th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Prijava obrti

Gewerbeanmeldung

Obrtno dovoljenje se lahko pridobi s prijavo, ki ne zahteva posebne oblike, pri pristojnem uradu za izdajo obrtnih dovoljenj, èe so bili dokazani vsi predpogoji. Pri obrteh s pridržkom pravnomoènosti je vsekakor potrebno poèakati na pravnomoènost odloèbe o zanesljivosti. Spregledane stvari, priznanja ali enaèenja, ki so bili zahtevani v zvezi s prijavo obrti kasneje, je potrebno upoštevati znotraj trimeseènega roka za ureditev z veljavnostjo prispetja prijave obrti. Posamezne obrti morajo poleg tega dokazati tudi obvezno (škodno) zavarovanje /zavarovanje odgovornosti (npr. gradbena obrt, nepremièninski fiduciar, zavarovalniški posrednik, premoženjski svetovalec).
Pristojna Gospodarska zbornica (okrajna oz. regionalna) vam svetuje glede zadevnih pravic in vam v primeru nove ustanovitve oz. predaje obrti izda potrdilo v skladu z Zakonom o pomoèi pri ustanavljanju novih podjetij. Kot dodatno storitev pa se lahko od tam vašo prijavo obrti po elektronski poti posreduje ustreznemu organu za izdajo obrtnih dovoljenj.

Pristojni organ za prijavo obrti

Pristojni organ za izdajo obrtnih dovoljenj je okrajni upravni organ, na èigar obmoèju se obrt nahaja, in okrajno glavarstvo, mestni magistrat oz. na Dunaju pristojni okrajni urad.

Zakon o pomoèi pri ustanavljanju novih podjetij

Zakon o pomoèi pri ustanavljanju novih podjetij v primeru doloèenih predpogojev razreši prijavitelja obrti stroškov prijave obrti (kolkovine in dajatve za zvezno upravo, doloèeni davki in dajatve, deli spremljevalnih stroškov)! Ugodnosti imajo ustanovitelji podjetij in nekaj malega ugodnosti tudi nasledniki obrata.

Gospodarska zbornica (oddelek za ustanovitve, okrajna in regionalna mesta ali pristojne strokovne organizacije) izda na podlagi obveznega posvetovalnega pogovora potrdilo v skladu z Zakonom o pomoèi pri ustanavljanju novih podjetij. Na voljo vam je tudi ustrezna pomoè v postopku prijave obrti.

Pozor: Potrdilo v skladu z Zakonom o pomoči pri ustanavljanju novih podjetij mora biti vnaprej priskrbljeno in priloženo prijavni dokumentaciji, sicer vas organ ne more oprostiti plačila takse!

Prijava obrti s strani samostojnega podjetnika (posameznika)

Prijava obrti mora vsebovati natanèen opis obrti in naèrtovani sedež. Poleg tega mora samostojni podjetnik predložiti naslednje dokumente:

  • Veljavni potni list ali rojstni list, dokazilo o državljanstvu oz. pri državljanih tretjih držav dovoljenje za pravico bivanja, ki je potrebno za opravljanje obrtne dejavnosti.
  • Poroèni list (samo, èe se trenutno ime razlikuje od rojstnega imena).
  • Potrdilo o prijavi prebivališèa, èe ga oseba v tuzemstvu nima.


Pozor: Izpiska iz kazenskega registra ni potrebno predložiti. Zgolj v primeru, če oseba v Avstriji nima prebivališča oz. ga ima manj kot 5 let, mora predložiti izpisek iz kazenskega registra države, iz katere izhaja oz. je doslej bivala.

Ko so ustrezni podatki enkrat vneseni v obrtni register, prijavitelju dokumentov ni potrebno ponovno predložiti.

Dokumentacija v zvezi z dokazili o strokovni usposobljenosti

Pri natanèno predpisanih obrteh in delnih obrteh morajo biti prijavi obrti priložene priloge o izpolnjevanju vsakokratnega predpisanega dokazila o strokovni usposobljenosti (npr. mojstrski izpit, izpit za podjetnika, diploma, šolska in/ali delovna sprièevala).

Èe prijavitelj obrti dokazila o strokovni usposobljenosti ne priskrbi sam, je potrebno sledeèe imenovanje obrtno-pravnega poslovodje prijaviti ali pa podati zahtevek za doloèitev individualne strokovnosti.

Prijava obrti s strani družb in drugih pravnih oseb

Pri prijavi obrti s strani družbe (d. o. o., d. d., d. n. o., k. d.) je potrebno predložiti izpisek iz registra podjetij (ne sme biti starejši od 6 mesecev!). Pridobitev izpiska iz registra podjetij se lahko prepusti pristojnemu organu za izdajo obrtnih dovoljenj. V tem primeru se plaèa stroške. Druge pravne osebe, ki se jih ne vnese v register podjetij, npr. zadruge, morajo svoj obstoj ustrezno dokazati (npr. društva– vnos v register društev).

Naroèilo obrtno-pravnega poslovodje

Ko pravna oseba ali osebna družba prijavi obrt, je imenovanje primernega obrtno-pravnega poslovodje potrebno podpreti z naslednjimi dokumenti:

  • Osebni dokumenti (gl. samostojni podjetnik (posameznik)); po potrebi dokazilo o strokovni usposobljenosti.
  • Za funkcijo uslužbenca: Potrdilo o prijavi v zdravstveno zavarovanje z zaposlitvijo za vsaj polovico tedenskega obièajnega delovnega èasa.
  • Pisna dodelitev pristojnosti s strani imetnika obrti in pisna sporazumna izjava obrtno-pravnega poslovodje v zvezi z njegovim imenovanjem in dodelitvijo pristojnosti.

Potek prijavnega postopka

Prijavo s prilogami lahko pri pristojnem organu za izdajo obrtnih dovoljenj vložite osebno, po pošti, po faksu ali kot prenos podatkov, ki je podprt z avtomatizacijo (npr. po e-pošti ali prek spleta).

Èe so izpolnjeni vsi predpogoji, lahko po prispetju prijavne dokumentacije takoj zaènete opravljati obrtno dejavnost.

Pozor: Pri natančno predpisanih obrteh s pridržkom pravnomočnosti je vsekakor potrebno počakati na pravnomočnost odločbe! Tudi pri zahtevku za določitev individualne strokovnosti je potrebno počakati na odločbo o določitvi!

V roku treh mesecev mora organ, ob predložitvi zakonskih predpogojev vnesti prijavitelja v osrednji obrtni register in ga o vpisu seznaniti, tako da mu pošlje originalni izpisek iz obrtnega registra.Te informacije so nastale v sodelovanju vseh Gospodarskih zbornic.
Napotek! Te informacije se nahajajo tudi na spletni strani home. Kljub skrbni
obdelavi za navedbe ne odgovarjamo. Jamstvo Avstrijske gospodarske zbornice je izključeno. Vsi izrazi, ki se nanašajo na osebe, veljajo v navedeni obliki za oba spola!

Stand: