th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Základná paušalizácia

Die Basispauschalierung

Živnostníci a osoby so slobodným povolaním si môžu uplatniť tzv. základnú paušalizáciu na prevádzkové výdavky, ako aj na odpočet dane na vstupe. To znamená, že časť prevádzkových výdavkov a daní na vstupe sa určí na základe paušálnej sadzby. Nie sú na to potrebné žiadne doklady. Príjmy treba zaznamenať vždy presne.

Popri základnej paušalizácii pre určitých živnostníkov, ktorí si nevedú účtovníctvo, ako aj pre drogistov, hostinských, obchodných zástupcov, potravinárskych maloobchodníkov a obchodníkov so zmiešaným tovarom, športovcov, umelcov a spisovateľov a pre malých podnikateľov existujú vlastné nariadenia o paušalizácii (podrobné informácie k jednotlivým paušalizáciám odvetví nájdete v našich informačných letákoch „Paušalizácia pre živnostníkov, ktorí si nevedú účtovníctvo“, „Paušalizácia v hotelierstve od roku 2013“, „Paušalizácia pre potravinárskych maloobchodníkov a obchodníkov so zmiešaným tovarom“, „Paušalizácia drogistov“, „Paušalizácia prevádzkových výdavkov a paušalizácia dane na vstupe pre obchodných zástupcov“ a Paušalizácia pre malých podnikateľov).

Paušalizácia prevádzkových výdavkov

Predpoklady pre základnú paušalizáciu sú, že

 • nevzniká povinnosť vedenia účtovníctva (ako napr. pri s.r.o.),
 • ani dobrovoľne sa nevedie dvojité účtovníctvo,
 • obrat podniku v predchádzajúcom roku nedosiahol viac ako 220 000,- € a
 • z daňového priznania vyplýva, že sa požaduje paušalizácia.

Upozornenie:

Súbežne je možné viesť výkaz príjmov a výdavkov.

Pozor:

Ak si podnikateľ, ktorý si doposiaľ viedol účtovníctvo, prvýkrát uplatní paušalizáciu, musí určiť prevedený zisk, resp. prevedenú stratu.

Paušál pre prevádzkové výdavky je 12 % čistého obratu, ale maximálne 26 400,- €.

Pre určité činnosti je paušál 6 %, maximálne 13 200,- €. Týka sa príjmov z činností správy majetku, príjmov a iných odmien z podstatnej účasti na kapitálovej spoločnosti (napr. spoločník-konateľ s viac ako 25 % účasťou), príjmy zo spisovateľskej činnosti, prednášania, vyučovania, vedeckej alebo výchovnej činnosti, ako aj obchodného alebo technického poradenstva (konzultant).  Ak činnosť prekračuje rámec obyčajného poradenstva, paušál je 12 %. Platí to napríklad pre vypracovávanie stavebných plánov, realizáciu statických výpočtov, stavebný dozor, hodinové účtovníctvo a dekoráciu výkladov.

Upozornenie:

Prostredníctvom 12 %, resp. 6 % paušálu pre prevádzkové výdavky sa pokryjú najmä tieto položky:

odpis pre opotrebenie týkajúci sa investícií, výdavky na odber energií, motorové vozidlo, nájom, opravy, telefón, úroky, nástroje, spotrebný materiál, poistenie, reklama, cestovné náklady atď. Náklady na daňové poradenstvo sa môžu odpočítať ako osobitné výdavky.

Paušál je čistá suma. V prípade neúplného oslobodenia od DPH (napr. ako malý podnikateľ), ktoré má za následok stratu práva na odpočet dane na vstupe, predstavuje neodpočítateľná DPH, ktorá pripadá na paušalizované prevádzkové výdavky, nákladovú položku a z hľadiska dane z príjmu sa môže odpočítať dodatočne k paušálu.

Upozornenie:

Od zdanenia v roku 2019 odpadá pre neúplne oslobodených podnikateľov a pre nepodnikateľov zjednodušená možnosť dávky DPH so znižujúcim účinkom na zisk na paušalizované prevádzkové výdavky vo výške vypočítaného paušálu dane na vstupe. Pretože nie je možná žiadna iná paušalizovaná dávka, môže sa od roku 2019 použiť so znižujúcim účinkom na zisk len skutočne vydaná DPH (= nie odpočítateľná daň na vstupe) popri paušalizovaných prevádzkových výdavkoch.

Okrem paušálu znižujú zisk aj tieto náklady:

 • Príjem tovaru podľa knihy došlého tovaru (obchodný tovar, suroviny, polotovary, pomocné materiály a prísady)
 • Mzdy, platy a nemzdové náklady na prácu (príspevky zamestnávateľa na štátne sociálne poistenie, príspevky zamestnávateľa do fondu na vyrovnávanie rodinných nákladov, obecné dane, dotovanie odstupného)
 • Mzdy tretích strán, ak prechádzajú priamo do dodávok tovaru alebo služieb
 • Príspevky podnikateľa na povinné zákonné zdravotné, úrazové a dôchodkové poistenie, príspevky na poistenie pre prípad nezamestnanosti, ako aj povinné príspevky do zamestnaneckých dôchodkových fondov.
 • Cestovné náklady, pokiaľ máte nárok na náhradu nákladov v rovnakej výške, tieto cestovné náklady znižujú vymeriavací základ pre výpočet paušálu pre prevádzkové výdavky.

Podnikové príjmy (obrat) sa musia vždy zaznamenávať a používať v skutočnej výške.

Priebežné položky, t. j. sumy, ktoré boli prijaté a uhradené v mene a na účet inej osoby, sa nezapočítavajú ako príjmy ani ako výdavky.

Príklad:                                                                          €                       €

Obrat (netto)                                                             200 000,-

Skutočné cestovné náklady                                              1 000,-

Suma podnikové príjmy                                                                         201 000,-

 

Nákup tovaru (netto)                                                  - 90 000,-

Personálne náklady                                                     - 40 000,-

Vedľajšie mzdové náklady (KommSt, podiel DG GKK, DZ, DB) - 19 200,-

Mzdy tretích strán (netto)                                            -   2 000,-

Živnostenské príspevky na sociálne zabezpečenie             -   6 000,-

Skutočné cestovné náklady                                          -   1 000,-

12 % paušál pre prevádzkové výdavky z 200 000 €             - 24 000,-

Suma prevádzkových výdavkov                                                              -  182 200,-

Zisk                                                                                                     18 800,-

Nezdaniteľná čiastka zisku (13 %)                                                           -  2 444,-

Na zdanenie                                                                                          16 356,-

Postup pri brutto faktúre

Ak sa príjmy a výdavky zaznamenávajú v hrubom (vrátane DPH), splatná DPH predstavuje ďalší prevádzkový výdavok a dobropis DPH predstavuje prevádzkový príjem.

Skutočné dane na vstupe z paušalizovaných prevádzkových výdavkov sa potom môžu dodatočne odpočítať so znižujúcim účinkom na zisk, ak sa uplatní len paušalizácia prevádzkových výdavkov.

Ak sa aj dane na vstupe určujú paušálne, paušalizovanú daň na vstupe a daň na vstupe z nákupu investičného majetku treba dodatočne započítať ako prevádzkové výdavky.

Podnikateľ si v zásade môže vybrať, či bude príjmy a výdavky evidovať v hrubom (brutto metóda) alebo v čistom (netto metóda). V praxi sa však presadila najmä netto metóda.

Pozor:

Ak sa paušalizácia dane na vstupe použije v DPH (1,8 % obratov pozri nižšie pri „Paušalizácia dane na vstupe“), sa faktúra príjmov-výdavkov musí nevyhnutne vytvoriť podľa metódy brutto.

Porovnanie výhodnosti

Ak sa rozhodujete, či je výhodnejšia základná paušalizácia alebo úplná evidencia prevádzkových výdavkov, mali by ste vykonať porovnávací výpočet s číselnými údajmi z predošlého roka.

Na povinnostiach účtovného zápisu sa v každom prípade mení len málo: Priebežné príjmy, DPH, dane na vstupe, nákup tovaru a mzdy treba evidovať rovnako ako doposiaľ. Netreba však viesť súpis investičného majetku, pretože odpis pre opotrebenie je vyrovnaný vďaka základnej paušalizácii. Z dôvodu prípadného neskoršieho prechodu na výkaz príjmov a výdavkov by však bolo vhodné aj pokračujúce vedenie súpisu investičného majetku.

Každý podnikateľ môže zo základnej paušalizácie prejsť späť na výkaz príjmov a výdavkov. V prípade takejto zmeny je však opätovná paušalizácia možná najskôr po uplynutí piatich hospodárskych rokov.

Upozornenie:

Rozhodnutie o uplatnení paušalizácie prevádzkových výdavkov musí padnúť najneskôr pri odovzdávaní daňového priznania. Osobitná žiadosť nie je potrebná. Z daňového priznania však musí vyplývať, že sa uplatňuje paušalizácia. To prebieha prostredníctvom začiarknutia na prvej strane formulára E1a a zapísania paušálne stanovených prevádzkových výdavkov pod kódom 9259.

Paušalizácia dane na vstupe

Doplňujúco k paušalizácii zdaniteľnej ako daň z príjmu výdavkov existuje pre podniky, ktorých obrat v predchádzajúcom roku nepresiahol 220 000,- €, aj možnosť paušalizácie dane na vstupe s 1,8 % čistého obratu (bez obratov z pomocných obchodov ako napr. predajov zariadení, max. 3 960,- €, ako aj obraty, ktoré sú oslobodené od dane, príp. nezdaniteľné).

Pozor: Tým môže dôjsť k rozličným vymeriavacím základom pre paušalizácie v dani z príjmu a obratu.

Od roku 2016 sú podmienky pre paušálne stanovenie odpočítateľných súm dane na vstupe prispôsobené podmienkam pre paušálne stanovenie prevádzkových výdavkov. Ak vzniká povinnosť vedenia účtovníctva alebo sa účtovníctvo vedie dobrovoľne, použitie základnej paušalizácie pre dane na vstupe je preto vylúčené.

Okrem paušálu sa ešte zohľadňuje daň na vstupe (daň zo zárobkovej činnosti, dovozná DPH) pre:

 • kúpu alebo výrobu kapitálových investícií, ktoré stoja viac ako 1 100,- € v čistom, ako aj bez minimálnej hranice pozemkov investičného majetku,
 • tovar, suroviny, polotovary, pomocné látky, prísady,
 • mzdy tretích strán.

Uplatnenie paušalizácie dane na vstupe treba oznámiť daňovému úradu prostredníctvom bližšie nešpecifikovaného vyhlásenia. Na tento účel treba sumu paušálnej dane na vstupe uviesť v položke číslo 084 ročného priznania DPH U1. Je to možné dovtedy, kým nenadobudne účinnosť ročný výmer DPH.

Vyhlásenie je pre podnikateľa záväzné najmenej na dva kalendárne roky. Vyhlásenie možno odvolať len s účinnosťou od začiatku kalendárneho roka. Odvolanie treba daňovému úradu podať písomne, kým výmer nenadobudne účinnosť. Opätovná paušalizácia dane na vstupe je možná najskôr po uplynutí piatich kalendárnych rokov.

Základná paušalizácia pre daň z príjmu a DPH sa môžu zvoliť nezávisle od seba (ak sa základná paušalizácia používa len ohľadne dane na vstupe, musí sa vytvoriť faktúra príjmy-výdaje, ako už bolo spomenuté, nevyhnutne na základe metódy brutto.

Pomer k nezdaniteľnej časti zisku

Ak sa zisk určí na základe priemerných sadzieb, prípadne na základe čiastočnej alebo úplnej paušalizácie aj len čiastočne s paušálnymi sumami, dá sa síce uplatniť základná nezdaniteľná položka, nie však nezdaniteľná časť zisku podmienená investíciami.

Ak sa má okrem základnej nezdaniteľnej položky uplatniť aj nezdaniteľná časť zisku podmienená investíciami (napr. na základe investícií do určitých fixných aktív alebo nákupu zvýhodnených cenných papierov), musí sa daňovník vzdať základnej paušalizácie a musí zdokladovať všetky prevádzkové výdavky. Podrobné informácie o tejto téme nájdete v informačnom letáku Nezdaniteľná časť zisku

Stand: