th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Nezdaniteľná časť zisku

Der Gewinnfreibetrag

 

 

Nezdaniteľná časť zisku

 

 

Nezdaniteľná časť zisku bola zavedená po zdanení v roku 2010. Všetky fyzické osoby s príjmami z podnikania majú nárok na túto nezdaniteľnú položku bez ohľadu na to, či svoj zisk stanovujú na základe kalkulácie príjmov a výdavkov alebo bilancie. Vďaka tomu sa pre podnikateľov dosiahlo vyrovnanie zvýhodneného zdanenia 13. a 14. platu zamestnancov.

Nezdaniteľná časť zisku je až do 13 % zisku a skladá sa zo základnej nezdaniteľnej položky pre zisky do 30 000,- € a nezdaniteľnej časti zisku podmienenej investíciami.

Podobne ako solidárna daň pri osobitných platbách pre lepšie zarábajúcich zamestnancov platí aj v prípade nezdaniteľnej časti zisku podmienenej investíciami od roku 2013 obmedzenie odstupňovaním percentuálnej sadzby:

Pri vymeriavacom základe do výšky 175 000,- € predstavuje nezdaniteľná časť zisku 13 %. Ak sa táto suma prekročí, pre ďalších 175 000,- € prislúcha nezdaniteľná položka vo výške 7 % a pre ďalších 230 000,- € nezdaniteľná položka vo výške 4,5 %. Od vymeriavacieho základu 580 000,- € už neprislúcha žiadna nezdaniteľná položka.

V dôsledku percentuálneho odstupňovania vychádza maximálna výmera 45 350,-- EUR.

Kto si môže uplatniť nezdaniteľnú položku?

 • Fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej činnosti (poľnohospodárstvo a         lesné hospodárstvo, živnostenský podnik, samostatne zárobkovo činné osoby).
 • V prípade spolupodnikania (napr. OG, KG) si môžu spoločníci uplatniť     nezdaniteľnú položku vo výške svojho príslušného podielu na zisku.

Pozor:
Ak spolupodnikateľský podiel patrí k prevádzkovým aktívam podniku, nezdaniteľná položka sa dá uplatniť len v rámci určenia zisku tohto podniku. Kalkuluje sa teda zo zisku podniku vrátane priliateho zisku zo spolupodnikania.

 • Ak sa zisk určuje prostredníctvom paušalizácie, základná nezdaniteľná položka sa zaratáva automaticky. Nedá sa však uplatniť nezdaniteľná časť zisku       podmienená investíciami.

Upozornenie:
Aj pri novej paušalizácii od zdanenia v roku 2020 pre malých podnikateľov je možné uplatniť len základnú nezdaniteľnú položku.

Takto podrobne funguje nezdaniteľná časť zisku:

Nezdaniteľná časť zisku sa rozdelí na základnú nezdaniteľnú položku a nezdaniteľnú časť zisku podmienenú investíciami.

Základná nezdaniteľná položka Nezdaniteľná časť zisku podmienená investíciami
na prvých 30 000,- € zisku na časti zisku nad 30 000,- €
nie je potrebná žiadna investícia Podmienkou je kúpa investičného opotrebiteľného hmotného majetku alebo určitých cenných papierov
automatické zohľadnenie doklad v daňovom priznaní

Základná nezdaniteľná položka

Pre zisky do 30 000,- € predstavuje základná nezdaniteľná položka 13 % zisku (maximálne 3 900,- €). Realizácia investície nie je potrebná.

Aj v prípade, že platca dane má viacero podnikov, za jeden rok daňového výmeru má nárok len na jednu základnú nezdaniteľnú položku. Základná nezdaniteľná položka sa dá ľubovoľne priradiť jednotlivým podnikom (najviac však 13 % zisku podniku). Ak sa priradenie nevykoná, rozdelenie sa uskutoční podľa pomeru ziskov.

Upozornenie:
V prípade viacerých podnikov s pozitívnym hospodárskym výsledkom sa zisky pre výpočet základnej nezdaniteľnej položky zrátajú. Zníženie dorovnaním s prípadnými podnikovými stratami sa nevykonáva.

Nezdaniteľná časť zisku podmienená investíciami

Ak je zisk vyšší ako 30 000,- €, okrem základnej nezdaniteľnej položky sa dá uplatniť aj nezdaniteľná časť zisku podmienená investíciami.

 

Nezdanených môže zostať maximálne 13 % zisku, ktorý prevyšuje sumu 30 000,- € (základná nezdaniteľná položka). Podmienkou je, že v rovnakom kalendárnom roku sa kúpi hospodársky majetok spadajúci pod investičný majetok („zvýhodnený investičný majetok“) alebo určité cenné papiere.

Upozornenie:

Nezdaniteľná časť zisku podmienená investíciami je na jednej strane obmedzená výškou obstarávacej ceny, prípadne výrobných nákladov zvýhodnených investícií a na druhej strane maximálne 13 % zisku na každého platcu dane.

Nárok na nezdanenú časť príjmu platí nezávisle od odpisu pre opotrebenie (AfA) a nespôsobuje zníženie základu AfA.

Tip!
Tak majú obstarávacie náklady dvojnásobný znižujúci účinok na zisk: Na jednej strane sa náklady odpíšu cez nezdaniteľnú časť príjmu v roku nadobudnutia a na druhej strane sa môže uplatniť plný odpis.

Zvýhodnený investičný majetok

Podmienkou je kúpa, prípadne výroba nového, opotrebiteľného, hmotného hospodárskeho majetku spadajúceho pod investičný majetok s minimálne 4-ročnou bežnou životnosťou.

Hospodársky majetok sa musí dať pripočítať tuzemskému podniku alebo tuzemskej prevádzkarni. Pritom nie je nevyhnutné, aby sa hospodársky majetok nachádzal v tuzemsku, ale treba ho klasifikovať na funkčnú príslušnosť.

Tip:
Nezdaniteľná časť zisku zahŕňa aj investície do budov a investície nájomníkov. Na celkové výrobné náklady sa však dá nezdanená časť príjmu uplatniť až v čase dokončenia investície. Náklady sa pre nezdaniteľnú časť zisku podmienenú investíciami môžu získať v objeme, v ktorom bola budova zaúčtované prevádzkovým aktívam podniku.

K zvýhodnenému investičnému majetku patria aj cenné papiere, ktoré zodpovedajú podmienkam pokrytia dôchodkového zabezpečenia. Aj v tomto prípade platí, že cenné papiere sa priradia k investičnému maje

tku aspoň na štyri roky. Ktoré cenné papiere sú vhodné, nájdete v informačnom letáku „Cenné papiere pre pokrytie dôchodkového zabezpečenia cennými papiermi“.

Pozor:

Z dôvodu Zákona o zmene odvodov z roku 2014 boli pre hospodárske roky, ktoré končili po 30. júni 2014, ako zvýhodnené cenné papiere možné len pôžičky na bytovú výstavbu, aby bolo možné nárokovať si nezdaniteľnú časť zisku podmienenú investíciami. Toto obmedzenie cenných papierov na investície do bytovej výstavby bolo časovo obmedzené až do roku 2016. Tak pre hospodárske roky, ktoré sa začínajú od 1.1.2017 prichádzajú do úvahy opäť všetky zvýhodnené cenné papiere (cenné papiere, ktoré sa podľa § 14 ods. 7 Z 4 Zákona o dani z príjmov smú použiť na pokrytie osobných rezerv).

Nezdaniteľná časť príjmu sa nedá uplatniť pri týchto tovaroch:

 • osobné automobily a kombi, okrem vozidiel autoškoly a vozidiel, ktoré   najmenej na 80 % slúžia na komerčnú osobnú dopravu,
 • lietadlá,
 • drobný hospodársky majetok (obstarávateľské, príp. výrobné náklady až do max.         800,- EUR), keď sa tieto okamžite dajú odpočítať ako prevádzkové náklady,
 • použitý hospodársky majetok,
 • Hospodársky majetok nadobudnutý od spoločnosti, ktorá sa nachádza pod         rozhodujúcim vplyvom platcu dane, ako aj
 • hospodársky majetok, na ktorý bola uplatnená prémia na výskum .

Tip:
Dlhodobý majetok je použitý vtedy, keď v okamihu nákupu podlieha zníženiu hodnoty podmienenému používaním. Predvádzacie zariadenia (napr. predvádzacie vozidlá) sa považujú za použitý dlhodobý majetok. Vystavený tovar alebo dlhodobý majetok používaný v skúšobnej prevádzke treba považovať za nepoužívaný. Rovnako aj vozidlá s denným prihlásením sa považujú za nepoužívané.

Výška zvýhodnenia

Ako už bolo uvedené nezdaniteľná suma predstavuje max. 13 % zisku. Ak je zisk vyšší ako 30 000,- €, oproti prevyšujúcej sume musia stáť aj investície do zvýhodneného investičného majetku alebo cenných papierov v rovnakej výške a v rovnakom kalendárnom roku. Celkovo je zvýhodnenie obmedzené na 45 350,- € na jedného platcu dane a jeden rok.

Príklad 1:
Reštauračné zariadenie dosiahne v roku 2020 zisk vo výške 20 000,- €. Podnikateľ v roku 2020 investoval 1 000,- € do obchodného zariadenia:

 

Zisk pred odpočtom nezdaniteľnej časti zisku                          20 000

Z toho 13 %                                                     2 600

Investície do zvýhodneného investičného majetku                     1 000

 

Základná nezdaniteľná položka                                              2 600

Nezdaniteľná časť zisku podmienená investíciami                   0

Celková nezdaniteľná časť zisku                                   2 600

Celkový zdaniteľný zisk                          17 400

 

Nezdaniteľná položka predstavuje 2 600,- €, t. j. 13 % zisku, takže za rok 2020 treba zdaniť len sumu 17 400,- €. Nárok na túto nezdaniteľnú položku by platil aj v prípade, že sa nerealizovali žiadne investície.

 

Príklad 2:

Obchodná spoločnosť dosiahne v roku 2020 zisk vo výške 50 000,- €. V roku 2020 investoval podnikateľ 2 000,- € do zvýhodnených cenných papierov.

 

Zisk pred odrátaním nezdaniteľnej položky                             50 000

Z toho 13 %                                                     6 500 (max. možné zvýhodnenie)

Investície do zvýhodnených cenných papierov                  2 000

 

Základná nezdaniteľná položka (13 % z 30 000,- €)            3 900

max. nezdaniteľná časť zisku podmienená investíciami     2 000

Celková nezdaniteľná časť zisku                                   5 900 (maximum nebolo dosiahnuté)

Celkový zdaniteľný zisk                          44 100

 

Maximálna nezdaniteľná časť zisku je 5 900,- € a pozostáva zo základnej nezdaniteľnej položky a nezdaniteľnej časti zisku podmienenej investíciami (2 000,- €). Zdaniteľný zisk sa preto v roku 2020 zníži o 5 900,- €.

Ak sa investície realizujú v stratových rokoch, nevzniká nárok na zvýhodnenie vo forme nezdaniteľnej časti zisku.

Prechodné zisky (t. j. zisky, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny spôsobu kalkulácie zisku) sa musia zahrnúť do zvýhodnenia.

Zo ziskov z predaja (t. j. ziskov vyplývajúcich z predaja podniku alebo spolupodnikateľského podielu, prípadne pri zrušení podniku) nie je možné odpočítať nezdaniteľnú časť zisku.

Uplatnenie daňového zvýhodnenia

Základnú nezdaniteľnú položku treba v priznaní k dani (formulár E1a) zapísať pod kódom 9221, priznáva sa však zásadne automaticky, ak ju zapísať zabudnete.

Nezdaniteľnú časť zisku podmienenú investíciami treba vykázať v daňovom priznaní za príslušný rok. Sumu nezdaniteľnej položky treba uviesť oddelene podľa hmotného hospodárskeho majetku a zvýhodnených cenných papierov, a to pod číslami položiek 9227 a 9229. Doplnenia a opravy sú možné dovtedy, kým nenadobudne účinnosť výmer dane z príjmu alebo rozhodnutie o stanovení.

Treba uviesť súpis hospodárskeho majetku, ktorý slúži na pokrytie nezdaniteľnej časti zisku podmienenej investíciami. V tomto súpise treba pre každý podnik uviesť, oddelene podľa hmotného investičného majetku a podľa cenných papierov, v akom rozsahu slúžia nadobúdacie alebo výrobné náklady na pokrytie nezdaniteľnej položky. Zaznamenanie nezdaniteľných položiek v súpise investičného majetku, resp. v knihe investícií pri príslušnom hospodárskom majetku je postačujúce.

Cenné papiere, pre ktoré sa uplatňuje nezdaniteľná časť zisku, je potrebné zaznamenať v samostatnom súpise, ktorý treba na požiadanie predložiť finančnému úradu. Zaznamenaním v tomto súpise sa cenné papiere venujú prevádzkovému investičnému majetku.

Pozor!
Ak sa cenné papiere použijú pre nezdaniteľnú časť zisku podmienenú investíciami, a tým sa ponechajú v prevádzkových aktívach podniku, podliehajú zisky z predaja zásadne zrážke dane z kapitálového výnosu vo výške 27,5 % bez dopadu na konečné zdanenie, pokiaľ boli zakúpené od 1.4.2012. Pred zmenou zákona podliehali z tohto dôvodu zdaneniu podľa tarify. 

Dodatočné zdanenie

Nezdaniteľnú časť zisku podmienenú investíciami treba dodatočne zdaniť (zvýšenie zisku na základe vtedajšej nezdaniteľnej položky), ak sa hospodársky majetok pred uplynutím lehoty (4-ročná životnosť, resp. doba držania, 48 mesiacov na deň presne)

 • vyradí z majetku podniku
 • prevezie do zahraničia.

Dodatočné zdanenie sa nekoná:

 • V prípade vyradenia hospodárskeho majetku v dôsledku zásahu vyššej moci alebo úradného zásahu.

Upozornenie:
Nútené zastavenie prevádzky vyvolané smrťou majiteľa podniku rovnako nevedie k dodatočnému zdaneniu, keď podnik zanikne bezprostredne z dôvodu smrti (napr. pri osobných činnostiach) alebo z dôvodu odmietnutia dedičstva na dedičov neprechádza žiadny podnik.

 • Pri cenných papieroch (informácie týkajúce sa časového obmedzenia na pôžičky do bytovej výstavby pozri vyššie), keď sa v roku vyradenia nakúpi zvýhodnený hospodársky majetok spadajúci pod investičný majetok, ktorý spĺňal podmienky pre nezdaniteľnú položku (náhrada). Ten pokračuje v plynutí zvyšnej doby držania.

Pozor:
Cennú papiere sa neuznávajú ako náhradné zaobstaranie hospodárskeho majetku. To znamená, že kúpené zvýhodnené cenné papiere sa musia priebežne počas štyroch rokov držať v prevádzkových aktívach podniku. Dodatočnému zdaneniu z dôvodu predčasného predaja sa dá zabrániť len výmenou za zvýhodnený hmotný hospodársky majetok v primeranej výške. Samotné prevrstvenie cenných papierov už teda nepodlieha daňovému zvýhodneniu.

 • Ak sa cenné papiere splatia predčasne, do dvoch mesiacov je možné namiesto zvýhodneného hmotného hospodárskeho majetku zakúpiť aj zvýhodnené cenné papiere (náhrada cennými papiermi). Tie pokračujú v plynutí lehoty bez zmeny.
 • Ak dôjde k odplatnému alebo bezodplatnému prevodu podniku, prípadne ak sa zmení       spôsob kalkulácie zisku. K dodatočnému zdaneniu dôjde až vtedy, ak sa hospodársky majetok vyradí pred uplynutím lehoty na držbu.

Upozornenie:
Dodatočné zdanenie je podstatne nevýhodné vtedy, ak je hraničná daňová sadzba v roku dodatočného zdanenia na základe príslušného zisku vyššia ako v roku uplatnenia.

Zrušenie podniku pred uplynutím 4-ročnej lehoty má za následok dodatočné zdanenie. Suma dodatočného zdanenia je súčasťou zisku z predaja.