th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

PDV i prethodni PDV - uvod 

Umsatzsteuer und Vorsteuer - Eine Einführung
Stand:

Po zakonu o PDV-u sledeće činidbe podležu plaćanju PDV-a: 

 • Isporuke i druge činidbe koje preduzetnik u zemlji obavlja uz naknadu    u okviru svog preduzeća (vidi primer)
 • Sopstvene potrebe (npr. preduzetnik uzima robu za sopstvene potrebe)
 • Uvoz robe iz trećih zemalja (npr. preduzetnik obavlja uvoz         tekstila iz Azije pri čemu postoji obaveza plaćanja poreza na dodatnu vrednost za uvoz).
 • Uvoz robe iz EU (npr. preduzetnik obavlja uvoz trgovinskih dobara iz     Nemačke pri čemu se naplaćuje porez na dobit).

Primer: Trgovac tekstilom na veliko A prodaje robu u vrednosti od € 2.000,-- trgovcu tekstilom na malo B. On je u obavezi da fakturiše 20% PDV i time je ukupan obračunati iznos € 2.400,--, pri čemu je u obavezi da € 400,-- PDV uplati poreskoj upravi. 

PDV se naplaćuje pri svakom prometu (npr. kod proizvođača, u trgovinama na veliko i malo), zbog odbitka prethodnog poreza ne dolazi do uvećanja troškova, već se sve to uzima kao „prelazna stavka“. 

Odbitak prethodnog poreza

Pod prethodnim porezom se podrazumevaju iznosi PDV-a koji su fakturisani od strane drugog preduzeća u okviru računa i iskazani kao posebna stavka. 

Primer: Trgovac tekstilom B može da obavi povraćaj 20% PDV (€ 400,--) koje mu je fakturisao A kod poreska uprave prethodni porez.  

Praktična realizacija

Prvo preduzetnik utvrđuje svoj ukupan PDV na osnovu isporuka i činidbi koje je obavio u određenom vremenskom periodu (po pravilu u toku kalendarskog meseca) prema svojim klijentima. Od tog iznosa se odbijaju prethodni porezi u tom vremenskom periodu. Kao rezultat se dobija poreski dug na osnovu PDV ili - ako postoji višak uplaćenog prethodnog poreza - kredit. 

Preduslovi za odbitak prethodnog poreza

 • Isporuke i činidbe na osnovu računa moraju biti obavljene za preduzeće. Ovo je slučaja kada postoji min. 10% poslovne koristi. U slučaju privatne upotrebe se u odgovarajućem obimu radi o oporezivoj ličnoj potrošnji.
 • Isporuke i li druge činidbe moraju biti već obavljene.
 • Računa mora da je izdat (Plaćanje računa je           kod oporezivanja na osnovu naplaćenog prometa preduslov za odbitak prethodnog poreza!).
 • Račun mora da odgovara zakonskim propisima. Ako nedostaju propisane stavke ili ako one nisu odgovarajuće gubi se pravo na odbitak prethodnog poreza.
 • Dobijene isporuke i činidbe moraju da se koriste za oporezive ili prave promete oslobođene poreza (npr. za izvoz ili isporuke unutar Zajednice      , prekograničnog transporta).
  • Pogrešnim iskazanim PDV-om ne stiče se pravo na odbitak prethodnog poreza

Kada nastaje dug po osnovu PDV-a?

Preduzetnici koji ne prelaze granicu prometa za vođenje knjiga po pravilu oporezivanje obavljaju po realiziranoj naplati. To znači da na kraju svakog meseca nastaje dug po osnovu PDV-a? 

Takozvano oporezivanje po osnovu naplaćenog prometa ima tu prednost da se ne plaća PDV za nenaplaćene fakture.  

Preduzetnici koji su u obavezi da vode knjige moraju da obračunavaju po ugovorenoj naplati. Dug po osnovu PDV-a nastaje u tom slučaju na kraju kalendarskog meseca u kojem je obavljena isporuka ili druga činidba, vreme uplate nije važno u tom slučaju (izuzetak: avansi). 

Pažnja: Ako se račun ne izda u istom mesecu, već kasnije, poreski dug nastaje sa istokom sledećeg meseca od isporuke ili činidbe. Kod takozvanog oporezivanja na osnovu fakturisanog prometa postoji obaveza plaćanja i na osnovu potraživanja.  

Prenos poreske obaveze

U pojedinim slučajevima poreski dužnik nije davalac predmetne činidbe, već se prenosi poreska obaveza na primaoca činidbe. Najčešće se taj slučaj javlja kod građevinskih usluga, u oblasti sekundarnih sirovina, kod  mobilnih uređaja i kod integralnih kola. Pore toga dolazi do prenosa poreske obaveze kada je davalac činidbe inostrano preduzeće bez pogona u Austriji. Više o tome u odgovarajućim podsetnicima. 

Poreska stopa

 • Standardna poreska stopa 20%
 • Umanjena poreske stope 10% i 13%

Umanjene poreske stope se odnose na prehrambene artikle, knjige, transport lica, pružanje smeštaja.  Više o tome u informatoru „Najvažniji slučajevi primene za umanjene poreske stope“.

Oslobađanje od poreza

Razlikujemo

 • Pravo oslobađanje, kod kojeg je promet oslobođen PDV-a, ali ostajte pravo na odbitak prethodnog poreza. Važni slučaj primene predstavlja   izvoz u treće države.
 • Nepravo oslobađanje kod kojeg se na fakturiše PDV i kod kojeg se         ne uzima u obzir prethodni porez. Primer:        mali preduzetnici, osiguranja, zastupnici osiguranja, zakupnine za poslovni prostor itd.

Stanje: Januar 2018.

Ovaj list sa informacija je proizvod saradnje svih privrednih komora (WKO).

Napomena! Ove informacije možete naći i na internetu na home.
Svi podaci su pored pažljivo obrade dati bez bilo kakve garancije.
Isključena je mogućnost bilo kakve odgovornosti privredne komore Austrije. 
Kod svih rodnih oznaka izabrani oblik važi za sve rodove!