th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Tájékoztató a 2014. évi csomagolásról szóló rendeletről

Information zur Verpackungsverordnung 2014

A 2014. évi csomagolásról szóló rendelet (VVO - BGBl. II Nr. 184/2014) 2015. január 1-jén lépett hatályba, leváltva ezzel az 1996. évi csomagolásról szóló rendeletet. Az Európai Unió csomagolásokra vonatkozó új meghatározása már 2014. július 23-a óta érvényben van (3. § 1. pont és 2. függelék). Ezzel bővült a csomagolások alkalmazási területe.

A következők újonnan kerültek bele a 2015. évi rendeletbe:

 • az egységcsomagolások, illetve csomagolt áruk importja már fogalomba hozatalnak minősül

 • háztartási csomagolások esetében kötelező igénybe venni a gyűjtési rendszert

 • verseny több gyűjtési és hasznosítási rendszer között a háztartások területén

 • a háztartási csomagolások és az ipari csomagolások szigorú szétválasztása, és ebből következően nagyobb ráfordítás a csomagolások elhatárolásáról szóló rendelet (BGBl. II Nr. 10/2015) miatt

 • többletráfordítás olyan csomagolások esetében, amelyeket távértékesítéssel hoznak forgalomba (bel- és külföldön)

 • rövidebb bejelentési határidők.

A csomagolásokról szóló rendelet minden olyan vállalkozóra vonatkozik, aki Ausztriában csomagolásokat hoz forgalomba. A rendelet a 3. § 13. pontja értelmében a csomagolások gyártóit, importőreit, csomagolóit és forgalmazóit egyaránt érinti. A VVO az Ausztrián kívüli csomagküldő kereskedelemre is vonatkozik.

A VVO célja a csomagolási hulladékok újrafelhasználása és elkerülése, illetve azok újrafelhasználásra és hasznosításra való előkészítésének támogatása. A csomagolásokban használható veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozások szintén az emberek és a környezet védelmét szolgálják.

A csomagolás meghatározása

Csomagolásnak minősülnek a csomagolóanyagokból készült csomagolóanyagok, csomagolási segédanyagok, valamint az áruk felvételére, védelmére, mozgatására, szállítására és bemutatására szolgáló raklapok. A „nem csomagolásokra” vonatkozó kivételeket a fogalom meghatározás (3. § 1. pont), illetve a 2. függelék nevezi meg. Alkalmanként problémát okozhat a csomagolások elhatárolása a nem csomagolásoktól. Ezért a Mezőgazdasági, Erdőgazdálkodási, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium (Lebensministerium) a www.bmlfuw.gv.at/umwelt > Abfall und Ressourcenmanagement (Hulladék- és erőforrás-kezelés) > Verpackungen (Csomagolások) > Einstufung von Verpackungen (Csomagolások besorolása) pontban a 2. függelék mellett további elhatárolási listákat vezet a nem csomagolásokról.

A csomagolások szállítási csomagolásokra, fogyasztói csomagolásokra, valamint egységcsomagolásokra oszthatók fel. Egy további fontos felosztás háztartási csomagolásokra (2. szakasz) és ipari csomagolásokra (3. szakasz) osztja fel a csomagolásokat.

Mindenkinek, aki csomagolóanyagot hoz forgalomba, szerepe szerint (pl. gyártó, importőr, jelentős hulladéktermelő, jelentős hulladéktermelő beszállítója, kisforgalmazó, önteljesítő, csomagküldő kereskedelem, végforgalmazó) köteles betartani a csomagolóanyagokról szóló rendeletet.

Kötelezettség a rendszerben való részvételre háztartási csomagolások esetén

Háztartási csomagolások esetén legalább az „elsődleges kötelezettnek” igénybe kell vennie egy gyűjtési és hasznosítási rendszert.

Elsődleges kötelezettnek a következők számítanak:

 • egységcsomagolások gyártói és importőrei (az Ausztrián belüli távértékesítésre is vonatkozik)

 • ausztriai csomagolók (nem egységcsomagolások!)

 • importőrök

 • külföldi csomagküldő kereskedők, akik a végfelhasználónak szállítanak.

Ha egy korábbi forgalmazási szakasz részt vesz egy gyűjtési és hasznosítási rendszerben, akkor az elsődleges kötelezett részvételi kötelezettsége megszűnik a mindenkori terjedelemben. Ennek igazolása egy jogilag kötelező nyilatkozat, illetve a számlán vagy fuvarlevélen megadott erre vonatkozó adatok segítségével történik.

A különböző gyűjtési és hasznosítási rendszerekben való részvétel elfogadható felosztási feltételek közzétételével lehetséges. A különböző gyűjtési és hasznosítási rendszerek között negyedévente lehet váltani. A gyűjtési és hasznosítási rendszerek összesen nem több mint 1500 kg háztartási csomagolásra nyújthatnak általános megoldásokat.

A következő várt éves díjösszegek vonatkozásában egységesen az alábbi bejelentési kötelezettségek érvényesek:

 • max. 1500,- EUR-ig évente

 • 1500,- és 20 000,- EUR között negyedévente, és

 • 20 000,- EUR fölött havonta

Ugyanezek vonatkoznak az ipari csomagolásokra is.

Háztartási csomagolásnak minősülnek a legfeljebb 1,5 m² területű csomagolások vagy legfeljebb 5 liter névleges térfogatú üreges testek vagy legfeljebb 0,15 kg tömegű expandált polisztirol (EPS – pl. hungarocell), amennyiben ezek magánháztartásokban vagy háztartásokhoz hasonló helyeken keletkeznek. A „hasonló helyek” felsorolását az AWG 13h. § tartalmazza.

Ezenkívül háztartási csomagolásnak minősülnek az egységcsomagolások (3. § 7. pont), hordtáskák és zacskók függetlenül azok méretétől, továbbá a papírból, papírlemezből, kartonból és hullámkartonból készült értékesítési csomagolások.

A nem magánháztartásokban vagy ahhoz hasonló helyeken keletkező háztartási és ipari csomagolások megkülönböztetését segítő magyarázatokat a csomagolások elhatárolásáról szóló rendelet (az AWG 13h. § 2. bek. szerinti rendelet) tartalmazza. Az előírások mindenki számára kötelezőek! Egyedi értékesítésilánc-elemzés alapján történő eljárás nem engedélyezett.

Az egyszer használatos edények és evőeszközök gyártói és importőrei kötelesek betartani a háztartási csomagolásokra vonatkozó rendelkezéseket.

Ipari csomagolásokra vonatkozó rendelkezések

Ipari csomagolásnak minősülnek a nem háztartási csomagolások, a szállítási csomagolás meghatározásának (3. § 4. pont) megfelelő csomagolások, a raklapok, valamint a kötöző- és ragasztószalagok, és azok a csomagolások, amelyek ugyan alapvetően háztartási csomagolásnak felelnek meg, de amelyeket a csomagolások elhatárolásáról szóló rendelet (a termékcsoport figyelembe vételével) megnevez.  

Fennálló kötelezettségek ipari csomagolásokra vonatkozóan:

 • az ingyenes visszavétel kötelezettsége (kivéve a jelentős hulladéktermelőnek történő szállítást)

 • visszaadási kötelezettség a korábbi forgalmazási szakasz visszavételre kötelezettjének legkésőbb a rákövetkező naptári év végéig vagy a technika mai állása szerinti újrafelhasználás vagy hasznosítás

  • A kezeletlen fából készült csomagolások eltüzelhetők erre a célra engedélyezett tüzelőberendezésben.

 • A jelentős hulladéktermelők beszállítóira bejelentési kötelezettség vonatkozik az előző naptári évben leadott csomagolásmennyiségek tekintetében (3. függelék 4. pont) március 31-ig (Internetes űrlap az EDM portálon (www.edm.gv.at))

 • az előző naptári évben forgalomba hozott ipari csomagolásokra vonatkozó bejelentési kötelezettség az EDM portálon, március 31-ig, csomagolóanyagokra lebontva

Kötelezettségek átruházása egy gyűjtési és hasznosítási rendszerre

Az ipari csomagolások visszavételi, újrafelhasználási, hasznosítási és bejelentési kötelezettségei átruházhatók egy ipari csomagolásokkal foglalkozó gyűjtési és hasznosítási rendszerre. Erre tájékoztatási kötelezettség vonatkozik a későbbi értékesítési szakaszok vonatkozásában a gyűjtési és hasznosítási rendszer és a tarifakategória legalább évi egyszeri, illetve jelentős változás esetén például a rendelési vagy szállítási dokumentumokon való megadásával.

Korábbi és későbbi szakaszok részvétele a rendszerben

Ha egy korábbi vagy későbbi szakaszhoz tartozó gyártó, importőr, csomagoló vagy forgalmazó részt vesz egy ipari csomagolásokkal foglalkozó gyűjtési és hasznosítási rendszerben, akkor a résztvevő köteles ezt az elsődleges kötelezettnek jogilag kötelező nyilatkozatban igazolni. E vonatkozásban legalább évente egyszer, illetve jelentős változások esetén meg kell adni a gyűjtési és hasznosítási rendszert, az időszakot, a tarifakategóriá(ka)t, valamint a részesedés mértékét. A számlán vagy fuvarlevélen erre vonatkozó adatok adhatók meg.

Az elsődleges kötelezett köteles legalább 7 évig megőrizni és kérésre a hatóságnak átadni a neki eljuttatott igazolásokat.

Az önteljesítők kötelezettségei

Az önteljesítő fogalma azt jelenti, hogy nem vesz igénybe gyűjtési és hasznosítási rendszert ipari hulladékok esetében.

Tudnivaló: Az önteljesítő szabályozás csak olyan termékcsoport egy adott részére alkalmazható, amelyet a csomagolások elhatárolásáról szóló rendeletben az ipari csomagolások között van megnevezve.

Az önteljesítők kötelesek:

 • Intézkedéseket hozni a visszavételre. A visszavétel akkor is teljesül, ha egy későbbi szakasz kötelezettje a 14. § értelmében gondoskodik a hasznosításról és erről írásban értesíti az elsődleges kötelezettet.

 • Megfelelő intézkedésekkel (pl. a csomagoláson való jelöléssel, az ügyfelek tájékoztatásával) szavatolni a végfelhasználó tájékoztatását a visszaadásról és a visszaadási lehetőségekről.

 • A naptári évben forgalomba hozott valamennyi (!) ipari csomagolást bizonyítottan a 14. § értelmében újrafelhasználni, illetve visszavenni és hasznosítani.

  • Amennyiben a kötelezett nem teljesíti visszavételi kötelezettségét 100 százalékos mértékben, akkor az elsődleges kötelezettnek kell az összes érintett csomagolóanyag hiányzó súlykülönbségét/súlykülönbségeire egy ipari csomagolásokkal foglalkozó gyűjtési és hasznosítási rendszerben visszamenőleges hatállyal a naptári év lejárta után március 31-ig mentesítést szerezni.

Ipari csomagolások végforgalmazói

Aki ipari csomagolásokat ad át végfelhasználóknak (= végforgalmazó) köteles bizonyítottan részt venni egy gyűjtési és hasznosítási rendszerben vagy intézkedéseket hozni az általa forgalomba hozott csomagolások visszavételére, kivéve, ha egy korábbi szakaszhoz tartozó kötelezett bizonyítottan részt vesz egy gyűjtési és hasznosítási rendszerben és ezt írásban, jogilag kötelező nyilatkozat útján (évente vagy jelentős változás, pl. a gyűjtési és hasznosítási rendszer leváltása esetén) igazolja. A nyilatkozat a számlán vagy a fuvarlevélen is megtehető. Ennek során az ipari csomagolásokat kell kimutatni csomagolóanyagra és súlyra lebontva, ha nem vesz igénybe gyűjtési és hasznosítási rendszert.

A jogilag kötelező nyilatkozatokra legalább 7 éves megőrzési időtartam vonatkozik. Ezeket kérésre be kell mutatni a hatóságnak.

Kisforgalmazók

Csomagolások kisforgalmazóinak olyan ipari csomagolások forgalomba hozói minősülnek, akik naptári évenként összesen csak „csekély” csomagolásmennyiségeket hoznak forgalomba, és közben nem léphetik túl az alábbi küszöbértékeket:

papír, papírlemez, karton és hullámkarton300 kg
üveg 800 kg
fémek100 kg
műanyagok100 kg
fa100 kg
minden egyéb csomagolóanyag   50 kg

A teljes éves forgalom (forgalmi adó nélkül) emellett nem haladhatja meg a 730 000,- EUR értéket. A kisforgalmazóknak csak az a kötelességük, hogy ügyfeleik kívánságára az általuk forgalomba hozott csomagolóanyagokat visszavegyék, és azokat a csomagolóanyagokról szóló rendeletnek megfelelő hasznosításba juttassák. Kisforgalmazók esetében egyszerűsített mentesítésszerzésre van lehetőség egy ipari csomagolásokkal foglalkozó gyűjtési és hasznosítási rendszernél. A rendszerek összesen nem több mint 1500 kg súlyú csomagolásra tudnak alternatív általános megoldásokat biztosítani. Alternatívaként a csomagolások már mentesített formában szerezhetők be a beszállítótól. A beszerzési források például az ARA vállalat Beszerzési források jegyzékében találhatók meg.

Jelentős hulladéktermelők beszállítói

A jelentős hulladéktermelők a Jelentős hulladéktermelők jegyzékében kerültek megnevezésre. A beszállítók kizárólag nem mentesített ipari csomagolásokat (feltétlenül vegye figyelembe a csomagolások elhatárolásáról szóló rendeletet!) adhatnak át a jelentős hulladéktermelőknek. A háztartási csomagolásokat az elsődleges kötelezett köteles bejelenteni egy gyűjtési és hasznosítási rendszerben. Minden évben az adott évet követő év március 31-éig egy, a 3. függelék szerinti jelentést kell küldeni a jelentős hulladéktermelőknek szállított mennyiségekről egy, a www.edm.gv.at weboldalon található online űrlap segítségével.

Magánimportőr (magánfelhasználás)

Azok az ipari végfelhasználók, akik magánimportőrként becsomagolt árukat vagy javakat (háztartási csomagolásokat vagy ipari csomagolásokat) szereznek be, kötelesek a csomagolásokat újrafelhasználni, illetve a csomagolási hulladékok esetében egy begyűjtőt vagy kezelőt megbízni azoknak a rendeletnek megfelelő hasznosításával.  

Ennek igazolását összefoglalva kell közzétenniük a következő év március 31-ig a www.edm.gv.at címen található online űrlapon. Alternatívaként rendelkezésre áll a mentesítésszerzés lehetősége egy gyűjtési és hasznosítási rendszernél.

Hosszú élettartamú csomagolások és többször használható göngyölegek

A hosszú élettartamú csomagolásokra vonatkozó eddigi különleges rendelkezéseket mostantól a 3. § 1. pontja (csomagolás meghatározása) és a 2. függelék tartalmazza.

A különleges rendelkezések a többször használható göngyölegekre, valamint az ezekkel együtt forgalomba hozott kupakokra és címkékre is vonatkoznak. A kupakok és címkék súlya nem haladhatja meg a többször használható göngyöleg súlyának 5 százalékát. Ha a többször használható göngyölegek ezenkívül betétdíjasok, többször használatosak és a szolgáltatás-ellenszolgáltatás elve alapján visszaválthatók, akkor ezek ugyancsak mentesülnek a VVO legtöbb kötelezettsége alól. Nincs szükség éves jelentésre, mivel 2015 óta felmérésekkel határozzák meg az adatokat.

Csomagolások gyűjtése - végfelhasználókra vonatkozó rendelkezések

A végfelhasználók számára nem megengedett:

 • a csomagolási hulladékok eljuttatása a nem arra szolgáló csomagolások gyűjtőhelyére

 • újrafelhasználást vagy hasznosítást megnehezítő szennyeződésekkel vagy lerakódásokkal rendelkező csomagolások eljuttatása, illetve

 • más hulladékok (nem csomagolások) eljuttatása.

Kivétel: Erre kifejezett engedély van érvényben.

Szállítási csomagolások visszavétele (3. § 4. pont)

Végfelhasználóknak történő szállítmányok esetén a szállítási csomagolást azok kérésére közvetlenül az átadást követően vagy a következő szállításnál (szolgáltatás-ellenszolgáltatás elve) díjmentesen vissza kell venni.

Gyűjtési és hasznosítási rendszerek

A BMLFUW teszi közzé, illetve tartja naprakészen a Gyűjtési és hasznosítási rendszerek, valamint azok engedélyei terjedelmének listáját.

2015. decemberben a következőket tartalmazta a lista:

További fontos hivatkozások a csomagolás témakörében:

Ez a tájékoztató az összes gazdasági kamara együttműködésének eredménye.
Tanács! Ez az információ az interneten is megtalálható a home címen
A leggondosabb adatfeldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget az összes adat helyességéért. Ausztria gazdasági kamaráinak felelőssége kizárt.
Minden személyre vonatkozó megnevezés esetében a szó adott alakja mindkét nemre vonatkozik!