th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Założenie przedstawicielstwa w Austrii przez przedsiębiorcę z UE/EOG - prawne aspekty działalności gospodarczej

Begründung einer Niederlassung in Österreich durch EU/EWR Unternehmer - Gewerberechtliche Aspekte

Jeśli przedsiębiorstwo zagraniczne z UE/EOG systematycznie oraz z ukierunkowaniem działań szuka możliwości prowadzenia działalności w Austrii, nie mamy już do czynienia z tymczasowym transgranicznym świadczeniem usług, lecz należy założyć przedstawicielstwow Austrii.

Uwaga: 

Posiadanie przedstawicielstwa w kraju przyjmującym oznacza uczestniczenie w sposób stabilny i ciągły w życiu gospodarczym innego państwa członkowskiego, czemu towarzyszy współzależność gospodarcza i społeczna. Przedstawicielstwo charakteryzuje tworzenie agencji, oddziałów (filii) i spółek zależnych.

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, wdrożonych w § 373a-373h ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wprowadzonych w życie 15.12.2007, wszystkie państwa członkowskie muszą uznawać kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach członkowskich. Jeśli spełnione zostały warunki dyrektywy, państwo członkowskie nie może odmówić prawa do wykonywania zawodu na swoim terytorium z powodu niedostatecznych kwalifikacji zawodowych.

W kwestii uznania kwalifikacji zawodowych dla celów utworzenia przedstawicielstwa w Austrii obywateli Konfederacji Szwajcarskej należy zrównać z obywatelami państw członkowskich UE lub państwa będącego stroną Porozumienia EOG.

W związku z utworzeniem przedstawicielstwa uznanie świadectw kwalifikacji (wykształcenia) zostało uregulowane w następujący sposób:

Premier kraju związkowego na wniosek obywatela państwa członkowskiego lub państwa będącego stroną EOG musi uznać w drodze decyzji faktyczne prowadzenie działalności w innym państwie członkowskim jako wystarczające świadectwo kwalifikacji, jeśli

  • działalność co do rodzaju i czasu prowadzenia odpowiada wymaganiom wytycznej UE/EOG w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (EU/EWR Anerkennungsverordnung BGBl II 2008/225) (patrz załącznik)
  • i nie istnieją żadne przesłanki wyłączające, o których mowa w § 13 GewO 1994.

W przypadku, gdy chodzi o działalność gospodarczą, która nie wchodzi w zakres wytycznej UE/EOG w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, premier kraju związkowego, na wniosek oraz biorąc pod uwagę poziom kwalifikacji danej działalności musi zrównać zdobyte przez składającego wniosek i poświadczone kwalifikacje zawodowe z austriackimi świadectwami kwalifikacji, jeśli

  • te kwalifikacje zawodowe są równoważne świadectwu kwalifikacji i
  • nie istnieją żadne przesłanki wyłączające, o których mowa w § 13 GewO 1994. Mamy tu na myśli następujące rodzaje działalności:

Rzemiosła:

optyk, bandażysta, ogrodnik, protetyk słuchu, producent gorsetów, producent obuwia ortopedycznego, technik ortopedyczny, technik dentystyczny

inne rzemiosła reglamentowane:

pośrednictwo pracy, planista budowy (z wyjątkiem budownictwa naziemnego), drogista, przewodnik turystyczny, pedikiurzyst(k)a, doradztwo w sprawach majątkowo-finansowych, wytwarzanie produktów leczniczych i substancji trujących i handel hurtowy produktami leczniczymi, wytwarzanie i przetwórstwo produktów medycznych, o ile działalność ta nie wchodzi w zakres innego rzemiosła reglamentowanego, z wyłączeniem produkcji nici medycznych i organów zastępczych, zarządca nieruchomościami (makler, administrator nieruchomości, deweloper/ochroniarz, biuro inżynieryjne, podnajmowanie pracowników,doradztwo dla firm włącznie z organizacją zarządzania, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, planistyka w budownictwie drewnianym.

W celu wykazania kwalifikacji zawodowych składający wniosek powinien przedłożyć następujące dokumenty:

świadectwo kwalifikacji lub świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub inne zaświadczenie

Świadectwa kwalifikacji lub zdobytego wykształcenia muszą być wystawione przez właściwy w państwie członkowskim UE lub państwie będącym stroną Porozumienia EOG urząd i poświadczać, że poziom kwalifikacji zawodowych ich posiadacza mieści się co najmniej bezpośrednio poniżej poziomu określonego w wytycznej, zalecanego dla wykonywania działalności, której dotyczy złożony wniosek.

Jeżeli dany zawód jest w kraju pochodzenia zawodem reglamentowanym, przedłożone świadectwo kwalifikacji musi uprawniać do wykonywania tego zawodu w kraju pochodzenia.

Jeżeli dany zawód nie jest w kraju pochodzenia zawodem reglamentowanym, składający wniosek musi posiadać świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o zdobytym wykształceniu i musiał wykonywać ten zawód w ciągu ostatnich 10 lat w kraju pochodzenia przez okres2 lat w pełnym wymiarze godzin.

Wykonywania zawodu przez 2 lata nie trzeba poświadczyć, jeśli zaświadczenie składającego wniosek o posiadanym wykształceniu dotyczy wykształcenia reglamentowanego.

Równoważność świadectw kwalifikacji i zaświadczeń o posiadanym wykształceniu nie ma miejsca, jeśli wykazane zostanie, że czas trwania kształcenia jest krótszy o co najmniej 1 rok od czasu trwania wykształcenia wymaganego na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, lub wykształcenie to dotyczy przedmiotów, znacząco się od nich różniących, zgodnie z zaleceniami ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nie ma miejsca również, jeśli działalność gospodarcza obejmuje jedną lub więcej działalności zawodowych, które w państwie członkowskim pochodzenia składającego wniosekniesą składnikiem danego reglamentowanego zawodu i różnica tkwi w specjalnym wykształceniu, które znacząco różni się od innych, których dotyczy świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o posiadanym wykształceniu ubiegającego się o uznanie.

Jeśli równoważnośćnieistnieje, o równym traktowaniubędzie można mówić pod warunkiem dostosowania w formie dodatkowego doświadczenia zawodowego (działalność zawodowa), w formie stażu adaptacyjnegolub testu kwalifikacyjnego, jeśli w ten sposób można osiągnąć równoważność.

Przed zrównaniem należy, zgodnie z zasadą proporcjonalności, sprawdzić, czy zdobyta przez ubiegającego się o uznanie w czasie wykonywanej pracy wiedza zabezpiecza znaczące różnice całkowicie czy częściowo. 

Wnioskodawcy należy umożliwić dokonanie wyboru pomiędzy stażem adaptacyjnym i testem kwalifikacji.

Wyłączone są z tego działalności, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa austriackiego.

Badanie równoważności musi nastąpić w terminie 4 miesięcy od przedłożenia wszystkich dokumentów.


Rozporządzenie: /EOG- Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Niniejsza ulotka informacyjna powstała przy współpracy wszystkich izb gospodarczych.
Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie home.
Mimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności za treść merytoryczną.
Odpowiedzialność austriackich izb gospodarczych jest wykluczona. 
Wszystkie wybrane formy osobowe odnoszą się do obu płci! 
Stand: