th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Zgłoszenie Działalności Gospodarczej

Gewerbeanmeldung

Pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej można uzyskać po zgłoszeniu - w formie dowolnej lub na formularzu - w właściwym urzędzie ds. działalności gospodarczej, jeśli spełnione zostały wszystkie warunki. W przypadku działalności (rzemiosł) z zastrzeżeniem mocy prawnej należy oczywiście ocenić prawomocność oświadczenia o wiarygodności. Wnioski w sprawie ulg, nostryfikacji lub zrównania (równego traktowania), które zostały złożone najpóźniej w momencie zgłoszenia działalności gospodarczej, należy uwzględnić w przewidzianym na rozpatrzenie terminie trzech miesięcy z mocą zgłoszenia działalności gospodarczej. W przypadku poszczególnych rodzajów działalności konieczne jest ponadto obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej/zabezpieczenie przed odpowiedzialnością cywilną (np. budownictwo,zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach majątkowo-finansowych).

Właściwa Izba Gospodarcza (lokalna lub regionalna) udzieli Państwu informacji na temat wymaganego pozwolenia i w przypadku zgłoszenia nowej lub przeniesienia istniejącej działalności gospodarczej wystawi potwierdzenie „NeuFöG”. W ramach dodatkowej usługi na miejscu, zgłoszenie działalności gospodarczej może zostać drogą elektroniczną przesłane do właściwego wydziału gospodarczego.

Urząd właściwy do zgłoszenia działalności gospodarczej

Urzędem właściwym do zgłoszenia działalności gospodarczej są regionalne władze administracyjne w miejscu powadzenia działalności gospodarczej, a zatem - w zależności od lokalizacji - urząd administracji okręgowej, urząd miejski lub w Wiedniu właściwy dzielnicowy urząd miejski.

Ustawa o wspieraniu nowo tworzonych przedsiębiorstw (NeuFöG)

Ustawa o wspieraniu nowo tworzonych przedsiębiorstw zwalnia zgłaszającego działalność gospodarczą w przypadku istnienia określonych przesłanek z kosztów zgłoszenia działalności (opłaty skarbowe i opłaty administracyjne, określone podatki i opłaty, część pozapłacowych kosztów pracy)! Uprzywilejowani są przedsiębiorcy rozpoczynający działalność i w nieco mniejszym stopniu także przejmujący działalność.

Izba Gospodarcza (Gründerservice, urzędy lokalne i regionalne lub właściwe organizacje branżowe) wystawia potwierdzenie NeuFÖG na podstawie obligatoryjnej rozmowy kwalifikacyjnej. Również Izba służy pomocą w związku ze zgłoszeniem działalności gospodarczej.

Uwaga:

O potwierdzenie NeuFÖG należy się wystarać wcześniej i dołączyć je do dokumentów składanych wraz z formularzem zgłoszenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwe urzędowe zwolnienie z opłat!

Zgłoszenie działalności gospodarczej w przypadku działalności jednoosobowej

Zgłoszenie działalności gospodarczej musi zawierać dokładną nazwę działalności oraz planowaną lokalizację. Ponadto przedsiębiorca jednoosobowy musi złożyć następujące dokumenty:

  • ważny paszport lub akt urodzenia, dokument potwierdzający posiadane obywatelstwo lub wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej prawo pobytu w przypadku obywateli państw trzecich
  • akt zawarcia małżeństwa (jedynie, gdy obecne nazwisko jest inne niż nazwisko rodowe)
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, jeśli w kraju nie posiada adresu stałego zamieszkania.

Uwaga:

Należy oczywiście dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Osoba, która nie zamieszkuje lub mieszka w Austrii przez okres krótszy niż 5 lat, musi przedłożyć zaświadczenie o niekaralności wystawione w kraju pochodzenia lub kraju dotychczasowego pobytu.

Jeśli wymagane dane zostaną już wprowadzone do rejestru działalności gospodarczej, zgłaszający nie będzie musiał ponownie składać dokumentów.

Dokumenty Poświadczające Kwalifikacje Zawodowe (świadectwo kwalifikacji)

W przypadku reglementowanej działalności gospodarczej i działalności gospodarczej uproszczonej do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty poświadczające posiadanie wymaganych w danym przypadku kwalifikacji (np. dyplom czeladniczy lub mistrzowski, certyfikat umiejętności przedsiębiorcy, dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia ze szkoły i/lub z pracy).

Jeżeli zgłaszający działalność gospodarczą nie złoży samodzielnie świadectwa kwalifikacji, wówczas należy przedłożyć zaświadczenie o ustanowieniu dyrektora zarządzającego lub wniosek o ustalenie indywidualnych kwalifikacji.

Zgłoszenie działalności w przypadku spółek oraz innych osób prawnych

W przypadku zgłoszenia działalności spółki (sp. z o.o., SA, sp.j., sp.k.) należy przedłożyć wyciąg z rejestru handlowego (ważny 6 miesięcy!). Uzyskanie wyciągu z rejestru handlowego można zlecić urzędowi ds. działalności gospodarczej; należy pokryć związane z tym koszty. Inne osoby prawne, które - jak na przykład spółdzielnie - nie są wpisane do rejestru handlowego, muszą odpowiednio wykazać swój stan (np. stowarzyszenia– wpis do rejestru stowarzyszeń)

Wyznaczenie Profesjonalnego Przedstawiciela Handlowego

Przy okazji zgłoszenia działalności przez osobę prawną lub spółkę osobową należy przedłożyć zaświadczenie o wyznaczeniu stosownego profesjonalnego przedstawiciela handlowego wraz z następującymi dokumentami:

  • dokumenty tożsamości (zob. przedsiębiorca indywidualny); ewentualnie świadectwo kwalifikacji
  • W przypadku pracownika: Zaświadczenie o zgłoszeniu do kasy chorych dla zatrudnienia w wymiarze co najmniej połowy normalnego tygodniowego czasu pracy
  • udzielenie pisemnego uprawnienia do wydawania poleceń przez przedsiębiorcę oraz pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody profesjonalnego przedstawiciela w sprawie jego wyznaczenia oraz przyznania uprawnienia do wydawania poleceń.

Przebieg procedury złoszeniowej

Zgłoszenia do urzędu ds. działalności gospodarczej wraz z wymaganymi dokumentami można dokonać osobiście, pocztą, faksem lub przesyłając dane z wykorzystaniem możliwości automatycznego transferu danych (np. mailem lub przez internet).

Po złożeniu kompletu dokumentów wymaganych do zgłoszenia można natychmiast rozpocząć działalność gospodarczą, o ile zostały spełnione wszystkie warunki.

Uwaga: W przypadku reglamentowanej działalności gospodarczej z zastrzeżeniem mocy prawnej należy jednak poczekać na uprawomocnienie się decyzji! Także w przypadku wniosku o stwierdzenie indywidualnych kwalifikacji należy poczekać na uprawomocnienie się decyzji!

W ciągu trzech miesięcy– w sytuacji gdy zostały spełnione przesłanki prawne - urząd musi wpisać zgłaszającego do centralnego rejestru działalności gospodarczej i powiadomić go o wpisie oraz wydać oryginał wyciągu z rejestru działalności.


Niniejsza ulotka informacyjna powstała przy współpracy wszystkich izb gospodarczych.
Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie home.
Mimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności za treść merytoryczną.
Odpowiedzialność austriackich izb gospodarczych jest wykluczona. 
Wszystkie wybrane formy osobowe odnoszą się do obu płci!
Stand: