th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin google-plus facebook whatsapp arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home

Radna soba u stambenim prostorijama sa radnim prostorom

Das Arbeitszimmer im Wohnungsverband
Stand:

Mnogi preduzetnici koriste za obavljanje svoje privredne delatnosti prostoriju u okviru stambenih prostorija sa radnim prostorom kao svoju radnu sobu. Troškovi mogu da se odbiju za to od poreza samo pod određenim uslovima.  

Porez na dohodak

Troškovi i rashodi za radnu sobu koja se nalazi u stambenim prostorijama i njeno uređenje se mogu odbiti od poreza samo onda ako ona predstavlja središte ukupne privredne i profesionalne delatnosti poreskog obveznika. 

Pojam „Radna soba“

Pod radnom sobom se podrazumeva soba koja ima karakter stambene prostorije i kancelarije. Pod „radnom sobom“ se u okviru stambenih prostorija ne smatraju prostorije koje su na osnovu svoje funkcionalne namene i opremljenosti tipično namenjene za obavljanje profesije i uobičajeno privatno korišćenje ne omogućavaju. 

Na primer sledeće prostorije se ne smatraju radnim sobama i ne postoji zabrana odbitka poreza:

 • Ordinacije i prostorije za terapije, koje na osnovu svoje tipične opreme ne pružaju mogućnost upotrebe u okviru privatnog života (npr. ordinacija lekara opšte prakse, zubara)
 • Laboratorije sa odgovarajućom opremom
 • Foto studija
 • Studiji za snimanje filmova i zvuka
 • Kancelarije, čija oprema isključuje mogućnost uobičajene upotrebe u okviru privatnog života. Taj slučaj postoji onda ako se kancelarija redovno koristi od strane zaposlenih koji nisu deo porodice (sekretarica) i/ili se koristi u okviru rada sa strankama (prostorije za predavanja, prodajna kancelarija).
 • Lageri u kojima se čuvaju uzorci ili trgovinski artikli čime je onemogućena privatna upotreba.
 • Zvučno izolovane prostorije za muzičke probe, ako na osnovu profesionalne delatnosti postoji potreba za takvom prostorijom.
 • Radionice

Stambene prostorije sa radnim prostorom

U stambenim prostorijama se nalazi radna soba kada se nalazi u istom (iznajmljenom ili vlastitom) stanu ili u privatnoj kući ili na istoj parceli (npr. baštenska kućica). O stambenim prostorijama sa radnim prostorom se radi tada kada je moguće ući u radnu sobu iz stana. 

Opremljenost, predmeti enterijera

Nije moguće ni predmete enterijera odbiti sa poreza, npr. radne sobe, i u slučaju da se koristi za privredne svrhe, odn. profesionalnu upotrebu. Predmeti enterijera su predmeti koji se pretežno koriste za stanovanje u prostorijama.

Primer: 
Stolice, radni (sto), (stona) lampa, ormani, zavese, tepisi, slike, ugradni ormani, regali za knjige i komode

Tipična radna sredstva kao što su kompjuter uklj. kompjuterski sot, uređaji za kopiranje i faks uređaj, štampač, oprema za elektronsku obradu podataka, telefonska centrala se mogu kod upotrebe za privredne delatnosti i dalje odbiti sa poreza i to i onda ako stoje u privatnim prostorijama ili u radnoj sobi koju nije moguće odbiti sa poreza.

 

Mogućnost odbitka u slučaju središta poslovne i profesionalne delatnosti.

Mogućnost odbitka - preduslovi:
Kako bi se priznali troškovi za radnu sobi predmete enterijera potrebno je da način rada poreskog obveznika obavezno čini troškove opravdanim i da se soba koja je određena za radnu sobu zaista isključivo koristi ili zamalo isključivo za profesionalne svrhe.

Da li je ispunjen taj zahtev ne zavisi od svih poslovi na osnovu kojih se ostvaruju prihodi, već mora da predstavlja središte za pojedinačni izvor prihoda. U vezi toga je potrebno obaviti sledeće provere:

 

 • Provera na osnovu oblika profesionalnog zanimanja

Procena da li je neka radna soba središte aktivnosti mora da se sagleda prema obliku zanimanja. 

-    Poslovi (oblik zanimanja) čije središte je radna soba: 

Poslovi se isključivo ili zamalo isključivo obavljaju u radnoj sobi ili komponente koje se odnose na radnu sobu su uobičajene za oblik zanimanja.

Primer: 
Veštak, pisac, pesnik, radnik putem interneta, slikar, komponista, „knjigovođa u stanu“

-    Poslovi (oblik zanimanja) čije središte je izvan radne sobe: 

Kod takvih poslova komponenta koja se obavlja izvan radne sobe čini oblik zanimanja. Komponenta koja otpada na radnu sobu nije u uobičajenim slučajevima bitna kod ocene oblika zanimanja.

Primer: 
učitelj, sudija, političar, dirigent, predavač, slobodnjak sa mestom rada izvan mesta stanovanja (npr. kancelarija)
 •  Provera na osnovu mesta sticanja zarade

Da li je radna soba središte profesionalne delatnosti moguće je samo odrediti na osnovu izvora prihoda za koje je potrebna radna soba. 

Ako neko lice obavlja više poslova potrebno je prvo proveriti da li različiti poslovi mogu da se posmatraju kao (jedini) izvor prihoda ili kao samostalni izvori prihoda. 

Više izvora prihoda postoje onda ako poslovi spadaju pod različite vrste prihode (npr. prihodi na osnovu privredne delatnosti i prihodi na osnovu nesamostalnog rada). 

U okviru iste vrste prihoda su različite vrste poslova (jedan izvor) prihoda ako su usko povezani (npr. poslovi pisca i poslovi predavanja u određenoj stručnoj oblasti).

 

-    Jedan izvor prihoda: Jedan oblik zanimanja 

Ako su poslovi koji oblikuju profesionalne zanimanje takvi da se uobičajeno moraju obavljati u radnoj sobi moguće je troškove odbiti od poreza u suprotnom slučaju to nije moguće.

 

-    Jedan izvor prihoda: Više oblika zanimanja 

Ako se radna soba koristi za više poslova koji se odlikuju različitim oblicima zanimanja potrebno je proveriti koji od ovih različitih poslova predstavlja pretežnu delatnost. Pri tome treba sagledati ostvarene prihode. 

Ako je udeo prihoda koji otpada na poslove, čije središte je u radnoj sobi, veći od 50 %, onda radna soba (uzimajući ukupne prihode) predstavlja središte u smislu gore navedene odredbe.

Primer: 
A ostvaruje prihode kao pisac za stručni časopis u visini od € 4.000,-- i prihode kao predavač u visini od € 10.000,-- iz iste stručne oblasti.

Ovi poslovi se smatraju istom izvorom prihoda (uska povezanost). Pošto unutar izvora prihoda posao predavača predstavlja pretežnu delatnost, time radna soba ne predstavlja središte obavljanja posla i nije je moguće odbiti od poreza. 

Ako su predavanja samo neposredni uticaj posla kao stručni pisac (jer „se pisac u svojim predavanjima vezuje za već u pismenom obliku objavljene ideje“), nije moguće govoriti o dva različita oblika zanimanja. Radna soba je na osnovu rada kao pisca u tom slučaju središte poslovnih aktivnosti i onda kada prihodi na osnovu predavanja prevazilaze one na osnovu književnog rada.

-    Više izvora prihoda Središte je izvan radne sobe

Ako je kod svakog posla središte izvan radne sobe nije moguće odbiti troškove ni od jednog izvora prihoda.

Primer: 
B koristi svoju radnu sobu u okviru svoje delatnosti kao političar i nastavnik. Radna soba ne predstavlja u pogledu oblika zanimanja ni za jedan izvor prihoda središte.

-    Više izvora prihoda Posao sa središtem izvan radne sobe i posao sa središtem u radnoj sobi

Troškovi za radnu sobu se uzimaju samo u obzir kod poslova (izvora prihoda) kojima je središte radna soba. Kod poslova kod kojih je središta izvan radne sobe ne uzimaju se u obzir troškovi za radnu sobu.

Primer: 
C koristi svoju radnu sobu u okviru svoje (nesamostalne) delatnosti kao sudija, kao i svoje (samostalne) delatnosti kao stručni pisac.

Radna soba za delatnost (izvor prihoda) kao stručni pisac predstavlja središte, i može da se uzme u obzir kod utvrđivanja prihoda iz samostalnog rada. 

Radna soba za delatnost (izvor prihoda) kao sudija ne predstavlja središte, i ne može da se uzme u obzir kod utvrđivanja prihoda iz nesamostalnog rada. 

Troškovi bi bili priznati u punom obimu u slučaju delatnosti stručnog pisca kada bi oni nastali na isti način kao u slučaju da se radna soba koristi samo za obavljanje delatnosti stručnog pisca.

Ako bi C radnu sobu pored svog posla kao sudija i posla kao pisca koristio prostoriju i za pripremu (stručnih) predavanja, mogli bi se troškovi za radnu sobu odbiti u okviru jedinstvenog izvora prihoda kao pisca i stručnog predavača (i to samo onda) ako posao pisca predstavlja pretežnu delatnost.

-    Više izvora prihoda Središte je radna soba 

Mogućnost uzimanju u obzir troškova za radnu sobu je moguće kod svakog izvora prihoda. Obim je potrebno odrediti po izvorima prihoda (zbog nepostojanja drugih dokaza) po šifarniku primanja. 

Primer: 
D koristi svoju radnu sobu u okviru svoje delatnosti kao pisac, kao i svoje delatnosti kao veštak. Radna soba predstavlja za oba različita izvora prihoda središte obavljanja posla. Troškovi se (po šifarniku primanja) moraju raspodeliti prema različitim izvorima prihoda.

Troškovi koji se mogu odbiti

Ako radna soba predstavlja središte privredne delatnosti i profesionalne delatnosti moguće odbiti sledeće troškove: 

 • deo troškova zakupa
 • deo troškova za prostorije (npr. grejanje, osvetljenje
 • srazmeran deo akumulirane amortizacije kod objekata u vlasništvu
 • srazmeran deo troškova finansiranja (ali ne iznose za otplatu, oni se uračunavaju već prilikom otpisivanja)
 • Troškovi za predmete enterijera  

PDV

Preduzetnici imaju proširenu mogućnost da dobiju odbitak na prethodni porez na osnovu troškova u vezi radne sobe koja se nalazi u stambenim prostorijama, uklj. i opremu. 

Za odbitak na prethodni poreza za radne sobe važe sledeći kriterijumi: 

 • stvarno (zamalo) isključivo korišćenje za delatnosti preduzetnika
 • delatnost zahteva postojanje radne sobe

Iznos odbitka na prethodni porez se obračunava u odnosu na korisnu površinu radne sobe u odnosu na ukupnu površinu stambene prostorije sa radnim prostorom

Primer:
Stan ima ukupnu korisnu površinu od 100 m². U tom stanu se nalazi radna soba korisne površine 20 m².
Odbitaka na prethodni porez iznosi 20% plaćenog PDV-a za ovaj stan.

Stanje: januar 2018.

Ovaj list sa informacija je proizvod saradnje svih privrednih komora (WKO).

Napomena! Ove informacije možete naći i na internetu na home.
Svi podaci su pored pažljivo obrade dati bez bilo kakve garancije.
Isključena je mogućnost bilo kakve odgovornosti privredne komore Austrije. 
Kod svih rodnih oznaka izabrani oblik važi za sve rodove!