th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Ulga podatkowa od dochodu

Der Gewinnfreibetrag

Ulga podatkowa została wprowadzona od ustalonej wysokości podatku na rok 2010. Wszystkie osoby fizyczne uzyskujące dochody z różnych rodzajów działalności mogą skorzystać z tej kwoty wolnej od podatku niezależnie od tego, czy swój dochód wyliczają na podstawie rachunku przychodów i kosztów lub bilansowania. Tym samym uzyskano dla przedsiębiorców wyrównanie w związku z opodatkowaniem 13 i 14 pensji wypłaconej pracownikom. 

Kwota wolna od podatku wynosi maksymalnie 13% dochodu i składa się z podstawowej kwoty wolnej od podatku dla dochodów do 30 000,-- euro i ponadto z wolnej od podatku kwoty przeznaczonej na inwestycje.  

Analogicznie do podatku solidarnościowego w przypadku dodatków do wynagrodzeń dla lepiej zarabiających pracowników, także w przypadku wolnej od podatku kwoty przeznaczonej na inwestycje, w związku z wprowadzeniem w 2013 roku zróżnicowanej stawki podatku ma miejsce ograniczenie:
Do podstawy wymiaru 175 000,-- euro kwota dochodu wolna od podatku wynosi 13%. Jeśli kwota ta zostanie przekroczona, za kolejnych 175 000,-- euro przysługuje ulga w wysokości 7%, a za kolejnych 230 000,-- euro ulga 4,5%. Od podstawy wymiaru 580 000,-- euro nie przysługuje już ulga podatkowa od dochodu.
Stopniowanie procentowe daje maksymalną kwotę 45 350 EUR.

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej?

 • Osoby fizyczne, które czerpią dochody z działalności gospodarczej (rolnictwo i leśnictwo, [pozarolnicza] działalność gospodarcza, praca na własny rachunek)
 • W spółkach osobowych (Mitunternehmerschaften, np. sp.j., sp.k.) wspólnicy mogą skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości ich udziałów w dochodach.

Uwaga:  
Jeśli udział współprzedsiębiorców należy do składników majątku przedsiębiorstwa, z ulgi podatkowej od dochodu można skorzystać jedynie w ramach ustalenia dochodu tego przedsiębiorstwa. Wylicza się go zatem od dochodu przedsiębiorstwa włącznie z dochodem przysługującym ze spółki osobowej (Mitunternehmerschaft). 
 • Jeśli dochód ustala się ryczałtowo, podstawowa ulga podatkowa zostaje        naliczona automatycznie. Domaganie się ulgi w podatku od dochodu         uzależnionej od inwestycji jest jednak niedopuszczalne.  

Tak działa ulga podatkowa od dochodu:

Ulga podatkowa od dochodu umożliwia zwolnienie z opodatkowania 13% dochodu przedsiębiorstwa. Są dwa rodzaje ulgi podatkowej od dochodu: podstawowa ulga podatkowa i ulga podatkowa uzależniona od inwestycji. 

Podstawowa kwota wolna od podatku Ulga podatkowa na cele inwestycyjne
za pierwszych 30 000,-- euro dochodu                                                                                                                                                                    za składniki dochodu powyżej 30 000,-- euro
nie jest wymagana inwestycja Warunkiem jest nabycie inwestycyjnych dóbr materialnych (środków produkcji) ulegających zużyciu lub określonych papierów wartościowych /pożyczka na cele budownictwa mieszkaniowego
automatyczne uwzględnienie Wykazanie w zeznaniu podatkowym  
 • Podstawowa kwota wolna od podatku

Za dochody do 30 000,-- euro przysługuje podstawowa ulga podatkowa w wysokości 13% zysku (maksymalnie 3900,-- euro). Nie jest wymagane dokonanie inwestycji. 

Podstawowa ulga podatkowa przysługuje w przypadku większej liczby przedsiębiorstw podatnika tylko raz w roku podatkowym. Poszczególnym przedsiębiorstwom może zostać przyznana podstawowa ulga podatkowa (jednak maksymalnie 13% dochodu przedsiębiorstwa). Jeśli przyznanie nie nastąpi, zostanie zastosowany podział proporcjonalny do dochodów. 

Uwaga: 
W przypadku większej liczby przedsiębiorstw, które osiągnęły dodatni dochód operacyjny, dochody są dla potrzeb wyliczenia podstawowej ulgi podatkowej sumowane. Nie możliwe jest zmniejszenie w drodze wyrównania wszelkimi stratami operacyjnymi.  
 • Ulga podatkowa na cele inwestycyjne 

Jeśli dochódprzekroczy 30 000,-- euro obok podstawowej ulgi można skorzystać z ulgi podatkowej uzależnionej od dochodu. 

Zwolnionych od podatku może zostać maksymalnie 13% dochodu przekraczającego 30 000,-- euro (podstawowa ulga podatkowa). Warunkiem jest tu nabycie w tym samym roku kalendarzowym uprzywilejowanych aktywów trwałych („begünstigtes Anlagevermögen“) lub określonych papierów wartościowych.

Uwaga: 
Ulga podatkowa od dochodu uzależniona od inwestycji jest z jednej strony ograniczona wysokością ceny nabycia lub kosztów wytworzenia uprzywilejowanych inwestycji, natomiast z drugiej strony jest ograniczona maksymalnie 13% dochodu na podatnika. 

Ulga podatkowa przysługuje ponadto na amortyzację (umożenie aktywów) i nie powoduje zmniejszenia podstawy amortyzacji. 

Rada! 
W ten sposób koszty nabycia powodują podwójnie zmniejszenie dochodu: Z jednej strony koszty w roku nabycia zostają odliczone od ulgi, a z drugiej można skorzystać z pełnego odliczenia.  

Uprzywilejowane aktywa trwałe

Warunkiem jest nabycie lub wytworzenie nowych, ulegających zużyciu, rzeczowych aktywów trwałych o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności wynoszącym co najmniej 4 lata. 

Aktywa muszą być możliwe do przypisania przedsiębiorstwu krajowemu lub posiadającemu siedzibę w kraju. Do tego nie jest bezwzględnie konieczna obecność aktywa w kraju, lecz decyduje przynależność funkcjonalna. 

Uwaga: 
Ulgą podatkową od dochodu są także objęte inwestycje w budynki i inwestycje pod wynajem. Ulga podatkowa przysługuje jednak na całe koszty wytworzenia dopiero w momencie wykonania. Dlatego w przypadku ukończenia po roku obrotowym 2009 mogą być uwzględnione łączne koszty wytworzenia, jednak faktyczna realizacja budowy nie mioże zostać rozpoczęta przed 31.12.2008 r. 

Do uprzywilejowanych aktywów trwałych należą także papiery wartościowe, spełniające wymagania dla rezerw na przyszłe roszczenia emerytalne. I tu obowiązuje zasada, że papiery wartościowe muszą być przeznaczone na aktywa trwałe pzez co najmniej 4 lata. Jakie to mogą być papiery wartościowe, dowiedzą się Państwo z broszury informacyjnej „Papiery wartościowe do pokrycia przyszłych roszczeń emerytalnych“ („Wertpapiere für den Gewinnfreibetrag bzw. zur Wertpapierdeckung der Pensionsrückstellung“).

Uwaga: 
Na podstawie ustawy zmieniającej ustawę o podatkach (Abgabenänderungsgesetz 2014) na lata obrotowe, które zakończą się po 30 czerwca 2014 r., aby móc skorzystać z ulgi podatkowej od dochodu na cele inwestycyjne, możliwe są już tylko pożyczki na cele budownictwa mieszkaniowego jako uprzywilejowane papiery wartościowe. To ograniczenie papierów wartościowych do budownictwa mieszkaniowego obowiązuje do roku 2016. W związku z tym, na lata obrotowe, które rozpoczynają się od 1.1.2017 r., obowiązują wszystkie uprzywilejowane podatkowo papiery wartościowe (papiery wartościowe, które zgodnie z § 14 ustęp 7 linia 4 austriackiej ustawy o podatku dochodowym mogą zostać wykorzystane na pokrycie świadczeń pracowniczych.

Skorzystanie z ulgi podatkowej nie jest możliwe na:

 • samochody osobowe i kombi, z wyjątkiem samochodów przeznaczonych do nauki jazdy oraz pojazdów mechanicznych, które w co najmniej 80% służą do przewozu osób w związku z prowadzoną działalnością,
 • samoloty,
 • niskocenne aktywa (cena nabycia lub koszt wytworzenia do maksymalnie 400,-- euro), jeśli zostaną one odpisane natychmiast jako koszt przedsiębiorstwa,     
 • używane aktywa,
 • aktywa, które zostają nabyte przez przedsiębiorstwo, które pozostaje pod     większościowy wpływem podatnika, oraz
 • aktywa, na które skorzystano z ulgi lub premii na cele badawcze       

Rada:
Dobra gospodarcze są używane, jeżeli w momencie zakupu nastąpiła już utrata wartości towaru w wyniku użytkowania. Urządzenia demonstracyjne (np. pojazdy pokazowe) należy traktować jako dobra używane. Przedmioty wystawowe lub towary wykorzystane do próbnej eksploatacji należy uważać za nieużywane. Podobnie pojazdy z rejestracjami jednodniowymi są uważane za nieużywane.

Wysokość ulgi

Kwota wolna od podatku wynosi maksymalnie 13% dochodu. W przypadku dochodów powyżej 30 000,-- euro kwocie nadwyżki muszą też być przeciwstawione inwestycje na uprzywilejowane aktywa trwałe lub papiery wartościowe w tej samej wysokości i w tym samym roku kalendarzowym. Łącznie ulga jest ograniczona do kwoty 45 350,-- euro na jednego podatnika i na rok. 

Przykład 1: 

Firma hotelarsko-gastronomiczna osiągnęła w 2018 roku dochód w wysokości 20 000,-- euro. W 2018 roku przedsiębiorca zainwestował w urządzenie sklepu 1000,-- euro:

Dochód przed ulgą podatkową od dochodu  20.000
Z tego 13%   2.600
Inwestycje w uprzywilejowane aktywa trwałe1.000 
Podstawowa kwota wolna od podatku     2.600
Kwota ulgi podatkowej uzależniona od inwestycji0
Ulga podatkowa od odchodu łącznie2.600
Ostateczny dochód podlegający opodatkowaniu 17.400

Ulga podatkowa wynosi 2600,-- euro, to znaczy 13% dochodu, dlatego w 2018 roku opodatkowaniu podlega tylko 17 400,-- euro. Kwota ta przysługiwałaby także bez inwestycji. 

Przykład 2:

Firma handlowa osiągnęła w 2018 roku dochód w wysokości 50 000,-- euro. W 2018 roku przedsiębiorca zainwestował 2000,-- euro w papiery wartościowe.

Dochód przed ulgą  50.000
Z tego 13 %  6.500 (maksymalnie możliwa ulga)
Inwestycje w uprzywilejowane papiery wartościowe 2.000 
Podstawowa kwota wolna od podatku
(13% z 30 000,-- euro)
3.900
 Maks. kwota ulgi podatkowej uzależniona od inwestycji   2.000
Ulga podatkowa od odchodu łącznie   5.900 (maks. niewykorzystane)
Ostateczny dochód podlegający opodatkowaniu   44.100

Kwota dochodu wolna od podatku wynosi 5900,-- euro, i składa się z podstawowej kwoty wolnej od podatku i pokrytej przez inwestycje (2000,-- euro) ulgi podatkowej od dochodu uzależnionego od inwestycji. Dlatego dochód podlegający opodatkowaniu zmniejszył się w 2016 roku o 5900,-- euro. 

Jeśli w latach przynoszących straty poczynione zostały inwestycje, przysługuje ulga w formie kwoty dochodu wolnej od podatku. 

Dochody przejściowe (są to dochody, które powstają w związku ze zmianą sposobu ustalania dochodu) należy uwzględnić do wyliczenia ulgi. 

Od dochodów ze zbycia (są to dochody, które powstają przy sprzedaży przedsiębiorstwa lub udziału współprzedsiębiorcy bądź przy likwidacji przedsiębiorstwa) nie może zostać odliczona kwota ulgi podatkowej od dochodu.  

Skorzystanie z ulgi podatkowej

Podstawową kwotę wolną od podatku należy wpisać w deklaracji podatkowej (formularz E1a) przy numerze referencyjnym 9221, zasadniczo jest ona jednak przyznawana automatycznie na wypadek, gdyby wypełniający deklarację zapomniał o jej wpisaniu.

Kwotę ulgi podatkowej od dochodu związanego z inwestycją wolną od podatku należy wykazać w zeznaniu podatkowym za dany rok. Sumę kwoty wolnej od podatku należy wykazać oddzielnie dla rzeczowych aktywów trwałych i uprzywilejowanych papierów wartościowych w rubrykach 9227 i 9229. Uzupełnienia i korekty można wprowadzać do czasu uprawomocnienia się decyzji o wymiarze podatku dochodowego i decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku. 

Aktywa trwałe, które służą do pokrycia kwoty ulgi podatkowej od dochodu uzależnionego od inwestycji, należy wykazać w zestawieniu. W zestawieniu tym należy podać dla każdego przedsiębiorstwa oddzielnie, według rzeczowych aktywów trwałych i papierów wartościowych, w jakim zakresie koszty nabycia i wytworzenia służą do pokrycia ulgi podatkowej. Wykazanie ulg podatkowych w wykazie lub tabelarycznym zestawieniu aktywów przy każdorazowych aktywach trwałych jest wystarczające. 

Papiery wartościowe, w przypadku których wykorzystana została ulga podatkowa od dochodu, należy wpisać do zestawienia, które następnie należy przedłożyć urzędowi skarbowemu na jego żądanie. Poprzez ujęcie w wykazie papiery wartościowe zostają przeznaczone na operacyjne aktywa trwałe. 

Uwaga! 
Jeśli papiery wartościowe zostaną wykorzystane na ulgę podatkową od dochodu uzależnionego od inwestycji i w związku z tym traktowane jako aktywa operacyjne, zyski ze zbycia podlegają odliczeniu podatku od zysków kapitałowych w wysokości 27,5% bez opodatkowania końcowego jeśli zostały one nabyte po 1.4.2012. Przed zmianą ustawy, podlegały one opodatkowaniu według określonej taryfy.

Późniejsze opodatkowanie

Ulgę podatkową od dochodu uzależnionego od inwestycji należy opodatkować w późniejszym terminie (czynnik wpływający na wzrost dochodu kwoty wolnej od podatku), jeśli aktywa trwałe przed upływem terminu (okres użytkowania lub karencji 4 lata, 48 miesięcy dokładnie co do dnia) 

 • zostaną wyprowadzone z aktywów operacyjnych (mienia firmy)
 • zostaną przeniesione za granicę.

Późniejsze opodatkowanie (dodatkowe) nie dotyczy:

 • W przypadku wyprowadzenia aktywów trwałych z powodu siły wyższej lub na przykład w wyniku ingerencji urzędowej.
 • W przypadku papierów wartościowych (w przypadku okresowego ograniczenia do obligacji mieszkaniowych patrz wyżej), jeśli w roku wyprowadzenia uprzywilejowanych aktywów majątku trwałego, które spełniają wymagania dotyczące ulgi podatkowej, zostaną nabyte (zakup odtworzeniowy). Okres karencji pozostaje bez zmian.

Uwaga: 
Papiery wartościowe nie są traktowane jako dobra zastępcze (Ersatzbeschaffungswirtschaftsgüter). Oznacza to, że zakupione uprzywilejowane papiery wartościowe pozostają w majątku operacyjnym bez przerwy przez cztery lata. Późniejszemu (dodatkowemu) opodatkowaniu w związku z przedwczesną sprzedażą można zapobiec wyłącznie poprzez zakup odtworzeniowy uprzywilejowanych rzeczowych aktywów trwałych w odpowiedniej wysokości. Tym samym same zmiany struktury papierów wartościowych nie są już uprzywilejowane. 
 • Jeśli spłata papierów wartościowych (w przypadku okresowego ograniczenia do obligacji mieszkaniowych patrz wyżej) nastąpi przed terminem, w ciągu dwóch miesięcy zamiast uprzywilejowanych rzeczowych aktywów trwałych można też nabyć uprzywilejowane papiery wartościowe (zakup odtworzeniowy papierów wartościowych). Bieg terminu pozostaje bez zmian.
 • Jeśli firma zostanie odpłatnie lub nieodpłatnie przeniesiona lub dokonano zmiany    sposobu ustalania zysku. Późniejsze opodatkowanie nastąpi dopiero, jeśli aktywa trwałe zostaną wyprowadzone przed upływem terminu karencji       
Uwaga: 
Późniejsze opodatkowanie (dodatkowe) stanowi zatem istotną wadę, jeśli marginalna stawka podatkowa w roku późniejszego (dodatkowego) opodatkowania ze względu na konkretny dochód jest wyższa niż w roku wykorzystania. 

Likwidacja przedsiębiorstwa przed upływem 4-letniego terminu prowadzi do późniejszego (dodatkowego) opodatkowania. Kwota opodatkowania w późniejszym terminie stanowi część dochodu ze sprzedaży.

Ostatnie zmiany: luty 2018 r.

Niniejsza ulotka informacyjna powstała przy współpracy wszystkich izb gospodarczych.
Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie home.
Mimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności za treść merytoryczną.
Odpowiedzialność austriackich izb gospodarczych jest wykluczona. 
Wszystkie wybrane formy osobowe odnoszą się do obu płci!