th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Prihlásenie živnosti

Gewerbeanmeldung

Živnostenské oprávnenie je možné získať neformálnym prihlásením na príslušnom živnostenskom úrade, ak sa pritom preukáže splnenie všetkých podmienok . V prípade živností s výhradou právnej účinnosti je však potrebné počkať na právoplatnosť rozhodnutia o spoľahlivosti. Rozhodnutia o odpustení, schválení alebo zrovnoprávnení, o ktoré bolo požiadané najneskôr v čase prihlásenia živnosti, treba zohľadniť v trojmesačnej lehote na vybavenie s účinnosťou doručenia prihlásenia živnosti. Pre jednotlivé živnosti je okrem toho potrebné preukázať poistenie zodpovednosti za škodu/zaistenie zodpovednosti (napríklad stavebníctvo, správcovia nehnuteľností, sprostredkovatelia poistenia, finanční poradcovia).

Príslušná hospodárska komora (okresná, prípadne regionálna kancelária) vám poskytne informácie o správnom oprávnení a pri zakladaní alebo odovzdávaní podniku vystaví potvrdenie NeuFöG. V rámci doplnkovej služby môže hospodárska komora elektronicky doručiť vašu žiadosť o prihlásenie živnosti príslušnému živnostenskému úradu.

Úrad zodpovedný za prihlasovanie živností

Zodpovedný živnostenský úrad je okresný správny úrad sídla živnosti. V závislosti od sídla ide o tzv. Bezirkshauptmannschaft, magistrát mesta alebo vo Viedni o príslušný magistrátny obvodný úrad.

Živnostenská licencia (od 1. 5. 2018)

Živnostenská licencia spája všetky živnostenské oprávnenia. Už existujúci držitelia živnosti nemusia vykonať nič.

Cena

Prihlásenie živnosti je bezplatné.

Prihlásenie živnosti v prípade podnikateľov – jednotlivcov

Prihlásenie živnosti musí obsahovať presný názov živnosti a plánované sídlo. Podnikateľ – jednotlivec ďalej musí predložiť tieto dokumenty:

  • Platný cestovný pas alebo rodný list, doklad o štátnom občianstve, prípadne na vykonávanie živnosti potrebné povolenie na pobyt v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín
  • Sobášny list (len ak sa terajšie priezvisko líši od rodného priezviska)
  • Potvrdenie o trvalom pobyte, ak neexistuje bydlisko v tuzemsku.

    Pozor: Výpis z registra trestov nie je potrebný. Výpis z registra trestov krajiny pôvodu, prípadne doterajšej krajiny pobytu musí predložiť len osoba, ktorá nemá bydlisko v Rakúsku alebo má bydlisko v Rakúsku menej ako 5 rokov.
  • Keď sú už príslušné základné údaje zapísané v živnostenskom registri GISA (Gewerbeinformationssystem Austria), žiadateľ o registráciu nemusí doklady predkladať opakovane.

Podklady týkajúce sa dokladu o spôsobilosti

V prípade viazaných živností a čiastočných živností treba k žiadosti o prihlásenie živnosti priložiť príslušné predpísané doklady o spôsobilosti (napr. majstrovská skúška, podnikateľská skúška, ukončenie štúdia, školské vysvedčenia a/alebo pracovné osvedčenia).

Ak žiadateľ o prihlásenie živnosti sám nepredloží doklad o spôsobilosti, treba oznámiť ustanovenie obchodnoprávneho konateľa alebo podať žiadosť o určenie individuálnej spôsobilosti.

Prihlásenie živnosti v prípade spoločností a iných právnických osôb

V prípade prihlásenia živnosti spoločnosťou (GmbH, AG, OG, KG) je potrebné predložiť výpis z Obchodného registra (nie starší ako 6 mesiacov!). Získaním výpisu z Obchodného registra je možné poveriť aj živnostenský úrad, ktorý túto službu poskytuje za poplatok. Iné právnické osoby, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri, ako napr. družstvá, musia svoj stav primerane preukázať (napr. združenia – zápis v Registri združení)

Ustanovenie obchodnoprávneho konateľa

Pri prihlasovaní živnosti právnickou osobou alebo súkromnou spoločnosťou treba ustanoviť vhodného obchodnoprávneho konateľa s týmito podkladmi:

  • Osobné dokumenty (pozri podnikateľské subjekty s jediným vlastníkom); prípadne doklad o spôsobilosti
  • V prípade funkcie zamestnanca: Potvrdenie o registrácii v oblastnej zdravotnej poisťovni so zamestnaním na najmenej polovicu obvyklej týždennej pracovnej doby
  • Písomné udelenie rozhodovacieho oprávnenia držiteľom živnosti a písomné vyhlásenie o súhlase obchodnoprávneho konateľa s ustanovením a udelením rozhodovacieho oprávnenia.

Priebeh procesu prihlasovania

Žiadosť o prihlásenie je možné doručiť živnostenskému úradu spolu s podkladmi osobne, poštou, faxom alebo elektronicky (napríklad e-mailom alebo cez internet) alebo akýmkoľvek iným technickým spôsobom, napríklad prostredníctvom obchodnej komory.

Po kompletnom doručení registračných podkladov je možné okamžite začať s výkonom živnosti, ak sú splnené všetky podmienky.

Pozor: V prípade viazaných živností s výhradou právnej účinnosti je však potrebné počkať na právoplatnosť rozhodnutia! Aj v prípade žiadosti o určenie individuálnej spôsobilosti treba počkať na právoplatnosť rozhodnutia!

Úrad musí žiadateľa do troch mesiacov – v prípade splnenia zákonných podmienok – zapísať do GISA a upovedomiť ho o zápise doručením originálneho výpisu z GISA.


Tento informačný leták je výsledkom spolupráce všetkých hospodárskych komôr.  

Poznámka: Tieto informácie nájdete aj na internetovej adrese home. Všetky informácie sa napriek maximálne dôkladnému spracovaniu poskytujú bez záruky. Ručenie zo strany hospodárskych komôr Rakúska je vylúčené. Všetky označenia osôb platia pre obe pohlavia!

Stand: