th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Regulacja w sprawie małych przedsiębiorstw

Kleinunternehmerregelung

To znaczy: 

 • Nie muszą płacić do urzędu skarbowego podatku VAT od przychodów
  (-> bez VAT na fakturach wychodzących) 
 • Z drugiej natomiast strony nie mogą odliczać od wydatków podatku naliczonego
  (-> bez odliczenia podatku naliczonego na fakturach przychodzących)  

Kto to jest mały (drobny) przedsiębiorca?  

Mali przedsiębiorcy to przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwo na terenie kraju (do 31.12.2016 r. z miejscem zamieszkania lub siedzibą w Austrii) i których roczne obroty nie przekraczają 30 000 euro. 

Uwaga!
W przeciwieństwie do dotychczasowej praktyki administracyjnej istotna jest wyłącznie data dostawy lub innej usługi. Data wystawiania faktury lub płatności nie ma (już) znaczenia. 

Liczy się łączna suma obrotów w danym roku. W przypadku wykonywania działalności w różnych branżach (np. działalność handlowa, wynajem, gospodarka rolna i leśna), obroty z nich należy zsumować. Obrót roczny rozliczającego się ryczałtem zakładu rolnego lub leśnego należy uwzględnić mnożąc wartość jednostkową przez 1,5. 

Do limitu nie wlicza się:

 • obrotów z działalności pomocniczej (sprzedaż środków trwałych) ani ze sprzedaży firmy,
 • importów,
 • nabyć wewnątrzwspólnotowych,
 • obrotów, w przypadku których dług podatkowy przechodzi na małe przedsiębiorstwo jak -

od 1.1.2017r. - liczne obroty zwolnione z opodatkowania

 • obrotów z obowiązujących w Austrii pieczęci urzędowych według wartości nominalnej
 • importu złota inwestycyjnego w określonych formach
 • wynagrodzeń dla członków rady nadzorczej, zarządu lub pozostałych osób zajmujących się monitorowaniem kierownictwa przedsiębiorstwa, którym powierzono pełnić tę funkcję
 • określone obroty z zakładów
 • w pewnych warunkach, obrotów osób niewidomych
 • obrotów szkół prywatnych
 • obrotów prywatnych nauczycieli
 • obrotów wydarzeń stowarzyszeń edukacji publicznej
 • obrotów budowlanych kas oszczędnościowych i agentów ubezpieczeniowych
 • obrotów klubów sportowych non-profit
 • obrotów opiekunów lub rodziców zastępczych
 • obrotów z posiadania różnych domów
 • obrotów  osób, które wykonują różne zawody medyczne (np. także fizjoterapeuci)
 • obrotów techników dentystycznych
 • obrotów z transportu chorych
 • obrotów instytucji publicznych lub organizacji non-profit prowadzących teatry, występy muzyczne i wokalne, muzea i zoo lub parki przyrody,
 • obrotów z tytułu dostawy towarów, dla których wykonawca podczas nabycia nie mógł odliczyć podatku od wartości dodanej.


W celu obliczenia wysokości limitu należy odliczyć VAT, także wtedy, gdy drobny przedsiębiorca nie musi go odprowadzać.

Przykład: 
W 2014 roku łączny przychód przedsiębiorcy wyniósł € 34.400,-. Pochodził on z dwóch źródeł:

Przychodu z pracy grafika pracującego na własny rachunek: € 30.000,- 

Przychodu z wynajmu mieszkania: € 4.400,-

Gdyby regulacja w sprawie małych przedsiębiorstw nie została zastosowana, obroty przedsiębiorstwa należałoby objąć stawką podatku 20%, a obroty z wynajmu stawką 10%.

Obrót netto, istotny z punktu widzenia limitu określanego dla małych przedsiębiorstw, wylicza się w następujący sposób: 

Obroty z działalności gospodarczej€30.000/1,2   =  €25.000 
Wynajem€  4.400/1,1   =    €4.000 
Obrót netto

€29.000

Przedsiębiorca może zastosować regulację w sprawie małych firm.  

Raz na pięć lat limit można przekroczyć o maksymalnie 15%. 

Jakie sumy są wolne od podatku? 

Wolne od opodatkowania podatkiem VAT są dostawy i pozostałe usługi, których miejsce dostawy lub wykonania usługi znajduje się w kraju, jak i obroty z działalności pomocniczych i sprzedaży firmy.Wewnątrzwspólnotowe nabycia, importy oraz usługi zagranicznych przedsiębiorstw, których miejsce świadczenia znajduje się w Austrii a zobowiązanie podatkowe przechodzi na małe przedsiębiorstwa (mechanizm odwrotnego obciążenia) nie są zwolnione od opodatkowania. 

Uwaga: Obrót niekrajowy jest wyłączony z zakresu stosowania regulacji w sprawie małych przedsiębiorstw i dlatego też podlega opodatkowaniu. 

Czy małe przedsiębiorstwa dysponują prawem do odliczenia podatku naliczonego? 

Zwolnienie małych przedsiębiorstw jest „pozorne”. T.j. Zasadniczo nie mogą one odliczać podatku VAT od wydatków jako podatku naliczonego. 

Wybór opcji obowiązku rozliczania się z podatku VAT 

Osoba, która sądzi, że zwolnienie z podatku VAT jest niekorzystne (np. z powodu wysokiego podatku naliczonego w fazie założycielskiej; klientami są przede wszystkim firmy uprawnione do zwrotu podatku naliczonego), może z niego zrezygnować (oświadczenie o wyborze opcji).

Rezygnację oświadcza się urzędowi skarbowemu na piśmie (formularz U12 do pobrania na stronie głównej Federalnego Ministerstwa Finansów (BMF)).  

Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć najpóźniej do chwili uprawomocnienia się decyzji w sprawie podatku VAT. Potem są Państwo związani wyborem co najmniej przez rok, którego dotyczyło złożone oświadczenie, i przez kolejne 4 lata. Oświadczenie mogą Państwo odwołać dopiero po upływie tego terminu. Rezygnacja musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia pierwszego miesiąca roku kalendarzowego, od którego ma obowiązywać.  

Przykład: Drobny przedsiębiorca K składa oświadczenie o wyborze opcji na rok 2011.

K musi odprowadzać VAT do roku 2015 włącznie. Oświadczenie o wyborze opcji może odwołać najwcześniej od roku kalendarzowego 2016 (termin rezygnacji do 31.01.2016 r.). Jeśli rezygnacja nie zostanie złożona, obowiązek rozliczania się z podatku VAT zostanie utrzymany. Tym samym po upływie wiążącego terminu na złożenie oświadczenia o rezygnacji jest zaledwie 1 miesiąc!  

Terminowo złożona deklaracja (opcja/odwołanie) obowiązuje zawsze od pierwszego stycznia danego roku. Transakcje dokonywane przed rozpoczęciem obowiązywania deklaracji należy traktować zgodnie z zasadami obowiązującymi wcześniej. Dzieje się tak nawet w przypadku wystawienia faktury lub dokonania płatności już po rozpoczęciu obowiązywania deklaracji. Jednakże we wcześniejszym zgłoszeniu podatku VAT i deklaracji rocznej podatku VAT należy je uwzględnić (tylko) w okresie, w którym powstało zobowiązanie podatkowe. 

Przykład: Przedsiębiorca (podatnik odprowadzający podatki metodą kasową) od 1.01.2018 r. rezygnuje ze zwolnienia z podatku VAT jako mały przedsiębiorca. W grudniu 2017 r. świadczy on jeszcze usługę informatyczną dla austriackiego klienta. Faktura zostaje wystawiona dopiero w styczniu 2018 r., a opłacona dopiero w lutym 2018 r.

Rozwiązanie: Ponieważ przedsiębiorca świadczył usługę informatyczną jeszcze w czasie, gdy był on zwolnionym z podatku VAT małym przedsiębiorcą, usługa pozostaje zwolniona z podatku pomimo opcji dla obowiązku podatkowego od 1.01.2018 r. Nie jest zatem należny podatek VAT. Obrót należy wpisać do wcześniejszego zgłoszenia podatku VAT za luty/pierwszy kwartał 2018 roku przy numerze referencyjnym 000 i przy numerze referencyjnym 016.

Korekta podatku naliczonego 

Jeżeli zmienią Państwo opcję ze zwolnienia z podatku VAT na obowiązek rozliczania się z VAT, będą Państwo mogli dokonać pozytywnej korekty podatku naliczonego. To znaczy: W przypadku majątku obrotowego można się ubiegać w późniejszym terminie o zwrot całego podatku naliczonego. Jeśli chodzi o środki trwałe, możliwe jest ubieganie się (proporcjonalne) w późniejszym terminie, jeśli nabycie (wytworzenie) nastąpiło w terminie przewidzianym na złożenie korekty. Termin przewidziany na złożenie korekty wynosi dla środków trwałych ruchomych pięć lat, dla środków trwałych nieruchomych dwadzieścia lat. Dla aktywów nieruchomych, które w dniu 31.03.2012 r. były już wykorzystywane jako środki trwałe, termin na korektę wynosi dziesięć lat. Za każdy rok, którego zabraknie do pełnego okresu przewidzianego na złożenie korekty, można się w późniejszym terminie domagać jednej piątej, jednej dziesiątej bądź jednej dwudziestej wysokości podatku naliczonego. 

Przykład: W 2012 roku mały przedsiębiorca kupuje maszynę za € 20.000,-  plus € 4.000,- VAT. Od roku 2015 decyduje się na obowiązkowe rozliczanie się z podatku VAT.  

W 2014 roku może się ubiegać o zwrot podatku naliczonego w wysokości € 1.600,- (to znaczy dwie piąte z € 4.000-, ), z tego w roku 2015 € 800,- i w 2016 € 800,- .   

Jeżeli zmienią Państwo opcję z obowiązkowego rozliczania się z podatku VAT na zwolnienie z podatku, będą Państwo musieli zwrócić do urzędu skarbowego odnośne kwoty podatku naliczonego.  

Korekta podatku naliczonego środków trwałych zostaje pominięta, jeżeli podatek naliczony, który ma zostać skorygowany, nie przekracza 60 EUR rocznie i wartości aktywów.

Mały przedsiębiorca na rynku wewnętrznym  

Dla drobnych przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT mamy kilka interesujących informacji odnoszących się do obrotu towarami i usługami na rynku wewnętrznym:  

Obrót towarowy

 • Jeśli „eksportują” Państwo towary do obszaru UE, nie dokonują Państwo dostaw wewnątrzwspólnotowych, ponieważ osobiste zwolnienie z podatku dla drobnego przedsiębiorcy ma pierwszeństwo przed zwolnieniem z podatku dostawy wewnątrzwspólnotowej.  
 • Jeśli „importują” Państwo towary z obszaru UE i nie przekroczyli przy tym określonego progu nabycia („importy” w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym do maksymalnie € 11.000,-),

nie ma mowy o nabyciu wewnątrzwspólnotowym. W innych krajach UE przedsiębiorca taki jest traktowany jak osoba prywatna. Dostawca nalicza Państwu zagraniczny podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

W przypadku przekroczenia lub rezygnacji z progu nabycia obowiązują następujące zasady: 

 • Wymagany jest numer VAT UE, który należy podać dostawcy z UE.
 • Dostawca z UE musi wystawić fakturę netto (zwolniona od podatku dostawa wewnątrzwspólnotowa).
 • Należy opodatkować nabycie wewnątrzwspólnotowe; tzn. samemu wyliczyć podatek VAT na podstawie kwoty faktury netto (podatek z tytułu nabycia).
 • Należy zapłacić podatek z tytułu nabycia urzędowi skarbowemu, ponieważ mali przedsiębiorcy nie są uprawnieni do odliczania podatku naliczonego.

Można zrezygnować z progu nabycia, składając wniosek bez wymaganej konkretnej formy. Od 2 sierpnia 2011 r. za rezygnację z progu nabycia uznaje się również stosowanie numeru VAT UE. Powyższe obowiązuje na „importy” ze wszystkich krajów UE. Rezygnacja wiąże na dwa lata kalendarzowe.   

Rada: Rezygnacja z progu nabycia jest uzasadniona jedynie wtedy, gdy „importują” Państwo towary głównie z krajów UE, w których podatek VAT jest wyższy niż w Austrii.  

Obrót usługami

Informacje na temat eksportu i importu usług znajdą Państwo w naszych broszurach informacyjnych „Dienstleistungen an ausländische Unternehmer - B2B Leistungen“ („Usługi świadczone na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych - Usługi B2B”) i „Dienstleistungen an ausländischen Privatkunden – B2C-Leistungen“ („Usługi świadczone na rzecz prywatnego klienta zagranicznego – Usługi B2C”). 

Ważne: Jeśli będąc małym przedsiębiorcą zwolnionym z podatku VAT, nabędzie się usługi firm zagranicznych, których miejsce wykonania znajduje się w kraju, z tego tytułu należy zapłacić VAT urzędowi skarbowemu. 

Zmiana od 01.01.2019

Należy pamiętać, że w przypadku usług świadczonych „elektronicznie” użytkownikom końcowym z UE od 01.01.2019 r. będzie obowiązywał próg w wysokości 10 000 EUR. Więcej informacji można znaleźć w arkuszu informacyjnym „Usługi dla zagranicznych klientów prywatnych – usługi B2C”.

Regulacja w sprawie małych przedsiębiorstw i numer VAT UE  

Małym przedsiębiorstwom zwolnionym z podatku VAT numer VAT UE urząd skarbowy przydziela wyłącznie na wniosek.  

Formularz wniosku U 15 można pobrać na stronie głównej BMF.  

Na formularzu należy w sposób wiarygodny wykazać, do czego potrzebny jest Państwu numer VAT UE. Powodem może być przekroczenie progu zatrudnienia / świadczenia lub odstąpienie od stosowania progu zatrudnienia / świadczenia lub korzystanie z usług firm z UE, w przypadku których miejsce świadczenia usług znajduje się w Austrii (więcej informacji można znaleźć w arkuszu informacyjnym usług B2B).

Wskazówka: W przypadku wyboru opcji z rozliczaniem podatku VAT, urząd skarbowy automatycznie przydzieli numer VAT UE.   

Przepisy dotyczące fakturowania  

Ważne: W przypadku wyboru opcji ze zwolnieniem z VAT, na swoich fakturach wyjściowych nie można wykazywać podatku VAT. Jeśli to Państwo uczynią, pomimo niezłożenia oświadczenia w sprawie wyboru opcji, będą Państwo musieli zapłacić podatek VAT (dług podatkowy zgodnie z fakturą) i mimo to nie otrzymają zwrotu podatku naliczonego.  

W przeciwieństwie do innych przedsiębiorców nie muszą Państwo na swoich fakturach podawać numeru VAT UE. Konieczne jest jednak podanie informacji o zwolnieniu z podatku. Może to być na przykład dopisek: „Zwolniony z VAT na podstawie regulacji w sprawie małych przedsiębiorstw“.   

Obowiązek opłacania podatku VAT przez małe przedsiębiorstwa zwolnione z podatku 

Ponieważ dostawy i usługi są zwolnione z podatku VAT, drobnego przedsiębiorcy zwykle nie dotyczy obowiązek rozliczania VAT. Istnieją jednak wyjątki: 

 • Podatek VAT jest naliczany nielegalnie (zobowiązanie podatkowe zgodnie z fakturą)
 • w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć podlegających opodatkowaniu, w przypadku gdy próg nabycia został przekroczony lub gdy zrezygnowano z jego stosowania
 • w przypadku usług przedsiębiorstw zagranicznych, gdy miejsce wykonania usługi znajduje się w kraju (odwrotne obciążenie)
 • w przypadku wewnątrzkrajowych dostaw przedsiębiorstw zagranicznych (procedura odliczenia)
 • w przypadku niektórych transakcji zagranicznych (np. w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną konsumentom końcowym w UE, przekraczających próg 10 000 EUR (od 01.01.2019 r.))

Deklaracje dla podatku VAT i deklaracja roczna  

Drobni przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT nie muszą przekazywać do urzędu skarbowego deklaracji dla podatku VAT, jeśli nie zostali do tego wezwani. 

Za okresy, za które należny jest podatek VAT (np. w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym podlegającym opodatkowaniu – patrz powyżej „Obrót towarami”), należy złożyć wewnętrzną deklarację dla podatku VAT. W tym celu można skorzystać z druku urzędowego (Formularz U30 – do pobrania na stronie www.bmf.gv.at) lub samodzielnie sporządzonego formularza o identycznej treści. Wewnętrzna deklaracja dla podatku VAT pozostaje w Państwa księgowości. 

Drobni przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT nie muszą też zasadniczo składać rocznej deklaracji VAT. Roczną deklarację VAT składa się tylko wtedy, gdy w okresie rozliczeniowym (rok kalendarzowy) był należny VAT (np. w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym podlegającym opodatkowaniu). 

W przypadku wyboru opcji z obowiązkiem podatkowym, obowiązują ogólne zasady ustawy o VAT. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszych broszurach informacyjnych „Die Umsatzsteuervoranmeldung“ („Deklaracja dla podatku VAT”) i „Die Umsatzsteuerjahreserklärung“ („Roczna deklaracja VAT”).   

Pułapki regulacji w sprawie małych przedsiębiorstw  

Największa trudność polega na tym, że na początku swojej działalności nie można z całą pewnością stwierdzić, czy w bieżącym roku suma obrotów przekroczy wyznaczoną granicę. Mimo to należy natychmiast zadecydować, czy na fakturach będzie wykazywany podatek VAT.  

Przykład: Drobny przedsiębiorca K sądzi, że w pierwszym roku swojej działalności pozostanie poniżej określonej granicy. Ponieważ jego klientami są osoby prywatne, nie chce odprowadzać podatku VAT i konsekwentnie nie wykazuje go na swoich fakturach. Ponieważ jego działalność rozwija się nadzwyczaj dobrze, jego obrót już we wrześniu przekracza granicę tolerancji.

Tym samym wszystkie obroty z roku otwarcia zostają objęte obowiązkiem podatkowym z mocą wsteczną. To, czy prywatnym klientom można później naliczyć podatek VAT, zależy od umowy cywilnoprawnej.  

Kolejny problem polega na długim okresie związania oświadczeniem o wyborze opcji (5 lat).  

Aby nie dopuścić do ewentualnych problemów w związku z regulacją w sprawie małych przedsiębiorstw, istotne jest, aby możliwie jak najprecyzyjniej oszacować rozwój firmy w przyszłości.  

Rada: Jeżeli Państwa klientami są w przeważającej części firmy uprawnione do odliczania podatku naliczonego, powinni się Państwo zdecydować na wybór opcji z obowiązkowym podatkiem VAT. Dla Państwa klientów korzystne jest to, że podatek VAT nie jest dla nich czynnikiem kosztotwórczym. W przypadku wyboru zwolnienia z podatku VAT, należałoby przy kalkulowaniu cen uwzględnić kwotę podatku naliczonego, nie podlegającego odliczeniom. W rezultacie Państwa klient musiałby zapłacić wyższą cenę. Korzyść dla Państwa polega na tym, że nie ponoszą już Państwo ryzyka przekroczenia granicy określonej dla małych przedsiębiorstw. Dodatkowo mogą jeszcze Państwo skorzystać z odliczenia podatku naliczonego.  

W przypadku zdecydowania się na zwolnienie z podatku, należy pamiętać o tym, aby nie przekroczyć określonej granicy. 

Odliczenie podatku naliczonego przy wykazywaniu podatku bez złożenia oświadczenia o wyborze opcji  

Często pojawia się pytanie, czy klienci małych przedsiębiorstw mogą odliczyć wykazany na fakturze podatek VAT jako podatek naliczony, jeśli mały przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wyborze opcji i nie odprowadzi VAT.  

Zgodnie z praktyką administracyjną jest to możliwe tylko wtedy, gdy faktura zawiera wszystkie wymagane na podstawie ustawy dane (włącznie z numerem VAT UE) i dla klienta nie jest oczywiste, że mały przedsiębiorca świadomie nie odprowadził do urzędu skarbowego podatku VAT. Aby uniknąć niepotrzebnych dyskusji w czasie audytu, uzasadnione może być ewentualnie zażądanie przez klienta przedłożenia numeru identyfikacji podatkowej i oświadczenia o wyborze opcji przez drobnego przedsiębiorcę.   

Rozliczenie z fakturą korygującą  

Jeśli klient wystawi za usługę małego przedsiębiorcy fakturę korygującą, nie ma on prawa do zwrotu podatku naliczonego, jeśli przedsiębiorca ten nie złożył oświadczenia o wyborze opcji. 

Ostatnie zmiany: styczeń 2019.

Niniejsza ulotka informacyjna powstała przy współpracy wszystkich izb gospodarczych.
Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie home.
Mimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności za treść merytoryczną.
Odpowiedzialność austriackich izb gospodarczych jest wykluczona. 
Wszystkie wybrane formy osobowe odnoszą się do obu płci!