th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

Pravidlá pre malých podnikateľov

Kleinunternehmerregelung
Stand:

To znamená: 

 • Nemusia daňovému úradu platiť DPH zo svojich príjmov
  (->vo vydaných faktúrach neuvádzajú DPH) 
 • Na druhej strane si z výdavkov nemôžu odrátať daň na vstupe
  (->odpočet dane na vstupe z prijatých faktúr nie je možný)  

Kto je malý podnikateľ?  

Kto je malý podnikateľ?  

Malí podnikatelia sú podnikatelia, ktorí svoje podnikanie prevádzkujú v tuzemsku (majú do 31.12.2016 bydlisko alebo sídlo v Rakúsku) a ktorých ročný obrat nepresahuje 30 000,- € ročne. 

Pozor!
Na rozdiel od doterajšej správnej praxe je pri tom rozhodujúci výlučne okamih uskutočnenia dodávky resp. iného výkonu. Okamih fakturácie alebo uskutočnenia platby (už) nie je dôležitý. .  

Rozhodujúci je celkový ročný obrat. Ak vykonávate rôzne podnikateľské činnosti (napr. výkon živnosti, prenájom, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo), obraty treba zrátať. Ročný obrat paušalizovaného poľnohospodárskeho a lesohospodárskeho podniku sa pritom odhaduje ako 1,5-násobok odhadnej sumy. 

Do tohto limitu sa nezahŕňajú 

 • príjmy z pomocných obchodných transakcií (predaj investičného majetku) a z predaja firmy,
 • dovozy,
 • nadobúdanie tovaru v rámci Spoločenstva a
 • príjmy, pri ktorých daňová povinnosť prechádza na malého podnikateľa,

ako aj – od 1. 1. 2017 – rôzne príjmy oslobodené od dane ako

 • príjmy z poštových cenín platných v tuzemsku v nominálnej hodnote,
 • dodávky investičného zlata v určitých formách,
 • odmeny členom dozornej rady, predstavenstva alebo iných osôb poverených vedením spoločnosti, ktoré sa vyplácajú za vykonávanie tejto funkcie,
 • určité príjmy zo stávok,
 • za určitých podmienok príjmy nevidiacich osôb,
 • príjmy súkromných škôl,
 • príjmy súkromných učiteľov,
 • príjmy z podujatí verejných vzdelávacích združení,
 • príjmy stavebných poisťovní a poisťovacích agentov,
 • príjmy neziskových športových klubov,
 • príjmy opatrovateľov a pestúnov,
 • príjmy rôznych domovov,
 • príjmy osôb, ktoré vykonávajú rôzne zdravotnícke profesie (napr. aj terapeutickí maséri),
 • príjmy zubných technikov,
 • príjmy z prepravy pacientov,
 • príjmy verejných inštitúcií alebo neziskových organizácií z prevádzky divadla, hudobných a speváckych predstavení, múzeí, botanických a zoologických záhrad alebo prírodných parkov,
 • príjmy z dodávok tovaru, na ktorý si podnikateľ pri kúpe nemohol uplatniť odpočet dane na vstupe


Na výpočet hranice treba odrátať DPH, aj keď malý podnikateľ nemusí odvádzať DPH.

Príklad:

Celkové príjmy podnikateľa v roku 2014 sú € 34.400,- € a majú dve zložky:

Príjmy z činnosti ako samostatne zárobkovo činný grafik: € 30.000,- 

Príjmy z prenájmu bytu: € 4.400,-  

Ak by sa nezohľadnili pravidlá pre malých podnikateľov, obrat z podnikania by podliehal 20 % dani a obrat z prenájmu 10 % dani.

Čistý obrat rozhodujúci pre hranicu pre malých podnikateľov sa vypočíta takto:  

Obrat z podnikania €30.000/1,2 =  €25.000 
Prenájom  €4.400/1,1   =   €4.000 
Čistý obrat€29.000,-

Podnikateľ si môže uplatniť pravidlá pre malých podnikateľov.  

Raz za päť rokov môže hranicu prekročiť o maximálne 15 %. 

Aké obraty sú nezdaniteľné? 

Oslobodenie od DPH sa vzťahuje na dodávky a iné plnenia, ktorých miesto dodania alebo plnenia sa nachádza v tuzemsku, ďalej obraty z pomocných obchodov a predaja firmy. Oslobodenie od dane sa nevzťahuje na nákupy, dovozy a služby zahraničných firiem, ak sa ich miesto plnenia nachádza v Rakúsku a daňová povinnosť prechádza na malého podnikateľa (reverse charge).

Upozornenie: Na zahraničné obraty sa pravidlá pre malých podnikateľov nevzťahujú, a preto pravidelne podliehajú daňovej povinnosti. 

Majú malí podnikatelia nárok na odpočet dane na vstupe? 

Oslobodenie malých podnikateľov je tzv. neúplné. To znamená, že v zásade si nemôžete odpočítať DPH z nákladov ako daň na vstupe. 

Možnosť voľby povinnosti platiť DPH 

Ak oslobodenie od DPH považujete za nevýhodné (napr. pre vysokú daň na vstupe vo fáze založenia alebo ak sú zákazníci najmä podnikatelia s právom na odpočet dane na vstupe), môžete sa ho vzdať (vyhlásenie o voľbe).

Oznámenie o tom, že sa vzdávate oslobodenia, treba daňovému úradu oznámiť písomne (formulár U12, k dispozícii na internetovej stránke Spolkového ministerstva financií).  

Vyhlásenie o voľbe môžete odovzdať dovtedy, kým nenadobudne účinnosť výmer DPH. Potom ste viazaný najmenej na rok, v ktorom ste odovzdali vyhlásenie, a na ďalšie štyri roky. Vyhlásenie o voľbe môžete odvolať až po uplynutí tejto doby viazanosti. Odvolanie treba podať do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca toho kalendárneho roka, od ktorého má platiť.  

Príklad: Malý podnikateľ MP vydá vyhlásenie o voľbe za rok 2011.

Do roku 2015 (vrátane) musí MP odvádzať DPH. MP môže vyhlásenie o voľbe odvolať najskôr od kalendárneho roka 2016 (odvolacia lehota do 31. 1. 2016). Ak odvolanie nepodá, povinnosť odvádzať DPH naďalej platí. Po uplynutí doby viazanosti má teda len jeden mesiac na to, aby podal vyhlásenie o odvolaní!  

Účinok včasného vyhlásenia (vykonanie voľby/odvolanie) sa vzťahuje vždy k prvému januáru požadovaného roka. S obratmi uskutočnenými pred začiatkom účinnosti vyhlásenia sa zaobchádza podľa pravidiel, ktoré boli aktuálne platné predtým. Toto platí aj v prípade, že fakturácia alebo platba prebehli až po začiatku účinnosti vyhlásenia. V predbežnom oznámení dane z obratu a v ročnom priznaní k dani z obratu je ich však treba zohľadniť (až) v tom období, v ktorom vznikol daňový dlh. 

Príklad: Podnikateľ (skutočný daňovník) sa ako malý podnikateľ od 1.1.2018 vzdáva oslobodenia od dane z obratu. V decembri 2017 poskytne ešte rakúskemu zákazníkovi službu v oblasti elektronického spracovania dát. Fakturácia prebehne až v januári 2018 a platba až vo februári 2018.

Riešenie: Keďže služba v oblasti elektronického spracovania dát bola poskytnutá ešte v čase,kedy bol jej poskytovateľ malý podnikateľ oslobodený od dane z obratu, zostáva oslobodená od dane aj napriek tomu, že od 1.1.2018 bola zvolená daňová povinnosť. Preto nesmie byť účtovaná žiadna daň z obratu. Obrat je nutné zapísať v predbežnom oznámení dane z obratu za február/za prvý štvrťrok 2018, a to pod kódom 000 a pod kódom 016.

Úprava dane na vstupe 

Ak si namiesto oslobodenia od DPH zvolíte povinnosť platiť DPH, môžete vykonať pozitívnu úpravu dane na vstupe. To znamená: Na obežný majetok si môžete dodatočne uplatniť celú daň na vstupe. (Pomerné) dodatočné uplatnenie na investičný majetok je možné vtedy, ak nadobudnutie (výroba) prebehlo v opravnom období. Opravné obdobie pri hnuteľnom investičnom majetku trvá päť rokov a pri nehnuteľnom dvadsať rokov. Pre nehnuteľný hospodársky majetok, ktorý sa 31. 3. 2012 už používal ako investičný majetok, trvá opravné obdobie desať rokov. Pre každý rok, ktorý chýba do úplného opravného obdobia, sa môže dodatočne uplatniť pätina, desatina, resp. dvadsatina dane na vstupe. 

Príklad: Malý podnikateľ v roku 2012 kúpi stroj za € 20.000,- , k čomu pribudne DPH vo výške
€ 4.000,- . Od roku 2015 sa podnikateľ rozhodol platiť DPH.  

Môže sa uplatniť dodatočná daň na vstupe vo výške € 1.600,-  (t. j. dve pätiny zo € 4.000,- ), z toho € 800,-  v roku 2015 a € 800,-  v roku 2016.   

Ak si namiesto povinnosti platiť DPH zvolíte oslobodenie od DPH, daňovému úradu musíte vrátiť príslušné sumy dane na vstupe.  

Táto úprava dane na vstupe nie je potrebná, ak suma dane na vstupe nadobudnutia neprekročí
€ 220,- .       

Malí podnikatelia na vnútornom trhu  

Malých podnikateľov oslobodených od DPH sa pri pohybe tovaru a služieb na vnútornom trhu týka niekoľko osobitných pravidiel:  

Pohyb tovaru

•      Ak vyvážate tovar do krajín EÚ, nejde o vykonávanie dodávok tovaru v rámci Spoločenstva, pretože osobné oslobodenie malého podnikateľa od dane má prednosť pred daňovým oslobodením dodávok tovaru v rámci spoločenstva.  

•      Ak dovážate tovar z krajín EÚ a pritom neprekročíte príjmovú hranicu (dovoz tovaru v predchádzajúcom, resp. aktuálnom kalendárnom roku max. do 11 000,- €),

nejde o nadobúdanie tovaru v rámci Spoločenstva. V ostatných členských štátoch EÚ vás budú považovať za súkromnú osobu. Dodávateľ vám zaúčtuje DPH príslušného štátu. 

V prípade prekročenia alebo vzdania sa príjmovej hranice platí: 

 • Potrebujte IČ DPH, ktoré musíte oznámiť dodávateľovi z EÚ.
 • Dodávateľ z EÚ musí vystaviť netto faktúru (dodávka tovaru oslobodená od dane v rámci Spoločenstva).
 • Musíte zdaniť nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva, takže DPH si musíte sami vypočítať z netto faktúry (dovozná daň z príjmu).
 • Dovoznú daň z príjmu musíte zaplatiť daňovému úradu, pretože malí podnikatelia nemajú nárok na odpočet dane na vstupe.

Príjmovej hranice sa môžete vzdať prostredníctvom bližšie nešpecifikovanej žiadosti. Od 2. augusta 2011 sa aj používanie IČ DPH považuje za zrieknutie sa príjmovej hranice. Platí to pre dovozy zo všetkých krajín EÚ. Vzdanie sa príjmovej hranice je záväzné na dva kalendárne roky.   

Tip: Vzdanie sa príjmovej hranice má zmysel len vtedy, ak dovážate najmä tovar z krajín EÚ, v ktorých je DPH vyššia ako v Rakúsku.  

Pohyb služieb

Informácie o vývoze a dovoze služieb nájdete v informačných letákoch Služby pre zahraničných podnikateľov – služby B2B a Služby pre zahraničných súkromných zákazníkov – služby B2C. 

Dôležité: V prípade, že ako malý podnikateľ oslobodený od DPH využívate služby zahraničných firiem, ktorých miesto plnenia je v tuzemsku, daňovému úradu za to musíte zaplatiť DPH. 

Pravidlá pre malých podnikateľov a IČ DPH  

Daňový úrad poskytuje IČ DPH malým podnikateľom oslobodeným od DPH len na požiadanie.  

Potrebný formulár žiadosti U15 nájdete na internetovej stránke Spolkového ministerstva financií.  

Vo formulári musíte vierohodne vysvetliť, prečo potrebujete IČ DPH. Dôvodom môže byť, že ste prekročili príjmovú hranicu alebo ste sa vzdali uplatňovania príjmovej hranice, prípadne že využívate služby od firiem z EÚ, ktorých miesto plnenia sa nachádza v Rakúsku (bližšie informácie nájdete v informačnom letáku Služby B2B).  

Poznámka: Ak si zvolíte povinnosť odvádzať DPH, daňový úrad vám IČ DPH poskytne automaticky.   

Predpisy o vystavovaní faktúr  

Dôležité: Ak sa rozhodnete pre oslobodenie od DPH, vo svojich vystavených faktúrach nesmiete vykazovať DPH. Ak tak urobíte, hoci ste nepodali vyhlásenie o voľbe, ste dlžníkom DPH (daňový dlh podľa faktúry bez možnosti odpočtu dane na vstupe).  

Na rozdiel od iných podnikateľov nemusíte na svojich faktúrach uvádzať IČ DPH. Musíte však uviesť odkaz na oslobodenie od dane. Môže to byť napríklad tento dodatok: „Oslobodený od DPH na základe pravidiel pre malých podnikateľov“.   

Povinnosť platiť DPH v prípade malých podnikateľov oslobodených od dane 

Keďže dodávky tovaru a služieb sú oslobodené od DPH, malí podnikatelia zvyčajne nemajú povinnosť odvádzať DPH. Existujú však výnimky: 

 • Účtovanie DPH (daňový dlh podľa faktúry) je zakázané
 • pri zdaniteľnom nadobúdaní tovaru v rámci Spoločenstva, ak dôjde k prekročeniu príjmovej hranice alebo ak sa podnikateľ vzdal uplatňovania príjmovej hranice
 • pri službách od zahraničných firiem, ak sa miesto plnenia nachádza v tuzemsku (Reverse Charge – RC)
 • pri tuzemských dodávkach zahraničných podnikateľov (metóda odpočtu)
 • pri určitých zahraničných obratoch (napr. pri elektronickom poskytovaní služieb koncovým spotrebiteľom v EÚ)  

Predbežné hlásenie o DPH a ročné priznanie  

Malí podnikatelia oslobodení od DPH nemusia daňovému úradu podávať predbežné hlásenie o DPH, ak na to nie sú vyzvaní. 

Pre obdobia predbežného hlásenia, za ktoré treba zaplatiť DPH (napr. z dôvodu zdaniteľného nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva – pozri časť Pohyb tovaru vyššie), sa musí vypracovať interné predbežné hlásenie o DPH. Na tento účel možno použiť úradné tlačivo (formulár U30 – k dispozícii na internetovej adrese www.bmf.gv.at) alebo vlastný formulár s rovnakým obsahom. Interné predbežné hlásenie o DPH zostane vo vašich účtovných záznamoch. 

Malí podnikatelia oslobodení od DPH v zásade nemusia podávať ani ročné priznanie DPH. Ročné priznanie DPH je potrebné podať iba vtedy, ak bolo v zdaňovacom období (kalendárny rok) treba zaplatiť DPH (napr. z dôvodu zdaniteľného nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva). 

Ak ste si zvolili povinnosť platiť daň, platia všeobecné pravidlá zákona o DPH. Bližšie informácie nájdete v našich informačných letákoch Predbežné hlásenie o DPH a Ročné priznanie DPH.   

Úskalia pravidiel pre malých podnikateľov  

Najväčší problém spočíva v tom, že na začiatku činnosti nedokážete s istotou povedať, či príjmovú hranicu v aktuálnom roku prekročíte. Napriek tomu sa musíte hneď rozhodnúť, či budete vo faktúrach vykazovať DPH.  

Príklad: Podnikateľ M sa domnieva, že v prvom roku svojej činnosti hranicu ani zďaleka nedosiahne. Keďže jeho zákazníkmi sú súkromné osoby, nechce odvádzať DPH, a preto ju vo faktúrach nevykazuje. Z dôvodu neočakávane dobrého priebehu podnikania jeho obrat už v septembri prekročí tolerančnú hranicu.

V dôsledku toho sa všetok obrat prvého roka stane so spätnou platnosťou zdaniteľným. Záleží od občianskoprávnej dohody, či môže podnikateľ svojim súkromným zákazníkom dodatočne zaúčtovať DPH.  

Ďalší problém predstavuje dlhá doba viazanosti vyhlásenia o voľbe (päť rokov).  

Na zabránenie problémom v súvislosti s pravidlami pre malých podnikateľov je dôležité čo najpresnejšie odhadnúť budúci vývoj podnikania.  

Tip! Ak sú vašimi zákazníkmi prevažne podnikatelia s právom na odpočet dane na vstupe, mali by ste si zvoliť povinnosť platiť DPH. Pre vášho zákazníka je to výhodné – DPH pre neho nepredstavuje nákladovú položku. Ak by ste si vybrali oslobodenie od DPH, pri kalkulácii cien by ste museli zohľadniť neodpočítateľnú daň na vstupe. Váš zákazník by preto musel zaplatiť vyššiu cenu. Výhoda spočíva v tom, že odpadá riziko prekročenia hranice pre malých podnikateľov. Okrem toho si ešte môžete uplatniť odpočet dane na vstupe.  

Ak sa rozhodnete pre oslobodenie od DPH, musíte dôsledne dbať na to, aby ste neprekročili hranicu. Východiskom môže byť presun prijatých platieb do nasledujúceho roka.   

Odpočet dane na vstupe v prípade vykazovania DPH bez vyhlásenia o voľbe  

Často sa naskytá otázka, či si zákazníci malých podnikateľov môžu odpočítať DPH, ktorá je uvedená na faktúre, ako daň na vstupe, ak malý podnikateľ nepodá vyhlásenie o voľbe a DPH neodvádza.  

Z administratívnej praxe vyplýva, že je to možné len vtedy, ak faktúra obsahuje všetky zákonom požadované údaje (vrátane IČ DPH) a pre zákazníka nie je očividné, že malý podnikateľ vedome neodviedol DPH daňovému úradu. Na zabránenie pochybnostiam pri finančnej kontrole môže byť užitočné, ak si zákazník nechá predložiť daňové číslo malého podnikateľa a jeho vyhlásenie o voľbe.   

Zúčtovanie s dobropisom  

Ak zákazník za službu malého podnikateľa vystaví dobropis, nemôže si odpočítať daň na vstupe, ak malý podnikateľ neodovzdal vyhlásenie o voľbe.

Stav: august   2018

Tento informačný leták je výsledkom spolupráce všetkých hospodárskych komôr.  

Poznámka: Tieto informácie nájdete aj na internetovej adrese home. Všetky informácie sa napriek maximálne dôkladnému spracovaniu poskytujú bez záruky. Ručenie zo strany hospodárskych komôr Rakúska je vylúčené. Všetky označenia osôb platia pre obe pohlavia!