th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Podatek obrotowy  i podatek naliczony – wprowadzenie

Umsatzsteuer und Vorsteuer - Eine Einführung

W myśl ustawy o podatku obrotowym opodatkowaniu podatkiem obrotowym podlegają następujące czynności:

 • dostawy i inne świadczenia (usługi), które przedsiębiorca wykonuje w ramach swojego przedsiębiorstwa w kraju za wynagrodzeniem (zobacz przykład)
 • zużycie własne (np. przedsiębiorca pobiera towar na użytek własny)
 • import towarów z obszaru państw trzecich (np. przedsiębiorcę, który importuje tkaniny z Azji, obowiązuje podatek od importu (podatek wwozowy))
 • import towarów z obszaru państw trzecich (np. przedsiębiorcę, który importuje         tekstylia z Azji, obowiązuje podatek od importu (podatek wwozowy))

Przykład: Hurtownik tkanin A sprzedaje towary o wartości 2000,-- euro detalicznemu sprzedawcy tkanin B. Musi doliczyć do faktury 20% VAT, a zatem wystawia fakturę na 2400,-- euro, przy czym te 400,-- euro musi odprowadzić do urzędu skarbowego jako należny podatek VAT. 

Podatek obrotowy jest pobierany na każdym etapie (np. u producenta, wytwórcy, hurtownika i sprzedawcy detalicznego), jednak w związku z odliczeniem podatku naliczonego nie stanowi w łańcuchu przedsiębiorców elementu kosztów, lecz jest traktowany jako „pozycja przejściowa“.  

Odliczenie podatku naliczonego

Przez podatek naliczony należy rozumieć kwoty podatku VAT, wykazywane oddzielnie na fakturze przez innego/drugiego przedsiębiorcę. 

Przykład: 20% podatku obrotowego (400,-- euro), które A doliczył do jego faktury, detaliczny sprzedawca tkanin B może odzyskać od urzędu skarbowego jako podatek naliczony.  

Realizacja w praktyce

Najpierw przedsiębiorca ustala wysokość łącznego podatku obrotowego na podstawie dostaw i usług, które wykonał na rzecz swoich klientów w określonym czasie (zwykle jest to miesiąc kalendarzowy). Od tej sumy zostają następnie odliczone podatki naliczone w tym okresie. W rezultacie otrzymujemy kwotę podatku obrotowego do zapłaty lub – w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – należność. 

Warunki odliczenia podatku naliczonego

 • Dostawy i usługi wyszczególnione na fakturze muszą być dostawami i usługami wykonanymi dla przedsiębiorcy. Jest tak wtedy, gdy do celów firmowych wykorzystanych zostało co najmniej 10%. Jeśli chodzi o ewentualne wykorzystanie do celów prywatnych, w pewnym zakresie mamy do czynienia z podlegającym opodatkowaniu zużyciem własnym (na potrzeby własne). 
 • Dostawa i/lub inna usługa musi już być wykonana.
 • Faktura musi być wystawiona. (Dokonanie płatności jest przy opodatkowaniu na podstawie rzeczywistych wpływów warunkiem odliczenia podatku naliczonego!)
 • Faktura musi spełniać ustawowe wymogi. Niezastosowanie się do zaleceń prawa lub stwierdzenie braków prowadzi do utraty odliczenia podatku naliczonego.
 • Przyjęte dostawy i usługi muszą zostać wykorzystane do realizacji obrotów podlegających     opodatkowaniu lub faktycznie zwolnionych od podatku (np. dostawy eksportowe lub wewnątrzwspólnotowe, transgraniczne przewozy towarowe).
 • Błędnie wykazany podatek obrotowy nie uprawnia do odliczenia podatku naliczonego  

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy (należność podatkowa)?

Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli limitu księgowego, opodatkowują się zasadniczo na podstawie otrzymanych wpłat. To znaczy, że należny podatek obrotowy powstaje wraz z upłynięciem miesiąca, w którym wpłynęła płatność. 

Tak zwane opodatkowanie na podstawie rzeczywistych wpływów ma tę zaletę, że nie ma obowiązku uiszczenia podatku obrotowego (VAT) od nadpłaconych kwot.  

Firmy, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg, mają obowiązek odprowadzania podatku na podstawie uzgodnionych wpłat. Należność podatkowa powstaje w tym przypadku wraz z upłynięciem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła dostawa lub została wykonana inna usługa. Moment wpłynięcia płatności jest tu bez znaczenia (wyjątek: zaliczki). 

Uwaga: Jeżeli faktura została wystawiona nie w tym samym miesiącu, lecz w terminie późniejszym, obowiązek podatkowy powstaje wraz z upłynięciem miesiąca następującego po wykonaniu dostawy lub usługi. W przypadku opodatkowania na podstawie kwoty wystawionej na fakturze (Soll-Besteuerung) podatek obrotowy należy zapłacić od kwot należnych.  

Przeniesienie obowiązku podatkowego 

W niektórych przypadkach obowiązek podatkowy spoczywa nie na świadczącym usługę, lecz zostaje przeniesiony na jej odbiorcę. Jest tak zwłaszcza w przypadku usług budowlanych, na rynku surowców wtórnych, urządzeń mobilnych iukładów scalonych. Przeniesienie obowiązku podatkowego następuje ponadto wtedy, gdy świadczącym usługi jest przedsiębiorca zagraniczny nie posiadający miejsca wykonywania działalności w Austrii. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w broszurach informacyjnych.  

Stawki podatkowe 

 • normalna stawka podatku 20%
 • obniżone stawki podatku 10% i 13%

Obniżone stawki podatku obowiązują m.in. na artykuły spożywcze, książki, przewóz osób, zakwaterowanie. Więcej na ten temat w broszurce informacynej "Najważniejsze przypadki zastosowania obniżonej stawki podatku".

Zwolnienia z podatku 

Rozróżniamy 

 • Rzeczywiste zwolnienia, w przypadku których obroty są wolne od podatku VAT, jednak zachowane jest     prawo do odliczenia podatku naliczonego. Najważniejszym przypadkiem zastosowania są       eksporty do krajów trzecich. 
 • Nierzeczywiste zwolnienia, w przypadku których podatek VAT nie jest rozliczany i      związany z tym podatek naliczony nie może zostać uwzględniony. Przykłady: Mali przedsiębiorcy, zakłady ubezpieczeń, agenci ubezpieczeniowi, czynsz za pomieszczenia służące do powadzenia działalności gospodarczej itp.

Ostatnie zmiany: styczeń 2018 r. r.

Niniejsza ulotka informacyjna powstała przy współpracy wszystkich izb gospodarczych.
Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie home.
Mimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności za treść merytoryczną.
Odpowiedzialność austriackich izb gospodarczych jest wykluczona. 
Wszystkie wybrane formy osobowe odnoszą się do obu płci!