th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Vykonávanie živnosti v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti v Rakúsku – obchodnoprávne aspekty

Gewerbeausübung durch Drittstaatsangehörige, Asylanten und Staatenlose in Österreich - Gewerberechtliche Aspekte

Príslušníci tretích krajín sú príslušníci štátov, ktoré nepatria do Európskej únie (EÚ) ani do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a nie sú ani štátnymi príslušníkmi Švajčiarska.

Podmienky na získanie živnostenského oprávnenia fyzickými osobami v Rakúsku:

 • Zahraničné fyzické osoby môžu vykonávať živnosti ako domáci štátni príslušníci, ak je to stanovené v štátnych zmluvách(reciprocita).
  K týmto štátnym zmluvám patria Zmluva o ES, Dohoda o EHP a Dohoda o voľnom pohybe medzi krajinami EÚ a Švajčiarskom.
  K takýmto štátnym zmluvám nepatria rôzne európske dohody, dohoda WTO a Dohoda o spolupráci s USA, pretože tieto dohody neposkytujú cudzincom úplnú slobodu pohybu, najmä neobmedzené právo na pobyt v Rakúsku.

Pozor: 
Štátna príslušnosť k zmluvnej strane EHP a bydlisko v zmluvnom štáte EHP sú potrebné pre tieto živnosti: Prenájom pracovnej sily, sprostredkovanie práce, kominárstvo a výroba zbraní [1].

Štátna príslušnosť k Švajčiarskej konfederácii a bydlisko v Švajčiarskej konfederácii sú potrebné pre tieto živnosti: Výroba zbraní

 • Štátni príslušníci tretích krajín [2], s ktorými nebola uzavretá žiadna obdobná štátna zmluva, osoby, ktorým bol udelený azyl a osoby bez štátnej príslušnosti smú vykonávať živnosti ako domáci štátni príslušníci, ak sa v súlade s ustanoveniami zákona o usadení sa a pobyte týkajúcimi sa vykonávania zárobkovej činnosti (samostatnej alebo nesamostatnej) už môžu zdržiavať v Rakúsku. 
  Je potrebné rešpektovať vyššie uvedené, pre určité živnosti platné výhrady týkajúce sa štátnej príslušnosti k zmluvnej strane EHP.
 • Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa ešte legálne nezdržiavajú v Rakúsku (žiadatelia, ktorí podávajú žiadosť prvýkrát), musia na zákonné vykonávanie živnosti v Rakúsku získať povolenie na pobyt, ktoré povoľuje vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti. 
  Podľa zákona o usadení sa a pobyte musí osoba, ktorá živnosť prihlasuje, pred udelením povolenia na pobyt preukázať potrebné oprávnenie na vykonávanie živnosti. Na tento účel je možné použiť živnostenským úradom vydané potvrdenie o tom, že sú splnené všetky podmienky na vykonávanie živnosti okrem povolenia na pobyt. Živnostenské úrady sú povinné vydávať tieto potvrdenia.
 • Rodinní príslušníci štátnych príslušníkov členského štátu EÚ alebo zmluvného štátu EHP, ktorí majú právo na pobyt alebo na trvalý pobyt v členskom štáte EÚ alebo zmluvnom štáte EHP,

  • smú vykonávať živnosti ako domáci štátni príslušníci, bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť. Za rodinných príslušníkov sa považujú: manžel/manželka alebo registrovaný partner
  • vyživovaní príbuzní v priamej zostupnej línii štátneho príslušníka členského štátu EÚ alebo zmluvného štátu EHP a manžela/manželky alebo registrovaného partnera, ktorí ešte nezavŕšili 21. rok života alebo na ktorých sa poskytuje výživné.
  • Vyživovaní príbuzní v priamej vzostupnej línii štátneho príslušníka členského štátu EÚ alebo zmluvného štátu EHP a manžela/manželky alebo registrovaného partnera, na ktorých sa poskytuje výživné.

Podmienky na získanie živnostenského oprávnenia právnickými osobami a inými zahraničnými subjektmi v Rakúsku:

Právnické osoby a iné zahraničné subjekty, ktoré nemajú v tuzemsku sídlo ani pobočku, nesmú vykonávať živnosť, pokiaľ sa v štátnych zmluvách nestanovuje inak.

Pozor: 
Pre informácie o cezhraničnom poskytovaní služieb spoločnosťami a subjektmi, ktoré boli založené podľa právnych predpisov zmluvnej strany EHP a majú sídlo v zmluvnom štáte EHP, resp. boli založené podľa švajčiarskych právnych predpisov a majú sídlo vo Švajčiarsku, pozri „Poskytovanie služieb v Rakúsku podnikateľmi, ktorí sídlia v členskom štáte EÚ alebo zmluvnom štáte EHP“.

Vykonávanie živnosti právnickými osobami alebo inými zahraničnými subjektmi nie je podmienené založením tuzemskej spoločnosti. Stačí zriadenie pobočky v tuzemsku, ktorú je potrebné zaregistrovať v Obchodnom registri.

Pre zákonný stav zahraničnej spoločnosti sú rozhodujúce právne predpisy zahraničného štátu, v ktorom má spoločnosť sídlo.

Cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku zahraničnými subjektmi (fyzickými osobami a inými zahraničnými subjektmi), ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi EÚ, zmluvného štátu EHP ani Švajčiarska, resp. nie sú spoločnosťami ani subjektmi založenými podľa právnych predpisov zmluvnej strany EHP, resp. podľa švajčiarskeho práva a nemajú sídlo v zmluvnom štáte EHP ani vo Švajčiarsku:

 • Poskytovanie objednaných obchodných činností v Rakúsku poskytovateľmi služieb z členských štátov Dohody WTO (Svetová obchodná organizácia): 
  Dohoda WTO tvorí rámec pre Všeobecnú dohodu o obchode so službami (GATS), ktorá je založená na princípe najvyšších výhod. Dohoda WTO sa v Rakúsku implementovala v rámci Živnostenského poriadku.
  Poskytovatelia služieb z členských štátov WTO môžu v Rakúsku vykonávať objednané obchodné činnosti za rovnakých podmienok ako Rakúšania. 
  Povolený rozsah činnosti poskytovateľov služieb reguluje rakúsky zoznam záväzkov. Podľa tohto zoznamu musia byť fyzické osoby, ktoré poskytujú služby v Rakúsku, vnútropodnikovými delegátmi právnických osôb, ktorí

  • smú byť do Rakúska delegovaní len na obmedzený čas,
  • smú mať povolený len dočasný pobyt,
  • musia byť najmenej jeden rok pred pricestovaním zamestnancami alebo spoločníkmi delegujúcej právnickej osoby a
  • musia byť vedúcimi pracovníkmi (vedúca pozícia vo forme vedenia pobočiek, dohľadu nad riadiacimi pracovníkmi, najímania a prepúšťania zamestnancov)
  • alebo odborníkmi na určitú tému (ktorí majú znalosti dôležité pre poskytovanie služieb, výskum, techniku alebo obchodné vedenie pobočky).

  Tieto úlohy a funkcie si v zásade vyžadujú zamestnanie v pobočke poskytovateľa služieb.
  Okrem vnútropodnikových delegátov majú aj zástupcovia poskytovateľov služieb právo pricestovať do Rakúska na obmedzený pobyt v dĺžke cca 6 mesiacov, aby rozbehli predaj služieb alebo uzatvorili zmluvy o predaji služieb. Samotné poskytovanie služieb alebo realizácia priamych predajov verejnosti nie sú povolené.

 • Poskytovanie objednaných obchodných činností v Rakúsku poskytovateľmi služieb, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu WTO:
  Zahraničné fyzické osoby a iné subjekty, ktoré oprávnene vykonávajú činnosť v zahraničí, spadajúcu podľa rakúskeho práva pod Živnostenský poriadok, a sú štátnymi príslušníkmi štátu, ktorý nie je členom Dohody WTO, potrebujú na vykonávanie objednaných obchodných činností v Rakúsku zrovnoprávnenie (prostredníctvom potvrdenia) predsedom krajinskej vlády (Landeshauptmann). Podmienkou zrovnoprávnenia je preukázanie skutočnosti, že vykonávanie činnosti je v hospodárskom záujme a nie je v rozpore s inými verejnými záujmami.
  Hospodársky záujem existuje vtedy, keď služba vykazuje kvalitu, ktorá je pre rakúske hospodárstvo užitočná, prípadne predstavuje aspoň lokálne alebo regionálne obohatenie.
  K ďalším verejným záujmom patrí najmä verejný pokoj a poriadok, ochrana právneho poriadku, zabránenie kriminalite a ochrana zdravia.
  Zo skupiny štátov, ktoré nie sú členmi WTO, majú pre Rakúsko význam najmä Bosna a Čierna Hora.

[1] V súvislosti s výrobou zbraní postačuje tiež povolenie na pobyt s právom na pobočku podľa § 45 alebo 49 ods. 2 a 4 zákona o usadení sa a pobyte; porovnaj § 141 ods. 1 Z 1 písmeno b Živnostenského poriadku.

[2] Utečenci (žiadatelia o azyl, osoby, ktorým bol udelený azyl, a osoby s nárokom na doplnkovú ochranu) si smú zaregistrovať živnosť tri mesiace po podaní žiadosti o azyl, ak spĺňajú potrebné zákonné požiadavky.


Tento informačný leták je výsledkom spolupráce všetkých hospodárskych komôr.  

Poznámka: Tieto informácie nájdete aj na internetovej adrese home. Všetky informácie sa napriek maximálne dôkladnému spracovaniu poskytujú bez záruky. Ručenie zo strany hospodárskych komôr Rakúska je vylúčené. Všetky označenia osôb platia pre obe pohlavia! 

Stand: