th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Neobdavčeni znesek dobička

Der Gewinnfreibetrag

Neobdavčeni znesek dobička je bil uveden z odmero 2010. Vse fizične osebe z gospodarskimi vrstami dohodka lahko zahtevajo ta neobdavčeni znesek neodvisno od tega, ali so svoj dobiček izračunale na podlagi izračuna prejemkov in izdatkov ali bilanciranja. S tem je bila za podjetnike dosežena izravnava za ugodno obdavčitev 13. in 14. plače delojemalcev.

Neobdavčeni znesek dobička znaša maksimalno 13 % dobička in je sestavljen iz neobdavčenega dela dohodka za dobiček do 30.000 EUR in še neobdavčenega zneska, ki je odvisen od naložb.

Analogno k solidarnostnemu prispevku pri posebnih izplačilih za delojemalce z boljšimi zaslužki sledi tudi pri neobdavčenem znesku, ki je odvisen od naložb, od leta 2013 dalje omejitev, in sicer razdelitev na stopnje odstotkovnih obsegov:

Do davčne osnove v višini 175.000,00 EUR znaša neobdavčeni znesek dobička 13 %. Če se ta znesek prekorači, je za naslednjih 175.000,00 EUR neobdavčeni znesek 7 % in za nadaljnjih 230.000,00 EUR neobdavčen znesek 4,5 %. Od davčne osnove 580.000,00 EUR dalje ni neobdavčenega zneska dobička.
Z razdelitvijo na odstotkovne stopnje maksimalna meja znaša 45.350 EUR.

Kdo lahko uporablja neobdavčeni znesek?

 • Fizične osebe, ki imajo dohodke iz gospodarske dejavnosti (kmetijstvo in          gozdarstvo, obrtna dejavnost, samostojno delo).
 • Pri družabništvih (npr. d. n. o., k. d.) lahko družbeniki uporabijo neobdavčeni znesek dobička v višini vsakokratne udeležbe pri dobičku.

Pozor:
Če delež družabništva pripada premoženju podjetja, se lahko neobdavčeni znesek dobička uveljavlja samo v okviru izračunavanja dobička tega podjetja. Dobiček se izračuna iz dobička podjetja vključno s pritekajočim dobičkom iz družabništva.

 • Če se dobiček izračunava s pavšalizacijo, je neobdavčeni del dohodka      vračunan samodejno. Uveljavljanje neobdavčenega zneska dobička, ki je pogojen z naložbami, ni dopustno.

Napotek:
Tudi z odmero 2020 določeno novo pavšalizacijo za mala podjetja je mogoče uveljavljati le neobdavčeni del dohodka.

Tako deluje neobdavčeni znesek dobička:

Obstajata dve vrsti neobdavčenega zneska dobička: neobdavčeni del dohodka in neobdavčeni znesek dobička, ki je pogojen z naložbami.

Neobdavčeni del dohodka Neobdavčeni znesek dobička, ki je pogojen z naložbami
za prvih 30.000,00 EUR dobička za dele dobička nad 30.000,00 EUR
naložba ni potrebna Predpostavka je nabava obrabnega fizičnega investicijskega blaga ali določenih vrednostnih papirjev
samodejno upoštevanje dokazilo v davčni napovedi

Neobdavčeni del dohodka

Za dobičke do 30.000,00 EUR se lahko koristi neobdavčeni del dohodka v višini 13 % dobička (maks. 3.900,00 EUR). Investiranje ni zahtevano.

Neobdavčenemu delu dohodka tudi v primeru več podjetij davčnega zavezanca pripada na leto odmere samo enkrat. Posameznim podjetjem se lahko neobdavčeni del dohodka prosto dodeli (vendar največ 13 % dobička podjetja). Če izostane dodelitev, sledi razdelitev na razmerje dobička.

Napotek:
V primeru več podjetij s pozitivnimi rezultati se dobičke za neobdavčeni del dohodka sešteva skupaj. Zmanjševanje z izravnavanjem z morebitnimi gospodarskimi izgubami se ne izvaja.

Neobdavčeni znesek dobička, ki je pogojen z naložbami

Če dobiček presega 30.000,00 EUR, se lahko dodatno k neobdavčenemu delu dohodka uveljavlja neobdavčen znesek dobička, ki je pogojen z naložbami.

Maksimalno 13 % dobička, ki preseže znesek 30.000,00 EUR (neobdavčeni del dohodka), se lahko pusti neobdavčenega. Predpostavka za to je, da se v istem koledarskem letu nabavijo gospodarsko blago naložbenega premoženja („ugodno naložbeno premoženje“) ali določeni vrednostni papirji.

Napotek:
Neobdavčeni znesek dobička, ki je pogojen z naložbami, je po eni strani omejen z višino stroškov nabave oz. izdelave ugodnih naložb in po drugi strani z maksimalno 13 % dobička vsakega davčnega zavezanca.

Neobdavčeni znesek lahko dodatno koristite k odbitku za obrabo in ne vodi v zmanjšanje osnove odbitka za obrabo.

Nasvet!

Tako delujejo stroški nabave kot dvojno zmanjševanje dobička: po eni strani se stroški v letu nabave odbijajo prek neobdavčenega zneska in po drugi se lahko uveljavi polni odpis.

Ugodno naložbeno premoženje

Predpostavka je nabava oz. izdelava novega, obrabnega, fizičnega, gospodarskega blaga naložbenega premoženja s povprečno življenjsko dobo vsaj 4 leta.

Gospodarsko blago je potrebno pripisati podjetju v tuzemstvu ali prostoru za delovanje v tuzemstvu. Za to ni nujno potrebna fzična prisotnost gospodarskega blaga v tuzemstvu, temveč se določi glede na pripadnost.

Nasvet:
Neobdavčeni znesek dobička zajema tudi naložbe v zgradbe in naložbe najemnikov. Neobdavčen znesek pa je na voljo v obdobju dokončanja za celotne stroške izdelave. Stroški se lahko uporabijo za naložbeni znesek dobička v obsegu, v katerega je vključena stavba s poslovnim premoženjem.

Med naložbeno premoženje štejejo tudi vrednostni papirji, ki ustrezajo predpostavkam za kritje povračila pokojnine. Pri tem velja tudi, da morajo biti vrednostni papirji namenjeni naložbenemu premoženju vsaj 4 leta. Kateri vrednostni papirji so ustrezni, je razvidno z informativnega lista „Vrednostni papirji za kritje vrednostnih papirjev povračila pokojnine“.

Pozor:
Na podlagi Zakona o spremembi davka 2014 so bile za gospodarska leta, ki so se končala po 30. juniju 2014, mogoče samo še stanovanjske obveznice kot ugodni vrednostni papirji, da bi lahko koristili neobdavčeni znesek dobička, ki je pogojen z naložbami. Ta omejitev vrednostnih papirjev na naložbe v stanovanjske objekte je veljala do leta 2016. To pomeni, da za gospodarska leta, ki so se začela 1. 1. 2017, spet veljajo vsi ugodni vrednostni papirji (vrednostni papirji, ki se v skladu s 4. vrstico 7. odstavka 14. člena Zakona o davku na dohodek lahko uporabljajo za kritje kadrovskih stroškov).

Uveljavljanje neobdavčenega zneska ni možno za:

 • osebna in kombinirana vozila, razen vozil šole vožnje ter vozila, ki         vsaj 80 % služijo gospodarskemu prevozu oseb,
 • zračna plovila,
 • gospodarsko blago manjše vrednosti (stroški nabave oz. izdelava ugodnih naložb do maks.      800 EUR), če je le-to takoj odbito kot strošek delovanja,
 • rabljeno gospodarsko blago,
 • Gospodarsko blago, ki ga je pridobilo podjetje, ki je pod   prevladujočim vplivom davčnega zavezanca, ter
 • Gospodarsko blago, za katereo je bila koriščena raziskovalna       premija.

Nasvet:
Za rabljena veljajo tista sredstva, katerih vrednost je zaradi rabe zmanjšana že ob nabavi. Predstavitvi namenjene naprave (npr. demonstracijski modeli avtomobilov) je treba imeti za rabljena sredstva. Razstavne predmete ali sredstva, ki se uporabljajo v okviru poskusnega obratovanja, je treba vrednotiti kot nerabljena. Prav tako se za nerabljena smatrajo vozila z dnevno registracijo.

Višina ugodnosti

Neobdavčeni del dohodka znaša maks. 13 % dobička. Pri dobičkih nad 30.000 EUR morajo preseženemu znesku stati nasproti tudi naložbe in ugodno naložbeno premoženje ali vrednostni papirji, ki so v enaki višini in istem koledarskem letu. Skupno je ugodnost omejena na 45.350,00 EUR na vsakega davčnega zavezanca in na eno leto.

Primer št. 1:

Gostinski obrat v letu 2020 doseže dobiček v višini 20.000,00 EUR. Podjetnik je v letu 2020 investiral v poslovno napravo 1.000,00 EUR:

 

Dobiček pred neobdavčenim zneskom dobička                        20.000

Od tega 13 %                                                   2.600

Naložbe v ugodno naložbeno premoženje                        1.000

 

Neobdavčeni del dohodka                                            2.600

Neobdavčeni znesek dobička, ki je pogojen z naložbami                    0

Neobdavčeni znesek dobička skupaj                               2.600

Obdavčljivi dobiček dokončno                           17.400

 

Neobdavčljivi znesek znaša 2.600,00 EUR, to je 13 % dobička, tako da je v letu 2020 potrebno obdavčiti samo 17.400,00 EUR. Tudi brez naložbe bi se ta neobdavčeni znesek lahko koristilo.

 

Primer št. 2:

Trgovski obrat v letu 2020 doseže dobiček v višini 50.000,00 EUR. V letu 2020 je podjetnik investiral 2.000 EUR v ugodne vrednostne papirje.

 

Dobiček pred neobdavčenim zneskom dobička                                  50.000

Od tega 13 %                                                   6.500 (maks. mogoča ugodnost)

Naložbe v ugodne vrednostne papirje                   2.000

 

Neobdavčeni del dohodka (13 % od 30.000,00 EUR)                    3.900

maks. neobdavčeni znesek dobička, ki je pogojen z naložbami     2.000

Neobdavčeni znesek dobička skupaj                               5.900 (maksimum ni bil izkoriščen)

Obdavčljivi dobiček dokončno                           44.100

Neobdavčeni znesek dobička znaša 5.900 EUR in je sestavljen iz neobdavčenega dela dohodka in neobdavčenega zneska dobička, ki je pogojen z naložbami, in je krit z naložbami (2.000 EUR). Obdavčljivi dobiček se zato v letu 2020 zniža za 5.900,00 EUR.

Če se investira v letih izgube, ni mogoče koristiti ugodnosti v obliki neobdavčenega zneska dobička.

Prehodni dobički (to so dobički, do katerih pride na podlagi menjave načina izračuna dobička) so všteti v ugodnost.

Od odsvojitvenih dobičkov (to so dobički, do katerih pride ob odsvojitvi podjetja ali deleža družabnika oz. zaprtju podjetja) ni mogoče odbiti nobenega neobdavčenega zneska dobička.

Uveljavljanje davčne ugodnosti

Neobdavčeni del dohodka je treba v davčni napovedi (obrazec E1a) vnesti pod oznako 9221, vendar je načeloma samodejno pripoznan, če ga pozabite vnesti.

Neobdavčeni znesek dobička, ki je pogojen z naložbami, se izkaže v davčni napovedi predmetnega leta. Vsoto neobdavčenega zneska je potrebno vnesti ločeno glede na fizično gospodarsko blago in ugodne vrednostne papirje pod oznako 9227 oz. 9229. Dopolnila in popravki so možni do pravnomočnosti odločbe o odmeri davka na dohodek ali ugotovitvene odločbe.

Gospodarsko blago, ki služi kot neobdavčeni znesek dobička, ki je pogojen z naložbami, je izkazan na seznamu. Na tem seznamu je za vsako podjetje, ločeno glede na fizično naložbeno premoženje in vrednostne papirje, navedeno, v kakšnem obsegu stroški nabave oz. izdelave služijo za kritje neobdavčenega zneska. Zapis neobdavčenih zneskov v seznamu naložb oz. preglednici naložb je pri vsakokratnem gospodarskem blagu dovolj.

Vrednostne papirje, za katere se koristi neobdavčeni znesek dobička, je treba navesti na posebnem seznamu, ki ga je treba predložiti na zahtevo davčne uprave. Z vnosom na ta seznam so vrednostni papirji namenjeni za gospodarsko naložbeno premoženje.

Pozor!
Če se vrednostni papirji uporabljajo za neobdavčeni znesek dobička, ki je pogojen z naložbami, in se tako hranijo kot poslovno premoženje, se za te dobičke iz odsvojitve praviloma odšteje davčni odtegljaj v višini 27,5 %, brez dokončne obdavčitve, če so bili le-ti nabavljeni po 1. 4. 2012. Pred spremembo zakona so bili v osnovi podvrženi kolektivni obdavčitvi.

Naknadna obdavčitev

Neobdavčeni znesek dobička, ki je pogojen z naložbami, je treba naknadno obdavčiti (zasnova za povišanje dobička nekdanjega neobdavčenega zneska), če gre gospodarsko blago pred iztekom roka (trajanje uporabe oz. rok obdržanja 4 leta, 48 mesecev, do dneva natančno)

 •  iz premoženja podjetja
 • v tujino.

Naknadna obdavčitev izostane:

 • Pri izločitvi gospodarskega blaga na podlagi višje sile ali kot posledica        posega uradnega organa.

Napotek:
Prenehanje poslovanja, ki ga povzroči smrt lastnika podjetja, prav tako ne vodi do naknadne obdavčitve, če podjetje takoj preneha delovati zaradi smrti (npr. v primeru zelo osebnih dejavnosti) ali če se nobeno podjetje ne prenese na dediče.

 • Pri vrednostnih papirjih (za časovno omejitev hipotek glejte zgoraj), če je bilo v letu izločitve določeno ugodnejše gospodarsko blago naložbenega premoženja, ki izpolnjuje predpostavke za neobdavčen znesek (nadomestna nabava). To nadaljuje ostanek roka obdržanja.

Pozor:
Vrednostni papirji se ne priznajo kot gospodarsko blago nadomestne nabave. To pomeni, da je nabavljene ugodne vrednostne papirje potrebno imeti neprekinjeno štiri leta v premoženju podjetja. Naknadna obdavčitev na podlagi predčasne prodaje se lahko prepreči samo z nadomestno nabavo ugodnega fizičnega gospodarskega blaga v ustrezni višini. V takšnem primeru zgolj prerazporeditve vrednostnih papirjev niso več ugodne.

 • Če so vrednostni papirji predčasno izbrisani, se lahko v roku dveh mesecev namesto ugodnega fizičnega gospodarskega blaga nabavi tudi ugodne vrednostne papirje (nadomestna nabava vrednostnih papirjev). Ti nespremenjeno določajo potek roka.
 • Če je podjetje odplačano ali neodplačano preneseno ali je prišlo do menjave        načina izračunavanja dobička. Potem pride do      naknadne obdavčitve šele, ko se izloči naložbeno blago pred iztekom roka obdržanja.

Napotek:
Naknadna obdavčitev je zelo neugodna, če je mejna davčna stopnja v letu naknadne obdavčitve zaradi ustreznega dobička višja kot v letu, v katerem jo uveljavljate.

Zaprtje podjetja pred iztekom 4-letnega roka privede do naknadne obdavčitve. Znesek naknadne obdavčitve je del odsvojitvenega dobička.