th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Socialno zavarovanje obrtnikov

 Sozialversicherung der Gewerbetreibenden

Obrtniki so prijavljeni v obvezno zdravstveno, pokojninsko in nezgodno zavarovanje ter v preventivno zavarovanje za samostojne podjetnike. Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ureja Zakon o socialnem zavarovanju za obrtnike, nezgodno zavarovanje Splošni zakon o socialnem zavarovanju in preventivno zavarovanje za samostojne podjetnike Zvezni zakon o socialni varnosti v podjetju.

Previdno!
Obrtniki nisi zavarovani za primer brezposelnosti. Pravice do nadomestila za brezposelne iz obdobja nesamostojne dejavnosti se obrtniku pod določenimi predpogoji ohranijo. Več o tem v »Zavarovalno varstvo za primer brezposelnosti za podjetnike«. Od 1. 1. 2009 obstaja poleg tega prostovoljna možnost zavarovanja za primer tveganja brezposelnosti.

Krog ljudi

Obvezno zavarovani so:

  • samostojni podjetniki (posamezniki) s pridobitvijo obrtnega dovoljenja,
  • družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo,
  • komplementarji komanditne družbe,
  • poslovodeči (trgovsko-pravni) družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo (v kolikor le-ti v svoji funkciji niso že zavarovani v skladu s Splošnim zakonom o socialnem zavarovanju).

Pri družbenikih je predpogoj za obvezno zavarovanje članstvo v družbi pri gospodarski zbornici.

Previdno!
Vsi poslovodeči družbeniki kapitalskih družb, ki so zavezani davku na plače, morajo biti v skladu s Splošnim zakonom o socialnem zavarovanju obvezno zavarovani (udeležba do 25 %, ne glede na obstoj manjšine, ki lahko prepreči sprejetje odločitve). Tisti poslovodja, ki je bil že dne 31. decembra 1998 poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo, je lahko še naprej obvezno zavarovan v skladu z Zakonom o socialnem zavarovanju za obrtnike.

Začetek obveznega zavarovanja

Obvezno zavarovanje se načeloma prične z dnem pridobitve enega izmed utemeljenih upravičenj za obvezno zavarovanje.

Čeprav organ za izdajo obrtnih dovoljenj prijavo obrti sporoči Zavodu za socialno zavarovanje za samostojnega podjetnika (SVS), je tudi obrtnik zavezan, da v roku enega meseca sporoči ustrezno prijavo. To ni potrebno le v primeru, če je prijava organu za izdajo obrtnih dovoljenj samodejna.

Izjeme zdravstvenega zavarovanja in pokojninskega zavarovanja

Osebe, ki dajo svoje obrtno dovoljenje v mirovanje, so izvzete iz obveznega zavarovanja v skladu z Zakonom o socialnem zavarovanju za obrtnike.

Izjeme preventivnega zavarovanja za samostojne podjetnike

Za obrtnike, ki bodo uveljavili zahtevek svojo lastno pokojnino, se obveznost do plačila zneskov preventivnega zavarovanja za samostojne podjetnike s prejemom prve pokojnine samodejno konča. V roku enega meseca pa se lahko prostovoljo odločite za preventivno zavarovanje za samostojne podjetnike.

Višina prispevkov in osnova za odmero prispevkov

Plačilo zdravstvenega zavarovanja znaša 6,80 %, pokojninskega zavarovanja 18,50 % in preventivnega zavarovanja za samostojne podjetnike 1,53 % od osnove za odmero prispevkov. Znesek nezgodnega zavarovanja znaša mesečno 10,09 EUR – ne glede na višino osnove za odmero prispevkov.

Osnova za odmero prispevkov so dohodki iz obrtne dejavnosti (prejemki minus stroški delovanja) v skladu z vsakokratno odločbo o odmeri davka na dohodek s pribitkom predpisanih prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti. Ker je ta davčna odločba pogosto predložena šele nekaj let kasneje, se zneski predhodno odmerijo glede na dohodke tretjega leta pred tem, po predložitvi odločbe o odmeri davka na dohodek pa se ustrezno popravijo glede na aktualne dohodke (razen prispevkov za preventivno zavarovanje za samostojne podjetnike).

Previdno!
V Zakonu o socialnem zavarovanju za obrtnike je navedena minimalna osnova za odmero prispevkov, od katere je nato potrebno plačati prispevke, če so dohodki dejansko nižji ali če je šlo za izgubo (gl. »Aktualne vrednosti«).

Mladi podjetniki

Za mlade podjetnike so določeni fiksni najnižji prispevki za zdravstveno zavarovanje v letu ustanovitve in v naslednjem koledarskem letu (brez naknadnih plačil pri višjih dohodkih).

Predpisovanje prispevkov

Prispevki so predpisani vsako četrtletje za tri mesece. Na zahtevo je mogoče mesečno vplačilo ali mesečna direktna obremenitev. Doplačila je potrebno poplačati v sledečem koledarskem letu, ko se ugotovi dokončno osnovo za odmero prispevkov, in sicer v štirih enakih četrtletnih zneskih. Ob upoštevanju ekonomskih razmer se lahko za ustanovitelja po 3. letu obveznega zavarovanja po Zakonu o socialnem zavarovanju za obrtnike na zahtevo porazdeli doplačevanje na tri leta (na 12 delnih zneskov).

Na zahtevo zavarovanca se lahko dolg iz prispevkov za socialno varnost na osnovi odmere prispevkov predhodno zniža ali zviša,

  • če lahko dokaže, da se bodo njegovi dohodki v tekočem koledarskem letu bistveno razlikovali od dohodkov v tretjem koledarskem letu pred tem, in
  • če je to za znižanje glede na njegova ekonomska razmerja upravičeno.

Previdno!
V primeru opravljanja več pridobitnih dejavnosti (samostojna in nesamostojna pridobitna dejavnost, samostojna pridobitna dejavnost in kmetijska dejavnost itd.) veljajo posebni predpisi. Gl. tudi informacije o večkratnem zavarovanju!


Stand: