th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Prowadzenie działalności gospodarczej przezobywateli państw trzecich, osoby ze statusem uchodźcy i Osoby bezpaństwowe w Austrii

Gewerbeausübung durch Drittstaatsangehörige, Asylanten und Staatenlose in Österreich - Gewerberechtliche Aspekte

Obywatelami państw trzecich są obywatele państw, którzy nie należą ani do Unii Europejskiej (UE) ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ani nie są obywatelami Szwajcarii.

Warunki uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Austrii przez osoby fizyczne:

 • Zagraniczna osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą jak obywatel Austrii, o ile zostało to określone w dwustronnych umowach międzypaństwowych.

Takimi umowami międzynarodowymi są Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Konfederacją Szwajcarską w sprawie swobodnego przepływu osób oraz Układ Europejski z Republiką Bośni i Hercegowiny w sprawie prowadzenia handlu oraz Umowa o przyjaźni, handlu i stosunkach konsularnych między Republiką Austrii i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Uwaga: 

Obywatelstwo jednego z państw, będącego stroną układu EOG i miejsce zamieszkania w jednym z państw, będącego stroną układu EOG jest wymagane w przypadku następujących rodzajów działalności:  

podnajmowanie pracowników, pośrednictwo pracy, kominiarz i rusznikarz prowadzący działalność w zakresie broni i amunicji niewojskowej.

Przynależność państwowa do Konfederacji Szwajcarskiej oraz miejsce zamieszkania w Konferderacji jest wymagane w przypadku następującej działalności:

rusznikarz prowadzący działalność w zakresie broni i amunicji niewojskowej

 • Obywatele państw trzecich, z którymi nie została zawarta taka  umowa międzypaństwowa,osoby, którym udzielono azylu, oraz bezpaństwowcy mogą prowadzić działalność gospodarczą tak jak krajowcy, jeśli zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie do osiedlania się i pobytu w celu wykonywania pracy zarobkowej (na własny rachunek lub na umowę o pracę) posiadają już prawo do pobytu w Austrii.

Należy przestrzegać wymienionych powyżej, obowiązujących w odniesieniu do niektórych rodzajów działalności gospodarczej, zastrzeżeń dotyczących obywatelstwa jednego z państw, będącego stroną układu EOG.

 • Obywatele państw trzecich, którzy nie przebywają regularnie w Austrii (pierwszy wnioskodawca), muszą dla zgodnego z prawem prowadzenia działalności w Austrii uzyskać prawo pobytu (tytuł pobytu), które dopuszcza wykonywanie pracy zarobkowej na własny rachunek.


Zgodnie z ustawą o prawie do osiedlania się i pobytu osoba zgłaszająca (rejestrująca) działalność gospodarczą musi przed uzyskaniem tytułu pobytu przedstawić wymagane pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Jako taki dokument traktowane jest wystawione przez właściwy urząd zaświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków wymaganych dla prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem prawa pobytu. Urzędy ds. działalności gospodarczej są zobowiązane do wystawienia takich zaświadczeń.

 • Członkowie rodzin obywateli państwa członkowskiego UE lub państwa będącego stroną układu EOG, mający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w państwie członkowskim UE lub państwie będącym stroną układu EOG, mogą prowadzić działalność gospodarczą, niezależnie od posiadanej przynależności państwowej, jak krajowcy. Członkami rodziny są:
  • małżonek lub zarejestrowany partner
  • krewni zstępni w linii prostej obywatela państwa członkowskiego UE lub państwa będącego stroną układu EOG oraz małżonka lub zarejestrowanego partnera, którzy nie ukończyli jeszcze 21 roku życia lub którzy pozostają na ich utrzymaniu.
  • krewni zstępni w linii prostej obywatela państwa członkowskiego UE lub państwa będącego stroną układu EOG oraz małżonka lub zarejestrowanego partnera, którzy nie ukończyli jeszcze 21-ego roku życia lub którzy pozostają na ich utrzymaniu.

Warunki uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Austrii przez osoby prawne oraz inne podmioty zagraniczne:

Osoby prawne i inne podmioty zagraniczne, które nie mają siedziby ani oddziału w kraju, mogą prowadzić działalność gospodarczą, o ile umowy międzynarodowe nie przewidują inaczej.

Uwaga: Na temat transgranicznego świadczenia usług przez spółkii podmioty, które zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa strony układu EOG i mają siedzibę w państwie EOG lub zgodnie z prawem szwajcarskim i mają siedzibę w Szwajcarii, odsyłamy do broszuryinformacyjnej „Erbringung von Dienstleistungen in Österreich durch Unternehmer, die in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR niedergelassen sind“ („Świadczenie usług w Austrii przez firmy posiadające siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie EOG“). 

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby prawne lub inne podmioty zagraniczne nie zakłada utworzenia spółki krajowej. Wystarcza utworzenie oddziału w kraju i zarejestrowanie go w rejestrze firm.

Dla zgodnego z prawem istnienia spółki zagranicznej rozstrzygające są przepisy prawa państwa zagranicznego, w którym spółka ma siedzibę.

Transgraniczne świadczenie usług przez firmy zagraniczne (osoby fizyczne i inne podmioty prawa) w Austrii, które nie są obywatelami UE, EOG ani Szwajcarii, bądź są spółkami lub podmiotami prawa, które zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa strony układu EOG lub według prawa szwajcarskiego i mają siedzibę w państwie EOG lub w Szwajcarii:

 • Prowadzenie zamówionej działalności gospodarczej w Austrii przez usługodawców z państw członkowskich WTO (World Trade Organization):

Układ WTO stanowi ramy prawne Układu Ogólnego w sprawie Handlu Usługami (GATS), który opiera się na klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Układ WTO został wdrożony w Austrii w ramach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Usługodawcy z państw członkowskich WTO mogą prowadzić zamówioną działalność gospodarczą w Austrii na identycznych warunkach, jakie muszą spełnić Austriacy.

To, w jakim zakresie usługodawca może działać, określają zalecenia austriackiego wykazu zobowiązań. Na jej podstawie osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą w Austrii, muszą być oddelegowanymi wewnętrznie osobami podmiotów prawa, które

 • zostały oddelegowane do Austrii jedynie na czas ograniczony
 • mogą osiedlić się jedynie tymczasowo
 • przynajmniej od roku przed przyjazdem były pracownikami lub wspólnikami powstającego podmiotu prawa oraz
 • osoby na stanowiskach kierowniczych (stanowisko kierownicze w charakterze kierownika oddziału, nadzorowanie pracowników na stanowiskach kierowniczych, zatrudnianie i zwalnianie personelu)
 • lub naukowcy (dysponują wiedzą wyjątkowo ważną dla świadczonych usług, placówek badawczych, techników i kierownictwa oddziału ).

Te zadania i funkcje dotyczą przede wszystkim zatrudnienia w oddziale usługodawcy.

Obok osób delegowanych z zakładu także przedstawiciele usługodawców mają prawo przyjechać do Austrii i osiedlić się na ograniczony okres około 6 miesięcy, aby rozpocząć sprzedaż usług lub zawrzeć umowy na sprzedaż usług. Samodzielne świadczenie usług lub prowadzenie bezpośredniej sprzedaży publicznej jest niedozwolone.

 • Prowadzenie zamawianej działalności gospodarczej w Austrii przez usługodawców, nie będących obywatelami państwa członkowskiego WTO:

Zagraniczne osoby fizyczne i inne podmioty, które są uprawnione do prowadzenia i prowadzą za granicą działalność, która zgodnie z prawem austriackim wchodzi w zakres ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oraz obywatele państwa, które nie jest członkiem WTO, potrzebują do prowadzenia zamówionej działalności gospodarczej w Austrii równego traktowania (w drodze decyzji) przez premiera rządu kraju związkowego. O równym traktowaniu należy wyraźnie powiedzieć, jeśli zostało stwierdzone, że wykonanie tej czynności pozostaje w interesie gospodarki narodowej i nie jest sprzeczne z innym interesem publicznym.

Istnienie interesu gospodarki narodowej należy założyć, jeśli jakość usługi jest korzystna dla gospodarki lub przynajmniej wzbogaca gospodarkę lokalną lub regionalną.

Przez pojęcie inny interes publiczny należy rozumieć przede wszystkim spokój i porządek publiczny, obronę porządku prawnego, zapobieganie czynom karalnym oraz ochronę zdrowia.

Z grupy państw nie będących członkiem WTO, znaczenie ekonomiczne posiadają przede wszystkim Bośnia i Czarnogóra.                                                                   


Niniejsza ulotka informacyjna powstała przy współpracy wszystkich izb gospodarczych.
Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie home.
Mimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności za treść merytoryczną.
Odpowiedzialność austriackich izb gospodarczych jest wykluczona.
Wszystkie wybrane formy osobowe odnoszą się do obu płci!

Stand: