th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Podatek zryczałtowany

Die Basispauschalierung

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby wykonujące wolny zawód mogą stosować tak zwany podatek zryczałtowany zarówno na wydatki operacyjne jak i dla odliczenia podatku naliczonego. Oznacza to, że pozycje kosztów operacyjnych i kwota podatku naliczonego zostają wyliczone na podstawie stawki zryczałtowanej. Nie są do tego potrzebne żadne rachunki. Dochody należy zawsze wykazywać dokładnie.  

Koszty w podatku zryczałtowanym

Warunkiem jest brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (jak np. w sp. z o.o.), nieprowadzenie - także dobrowolne - podwójnej księgowości, to, aby obrót przedsiębiorstwa za ubiegły rok nie przekroczył 220 000,-- euro oraz aby z zeznania podatkowego wynikało, że uwzględniony został podatek ryczałtowy. 

Uwaga: Istnieje możliwość równoległego prowadzenia pełnej księgi przychodów i rozchodów. 

Uwaga: Jeśli przedsiębiorca prowadzący dotychczas księgi rachunkowe po raz pierwszy stosuje ryczałt, należy ustalić przejściowy dochód lub stratę. 

Podatek zryczałtowany wynosi 12% obrotu netto, jednak maksymalnie 26 400,‑‑ euro. 

Dla niektórych działalności wynosi 6%, maksymalnie 13 200,-- euro. Dotyczy to dochodów z doradztwa handlowego lub technicznego (konsultant), z działalności polegającej na zarządzaniu kapitałem, wynagrodzeń i innych honorariów z znacznego udziału w spółce kapitałowej (np. dyrektor zarządzający spółki z udziałem wynoszącym powyżej 25%) oraz dochodów z działalności autorskiej, wykładowcy, naukowej, nauczycielskiej lub pedagogicznej. 

Jeśli działalność wykracza poza samo doradztwo, ryczałt wynosi 12%. Dotyczy to np. sporządzania planów budowlanych, dokonywania obliczeń statystycznych, nadzoru budowlanego, rachunkowość usługowa rozliczana według stawki godzinowej, wystawiennictwo. 

Uwaga: Ze stawką ryczałtu 12% bądź 6% będą przede wszystkim rekompensowane:

Amortyzacja inwestycji, koszty poboru energii, samochodu, wynajmu, napraw, telefonu, odsetek, narzędzi, materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenia, reklamy, koszty podróży itp. Koszty doradztwa podatkowego można odliczyć jako koszty specjalne. 

Ryczałt wylicza się od wartości netto. W przypadku zwolnienia z VAT o charakterze nierzeczywistym (np. drobnego przedsiębiorcy), którego konsekwencją jest utrata prawa do odliczenia podatku naliczonego, przypadający na zryczałtowane koszty operacyjne, niepodlegający odliczeniu podatek VAT stanowi czynnik kosztowy i jest możliwy do odliczenia dodatkowo do ryczałtu. 

Upraszczając, w przypadku skorzystania z ryczałtu przez przedsiębiorcę nieuczciwie zwolnionego z podatku, nieuiszczony podatek obrotowy od zryczałtowanych kosztów operacyjnych może zostać rozliczony ryczałtem podatku naliczonego, w wysokości - zgodnie z rozporządzeniem - 1,8% (dodatkowo jako koszt operacyjny). 

Obok ryczałtu na zmniejszenie dochodu wpływają następujące koszty:

  • Otrzymanie towarów zgodnie z książką towarów przychodzących (towary handlowe, surowce, półprodukty, substancje pomocnicze i dodatki)
  • Płace, wynagrodzenia i pozapłacowe koszty płac (udział pracownika w ustawowym ubezpieczeniu społecznym, składki pracodawcy na Fundusz Świadczeń Rodzinnych, podatek komunalny, dopłaty do odprawy przy przejściu na emeryturę,
  • Płace obce, o ile zostają one bezpośrednio uwzględnione w dostawach lub usługach
  • Składki przedsiębiorcy na obowiązkowe ubezpieczenie (ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie emerytalno-rentowe) jak również składki na ubezpieczenie od skutków bezrobocia oraz obowiązkowe składki na zakładowe kasy zapomogowe.
  • Koszty podróży i jazdy, o ile zwrot kosztów jest równy ich wysokości; koszty podróży i jazdy pomniejszają podstawę rozliczeniową do wyliczenia ryczałtu wydatków operacyjnych

Wpływy przedsiębiorstwa (obrót) 

Należy zawsze notować i stosować w faktycznej kwocie. 

Pozycje do rozliczenia są to kwoty, które są pobierane i wydatkowane w imieniu i na rachunek innej osoby; nie są to ani wpływy ani koszty. 

Przykład:
Obrót (netto)200.000,-
Rzeczywiste koszty podróży i koszty jazdy    1.000,-
Przychody operacyjne ogółem 201.000,-
Zakup towarów (netto)- 90.000,-
Koszty osobowe- 40.000,-
Dodatkowe koszty płacowe (podatek komunalny, składnik DG GKK,DZ, DB)- 19.200,-
Płace obce (netto)-   2.000,-

Składki na komercyjne ubezpieczenie społeczne 

-   6.000,-
Rzeczywiste koszty podróży i koszty jazdy 1.000,-
12% ryczałtu kosztów operacyjnych                              - 24.000,-
Wydatki operacyjne ogółem         -  182.200,-
Zysk  18.800,-
Kwota dochodu wolna z tytułu podatku dochodowego (13%)-   2.444,-
podlegający opodatkowaniu    16.356,-

Przykład: Wykładowca otrzymuje obok honorarium zwrot kosztów przejazdu za faktycznie przebyte odległości w wysokości ryczałtu kilometrowego. Mógłby ten ryczałt kilometrowy odliczyć w pełnej księdze przychodów i rozchodów jako koszty operacyjne.

W przypadku podatku zryczałtowanego ten zwrot kosztów przejazdów (podróży) nie stanowi przychodu. Nie wolno też odpisać odnośnego ryczałtu kilometrowego jako kosztów operacyjnych. Tym samym kwoty te nie mają wpływu na ryczałt kosztów operacyjnych.  

Postępowanie w przypadku faktury brutto

Jeśli rejestrujemy przychody i koszty brutto (z VAT), wówczas kwota podatku od towarów i usług podlegająca wpłacie na konto urzędu skarbowego jest kolejnym kosztem operacyjnym, a faktura korygująca VAT przychodem operacyjnym. 

Faktyczny podatek naliczony ze zryczałtowanych kosztów operacyjnych można odliczyć dodatkowo zmniejszając dochód, jeśli uwzględni się jedynie ryczałtowanie kosztów operacyjnych.

Jeśli także podatek naliczony zostanie potraktowany ryczałtowo, wówczas ryczałtowy podatek naliczony i podatek naliczony z nabycia środków należy dodatkowo uwzględnić jako koszty operacyjne. 

Zwykle przedsiębiorca ma prawo wyboru, czy będzie rejestrował przychody i wydatki brutto (metoda brutto) czy netto (metoda netto). W praktyce jednak w przeważającym stopniu stosowana jest metoda netto. 

Uwaga: Jeśli podatek zryczałtowany jest stosowany jedynie w przypadku do podatku naliczonego, księgę przychodów i rozchodów należy jednak okresowo prowadzić w oparciu o metodę brutto.  

Porównanie korzyści

Aby możliwe było stwierdzenie, czy bardziej korzystny jest podatek zryczałtowany czy pełne ujęcie kosztów operacyjnych, należy dokonać porównania z liczbami z ubiegłego roku.

Jednak niewiele się zmieni w kwestii obowiązku prowadzenia ewidencji: Bieżące wpływy, podatek VAT, podatek naliczony, zakup towarów i wynagrodzenia należy jak dotychczas ewidencjonować. Nie trzeba już prowadzić wykazu środków, ponieważ amortyzacja jest rozliczona ryczałtem kosztów operacyjnych. Z uwagi na konieczne późniejsze przejście na księgę przychodów i rozchodów, zalecamy jednak także kontynuowanie prowadzenia wykazu środków.

Każdy przedsiębiorca ma możliwość zmiany z podatku zryczałtowanego z powrotem na księgę przychodów i rozchodów. W przypadku takiej zmiany ponowne ryczałtowanie będzie możliwe najwcześniej po upływie 5 lat gospodarczych. 

Uwaga: Decyzję w sprawie ewentualnego zryczałtowanego podatku od kosztów operacyjnych, należy podjąć najpóźniej składając deklarację podatkową. Złożenie oddzielnego wniosku nie jest wymagane. Z deklaracji podatkowej musi jednak wynikać, że ryczałt został zastosowany. Odbywa się to w formularzu E1a poprzez zakreślenie na pierwszej stronie i wpisanie określonych ryczałtowo wydatków poniesionych z prowadzoną działalnością gospodarczą przy numerze referencyjnym 9259.

Zryczałtowany podatek naliczony

Do 2015 r. dla firm, których obrót w poprzednim roku nie przekraczał 220 000,-- euro, można zastosować stawkę ryczałtową dla podatku naliczonego w wysokości 1,8% obrotu netto (bez obrotów z działalności pomocniczych, jak np. zakup środków), maksymalnie 3960,-- euro. 

Od 2016 r. dalsze wymagania w odniesieniu do ryczałtowania podatku dochodowego (brak obowiązku prowadzenia księgowości i brak dobrowolnego prowadzenia księgowości) są dla ryczałtowania podatku obrotowego bez znaczenia. Dlatego na przykład spółka kapitałowa, która jest zobowiązana do prowadzenia księgowości, może stosować zryczałtowany podatek naliczony. 

Obok ryczałtu uwzględnione zostają także podatki naliczone (podatek od nabycia, podatek obrotowy od importu) dla: 

  • nabycia lub wytworzenia dóbr inwestycyjnych za kwotę wyższą niż 1100,-- euro,
  • Towarów, surowców, półproduktów, substancji pomocniczych, dodatków,
  • płac obcych.  

Skorzystanie z ryczałtowego podatku naliczonego należy zgłosić składając do urzędu skarbowego deklarację w dowolnej formie. W tym celu kwotę ryczałtowego podatku naliczonego należy wpisać w rybryce 084 rocznej deklaracji podatku VAT U1. Jest to możliwe do uprawomocnienia się decyzji w sprawie podatku VAT. 

Deklaracja wiąże przedsiębiorcę na okres co najmniej 2 lat kalendarzowych. Można ją cofnąć jedynie z mocą od początku roku kalendarzowego. Cofnięcie należy uzasadnić na piśmie do uprawomocnienia się decyzji urzędu skarbowego. Ponowne stosowanie zryczałtowanego podatku naliczonego jest możliwe najwcześniej po upływie pięciu lat kalendarzowych. 

Zryczałtowany podatek dochodowy i obrotowy można wybrać niezależnie od siebie. 

Uwaga: Jeśli podatek zryczałtowany jest stosowany jedynie w przypadku do podatku naliczonego, księgę przychodów i rozchodów należy prowadzić zawsze w oparciu o metodę brutto. 

Obok podatku zryczałtowanego, dla określonych podmiotów prowadzących działalność gospodarcza oraz dla właścicieli drogerii, restauratorów, przedstawicieli handlowych, sprzedawców środków spożywczych i sprzedawców towarów mieszanych, sportowców, artystów, autorów przewidziane jest odrębne rozporządzenie w sprawie ryczałtowania. 

Stosunek do kwoty dochodu wolnej od podatku

Jeśli dochód jest wyliczany na podstawie stawek średnich lub w drodze ryczałtowania częściowego lub pełnego lub też tylko częściowo przy użyciu kwot ryczałtowych, wówczas można się wprawdzie ubiegać o kwotę wolną od podatku, jednak nie wolną od podatku kwotę dochodu związaną z inwestycją. 

Jeżeli oprócz podstawowej kwoty wolnej od podatku korzysta się ze związanej z inwestycjami kwoty dochodu wolnej od podatku (np. przez inwestycje w określone środki trwałe lub zakup preferencyjnych papierów wartościowych), należy odstąpić od podstawowej stawki ryczałtowej, a wszelkie wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością muszą zostać poświadczone rachunkami. Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w broszurze informacyjnej „Kwota dochodu wolna od podatku” („Der Gewinnfreibetrag”). 

Ostatnie zmiany: marzec 2019

Niniejsza ulotka informacyjna powstała przy współpracy wszystkich izb gospodarczych.
Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie home.
Mimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności za treść merytoryczną.
Odpowiedzialność austriackich izb gospodarczych jest wykluczona. 
Wszystkie wybrane formy osobowe odnoszą się do obu płci!