th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

Neoporezivi deo dobiti

Der Gewinnfreibetrag
Stand:

Neoporezivi deo dobiti je uveden od procene za 2010. Sva fizička lica koja imaju primanja iz privrednih delatnosti mogu da koriste ovaj neoporezivi iznos i to nezavisno od toga da li utvrđuju svoju dobit na osnovu računa primanja i izdataka ili bilansa. Time je postignuto za preduzetnike izjednačavanje u odnosu na manje oporezovane 13. i 14. plate zaposlenih. 

Osnovni neoporezivi deo dobiti iznosi maksimalnih 13% posto dobiti i sastoji se od osnovnog iznosa za dobiti EUR 30.000,-- i od neoporezivog dela dobiti za investicije.  

U odnosu na solidarna davanja kod posebnih davanja za zaposlene koji zarađuju mnogo i kod neoporezivog dela dobiti za investicije postoji ograničenje od 2013. stepenovanjem procentualnog iznosa: Kod osnovice do EUR 175.000,-- neoporezivi deo dobiti iznosi 13%. Ako dođe do prekoračenja tog iznosa za sledećih EUR 175.000,-- neoporezivi deo dobiti je 7%, a za još dodatnih EUR 230.000,-- neoporezivi deo dobiti je 4,5%. Kod osnovice veće EUR 580.000,-- ne postoji pravo na neoporezivi deo dobiti.

Putem procentne skale dolazi se do maksimalnog iznosa od 45.350 EUR.

Ko može da koristi neoporezivi deo?

 • Fizička lica koja ostvaruju prihode iz privredne delatnosti (poljoprivreda i šumarstvo, privredna delatnost, samostalni rad).
 • Kao supreduzetnik (npr. OG, KG) mogu članovi društva da iskoriste neoporezivi deo dobiti proporcionalno svojim učešćem u podeli dobiti.

Pažnja: 
Ako udeo člana društva pripada kapitalu preduzeća, onda je moguće iskoristiti pravo na neoporezivi deo dobiti samo u okviru određivanja neto zarade ovog preduzeća. On se znači obračunava od dobiti preduzeća uključujući priliva dobiti od supreduzetništva. 
 • Ako se dobitak obračunava paušalno onda se neoporezivi deo dobiti automatski       zaračunava. U tom slučaju ne postoji pravo na neoporezivi deo dobiti zbog investicija.  

Ovako funkcioniše neoporezivi deo dobiti:

Pomoću neoporezivog dela dobiti moguće je osloboditi 13% posto dobiti od oporezivanja. Postoje dve vrste neoporezivog dela dobiti: osnovni neoporezivi deo dobiti i neoporezivi deo dobiti zbog investicija.

Osnovni neoporezivi deo dobiti                                  Neoporezivi deo dobiti na osnovu investicija
za prvih EUR 30.000,--- dobiti                                                                              za deo dobiti preko EUR 30.000,--
nisu potrebne investicije Preduslov je nabavka fizičke investicione imovine koja podleže amortizaciji ili određenih hartija od vrednosti
automatski uzimanje u obzir Dokaz u poreskoj prijavi
 • Osnovni neoporezivi deo dobiti

Do dobitke do EUR 30.000,-- postoji pravo na neoporezivi deo dobiti u visini od 13% dobiti (maksimalno EUR 3.900,--). Nije potrebno da se izvrši investicija. 
Osnovni neoporezivi deo dobiti pripada i kada poreski obveznik ima više preduzeća za godinu za koju se određuje porez. Pojedinim preduzećima je moguće odobriti osnovni neoporezivi deo dobiti (ali najviše 13% od dobiti preduzeća). Ako se ne obavi dodela, raspodela će biti obavljena u odnosu na dobit. 

Napomena: 
Kod više preduzeća operativnim dobitkom se sabiraju dobiti za osnovni neoporezivi dobit. Ne vrši se umanjenje usled izjednačavanje zbog postojećih operativnih gubitaka.  
 • Neoporezivi deo dobiti na osnovu investicija

Ako dobit pređe iznos od EUR 30.000,-- moguće je pored osnovne neoporezive dobiti podneti zahtev za neoporezivi deo dobiti na osnovu investicija. 
Maksimalno 13% dobiti koja prelazi iznos od EUR 30.000,-- (osnovni neoporezivi deo dobiti) mogu biti ostavljeni neoporezovani. Preduslov za to da je iste kalendarske godine pribavljena imovina u okviru osnovnih sredstava („osnovna sredstva za koje postoje poreske olakšice“) ili određene hartije od vrednosti.

Napomena: 
Neoporezivi deo dobiti na osnovu investicija je ograničena s jedne strane zbog visine troškova za nabavku, odn. proizvodnju investicija za koje postoje poreske olakšice i s druge strane sa maksimalnih 13% dobiti poreskog obveznika. 

Neoporezivi iznos je nezavisan od Afa(umanjenja poreza zbog amortizacije) i ne utiče na smanjenje Afa osnovice. 

Savet! 
Time troškovi nabavke duplo smanjuju porez na dobit: S jedne strane se troškovi nabavke odbijaju na osnovu neoporezivog dela dobiti i sa druge strane moguće je iskoristiti punu mogućnost umanjenja poreza zbog amortizacije.  

Osnovna sredstva za koje postoje poreske olakšice

Preduslov za to je da se nabave, odn. proizvedu nova fizička osnovna sredstva koja podležu amortizaciji sa uobičajenim rokom amortizacije od najmanje 4 godina. 

Ekonomska dobra moraju da pripadaju preduzeću ili pogonu u zemlji. Uz to nije obavezno potrebno da se ekonomska dobra fizički nalaze u zemlji, već moraju biti funkcionalno povezana. 

Savet: 
Takođe su i investicije u zgrade i investicije zakupaca obuhvaćene neoporezivim delom dobiti. Iznos neoporezivog dela dobiti pripada tek kada se završi celokupna proizvodnju za ceo iznos troškova proizvodnje. Nakon završetka poslovne godine 2009. moguće je obuhvatiti celokupne troškove proizvodnje, ali početak gradnje ne sme biti pre 31.12.2008.

U poreske olakšice za osnovna sredstva spadaju i hartije od vrednosti koje ispunjavaju preduslove za pokrivanje sredstava za penziju. I ovde važi da se hartije od vrednosti moraju zadržati najmanje 4 godine u obliku stalne imovine. Koje hartije od vrednosti se mogu koristiti možete videti u listu sa informacijama „Wertpapiere zur Wertpapierdeckung der Pensionsrückstellung“ (Hartije od vrednosti za investicije u hartije u vrednosti za penziju).

Pažnja: 
Na osnovu Zakona o promenama davanja 2014. je za ekonomsku godinu, koja se završava nakon 30. juna 2014, moguće investirati samo u stambene obveznice, jer se samo one mogu uzeti u obzir za neoporozivi deo dobiti za investicije, ovo ograničenje na hartije od vrednosti koje obuhvataju samo stambene obveznice važi samo privremeno do 2016. 

Na taj način za poslovne, koje počinu od 1.1.2017. u obzir dolaze sve hartije od vrednosti (hartije od vrednosti, koje se prema čl. 14 st. 7 Z 4 EStG smeju koristiti i za pokrivanje eventualnih budućih izdataka za osoblje).

Moguće je samo koristiti ovaj neoporezivi iznos u sledećim slučajevima:

 • PMV i kombi, sa izuzetkom vozila za škole za obuku vozača, kao i motorna vozila koja se   najmanje 80% koriste za poslovni transport lica,
 • sredstva za transport vazduhom,
 • ekonomska dobra male vrednosti (troškovi nabavke, odn proizvodnje do maks. EUR 400,--), ako se ona odmah otpišu kao poslovni trošak,
 • polovna ekonomska dobra,
 • ekonomska dobra koja su pribavljena od strane nekog preduzeća koje je pod glavnim uticajem poreskog obaveznika, kao i
 • Ekonomska dobra za koje se koristi neoporezivi iznos za istraživanja ili premija za istraživanja   

Visina poreske olakšice

Neoporezivi iznos iznosi maks. 13% dobiti. Kod dobiti većih od EUR 30.000,-- potrebno je da za iznos preko ovog iznosa postoje investicije u osnova sredstva za koje postoje poreske olakšice ili u hartije od vrednosti u istom iznosu i za istu kalendarsku godinu. Ova poreska olakšica je ograničena do maksimalnog iznosa od EUR 45.350,-- po poreskom obvezniku i godini. 

Primer 1: 
Ugostiteljsko preduzeće je u 2016 ostvarilo profit u iznosu od EUR 20.000,--. Preduzetnik je u 2016. investirao u inventar poslovnog prostora u iznosu od EUR 1.000,--:

Dobitak pre neoporezivog iznosa     20.000
Od toga 13% 2.600
Investicije u kapitalne investicije za koje postoje poreske olakšice1.000 
Osnovni neoporezivi deo dobiti     2.600
Neoporezivi deo dobiti na osnovu investicija0
Ukupan neoporezivi iznos dobiti2.600
Dobit koja podleže oporezivanju17.400

Neoporezivi iznos iznosi EUR 2.600,--, to su 13% od dobiti tako da je potrebno 2016. oporezovati samo EUR 17.400,--. Ova neoporezivi iznos važi i onda kada nema investicija. 

Primer 2: Trgovinsko preduzeće je u 2016. ostvarilo profit u iznosu od EUR 50.000,--. 2016. je preduzetnik investirao EUR 2.000,-- u hartije od vrednosti sa olakšicama.

Dobitak pre neoporezivog iznosa 50.000
Od toga 13%6.500 (maks. moguća poreska olakšica)
Maks. investicije u hartije od vrednosti za koje postoje poreske olakšice2.000 
Osnovni neoporezivi deo dobiti (13% od EUR 30.000,--) 3.900
Neoporezivi deo dobiti na osnovu investicija2.000
Ukupan neoporezivi iznos dobiti    5.900 (nije iskorišćena maksimalna poreska olakšica)
Dobit koja podleže oporezivanju    44.100

Neoporeziv iznos dobiti iznosi EUR 5.900,-- i sastoji se od osnovnog neoporezivog dela dobiti i investicijom pokrivenim neoporezivim iznosom dobiti (EUR 2.000,--). Time se dobit koja se oporezuje za 2016. smanjuje za EUR 5.900,--. 

Ako se obavljaju investicije u godinama sa gubicima ne postoji mogućnost poreske olakšice u obliku neoporezivog iznosa dobiti. 

Prelazni dobici (to su dobici koji nastaju zbog promene načina obračuna dobiti) treba da budu obuhvaćeni poreskom olakšicom. 

Nije moguće koristiti za neoporezivi iznos dobiti sredstva dobijena na osnovu prodaje (dobit koja je ostvarena na osnovu prodaje preduzeća ili udela u nekom preduzeću, odn. koja nastaju kod prestanka rada preduzeća).

Sticanje prava na poresku olakšicu

Osnovni neoporezivi deo u poreskoj prijavi treba da se unese od šifrom 9221, ali se u principu automatski priznaje. 

Neoporezivi deo dobiti za investicije mora da se iskaže u poreskoj prijavi za dotičnu godinu. Zbir neoporezivog iznosa se mora knjižiti odvojeno u zavisnosti da li se radi o fizičkim ekonomskim dobrima ili hartijama od vrednosti za koje postoje poreske olakšice šiframa 9227 i 9229. Moguće je obaviti dopune i ispravke do pravosnažnosti rešenja o porezu na dohoda ili rešenje o utvrđivanju iznosa za plaćanje. 

Ekonomska dobra koja služe za pokrivanje neoporezivog iznosa za investicije moraju da se navedu u spisku. U ovom spisku je potrebno navesti, i to odvojeno fizičke osnovna sredstva i hartije od vrednostima, u kom obimu se troškovi nabavke ili proizvodnje uzimaju u obzir za pokrivanje neoporezivog iznosa. Dovoljno je da se navedu neoporezivi iznosi, odn. pregled investicija kod dotičnih ekonomskih dobra. 

Ako se koriste hartije od vrednosti za neoporezivi iznos potrebno je da se iste navedu u posebnom spisku koji treba dostaviti poreskoj upravi na zahtev. Uvrstanjem u ovaj spisak se hartije od vrednosti svrstavaju u stalna sredstva preduzeća. 

Pažnja! 
Ako se hartije od vrednosti koriste za neoporezivi iznos za investicije i tako se zadrži kao obrtni kapital, dobiti od prodaje obavezno podležu porezu na kapitalnu dobit u visini od 27,5% bez dejstva na krajnje oporezivanje, ukoliko su nabavljene 1.4.2012. ili kasnije. Pre promene zakona su zavisno od razloga bile podložne tarifnom oporezivanju.

Naknadno oporezivanje

Neoporezivi iznos za investicije potrebno je naknadno oporezovati (uvećanje dobiti na osnovu računovodstvene vrednosti ranijeg neoporezivog iznosa), kada ekonomska dobra pre isteka roka (vreme korišćenja, odn. period zadržavanja od 4 godine, 48 meseci) 

 • nisu više deo kapitala preduzeća.
 • se prenesu u inostranstvo.

Naknadno oporezivanje se ne obavlja kada:

 • Ekonomsko dobro nije više deo kapitala preduzeća usled više sile ili usled intervencije državnog organa.
 • Kod hartija od vrednosti (u vezi sa oročenim ograničenjem u vezi sa stambenim zajmovima, videti gore), ako se u godini odvajanja nabave ekonomska dobra u okviru osnovnih sredstava, koja ispunjavaju uslov za neoporezivi iznos (nabavka radi zamene). Ista preuzimaju rok zadržavanja

Pažnja: 
Hartije od vrednosti se ne smatraju ekonomskim dobrima za zamenu. Što znači da nabavljene hartije od vrednosti moraju tokom četiri godina da se zadrže kao deo kapitala preduzeća. Naknadno oporezivanje usled prevremene prodaje može da se izbegne samo u slučaju nabavke kao zamene fizičkih ekonomskih dobra u odgovarajućim vrednostima. Time nisu više obuhvaćene poreske olakšice za promenu hartija od vrednosti.

 • Ako se isplate hartije od vrednosti (u vezi sa oročenim ograničenjem u vezi sa stambenim zajmovima, videti gore) moguće je u roku od dva meseca umesto fizičkih ekonomskih dobara pribaviti i hartije od vrednosti za koje važe olakšice (nabavka rezervnih hartija o vrednosti). One bez ikakvih izmena pokrivaju nadalje rok. 
 • Ako se preduzeće prenosi na drugo lice uz nadoknadu ili bez nadoknade ili ako se obavi promena načina obračuna dobiti. Naknadno oporezivanje  se obavlja teko onda ako se ekonomska dobra pre isteka roka zadržavanja izdvoje iz preduzeća.
Napomena: 
Naknadno oporezivanje predstavlja bitnu negativnu stavku ako je granična poreska stopa naknadnog oporezivanja na osnovu odgovarajuće dobiti veće nego u godini korišćenja. 

Prestanak rada preduzeća pre isteka roka od 4 godine dovodi do naknadnog oporezivanja. Iznos naknadnog oporezivanja predstavlja deo dobiti od prodaje.

      


Stanje: februar 2017.

Ovaj informativni letak je proizvod saradnje svih privrednih komora.
Ako imate pitanja obratite se privrednoj komori vaše pokrajine:
Burgenland, Tel. br.: 0590 907-0, Kärnten, Tel. br.: 0590 904-0,
Niederösterreich Tel. br.: (02742) 851-0, Oberösterreich, Tel. br.: 0590 909,
Salzburg, Tel. br.: (0662) 8888-0, Steiermark, Tel. br.: (0316) 601-601, Tirol, Tel. br.: 0590 905-0,
Vorarlberg, Tel. br.: (05522) 305-0, Wien, Tel. br.: (01) 514 50-0
Napomena! Ovu informaciju možete da pronađete i na internetu pod http://wko.at/steuern (ESt/KöSt)
Uprkos maksimalno pažljivoj obradi, ne garantujemo za tačnost podataka.
 Odgovornost privrednih komora Austrije je isključena.
Kod svih navoda koji se odnose na osobe izabrani oblik se odnosi na oba pola!