepte bulunulması halinde kâr vergisinden muaf küçük işletmecilere bir vergi kimlik numarası (Umsatzsteueridentifikationsnummer) tahsis eder.  

U 15 Talep formunu Federal Maliye Bakanlığı (Bundesministerium für Finanzen) ana sayfasından indirebilirsiniz.  

Bu formda niçin vergi kimlik numarasına (Umsatzsteueridentifikationsnummer) ihtiyacınız olduğunu inandırıcı bir şekilde belirtmelisiniz. Bunun gerekçeleri şunlar olabilir; kazanç sınırını aşmış veya kazanç sınırı uygulamasından feragat etmiş olabilirsiniz ya da hizmet yeri Avusturya'da bulunan Avrupa Birliği işletmelerinden hizmet alımında bulunuyorsunuz (daha ayrıntılı bilgileri B2B-Leistungen (B2B Hizmetleri) adlı broşürden alabilirsiniz).  

Not: Kâr vergisi yükümlülüğünde karar kılarsanız, otomatik olarak vergi dairesinden vergi kimlik numarası (Umsatzsteueridentifikationsnummer) alırsınız.   

Fatura düzenlemeye ilişkin hükümler  

Önemli: Kâr vergisi muafiyeti için karar verirseniz, çıkış faturalarınızda kâr vergisini belirtemezsiniz. Tercih bildiriminde bulunmamanıza rağmen bunu yaparsanız, kâr vergisini borçlanırsınız (faturadan dolayı vergi borcu) ve buna rağmen kâr vergisi indirimi hakkınız olmaz.  

Diğer işletmecilerin tersine, faturalarınızda vergi kimlik numarasını (Umsatzsteueridentifikationsnummer) belirtmek zorunda değilsiniz. Ancak vergi muafiyetine ilişkin bir ibare kullanmalısınız. Şöyle bir ibare kullanabilirsiniz: "Umsatzsteuerfrei aufgrund der Kleinunternehmerregelung".(küçük işletme düzenlemesinden dolayı vergiden muaf)   

Vergiden muaf küçük işletmelerin kâr vergisi ödeme yükümlülüğü 

Teslim ve hizmetlerin kâr vergisinden muaf olmasından dolayı, kâr vergisi ödeme yükümlülüğü küçük işletmeciler için doğal olarak söz konusu değildir. Fakat istisnalar mevcuttur: 

 • Yasak teşkil ettiği halde (faturadan dolayı vergi borcu)
 • kazanç sınırını aşılmış veya kazanç sınırı uygulamasından feragat edilmiş ise vergiye tabi topluluk içi kazançlarda
 • hizmet yeri yurt içinde bulunuyorsa yurt dışındaki işletmecilerden alınan hizmetlerde (Reverse Charge –RC)
 • yurt dışındaki işletmecilerden alınan yurt içi teslimatlarında (indirim prosedürü)
 • belirli yurt dışı kârlarında (örneğin Avrupa Birliği'ndeki son kullanıcılara elektronik olarak verilen hizmetler için) kâr vergisi mahsup edilir  

Kâr vergisi ön bildirimi (Umsatzsteuervoranmeldung) ve yıllık beyanname  

Vergi dairesi tarafından istenilmedikçe kâr vergisinden muaf küçük işletmeciler, kâr vergisi ön bildiriminde (Umsatzsteuervoranmeldung) bulunmak zorunda değildir. 

Katma değer vergisinin ödenmesi (ör. vergiye tabi topluluk içi kazanç - bkz. Mal dolaşımı, yukarıda) gereken ön bildirim zaman aralıklarında, dahili bir kâr vergisi ön bildirimi (Umsatzsteuervoranmeldung) hazırlanmalıdır. Bunun için resmi ön baskıyı (U30 Formu - www.bmf.gv.at adresinden indirilebilir) veya tarafınızca hazırlanmış içerik olarak buna eşdeğer bir formu kullanabilirsiniz. Dahili kâr vergisi ön bildirimi (Umsatzsteuervoranmeldung) muhasebe evraklarınızın arasında kalır. 

Katma değer vergisinden muaf küçük işletmeciler, temel olarak yıllık kâr vergisi beyannamesi ibraz etmez. Sadece, tahakkuk edilen zaman aralığında (takvim yılı) kâr vergisi ödenilmesi gerekiyordu ise (ör. vergiye tabi topluluk içi kazanç), bir yıllık kâr vergisi beyannamesi ibraz edilmelidir. 

Vergi yükümlülüğüne karar verdiyseniz, Kâr Vergisi Kanununun (Umsatzsteuergesetz) genel kuralları geçerli olur. Daha fazla bilgiyi "Kâr Vergisi Ön Bildirimi'' (Umsatzsteuervoranmeldung) ve ''Yıllık Kâr Vergisi Beyannamesi'' (Umsatzsteuerjahreserklärung) adlı broşürlerimizde bulabilirsiniz.   

Küçük işletme düzenlemesinin olumsuz yanları  

Buradaki en büyük zorluk, faaliyete başlarken içinde bulunulan yılda ciro sınırının aşılıp aşılmayacağını kesin olarak bilememeniz olacaktır. Buna rağmen faturalarınızda kâr vergisini belirtip belirtmeyeceğinize hemen karar vermek zorundasınız.  

Örnek: İşletmeci K, faaliyetinin ilk yılında sınırın oldukça altında kalacağına inanıyor. Müşterileri özel kişiler olduğu için kâr vergisi ödemek istememekte ve sonuç olarak bunları faturalarında belirtmemektedir. Beklendiğinin aksine işlerin yolunda gitmesinden dolayı, ciro henüz Eylül ayında tolerans sınırını aşıyor.

Böylece kuruluş yılındaki cironun tümü geriye dönük olarak vergi yükümlülüğüne tabi oluyor. Özel müşterilerine kâr vergisini sonradan mahsup edebilmesi, medeni hukuk çerçevesindeki sözleşmeye bağlıdır.  

Bir diğer sorun ise tercih bildiriminin bağlayıcı süresinin uzunluğudur (5 yıl).  

Küçük işletme düzenlemesiyle ilişkili olası sorunlardan kaçınmak için önemli olan, işin gelecekteki seyrinin olabildiğince doğru tahmin edilmesidir.  

İpucu! Müşterilerinizin çoğunluğu kâr vergisi indirimine haiz işletmeciler ise, kâr vergisi yükümlülüğüne karar vermelisiniz. Müşteriniz için bu uygundur: kâr vergisi onun için bir masraf teşkil etmez. Katma değer vergisi muafiyetini tercih ederseniz, fiyat hesaplamanızda indirime haiz olmayan kâr vergisini göz önünde bulundurmalısınız. Böylece müşteriniz daha yüksek bir fiyat ödemek zorundadır. Küçük işletmeci sınırını aşma riskinin ortadan kalkması sizin avantajınıza olur. Ek olarak katma değer vergisi indirimini talep edebilirsiniz.  

Katma değer vergisi muafiyeti için karar verirseniz, sınırı aşmamaya çok dikkat etmelisiniz. 

Tercih bildirimi olmayan kâr vergili faturalarda kâr vergisi indirimi  

Küçük işletmecinin tercih bildiriminde bulunmadığı ve kâr vergisini ödemediği hallerde, müşterinin küçük işletmeci tarafından bir faturada belirttiği kâr vergisini kâr vergisi indirimi olarak düşürebileceği sorusu her zaman ortaya çıkmaktadır.  

İdari uygulamaya göre bunun mümkün olabilmesi için, faturanın kanunen şart koşulan tüm bilgileri içermesi (vergi kimlik numarası (Umsatzsteueridentifikationsnummer) dahil) ve küçük işletmecinin kâr vergisini bilerek vergi dairesine ödemediği müşteri için aleni olmamalıdır. Bir vergi denetimi esnasında tartışmalardan kaçınmak için, müşteri küçük işletmecinin tercih bildirimini ve vergi numarasını ibraz ettirirse, bu, şartlara bağlı olarak faydalı olabilir.   

Alacak belgesi (matlup) ile hesap  

Müşterinin küçük işletmecinin hizmeti için bir alacak belgesi (matlup) düzenlemesi halinde ve küçük işletmecinin tercih bildirimini ibraz etmemesi halinde katma değer vergisi indirimi hakkı yoktur. 

Düzenlenme tarihi: Ağustos 2018

Bu broşür Avusturya Federal Ticaret Odalarının işbirliğinin bir ürünüdür. 

Not: Bu bilgileri home internet adresi altında da bulabilirsiniz. Tüm bu bilgiler titizlikle hazırlanmış olmalarına rağmen hata içerebilir. Avusturya Federal Ticaret Odaları sorumluluk üstlenmez. Burada kullanılan şahıs kavramı hem erkek hem de kadınlar için geçerlidir!