th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej małą działalność gospodarczą

Sozialversicherung der Kleingewerbetreibenden

Pod określonymi warunkami, na podstawie ustawy o zabezpieczeniu społecznym dla osób prowadzących działalność gospodarczą (GSVG), mali przedsiębiorcy mają możliwość odstąpienia od ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno-rentowego. Wyłączenie z ubezpieczenia zdrowotnego nie powoduje automatycznie włączenia do Izby Pracowniczej (ubezpieczenie dla osób pracujących na własny rachunek).
Ciąży na nich teraz obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Wyjaśnienie pojęcia

Małymi (drobnymi) przedsiębiorcami są osoby,

 • których roczne dochody nie przekraczają kwoty 4.871,76 euro i
 • których roczny obrót ze wszystkich działalności gospodarczych nie przekracza kwoty 30 000,-euro.

Dochodami są wykazane w decyzji o wymiarze podatku dochodowego dochody podlegające opodatkowaniu, to znaczy (w uproszczeniu) wpływy minus wydatki operacyjne.  

Wniosek

Mały przedsiębiorca musi złożyć do urzędu zabezpieczenia społecznego wniosek o wyłączenie z obowiązku pełnego ubezpieczenia. W wniosku tym należy uwiarygodnić, że wyżej wymienione limity dla podatku dochodowego i obrotów dla malych przedsiębiorców, nie zostały przekroczone. 

Uwaga!

Formularz wniosku o wyłączenie z obowiązku pełnego ubezpieczenia można uzyskać w właściwym urzędzie zabezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność społeczną lub w pobrać w internecie na stronie głównej http://www.svagw.at.

Wymagania personalne

Wniosek ten może złożyć wyłącznie osoba, która

 • w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych (5 lat)
  posiadała obowiązkowe ubezpieczenie zgodnie z ustawą GSVG przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych lub
 • ukończyła 60 rok życia lub
 • ukończyła 57 rok życia i w ciągu ostatnich pięciu lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku nie przekroczyła podanego powyżej dla małych przedsiębiorstw limitu dochodu i obrotu.  

Niezależnie od tych trzech wymienionych warunków, od 1.07.2013 roku wniosek można też

 • złożyć na okres poboru zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem i/lub
 • maksymalnie na 48 miesięcy kalendarzowych urlopu wychowawczego na dziecko (w przypadku porodu mnogiego maksymalnie na pierwszych 60 miesięcy kalendarzowych).


Limity obowiązujące na dany rok kalendarzowy zostają w takich przypadkach zredukowane do miesięcy wyłączenia z obowiązkowego podatku. Dlatego średnio w roku 2015

 • miesięczne dochody nie mogą przekroczyć kwoty 405,98 euro
 • a miesięczne obroty kwoty 2 500,- euro.

Przykład: 
Przedsiębiorca (kobieta) posiada od 2010 roku ubezpieczenie na podstawie ustawy GSVG. Po urodzeniu córki chciałaby poświęcić się przede wszystkim wychowaniu dziecka i mniej pracować. Składa wniosek o wyłączenie jej od 1.09.2013 (= początek poboru zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem) z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno-rentowego, ponieważ od tej chwili nie będzie uzyskiwała (średnio) miesięcznego limitu ustalonego dla dochodu i obrotu.

Wyłączenie z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno-rentowego jest możliwe wyłącznie na te pełne miesiące, w których na co najmniej jeden dzień pobrany został zasiłek opiekuńczy. 

Uwaga! 
Wniosek o wyłączenie z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno-rentowego może złożyć wyłącznie osoba fizyczna. W odniesieniu do wspólników i osób zarządzających spółką (np. jawną, komanrytową lub z ograniczoną odpowiedzialnością) przepisy szczególne dla małych przedsiębiorców nie znajdują zastosowania. 

Początek obowiązywania i skutki 

Jeśli w roku kalendarzowym, w którym został złożony wniosek, nie zostały pobrane żadne świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego ani emerytalno-rentowego, wyłączenie z obowiązkowego ubezpieczenia (w ubezpieczeniu zdrowotnym i emerytalno-rentowym) jest liczone z mocą wsteczną, czyli od początku roku kalendarzowego lub od rozpoczęcia poboru zasiłku opiekuńczego/wychowawczego. Jeśli skorzystano już ze świadczeń, wyłączenie rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po złożeniu wniosku. Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest wtedy objęta jedynie obowiązkowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. W 2015 roku składka na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi 8,90 euro miesięcznie. 

Uwaga! 
Przed złożeniem wniosku o wyłączenie z obowiązku posiadania pełnego ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę to, że z tytułu działalności gospodarczej nie będzie zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia zdrowotnego ani emerytalno-rentowego.  

Nie stanowi to problemu, jeśli inna działalność, na przykład działalność osoby pracującej na umowę, pobierana emerytura (na przykład świadczenie z tytułu starości) lub pobieranie zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zapewnia ochronę ubezpieczeniową.  

Jeśli nie ma innej ochrony ubezpieczeniowej, w razie choroby drobny przedsiębiorca musi na przykład sam ponieść koszty wizyty lekarskiej i leczenia.
                                                                                            Ostatnie zmiany:  Styczeń 2015 r.

Niniejsza ulotka informacyjna powstała przy współpracy wszystkich izb gospodarczych.
Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie home.
Mimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności za treść merytoryczną.
Odpowiedzialność austriackich izb gospodarczych jest wykluczona. 
Wszystkie wybrane formy osobowe odnoszą się do obu płci!