th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

Prijava privredne delatnosti

Gewerbeanmeldung
Stand:

Prijava privredne delatnosti se obavlja neformalnom prijavom kod nadležnog organa za privrednu delatnost ako se pri tome dokažu svi preduslovi. Kod privrednih delatnosti kod kojih mora da postoji pravosnažno odobrenje potrebno je sačekati izdavanje rešenja o pouzdanosti. Potvrde o izvršenom pregledima, priznanjima ili rešenja o izjednačavanju koja su podneta najkasnije do datuma prijave privredne delatnosti moraju da se uzmu u obzir u okviru tromesečnog roka za rešavanje uz važeću prijavu za registraciju privredne delatnosti. Pored toga je kod nekih privrednih delatnosti potrebno da postoji osiguranje od odgovornosti (npr. u građevinarstvu, agencije za upravljanje nekretninama, posredovanje u poslovima osiguranja, savetnici za imovinu).

Nadležna komora (okružna, odn. regionalna) savetovaće Vas o odgovarajućim potrebnim dozvolama i kod izdaće Vam NeuFöG potvrdu kod osnivanja odn. prenosa preduzeća. Kao dodatna usluga moguće je da se Vaša prijava za obavljanje privredne delatnosti elektronskim putem dostavi nadležnom organu za privrednu delatnost.

Nadležni organ za prijavu privredne delatnosti

Nadležni organ za prijavu privredne delatnosti je okružna uprava (Bezirksverwaltungsbehörde) lokacije na kojoj želite da obavljate privrednu delatnost i prema tome - u zavisnosti od lokacije - Bezirkshauptmannschaft, Magistrat der Stadt ili u Beču Magistratische Bezirksamt (okružni organ uprave, magistrat grada ili okružna služba u Beču).

Zakon o pomoći pri osnivanju novih privrednih subjekata (NeuFöG)

Zakon o pomoći pri osnivanju novih privrednih subjekata (NeuFöG) oslobađa lica koja prijavljuju novo privrednu delatnost, kod postojanja određenih preduslova, od troškova prijave privredne delatnosti (troškovi overe i Savezne upravne takse, određeni porezi i davanja, delimično od dodatnih troškova za plate)! Olakšice imaju lica koja po prvi puta osnivaju preduzeće i nešto manje koja preuzimaju preduzeća od nekih lica.

Privredna komora (servis za osnivanje, okružne i regionalne službe ili nadležne stručne organizacije) izdaje NeuFÖG potvrdu na osnovu obaveznih savetovanja. Oni će Vam pomoći i kod obavljanja prijave privredne delatnosti.

PAŽNJA: NeuFöG potvrdu je potrebno pribaviti unapred i priložiti uz dokumentaciju za prijavu u suprotnom nije moguće oslobođanje od taksi od strane nadležnih organa!

Prijave privredne delatnosti kod individualnih preduzetnika

Prijava privredne delatnosti mora da sadrži tačan naziv privredne delatnosti i predviđenu lokaciju. Pored toga individualni preduzetnik mora da priloži sledeću dokumentaciju:

  • Važeći pasoš ili izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, odn. za obavljanje privredne delatnosti potrebnu dozvolu za boravak za državljane trećih zemalja.
  • Izvod venčanih (samo ako prezime nije isto kao pri rođenju)
  • Prijava o mestu stanovanja, ako ne postoji prijava mesta stanovanja u zemlji.


PAŽNJA: Nije potrebno priložiti izvod iz kaznene evidencije. Samo lica koja nisu živela, ili žive manje od 5 godina u Austriji, moraju da prilože izvod iz kaznene evidencije izdate u zemlji porekla, odn. dosadašnje države boravka.

Ako postoje odgovarajući matični podaci u registru privrednih subjekata nije potrebno da lice koje podnosi zahteva iste još jednom priloži.

Dokumentacija u vezi Osposobljenosti

Za privredne delatnosti i za privredne delatnosti za koje je potreban dokaz o osposobljenosti na pojednostavljeni način potrebno je da se uz prijavu privredne delatnosti prilože dokazi o ispunjavaju zahteva u vezi osposobljenosti (npr. majstorski ispit, ispit za preduzetnike, završene studije, svedočanstva o školovanju / potvrde o radu).

Ako lice koje prijavljuje privrednu delatnost ne dostavi samo dokaze o osposobljenosti, potrebno je da se postavi generalni direktor ili da se podnese zahtev za utvrđivanje individualne osposobljenosti.

Prijave privredne delatnosti za društva i ostala pravna lica

Kod prijave privredne delatnosti društva (GmbH, AG, OG, KG) potrebno je da se dostavi izvod iz registra preduzeća (ne stariji od 6 meseci!). Pribavljanje izvoda iz registra preduzeća može da obavi i organ za privredne delatnosti, a njemu je potrebno nadoknaditi troškove. Ostala pravna lica, koja nisu kao npr. zadruge upisane u registar preduzeća, moraju da dokažu svoje postojanje na odgovarajući način (npr. udruženja -upis u registar udruženja)

Postavljanje Generalnog Direktora

U vezi prijave privredne delatnosti od strane pravnog lica ili individualnog preduzeća potrebno je da se postavi odgovarajući generalni direktora sa sledećom dokumentacijom:

  • Lične isprave (vidi individualni preduzetnik), po potrebi dokaz o osposobljenosti
  • U slučaju da se lice zapošljava: Potvrda o prijavi u regionalnom zdravstvenom osiguranju sa zaposlenjem koje obuhvata minimalno pola normalnog nedeljnog radnog vremena
  • pismena dodela ovlašćenja o pravima upravljanja izdata od strane vlasnika privredne delatnosti i pismena izjava o prihvatanju od strane generalnog direktora u vezi njemu dodeljenih prava upravljanja.

Završetak postupka prijave

Prijavu je moguće sa svom dokumentacijom doneti lično, poslati poštom ili faksom ili u okviru automatskog prenosa podataka (npr. putem e-pošte ili interneta) kod nadležnog organa za prijavu privredne delatnosti.

Prijemom kompletne dokumentacije za prijavu moguće je odmah otpočeti privrednu delatnost ako su ispunjeni svi preduslovi.

Pažnja: Kod zakonom uređenih privrednih delatnosti kod kojih se zahteva pravosnažnost rešenja potrebno je sačekati da rešenje postane pravosnažno! I kod zahteva za utvrđivanje individualne osposobljenost potrebno je sačekati pravosnažnost rešenja!

U roku od tri meseca organ je dužan kod postojanja zakonskih preduslova da upiše lice koje je obavilo prijavu u registar privrednih subjekata i da ga o tome obavesti dostavom originalnog izvoda iz privrednog registra.


                                                                                                          Stanje: novembar 2013.

Ovaj list sa informacija je proizvod saradnje svih privrednih komora (WKO).

Napomena! Ove informacije možete naći i na internetu na home.
Svi podaci su pored pažljivo obrade dati bez bilo kakve garancije.
 Isključena je mogućnost bilo kakve odgovornosti privredne komore Austrije. 
Kod svih rodnih oznaka izabrani oblik važi za sve rodove!