th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Pracovňa v obytnom priestore 

Das Arbeitszimmer im Wohnungsverband

Mnohí podnikatelia používajú na výkon svojej obchodnej činnosti ako pracovňu miestnosť nachádzajúcu sa v obytnom priestore. Náklady na túto miestnosť je možné odpočítať z daní len v prípade splnenia určitých podmienok.

Daň z príjmu

Náklady alebo výdavky na pracovňu v obytnom priestore a jej zariadenie sú odpočítateľné len vtedy, ak táto pracovňa predstavuje ťažisko celkovej prevádzkovej alebo profesijnej činnosti daňovníka.

Vymedzenie pojmu pracovňa

Pracovňa je miestnosť, ktorá má charakter obytnej miestnosti alebo kancelárie. Pod pojem „pracovňa“ nespadajú v obytnom priestore ležiace miestnosti, ktoré sú z dôvodu ich funkčného stanovenia účelu a vybavenia, typické pre výkon povolania a používanie na osobné účely sa nedá predpokladať.

Napríklad sú náklady za nasledovné miestnosti rovnako odpočítateľné ako prevádzkové náklady, bez toho, že sa podmienky pre zdaniteľnú pracovňu musia skontrolovať :

 • Ordinačné a terapeutické priestory, ktorých zariadenie zvyčajne vylučuje využívanie na súkromné účely (napr. ordinácia praktického lekára či zubára)
 • Laboratóriá s príslušným zariadením
 • Fotografické ateliéry
 • Filmové ateliéry a nahrávacie štúdiá
 • Kancelárske priestory, ktorých zariadenie zvyčajne vylučuje používanie na súkromné účely. Tento prípad nastane, ak sa kancelária pravidelne využíva v rámci zamestnávania nepríbuzných osôb (sekretárka) a/alebo v rámci úradných hodín (prednášková miestnosť, odbytová kancelária).
 • Skladové priestory, v ktorých sú uskladnené vzorky tovaru alebo obchodný tovar, čo znemožňuje súkromné využívanie.
 • Zvukotesné hudobné skúšobne, ak je takáto miestnosť nevyhnutná na výkon povolania.
 • Dielne

Obytný priestor

Pracovňa je umiestnená v obytnom priestore, ak sa nachádza v rovnakom byte (nájomnom alebo v osobnom vlastníctve) alebo v súkromnom obytnom dome, prípadne na rovnakom pozemku (napr. v záhradnom domčeku). Pracovňa sa každopádne nachádza v obytnom priestore, ak je pracovňa prístupná z bytu.

Zariadenie, predmety zariadenia

Ak nie je k dispozícii žiadna pracovňa uznaná na zdanenie, zákaz odpočtu sa vzťahuje aj na predmety zariadenia bytu, resp. pracovne, a to aj vtedy, ak sa používajú (aj) na prevádzkovú, resp. profesijnú činnosť. Predmety zariadenia sú predmety, ktoré slúžia v prvom rade na obývateľnosť miestností.

Príklady:

Stoličky, (písacie) stoly, (stolové) lampy, skrine, závesy, koberce, obrazy, nábytkové steny, police na knihy a komody

Naopak, typické pracovné prostriedky – napr. počítače vrátane počítačových stolov, kopírovacie stroje a faxy, tlačiarne, výpočtová technika a telefóny – sú v prípade používania na prevádzkovú alebo pracovnú činnosť odpočítateľné, a to aj vtedy, ak sú umiestnené v súkromných miestnostiach alebo v neodpočítateľnej pracovni.

Odpočítateľnosť v prípade ťažiska celkovej prevádzkovej a profesijnej činnosti

Odpočítateľnosť – podmienky:
Podmienkou na daňové uznanie nákladov na pracovňu a predmety zariadenia je, aby boli absolútne nevyhnutné z hľadiska druhu činnosti daňovníka a aby sa miestnosť určená ako pracovňa skutočne využívala výlučne alebo takmer výlučne na profesijné účely.

Splnenie tejto požiadavky nezávisí od celkových zárobkových činností, ale skôr od toho, či ide o ťažisko jednotlivého zdroja príjmov. Na tento účel treba vykonať tieto posúdenia:

Posúdenie profesijného profilu

Posúdenie, či pracovňa predstavuje ťažisko činnosti, musí prebehnúť na základe typického profesijného profilu.

Činnosti (profesijné profily), ktorých ťažisko sa nachádza v pracovni:

Činnosť sa vykonáva výlučne alebo takmer výlučne v pracovni, prípadne aspekty činnosti, ktoré pripadajú na pracovňu, sú pre profesijný profil zvyčajne zásadné.

Príklady:
Znalci, spisovatelia, básnici, teleworking, maliari, skladatelia, účtovníci pracujúci z domu

Činnosti (profesijné profily), ktorých ťažisko sa nachádza mimo pracovne:

Pre tieto činnosti je zásadný aspekt profesijného profilu vykonávaný mimo pracovne. Aspekt činnosti, ktorý pripadá na pracovňu, pri posudzovaní profesijného profilu zvyčajne nie je podstatný.

Príklady:
Učitelia, sudcovia, politici, dirigenti, prednášatelia, slobodné povolania s externou prevádzkarňou (napr. úradovňa)

Posúdenie zdrojov príjmov

Posúdenie, či pracovňa predstavuje ťažisko celkovej pracovnej činnosti, treba vykonať len so zreteľom na zdroj príjmu, pre ktorý je pracovňa nevyhnutná.

Ak daňovník vykonáva viaceré činnosti, treba najskôr posúdiť, či príslušné činnosti možno celkovo považovať za jeden (jediný) zdroj príjmov alebo za samostatné zdroje príjmov.

O viaceré zdroje príjmov ide každopádne vtedy, ak činnosti spadajú pod rôzne druhy príjmov (napr. príjmy z výkonu živnosti a príjmy zo závislej činnosti).

V rámci rovnakého druhu príjmov predstavujú rôzne činnosti jeden (jediný) zdroj príjmov, ak medzi nimi existuje úzka vecná spojitosť (napr. spisovateľská a prednášková činnosť v určitom odbore).

Jeden zdroj príjmu: Jediný profesijný profil

Ak sa činnosť, ktorá je pre profesijný profil zásadná, zvyčajne vykonáva v pracovni, náklady sú odpočítateľné; v opačnom prípade nie sú odpočítateľné.

Jeden zdroj príjmu: Viac profesijných profilov

Ak sa pracovňa využíva na viaceré činnosti patriace k rôznym profesijným profilom, treba posúdiť, ktorá z týchto činností je celkovo rozhodujúca. Pritom sa treba zamerať na dosiahnuté príjmy.

Ak je podiel príjmov pripadajúci na činnosť, ktorej ťažisko sa nachádza v pracovni, viac ako 50 %, pracovňa (v súvislosti s celkovým zdrojom príjmov) predstavuje ťažisko v zmysle vyššie uvedeného pravidla.

Príklad:

Daňovník A dosahuje príjem ako spisovateľ odbornej literatúry vo výške 4 000,- € a príjem ako prednášateľ vo výške 10 000,- € v rovnakom odbore.

Činnosti možno považovať za jeden zdroj príjmov (úzka spojitosť). Keďže prednášková činnosť v rámci zdroja príjmov prevažuje, pracovňa nepredstavuje ťažisko činnosti, a preto nie je odpočítateľná.

Naopak, ak je prednášková činnosť len priamym dôsledkom spisovateľskej činnosti (pretože „spisovateľ sa pri prednášaní pohybuje v rámci svojho duševného majetku, ktorý už predstavil verejnosti v písomnej forme“), nemožno hovoriť o dvoch rozdielnych profesijných profiloch. Pracovňa na základe spisovateľskej činnosti teda prislúcha aj vtedy, ak príjmy z prednáškovej činnosti prevyšujú príjmy zo spisovateľskej činnosti.

 Viac zdrojov príjmu: Ťažisko mimo pracovne

Ak sa ťažisko každej činnosti nachádza mimo pracovne, náklady nie sú odpočítateľné pri žiadnom zdroji príjmov.

Príklad:
Daňovník B využíva pracovňu v rámci svojej činnosti ako politik a učiteľ. Pracovňa v súvislosti s profesijným profilom nepredstavuje ťažisko pre žiadny z rôznych zdrojov príjmov.

 Viac zdrojov príjmu: Činnosť s ťažiskom mimo pracovne a činnosť s ťažiskom v pracovni

Zohľadnenie nákladov za pracovňu prichádza do úvahy len pri činnosti (zdroji príjmov), ktorej ťažisko sa nachádza v pracovni. Pre činnosť, ktorej ťažisko sa nachádza mimo pracovne, zohľadnenie nákladov na pracovňu neprichádza do úvahy.

Príklad:
Daňovník C využíva pracovňu v rámci svojej (závislej) činnosti ako sudca, ako aj (nezávislej) činnosti ako spisovateľ odbornej literatúry.

Pracovňa predstavuje ťažisko spisovateľskej činnosti (zdroja príjmov) a pri výpočte príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti je odpočítateľná.

Ťažisko sudcovskej činnosti (zdroja príjmov) sa v pracovni nenachádza; pri výpočte príjmov zo závislej činnosti preto nie je odpočítateľná.

Náklady sa napríklad môžu uplatniť v plnej výške pri činnosti ako spisovateľ odbornej literatúry, keď by nabiehali rovnakým spôsobom, keď by sa pracovňa používala len na činnosť spisovateľa odbornej literatúry.

Ak by daňovník C využíval pracovňu popri sudcovskej a spisovateľskej činnosti aj na prípravu na (odborné) prednášky, náklady na pracovňu by boli v rámci jednotného zdroja príjmov zo spisovateľskej a odbornej prednáškovej činnosti odpočítateľné (len vtedy), ak by bola spisovateľská činnosť v popredí.

Viac zdrojov príjmu: Ťažisko v pracovni

Zohľadnenie nákladov na pracovňu prichádza do úvahy pri každom zdroji príjmov. Pokiaľ ide o výšku, je potrebné priradenie k rôznym zdrojom príjmov (z dôvodu absencie iných oporných bodov) podľa príjmového kľúča.

Príklad:
Daňovník D využíva pracovňu v rámci svojej činnosti ako spisovateľ i v rámci činnosti ako znalec.

Pracovňa predstavuje pre oba rôzne zdroje príjmov ťažisko činnosti. Náklady treba (podľa príjmového kľúča) priradiť jednotlivým zdrojom príjmov.

Odpočítateľné náklady

Ak pracovňa predstavuje ťažisko prevádzkovej alebo pracovnej činnosti, odpočítateľné sú tieto náklady:

 • pomerné náklady na prenájom
 • pomerné prevádzkové náklady (napr. kúrenie, osvetlenie)
 • pomerný odpis pre opotrebenie v prípade objektov v osobnom vlastníctve
 • pomerné náklady na financovanie (avšak nie čiastky na umorovanie, tieto sa už zohľadňujú cestou odpisu)
 • náklady na predmety zariadenia

DPH

Podnikatelia majú rozšírenú možnosť odpočtu dane na vstupe z nákladov v súvislosti s pracovňou v obytnom priestore vrátane zariadenia.

Pre odpočet dane na vstupe platia tieto kritériá:

 • reálne využívanie (takmer) výlučne na podnikateľské účely
 • pracovňa je pre činnosť nevyhnutná

Rozsah odpočtu dane na vstupe treba vypočítať na základe pomeru úžitkovej plochy pracovne k celkovej úžitkovej ploche obytného priestoru.

Príklad:
Byt má celkovú úžitkovú plochu 100 m². V tomto byte sa nachádza pracovňa s úžitkovou plochou 20 m².

Odpočet dane na vstupe za pracovňu je 20 % DPH zaplatenej za tento byt.