th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Ubezpieczenie społeczne malych przedsiębiorstw

Kleinunternehmerregelung

Małe przedsiębiorstwa są pozornie zwolnione z podatku VAT. To znaczy:

 • Nie muszą płacić do urzędu skarbowego podatku VAT od przychodów
  (=> bez VAT na fakturach wychodzących)
 • Z drugiej natomiast strony nie mogą odliczać od wydatków podatku naliczonego
  (=> bez odliczenia podatku naliczonego na fakturach przychodzących)

Kto to jest mały (drobny) przedsiębiorca?

Mali przedsiębiorcy to przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność w kraju (od 31.12.2016 r. przedsiębiorcy z miejscem zamieszkania lub siedzibą na terenie Austrii) i których obrót roczny nie przekracza 35 000 EUR.

Liczy się łączna suma obrotów w danym roku. W przypadku wykonywania działalności w różnych branżach (np. działalność handlowa, wynajem, gospodarka rolna i leśna), obroty z nich należy zsumować. Obrót roczny rozliczającego się ryczałtem zakładu rolnego lub leśnego należy uwzględnić mnożąc wartość jednostkową przez 1,5.

W przypadku tej granicy nie są uwzględniane:

 • obroty z działalności pomocniczej (sprzedaż dóbr inwestycyjnych) oraz sprzedaży firmy;
 • importy,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe; oraz
 • obroty, w przypadku których obowiązek podatkowy przechodzi na małe przedsiębiorstwo,

a także od 1.1.2017 liczne zwolnione z podatku obroty,

 • takie jak obroty związane z obowiązującymi w kraju urzędowymi znakami opłaty o nadrukowanej wartości;
 • dostawa złota inwestycyjnego w określonych formach;
 • wynagrodzenia członków rady nadzorczej, rady zarządzającej oraz innych osób, których zadaniem jest sprawowanie kontroli nad kierownictwem;
 • określone obroty z działalności bukmacherskiej;
 • w razie spełnienia określonych warunków obroty osób niewidomych;
 • obroty szkół prywatnych;
 • obroty nauczycieli prywatnych;
 • obroty powszechnych instytucji edukacyjnych;
 • obroty budowlanych kas oszczędnościowych i agentów ubezpieczeniowych;
 • obroty drużyn sportowych użyteczności publicznej;
 • obroty matek zastępczych i opiekunek do dzieci lub rodziców zastępczych;
 • obroty różnych schronisk;
 • obroty osób wykonujących różne zawody ochrony zdrowia (np. masażystów);
 • obroty techników dentystycznych;
 • obroty generowane wskutek transportu osób chorych;
 • obroty służb prawa publicznego lub instytucji użyteczności publicznej z prowadzenia teatrów, chórów, wydarzeń muzycznych, prowadzenia muzeów, ogrodów botanicznych lub zoologicznych albo parków krajobrazowych;
 • obroty z dostawy przedmiotów, za które przedsiębiorca przy nabyciu nie mógł dokonać odliczenia pobranego podatku.

W celu obliczenia wysokości limitu należy odliczyć VAT, także wtedy, gdy drobny przedsiębiorca nie musi go odprowadzać.

Przykład:

W 2020 roku łączny wpływ przedsiębiorcy za obroty wyniósł 40 400 euro. Pochodził on z dwóch źródeł:

Przychodu z pracy grafika pracującego na własny rachunek: 36 000,-- euro
Przychodu z wynajmu mieszkania  4400,-- euro 

Gdyby regulacja w sprawie małych przedsiębiorstw nie została zastosowana, obroty przedsiębiorstwa należałoby objąć stawką podatku 20%, a obroty z wynajmu stawką 10%.

Obrót netto, istotny z punktu widzenia limitu określanego dla małych przedsiębiorstw, wylicza się w następujący sposób:

Obroty firmowe € 36 000,-/1,2 =   € 30 000,-
Wynajem €   4400,-/1,1              =    €   4000,-
Obrót netto 34 000,-- euro

Przedsiębiorca może zastosować regulację w sprawie małych firm.

Raz na pięć lat limit można przekroczyć o maksymalnie 15%. W przypadku okresu po 1.01.2020 r. obowiązuje wyjątek mówiący o tym, że z tej granicy tolerancji skorzystać można także wówczas, jeśli obowiązująca przed 1.01.2020 r. granica tolerancji została już w ciągu minionych czterech lat raz wykorzystana.

Przykład:

Przedsiębiorca osiąga leżące poniżej normalnej stawki podatkowej obroty (netto) o następującej wysokości:

 • Obroty 2017: 20 000 euro
 • Obroty 2018: 33 000 euro
 • Obroty 2019: 20 000 euro
 • Obroty 2020: 39 000 euro
 • Obroty 2021: 44 000 euro

W 2020 roku w dalszym ciągu stosowana jest regulacja w sprawie małych przedsiębiorstw, chociaż obowiązująca do 31.12.2019 r. granica tolerancji została już w pięcioletnim okresie oceny raz (w 2018 roku) przekroczona. Przekroczenie w 2020 roku nowej granicy dla małych przedsiębiorstw równej 35 000 euro leży w ramach 15-procentowego zakresu tolerancji (maks. 40 250 euro) i jest uznawane za pierwsze przekroczenie granicy obrotów w ciągu 5 lat kalendarzowych. Dopiero w 2021 r. w przypadku ponownego przekroczenia granicy obrotów przedsiębiorca przestaje być objęty regulacją w sprawie małych przedsiębiorstw.

Jakie sumy są wolne od podatku?

Wolne od opodatkowania podatkiem VAT są dostawy i pozostałe usługi, których miejsce dostawy lub wykonania usługi znajduje się w kraju, jak również obroty z działalności pomocniczych i sprzedaży firmy. Nie są natomiast zwolnione z podatku VAT wewnątrzwspólnotowe nabycia, importy i usługi zagranicznych przedsiębiorstw, których miejsce wykonania usługi znajduje się w Austrii, a obowiązek podatkowy przechodzi na małe przedsiębiorstwo (obciążenie odwrócone).

Uwaga:
Obroty z transakcji z miejscem dostawy lub świadczenia usług znajdującym się za granicą nie są objęte uregulowaniem dla małych przedsiębiorców i dlatego w sposób zwyczajny podlegają opodatkowaniu za granicą.

Czy małe przedsiębiorstwa dysponują prawem do odliczenia podatku naliczonego?

Zwolnienie dla małych przedsiębiorców stanowi „uproszczone” zwolnienie z podatku. Oznacza to, że nie można odliczyć podatku VAT od wydatków jako podatku naliczonego.

Wybór opcji obowiązku rozliczania się z podatku VAT

Osoba, która sądzi, że zwolnienie z podatku VAT jest niekorzystne (np. z powodu wysokiego podatku naliczonego w fazie założycielskiej; klientami są przede wszystkim firmy uprawnione do zwrotu podatku naliczonego), może z niego zrezygnować (oświadczenie o wyborze opcji).

Rezygnację oświadcza się urzędowi skarbowemu na piśmie (formularz U12 do pobrania na stronie głównej Federalnego Ministerstwa Finansów (BMF)).

Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć najpóźniej do chwili uprawomocnienia się decyzji w sprawie podatku VAT. Potem są Państwo związani wyborem co najmniej przez rok, którego dotyczyło złożone oświadczenie, i przez kolejne 4 lata. Oświadczenie mogą Państwo odwołać dopiero po upływie tego terminu. Rezygnacja musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia pierwszego miesiąca roku kalendarzowego, od którego ma obowiązywać.

Przykład:
Drobny przedsiębiorca (K) składa deklarację opcji na rok 2015.

K musi odprowadzać VAT do roku 2019 włącznie. Oświadczenie o wyborze opcji może odwołać najwcześniej od roku kalendarzowego 2020 (termin rezygnacji do 31.01.2020 r.). Jeśli rezygnacja nie zostanie złożona, obowiązek rozliczania się z podatku VAT zostanie utrzymany. Tym samym po upływie wiążącego terminu na złożenie oświadczenia o rezygnacji jest zaledwie 1 miesiąc!

Terminowo złożona deklaracja (opcja/odwołanie) obowiązuje zawsze od pierwszego stycznia danego roku. Transakcje dokonywane przed rozpoczęciem obowiązywania deklaracji należy traktować zgodnie z zasadami obowiązującymi wcześniej. Dzieje się tak nawet w przypadku wystawienia faktury lub dokonania płatności już po rozpoczęciu obowiązywania deklaracji. Jednakże we wcześniejszym zgłoszeniu podatku VAT i deklaracji rocznej podatku VAT należy je uwzględnić (tylko) w okresie, w którym powstało zobowiązanie podatkowe.

Przykład:
Przedsiębiorca (podatnik odprowadzający podatki metodą kasową) od 1.01.2020 r. rezygnuje ze zwolnienia z podatku VAT jako mały przedsiębiorca. W grudniu 2019 r. świadczy on jeszcze usługę informatyczną dla austriackiego klienta. Faktura zostaje wystawiona dopiero w styczniu 2020 r., a opłacona dopiero w lutym 2020 r.

Rozwiązanie:
Ponieważ przedsiębiorca świadczył usługę informatyczną jeszcze w czasie, gdy był on zwolnionym z podatku VAT małym przedsiębiorcą, usługa pozostaje zwolniona z podatku pomimo opcji dla obowiązku podatkowego od 1.01.2020 r. Nie jest zatem należny podatek VAT. Obrót należy wpisać do wcześniejszego zgłoszenia podatku VAT za luty/pierwszy kwartał 2020 roku przy numerze referencyjnym 000 i przy numerze referencyjnym 016.

Korekta podatku naliczonego

Jeżeli zmienią Państwo opcję ze zwolnienia z podatku VAT na obowiązek rozliczania się z VAT, będą Państwo mogli dokonać pozytywnej korekty podatku naliczonego. Oznacza to co następuje: W przypadku majątku obrotowego można się ubiegać w późniejszym terminie o zwrot całego podatku naliczonego. Jeśli chodzi o środki trwałe, możliwe jest ubieganie się (proporcjonalne) w późniejszym terminie, jeśli nabycie (wytworzenie) nastąpiło w terminie przewidzianym na złożenie korekty. Termin przewidziany na złożenie korekty wynosi dla środków trwałych ruchomych pięć lat, dla środków trwałych nieruchomych dwadzieścia lat. Dla aktywów nieruchomych, które w dniu 31.03.2012 r. były już wykorzystywane jako środki trwałe, termin na korektę wynosi dziesięć lat. Za każdy rok, którego zabraknie do pełnego okresu przewidzianego na złożenie korekty, można się w późniejszym terminie domagać jednej piątej, jednej dziesiątej bądź jednej dwudziestej wysokości podatku naliczonego.

Przykład:
Małe przedsiębiorstwo kupuje w 2017 roku maszynę za cenę 20 000 euro plus 4000 euro VAT. Od 2020 roku zmiana na obowiązkowe rozliczanie się z podatku VAT

W 2020 roku może się ubiegać o zwrot podatku naliczonego w wysokości 1600,- euro (to znaczy dwie piąte z 4000-, euro), z tego w roku 2020 800,- euro i w 2021 800,- euro. 

Jeżeli zmienią Państwo opcję z obowiązkowego rozliczania się z podatku VAT na zwolnienie z podatku, będą Państwo musieli zwrócić do urzędu skarbowego odnośne kwoty podatku naliczonego.

Korekta wstępnego opodatkowania aktywów trwałych nie dochodzi do skutku, jeśli podlegający korekcie wstępny naliczony podatek nie przekracza kwoty 60 euro na rok oraz środka trwałego.

Mały przedsiębiorca na rynku wewnętrznym

Dla drobnych przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT mamy kilka interesujących informacji odnoszących się do obrotu towarami i usługami na rynku wewnętrznym:

Obrót towarowy

 • W przypadku eksportu towarów do obszaru UE nie dokonują Państwo dostaw wewnątrzwspólnotowych, ponieważ osobiste zwolnienie z podatku dla drobnego przedsiębiorcy ma pierwszeństwo przed zwolnieniem z podatku dostawy wewnątrzwspólnotowej. Dostarczające dany produkt/usługę małe przedsiębiorstwo nie potrzebuje wówczas nr ID VAT, dostawy nie trzeba wprowadzać do zgłoszenia podsumowującego. Nie ma tym samym różnicy w stosunku do dostawy krajowej.
 • W przypadku importu towarów z obszaru UE i nie przekroczenia przy tym określonego progu nabycia („importy” w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym do 11 000 euro), nie ma mowy o nabyciu wewnątrzwspólnotowym. W innych krajach UE przedsiębiorca taki jest traktowany jak osoba prywatna. Dostawca nalicza Państwu zagraniczny podatek VAT w obowiązującej wysokości.

W przypadku przekroczenia lub rezygnacji z progu nabycia obowiązują następujące zasady:

 • Wymagany jest numer VAT UE, który należy podać dostawcy z UE.
 • Dostawca z UE musi wystawić fakturę netto (zwolniona od podatku dostawa wewnątrzwspólnotowa).
 • Należy opodatkować nabycie wewnątrzwspólnotowe; tzn. samemu wyliczyć podatek VAT na podstawie kwoty faktury netto (podatek z tytułu nabycia).
 • Należy zapłacić podatek z tytułu nabycia urzędowi skarbowemu, ponieważ mali przedsiębiorcy nie są uprawnieni do odliczania podatku naliczonego.

Można zrezygnować z progu nabycia, składając wniosek bez wymaganej konkretnej formy. Za rezygnację z progu nabycia uznaje się również stosowanie numeru VAT UE. Powyższe obowiązuje na „importy” ze wszystkich krajów UE. Rezygnacja wiąże na dwa lata kalendarzowe.

Rada:
Rezygnacja z progu nabycia jest uzasadniona jedynie wtedy, gdy „importują” Państwo towary głównie z krajów UE, w których podatek VAT jest wyższy niż w Austrii.

Obrót usługami

Jeżeli austriackie małe przedsiębiorstwo wyświadczy usługę na rzecz przedsiębiorstwa w innym kraju UE, należy na początku określić miejsce wykonania usługi. Jeżeli jest to zagranica, wówczas dojdzie do przejścia obowiązku podatkowego na zagranicznego odbiorcę usługi (obciążenie odwrócone). Choć nie jest w wyniku tego konieczna rejestracja w danym kraju, usługę trzeba jednak wpisać do zgłoszenia podsumowującego. Warunkiem jest to, aby małe przedsiębiorstwo zawnioskowało w tym celu o numer ID VAT.

Odwrotnie dzieje się, gdy mały przedsiębiorca korzysta z innego rodzaju usługi świadczonej przez przedsiębiorcę z innego kraju UE, który nie posiada w Austrii ani siedziby, ani zakładu i jeśli usługa ta podlega opodatkowaniu i nie jest objęta zwolnieniem z podatku. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy przechodzi na austriackie małe przedsiębiorstwo.

Ważne:
Małe przedsiębiorstwa ma obowiązek zgłosić i spełnić obowiązek podatkowy. Nie przysługuje wówczas możliwość odprowadzenia naliczonego podatku.

Informacje na temat eksportu i importu usług znajdą Państwo w naszych broszurach informacyjnych „Dienstleistungen an ausländische Unternehmer – B2B Leistungen” („Usługi świadczone na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych – Usługi B2B”) i „Dienstleistungen an ausländischen Privatkunden – B2C-Leistungen” („Usługi świadczone na rzecz prywatnego klienta zagranicznego – Usługi B2C”).

Zmiany obowiązujące od 1.01.2019 r.

Proszę pamiętać, że w przypadku usług świadczonych „drogą elektroniczną” na rzecz końcowego konsumenta UE od 1.01.2019 r. obowiązuje próg usługi wynoszący 10 000 euro. Dodatkowe informacje na ten temat znaleźć w broszurze informacyjnej „Dienstleistungen an ausländischen Privatkunden – B2C-Leistungen” („Usługi świadczone na rzecz prywatnego klienta zagranicznego – Usługi B2C”).

Regulacja w sprawie małych przedsiębiorstw i numer VAT UE

Małym przedsiębiorstwom zwolnionym z podatku VAT numer VAT UE urząd skarbowy przydziela wyłącznie na wniosek.

Formularz wniosku U 15 można pobrać na stronie głównej BMF.

Na formularzu należy wykazać w sposób wiarygodny, do czego potrzebny jest numer VAT UE. Do możliwych powodów należą przekroczenie progu dla nabycia/usług lub rezygnacja z korzystania z niego oraz korzystanie z innych usług przekraczających próg, w przypadku których konieczne jest przeniesienie zobowiązań podatkowych na usługobiorcę, lub świadczenie takich usług.

Wskazówka:
W przypadku wyboru opcji z rozliczaniem podatku VAT, urząd skarbowy automatycznie przydzieli numer VAT UE.

Przepisy dotyczące fakturowania

Ważne:
W przypadku wyboru opcji ze zwolnieniem z VAT, na swoich fakturach wyjściowych nie można wykazać podatku obrotowego. Jeśli to Państwo uczynią, pomimo niezłożenia oświadczenia w sprawie wyboru opcji, będą Państwo musieli zapłacić podatek VAT (dług podatkowy zgodnie z fakturą) i mimo to nie otrzymają zwrotu podatku naliczonego.

W przeciwieństwie do innych przedsiębiorców nie muszą Państwo na swoich fakturach podawać numeru VAT UE. Konieczne jest jednak podanie informacji o zwolnieniu z podatku. Może to być na przykład dopisek: „Zwolnienie z obowiązku opłacania podatku VAT na podstawie regulacji w sprawie małych przedsiębiorstw”

Obowiązek opłacania podatku VAT przez małe przedsiębiorstwa zwolnione z podatku

Ponieważ dostawy i usługi są zwolnione z podatku VAT, drobnego przedsiębiorcy zwykle nie dotyczy obowiązek rozliczania VAT. Istnieją jednak wyjątki:

 • Podatek VAT jest naliczany nielegalnie (zobowiązanie podatkowe zgodnie z fakturą)
 • w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć podlegających opodatkowaniu, w przypadku gdy próg nabycia został przekroczony lub gdy zrezygnowano z jego stosowania
 • w przypadku usług przedsiębiorstw zagranicznych, gdy miejsce wykonania usługi znajduje się w kraju (odwrotne obciążenie)
 • w przypadku wewnątrzkrajowych dostaw przedsiębiorstw zagranicznych (procedura odliczenia)
 • w przypadku niektórych obrotów niekrajowych (np.: od usług świadczonych drogą elektroniczną konsumentom końcowym w UE), które przekraczają próg usługi 10 000 euro (od 1.01.2019 r.).

Deklaracje dla podatku VAT i deklaracja roczna

Drobni przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT nie muszą przekazywać do urzędu skarbowego deklaracji dla podatku VAT, jeśli nie zostali do tego wezwani.

Za okresy, za które należny jest podatek VAT (np. w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym podlegającym opodatkowaniu – patrz powyżej „Obrót towarami”), należy złożyć wewnętrzną deklarację dla podatku VAT. W tym celu można skorzystać z druku urzędowego (Formularz U30 – do pobrania na stronie www.bmf.gv.at) lub samodzielnie sporządzonego formularza o identycznej treści. Wewnętrzna deklaracja dla podatku VAT pozostaje w Państwa księgowości.

Drobni przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT nie muszą też zasadniczo składać rocznej deklaracji VAT. Roczną deklarację VAT składa się tylko wtedy, gdy w okresie rozliczeniowym (rok kalendarzowy) był należny VAT (np. w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym podlegającym opodatkowaniu).

W przypadku wyboru opcji z obowiązkiem podatkowym, obowiązują ogólne zasady ustawy o VAT. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszych broszurach informacyjnych „Die Umsatzsteuervoranmeldung“ („Deklaracja dla podatku VAT”) i „Die Umsatzsteuerjahreserklärung“ („Roczna deklaracja VAT”).

Pułapki regulacji w sprawie małych przedsiębiorstw

Największa trudność polega na tym, że na początku swojej działalności nie można z całą pewnością stwierdzić, czy w bieżącym roku suma obrotów przekroczy wyznaczoną granicę. Mimo to należy natychmiast zadecydować, czy na fakturach będzie wykazywany podatek VAT.

Przykład:
Drobny przedsiębiorca K sądzi, że w pierwszym roku swojej działalności pozostanie poniżej określonej granicy. Ponieważ jego klientami są osoby prywatne, nie chce odprowadzać podatku VAT i konsekwentnie nie wykazuje go na swoich fakturach. Ponieważ jego działalność rozwija się nadzwyczaj dobrze, jego obrót już we wrześniu przekracza granicę tolerancji.

Tym samym wszystkie obroty z roku otwarcia zostają objęte obowiązkiem podatkowym z mocą wsteczną. To, czy prywatnym klientom można później naliczyć podatek VAT, zależy od umowy cywilnoprawnej.

Kolejny problem polega na długim okresie związania oświadczeniem o wyborze opcji (5 lat).

Aby nie dopuścić do ewentualnych problemów w związku z regulacją w sprawie małych przedsiębiorstw, istotne jest, aby możliwie jak najprecyzyjniej oszacować rozwój firmy w przyszłości.

Rada!
Jeżeli Państwa klientami są w przeważającej części firmy uprawnione do odliczania podatku naliczonego, powinni się Państwo zdecydować na wybór opcji z obowiązkowym podatkiem VAT. Dla Państwa klientów korzystne jest to, że podatek VAT nie jest dla nich czynnikiem kosztotwórczym. W przypadku wyboru zwolnienia z podatku VAT, należałoby przy kalkulowaniu cen uwzględnić kwotę podatku naliczonego, nie podlegającego odliczeniom. W rezultacie Państwa klient musiałby zapłacić wyższą cenę. Korzyść dla Państwa polega na tym, że nie ponoszą już Państwo ryzyka przekroczenia granicy określonej dla małych przedsiębiorstw. Dodatkowo mogą jeszcze Państwo skorzystać z odliczenia podatku naliczonego.

W przypadku zdecydowania się na zwolnienie z podatku, należy pamiętać o tym, aby nie przekroczyć określonej granicy.

Odliczenie podatku naliczonego przy wykazywaniu podatku bez złożenia oświadczenia o wyborze opcji

Często pojawia się pytanie, czy klienci małych przedsiębiorstw mogą odliczyć wykazany na fakturze podatek VAT jako podatek naliczony, jeśli mały przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wyborze opcji i nie odprowadzi VAT.

Zgodnie z praktyką administracyjną jest to możliwe tylko wtedy, gdy faktura zawiera wszystkie wymagane na podstawie ustawy dane (włącznie z numerem VAT UE) i dla klienta nie jest oczywiste, że mały przedsiębiorca świadomie nie odprowadził do urzędu skarbowego podatku VAT. Aby uniknąć niepotrzebnych dyskusji w czasie audytu, uzasadnione może być ewentualnie zażądanie przez klienta przedłożenia numeru identyfikacji podatkowej i oświadczenia o wyborze opcji przez drobnego przedsiębiorcę.

Rozliczenie z fakturą korygującą

Jeśli klient wystawi za usługę małego przedsiębiorcy fakturę korygującą, nie ma on prawa do zwrotu podatku naliczonego, jeśli przedsiębiorca ten nie złożył oświadczenia o wyborze opcji. 

Stand: