th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Kisvállalkozókra vonatkozó szabályozás (forgalmi adó)

Kleinunternehmerregelung

Ez azt jelenti: 

 • bevételeikből nem kötelesek az adóhatóságnak forgalmi adót fizetni
  (-> a kibocsátott számlákon nem szerepel a forgalmi adó) 
 • Másfelől a kiadásaikból nem vonhatják le az adóelőleget
  (-> nincs adóelőleg levonás a beérkező számlákból)  

Ki számít kisvállalkozónak?  

A kisvállalkozó olyan vállalkozó, aki vállalkozását belföldön működteti (2016.12.31-ig ausztriai lakóhellyel vagy székhellyel kellett rendelkeznie), és akinek éves forgalma nem haladja meg az évi 30.000,- € összeget. 

Figyelem!
Az eddigi közigazgatási gyakorlattal ellentétben itt kizárólag a szállítás, illetve az egyéb szolgáltatás időpontja mérvadó. A számvitel, illetve a fizetés időpontjának (többé) nincs jelentősége. 

Itt az éves összforgalom a mérvadó. Ha Ön különböző vállalkozói tevékenységeket folytat (pl. ipari tevékenységet, bérbeadást, mező- és erdőgazdálkodási tevékenységet), akkor ezek a forgalmak összeadandók. Az átalányozott jövedelemmel rendelkező mező- és erdőgazdálkodási vállalkozások esetében az éves forgalomnál az egységérték 1,5-szörösével kell számolni. 

Ebbe a határértékbe nem számítanak bele:

 • kiegészítő üzletek (állóeszközök eladása), valamint a cégeladások
 • olyan importok,
 • közösségen belüli (ig) beszerzések és
 • forgalmak, amelyek esetében az adókötelezettség a kisvállalkozóra száll át

valamint – 2017.01.01-től – számos adómentes forgalom, úgy mint

 • belföldön érvényes hivatali illetékbélyegeknek a rajtuk feltüntetett értéken történő értékesítés
 • befektetési arany meghatározott formában történő szállítása
 • felügyelő bizottsági, igazgatótanácsi tag ill. egyéb, az ügyvezetés felügyeletével megbízott személy ezen tevékenységéért járó díjazása
 • meghatározott fogadási tevékenységből származó forgalom
 • megfelelő előfeltételek mellett a vakok által termelt forgalom
 • magániskolák forgalma
 • magántanárok forgalma
 • népoktatási egyesületek rendezvényeiből származó forgalom
 • lakás-takarékpénztárak és biztosítási ügynökök forgalma
 • közhasznú sportegyesületek forgalma
 • nevelőanyák, családsegítők és nevelőszülők forgalma
 • különböző otthonok forgalma
 • különféle egészségügyi foglalkozást űző személyek (pl. gyógymasszőrök) forgalma
 • fogtechnikusok forgalma
 • betegszállításból származó forgalom
 • köztestület ill. közhasznú intézmény forgalma, mely színházi, zenei és énekelőadásokból, múzeum, növény- vagy állatkert vagy nemzeti park működtetéséből származik
 • olyan tárgyak szállítása, melyek beszerzésekor a vállalkozó nem tudta érvényesíteni az adóelőleg levonást

A határ kiszámításához ki kell számítani a forgalmi adót, akkor is, ha a kisvállalkozónak nem kell forgalmi adót fizetnie.

Példa:  A vállalkozó 2014. évi összjövedelme € 34.400,-, és két tevékenységi területről származik:

Önálló grafikusi tevékenységéből származó jövedelem: € 30.000,- 

Egy lakás bérbeadásából származó jövedelem: € 4.400,-  

A kisvállalkozókra vonatkozó szabályozások figyelmen kívül hagyásával a működési bevételekre a 20%-os adókulcs, a bérbeadásra a 10%-os adókulcs vonatkozna.

A kisvállalkozókra vonatkozó határ számára mérvadó nettó forgalmat a következő módon kell kiszámítani:  

Működési bevételek€30.000/1.2 =  €25.000 
Bérbeadás   €4.400/1.1   =   €4.000 
Nettó forgalom €29.000,-

A vállalkozó igénybe veheti a kisvállalkozókra vonatkozó szabályozást.  

Ötévenként egyszer a határ túlléphető, max. 15% értékig. 

Milyen forgalmak adómentesek? 

A forgalmi adó alól mentesek az olyan szállítmányok és egyéb szolgáltatások, amelyek rendeltetési vagy szolgáltatási helye belföldön található, valamint a kiegészítő üzletekből és cégeladásokból származó forgalmak. Nem mentesek a forgalmi adó alól a közösségen belüli (ig) beszerzések és importok, valamint olyan külföldi vállalatok szolgáltatásai, amelyek szolgáltatási helye Ausztriában található, és ahol az adókötelezettség áthárul a kisvállalkozóra (fordított adózás).

Vegye figyelembe: A kisvállalkozókra vonatkozó szabályozás nem tér ki a nem hazai forgalmakra, ezért azok rendszerint adókötelesek. 

Jogosult-e a kisvállalkozó az adóelőleg levonására? 

A kisvállalkozói adómentesség „nem valódi” adómentesség. Ez azt jelenti, hogy Ön alapvetően nem vonhatja le a forgalmi adót adóelőlegként a költségekből. 

A forgalmi adó fizetési kötelezettség opciója 

Aki úgy ítéli meg, hogy számára a forgalmi adó mentesség hátrányos (pl. a magas adóelőlegek miatt az alapítási szakaszban; az ügyfelek első sorban adóelőleg levonására jogosult vállalkozók), az lemondhat a mentességről (opciós nyilatkozat).

A lemondásról írásban kell nyilatkozni az adóhatóság felé (U12. nyomtatvány, letölthető a Szövetségi Pénzügyminisztérium (BMF) honlapjáról).  

Az opciós nyilatkozatot legkésőbb a forgalmi adó megállapítás hatályba lépéséig nyújthatja be. Ez az Ön számára kötöttséget jelent legalább arra az évre, amelyre a nyilatkozat vonatkozik, valamit az azt követő 4 évre. A kötöttségi határidő lejárta után visszavonhatja opciós nyilatkozatát. A nyilatkozat visszavonását annak a naptári évnek az első naptári hónapjának az utolsó napjáig kell eszközölni, amelytől hatályba kell lépnie.  

Példa: K kisvállalkozó opciós nyilatkozatot tesz a 2011-es esztendőre.

K 2015-ig bezárólag forgalmi adó köteles. Az opciós nyilatkozatát legkorábban a 2016. évtől vonhatja vissza (visszavonási határidő: 201601.31.). Ha nem történik visszavonás, a forgalmi adó fizetési kötelezettség érvényben marad. Így a kötöttségi határidő lejárta után csak 1 hónap áll rendelkezésre a visszavonási nyilatkozat leadására! 

A megfelelő időben tett nyilatkozat (opció/annak visszavonása) hatályba lépése mindig a megnevezett év január elsejéjére vonatkozik. A nyilatkozat hatályba lépése előtt lebonyolított forgalmakat az azelőtt érvényes szabályok szerint kell kezelni. Akkor is, ha az elszámolásra vagy a fizetésre csak a hatályba lépés után kerül sor. Az előzetes héabevallásban és az éves forgalmi adó bevallásban viszont (csak) abban az időszakban kell figyelembe venni, amelyben az adókötelezettség keletkezett. 

Példa: Egy (pénzforgalmi szemlélet szerinti áfa elszámolást választó) vállalkozó (Ist-Versicherer) 2018.01.01-től kisvállalkozóként lemond a forgalmi adó mentességről. 2017 decemberében még elvégez egy elektronikus adatfeldolgozási szolgáltatást egy osztrák ügyfél számára. A számlázásra csak 2018 januárjában kerül sor, a kifizetés februárban történik meg.

Megoldás: Mivel az elektronikus adatfeldolgozási szolgáltatást akkor végezte, amikor még forgalmi adó fizetéstől mentes kisvállalkozó volt, ezért ez a szolgáltatás annak ellenére adómentes marad, hogy a vállalkozó 2018.01.01-től az adófizetési kötelezettséget választotta. Ezért nem számítható fel forgalmi adó. A forgalmat a 2018. februári/ első negyedévi héabevallásban a 000 számjelnél, valamint a 016 számjelnél kell feltűntetni.

Adóelőleg korrekció 

Ha Ön a forgalmi adó mentességről forgalmi adó fizetési kötelezettségre vált, akkor pozitív adóelőleg korrekciót végezhet. Ez azt jelenti: A forgótőke számára utólag érvényesítheti a teljes adóelőleget. Az állóeszközök számára (részarányos) utólagos érvényesítés lehetséges, amennyiben a beszerzés (gyártás) a korrekciós határidőn belül történik. A korrekciós határidő az ingó állóeszközök számára öt év, az ingatlanok számára húsz év. A már 2012.03.31. előtt állóeszközként használt ingatlan gazdasági javakra a korrekciós idő tartama tíz év. Minden évre, amely a teljes korrekciós időtartamból hiányzik, utólag az adóelőleg egy ötöde, egy tizede, illetve egy huszada érvényesíthető. 

Példa: Egy kisvállalkozó 2016-ben gépet vásárol € 20.000,- -ért és € 4.000,-  áfáért. 2019 után áttér a forgalmi adó fizetési kötelezettségre.  

Összesen € 1.600,-  utólagos adóelőleget érvényesíthet (ez a € 4.000-,  két ötöde), ebből € 800,-
-t 2019-ben, és und € 800,- -t 2020-ben.   

Ha Ön a forgalmi adó fizetési kötelezettségről vált forgalmi adó mentességre, vissza kell fizetnie az adóhatóságnak a megfelelő adóelőleg összegeket.  

Nem kerül sor a befektetett eszközökre vonatkozó adólevonás korrekciójára, ha a korrigálandó adólevonás összege évenként és befektetett eszközönként legfeljebb 60,- euró.

Kisvállalkozók a belföldi piacon  

Forgalmi adó mentességet élvező kisvállalkozók számára a belföldi piacon az áruk és szolgáltatások forgalmát illetően néhány különlegesség létezik:  

Áruforgalom

 • Ha az EU térségébe „exportál“ árut, nem hajt végre közösségen belüli szállítást, mivel személyes kisvállalkozói adómentessége előbbre való a közösségen belüli szállítás adómentességénél.  
 • Ha az EU térségéből terméket „importál“, és nem lépi túl a beszerzési küszöböt (az előző, illetve a folyó naptári év „importjai” nem haladják meg a max. € 11.000,-  értéket).

Ön nem hajt végre közösségen belüli beszerzést. Önt az EU külföld magánszemélyként kezeli. A szállító az érvényes külföldi forgalmi adót számítja fel Önnek. 

Ha túllépi, vagy lemond a beszerzési küszöbről, a következők érvényesek: 

 • Szüksége van egy közösségi adószámra (UID-Nummer), és közölnie kell azt az EU-s szállítónak.
 • Az EU-s szállítónak nettó számlát kell kiállítania (közösségen belüli adómentes termékértékesítésről).
 • Önnek közösségen belüli beszerzést kell adóztatnia, ez azt jelenti, hogy Önnek kell kiszámítani a nettó számla alapján a forgalmi adót (import forgalmi adó).
 • Az import forgalmi adót ki kell fizetnie az adóhatóságnak, mivel a kisvállalkozók nem jogosultak az adóelőleg levonására.

A beszerzési küszöbről nem formális kérvényben mondhat le. 2011. augusztus 2-tól a közösségi adószám használata is a beszerzési küszöbről való lemondásnak számít. Hatálya kiterjed az összes EU országból történő importra. A lemondás két naptári évre jelent kötöttséget.   

Tipp: Csak akkor van értelme a beszerzési küszöbről való lemondásnak, ha első sorban olyan EU országokból „importál” árut, amelyekben a forgalmi adó magasabb az osztrák forgalmi adónál.  

A szolgáltatások forgalma

A szolgáltatások exportjáról és importjáról szóló információkat a következő tájékoztatókban találhatnak: Szolgáltatások külföldi vállalkozások számára - B2B szolgáltatások (Dienstleistungen an ausländische Unternehmer - B2B Leistungen), valamint Szolgáltatások külföldi magánügyfelek számára - B2C szolgáltatások (Dienstleistungen an ausländischen Privatkunden – B2C-Leistungen). 

Fontos: Ha forgalmi adó fizetésének kötelezettségétől mentes kisvállalkozóként belföldi szolgáltatási hellyel rendelkező külföldi vállalkozók szolgáltatásainak kedvezményezettje, akkor a szolgáltatásért forgalmi adót kell fizetnie az adóhatóság felé.

Változás 2019. január 1-jétől

Kérjük, vegye figyelembe, hogy 2019. január 1-jétől 10 000,- euró összegű szolgáltatási értékhatár került meghatározásra az európai uniós végfelhasználók részére elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan. További tájékoztatást erről a témáról a „Külföldi magánügyfelek részére nyújtott szolgáltatások - B2C szolgáltatások” c. szóróanyag nyújt.

Kisvállalkozókra vonatkozó szabályozás és a közösségi adószám  

A forgalmi adó fizetésétől mentes kisvállalkozóknak az adóhatóság csak kérésre rendel ki közösségi adószámot.  

Az U 15. számú igénylő nyomtatványt letöltheti a Szövetségi Pénzügyminisztérium (BMF) honlapjáról.  

A nyomtatványban hitelt érdemlően meg kell indokolnia, miért van szüksége közösségi adószámra. Lehetséges okok: Ön túllépte a beszerzési küszöböt / szolgáltatási értékhatárt, vagy lemondott a beszerzési küszöb / szolgáltatási értékhatár alkalmazásáról, vagy mivel olyan EU-s vállalkozók szolgáltatásainak kedvezményezettje, akiknek a szolgáltatási helye Ausztriában található (További tájékoztatást erről a témáról a „B2B szolgáltatások” c. szóróanyag nyújt).

Tanács: Ha a forgalmi adó kötelezettséget választja, az adóhatóságtól automatikusan megkapja a közösségi adószámot.   

A számlakiállításról szóló előírások  

Fontos: Ha Ön a forgalmi adó mentesség mellett dönt, a kibocsátott számlákon nem szabad forgalmi adót feltűntetnie. Ha ezt megteszi, habár nem nyújtott be opciós nyilatkozatot, adótartozása van (adótartozás a számla alapján), de ennek ellenére nem vonhatja le az adóelőleget.  

Más vállalkozókkal ellentétben nem kell feltűntetnie a számlán a közösségi adószámát. Viszont utalnia kell adómentességére. Elképzelhető megjegyzés: „A kisvállalkozókra vonatkozó szabályozásra alapuló adómentesség”   

Adómentes kisvállalkozók forgalmi adó fizetési kötelezettsége 

Mivel a szállítások és szolgáltatások forgalmi adó mentesek, a kisvállalkozóknak általában nem kell forgalmi adót fizetniük. Viszont léteznek kivételek. 

 • Ha nem megengedett módon forgalmi adót számol fel (adótartozás a számla alapján)
 • adóköteles közösségen belüli beszerzések esetén, ha túllépi a beszerzési küszöböt, vagy ha lemond annak alkalmazásáról
 • külföldi vállalkozások által nyújtott szolgáltatások esetén, ha a szolgáltatási hely belföldi (fordított adózás - Reverse Charge –RC)
 • külföldi vállalkozók belföldi szállításai esetén (levonási eljárás)
 • bizonyos nem hazai forgalmak esetén (pl. azon európai uniós végfelhasználók számára elektronikus úton nyújtott szolgáltatások esetére, akik (2019. január 1-jétől) túllépik a 10 000,- eurós szolgáltatási értékhatárt)

Előzetes forgalmi adó bevallás (Umsatzsteuervoranmeldung - UVA) és éves bevallás (Jahreserklärung)  

A forgalmi adó fizetése alól mentes kisvállalkozóknak nem kell UVA bevallást benyújtaniuk az adóhatósághoz, ha nem kapnak erre felszólítást. 

Azon előzetes bevallási időszakokra, amelyekre forgalmi adót kell fizetnie (pl. közösségen belüli adóköteles beszerzések miatt - lásd fennebb az Áruforgalom című fejezetet), a vállalkozónak belső UVA bevallást kell készítenie. Ehhez felhasználható a hivatalos nyomtatvány (U30 nyomtatvány – letölthető a www.bmf.gv.at címről), vagy egy tartalmilag azonos, saját készítésű űrlap. A belső UVA bevallás az Ön könyvelésében marad. 

Forgalmi adó mentes kisvállalkozóknak alapvetően éves forgalmi adó bevallásokat sem kell benyújtaniuk. A vállalkozónak csak akkor kell éves forgalmi adó bevallást benyújtania, ha az adókivetési időszakban (naptári évben) forgalmi adót kellett fizetnie (például adóköteles közösségen belüli beszerzésekért). 

Ha Ön az adókötelesség opcióját választotta, az Ön számára az általános forgalmi adóról szóló törvény általános szabályai érvényesek. Ehhez közelebbi információkat a Die Umsatzsteuervoranmeldung (Az előzetes forgalmi adó bevallás) és a Die Umsatzsteuerjahreserklärung (Az éves forgalmi adó bevallás) című tájékoztatóinkban találhat.   

A kisvállalkozókra vonatkozó szabályozás csapdái  

A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy Ön tevékenysége elején még nem jelentheti ki bizonyossággal, hogy a folyó évben túl fogja-e lépni a forgalmi határértéket. Mégis azonnal kell döntenie arról, hogy a számláiba bele foglalja-e a forgalmi adót.  

Példa: K vállalkozó úgy véli, hogy tevékenysége első évében messze a határon alul marad. Mivel ügyfelei magánügyfelek, nem szeretne forgalmi adót leróni, és következésképpen a számláin sem tűnteti ezt fel. A váratlanul jó üzletmenet következtében viszont a forgalma már szeptemberben túllépi a tolerancia határt.

Ezzel a kezdő év összes forgalma visszamenőleges hatállyal adókötelessé válik. A polgári jogi megállapodástól függ, hogy a magánügyfeleinek felszámíthatja-e még a forgalmi adót.  

További problémát az opciós nyilatkozat hosszú kötöttségi határideje jelent (5 év).  

A kisvállalkozókra vonatkozó szabályozásból fakadó esetleges problémák elkerülése érdekében fontos a vállalkozás jövőbeni fejlődésének lehető legpontosabb felbecsülése.  

Tipp! Ha az Ön ügyfelei főleg adóelőleg levonására jogosult vállalkozók, ajánlatos, hogy Ön az adófizetési kötelezettséget válassza. Az ügyfelek számára ez előnyös: a forgalmi adó nem jelent számukra költségtényezőt. Ha az adókötelezettségtől való mentességet választaná, a le nem vonható adóelőleget figyelembe kellene vennie az árkalkulációnál. Így az ügyfélnek magasabb árat kellene fizetnie. Az Ön számára az jelenti az előnyt, hogy az Ön számára nem áll fenn többé a kisvállalkozókra érvényes határérték túllépésének kockázata. Ezen kívül levonhatja az adóelőleget.  

Ha ön az adómentesség mellett dönt, szigorúan oda kell figyelnie arra, hogy ne lépje túl a határt. 

Adóelőleg levonása opciós nyilatkozat nélkül felszámított forgalmi adó esetén  

Mindegyre felmerül a kérdés, hogy a kisvállalkozók ügyfelei levonhatják-e adóelőlegként a számlán szereplő forgalmi adót, ha a kisvállalkozó nem tesz opciós nyilatkozatot, és nem fizet forgalmi adót.  

A közigazgatási gyakorlatban ez csak akkor lehetséges, ha a számla az összes jogilag szükséges adatot tartalmazza (a közösségi adószámot is), és ha az ügyfél számára nem nyilvánvaló, hogy a kisvállalkozó tudatosan nem fizetett forgalmi adót az adóhatóság felé. A könyvvizsgálatnál felmerülő vitákat megelőzendő adott esetben indokolt lehet, hogy az ügyfél a kisvállalkozótól az adószáma és az opciós nyilatkozata bemutatását kérje.   

Jóváírásos elszámolás  

Ha egy ügyfél a kisvállalkozó szolgáltatásáért jóváírást állít ki, nincs joga az adóelőleg levonására, ha a kisvállalkozó nem nyújtott be opciós nyilatkozatot. 

Változat: 2019. január

Ez a tájékoztató az összes gazdasági kamara együttműködésének eredménye.
Tanács! Ez az információ az interneten is megtalálható a home címen
A leggondosabb adatfeldolgozás ellenére sem vállalunk felelősséget az összes adat helyességéért. Ausztria gazdasági kamaráinak felelőssége kizárt. 

Minden személyre vonatkozó megnevezés esetében a szó adott alakja mindkét nemre vonatkozik!