th share video content contact download event event-wifi cross checkmark close icon-window-edit icon-file-download icon-phone xing whatsapp wko-zahlen-daten-fakten wko-wirtschaftrecht-und-gewerberecht wko-verkehr-und-betriebsstandort wko-unternehmensfuehrung wko-umwelt-und-energie wko-steuern netzwerk wko-innovation-und-technologie wko-gruendung-und-nachfolge wko-bildung-und-lehre wko-aussenwirtschaft wko-arbeitsrecht-und-sozialrecht twitter search print pdf mail linkedin Google-plus facebook pinterest skype vimeo snapchat arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down calendar user home icon-gallery icon-flickr icon-youtube icon-instagram

Świadectwo kwalifikacji

Befähigungsnachweis

Przez świadectwo kwalifikacji należy rozumieć świadectwo potwierdzające, że prowadzący działalność gospodarczą posiada wszelką wiedzę fachową w rozumieniu prawa handlowego, umiejętności i doświadczenie, konieczne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej (Gewerbe) lub działalności reglamentowanej-uproszczonej (Teilgewerbe).

Kwalifikacje, obok ogólnych osobistych przesłanek dotyczących zgłoszenia działalności gospodarczej lub powołania na profesjonalnego przedstawiciela, należy wykazać jako warunek szczególny.

Świadectwo kwalifikacji warunkiem uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

  • Działalność gospodarcza reglamentowana (Gewerbe) i działalność reglamentowana uproszczona (Teilgewerbe): W przypadku tych rodzajów działalności, zgłaszając działalność należy przedłożyć wymagane świadectwo kwalifikacji.
  • Wolne rodzaje działalności (wolne zawody): Dla tych rodzajów działalnościnie jestwymagane świadectwo kwalifikacji.
  • Rodzaje działalności (zawody), wykonywanew formie przedsiębiorstwa przemysłowego: Poza kilkoma wyjątkami (np. kierownik budowy, produkcja i handel bronią) nie jestwymagane świadectwo kwalifikacji.

Kto musi złożyć świadectwo kwalifikacji

W przypadku firmy jednoosobowej świadectwo kwalifikacji musi złożyć jej właściciel lub musi powołać profesjonalnego przedstawiciela. Spółki (jawna, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna) muszą powołać pofesjonalnego przedstawiciela, który złoży świadectwo kwalifikacji w zastępstwie spółki.

Rodzaj świadectwa kwalifikacji 

Mogą to być następujące świadectwa:

  • świadectwo zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu mistrzowskiego (dyplom czeladniczy lub mistrzowski) lub innego egzaminu kwalifikacyjnego, egzamin przedsiębiorcy,
  • świadectwo ukończenia studiów wyższych,
  • świadectwo ukończenia wyższej szkoły zawodowej, szkoły lub kursu,
  • świadectwo zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu nauczycielskiego,
  • zaświadczenie o działalności zawodowej;
  • zaświadczenie o pracy na stanowisku kierowniczym, w charakterze kierownika przedsiębiorstwa lub osoby pracującej na własny rachunek. Jakie dokumenty konkretnie – same czy w połączeniu z innymi, wraz z okresem wykonywania działalności – warunki dostępności danej działalności reglamentowanej, określa Minister Federalny Gospodarki i Pracy w drodze rozporządzenia osobno dla każdej działalności.

Uwaga: W odniesieniu do osób, które zdobyły wykształcenie zawodowe lub praktykę zawodową w państwie członkowskim UE/EOG, obowiązują przepisy szczególne.

Warunki przystąpienia do egzaminów mistrzowskich lub czeladniczych i egzaminu kwalifikacyjnego

Przystąpienie do egzaminów mistrzowskich/czeladniczych lub egzaminu kwalifikacyjnego nie wiąże się - poza wymogiem pełnoletnosci - z żadnymi wymogami. To samo dotyczy egzaminu przedsiębiorcy.

Uwaga: Jedynie osoba, która zdała z wynikiem pozytywnym egzamin mistrzowski lub czeladniczy, może nazywać się „mistrzem“ lub „zakładem mistrzowskim“ itp. W przypadku innego rodzaju uzyskania prawa do wykonywania zawodu, rzemiosła (np. wyższa szkoła techniczna i praktyka zawodowa) używanie tych oznaczeń jest niedozwolone.

Świadectwo kwalifikacji - działalność gospodarcza reglamentowana uproszczona (Teilgewerbe):

Także świadectwo kwalifikacji dla działalności gospodarczej reglamentowanej uproszczonej zostało uregulowane przez Ministra Federalnego Gospodarki i Pracy w drodze rozporządzenia i w porównaniu z działalnością reglamentowaną dostęp do niego jest uproszczony (np. egzamin nauczycielski i/lub okresy praktyki).

Świadectwa zagraniczne

Zagraniczne świadectwa kwalifikacji dla zawodu odpowiadającego reglamentowanej działalności są stawiane na równi z austriackimi świadectwami (egzaminami), jeśli zostało to uregulowane w umowach międzypaństwowych (np. nostryfikacja niektórych niemieckich egzaminów mistrzowskich) lub w drodze rozporządzenia Ministra Federalnego Gospodarki i Pracy.

To, czy świadectwo/dyplom ukończenia zagranicznego uniwersytetu, szkoły lub zagranicznego kursu należy uznać za równoznaczne ze zdobyciem umiejętności i wiedzy, wystarczającej do wykonywania działalności reglamentowanej, określa w jednostkowych przypadkach oraz na wniosek Minister Federalny Gospodarki i Pracy.

Zagraniczne świadectwa pracy należy zasadniczo uznać, jeśli potwierdzają one kwalifikacje do wykonywania jednego ze specjalistycznych zawodów możliwych do postawienia na równi z krajowym. Urząd ds. dzialalności gospodarczej może ewentualnie zażądać zaświadczenia o istnieniu wystawiającego.

Stwierdzenie indywidualnych kwalifikacji w przypadku nieprzedłożenia formalnego świadectwa kwalifikacji

Jeżeli przedłożenie świadectwa kwalifikacji zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami nie jest możliwe, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia kwalifikacji. Urzędowi ds. działalności gospodarczej (= regionalna władza administracyjna, w Wiedniu: bMagistratsabteilung 63) należy wykazać posiadanie wymaganej do wykonywania konkretnej działalności wiedzy, umiejętności i doświadczenia, przedstawiając odpowiednie dokumenty.

Uwaga: W przypadku niektórych prac kierownika budowy i budownictwa drewnianego (planowanie, obliczenia i kierowanie budowami na- i podziemnymi oraz budowami pokrewnymi) nie ma możliwości udzielenia „indywidualnych kwalifikacji“. Świadectwo kwalifikacji należy w tym przypadku przedłożyć w sposób przewidziany w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji zawodowych.

W razie potrzeby urząd może ograniczyć obowiązek indywidualnych kwalifikacji do jednej z części danego zawodu lub uzależnić je od ukończenia stażu adaptacyjnego lub testu kwalifikacyjnego.

Uwaga: Także w przypadku indywidualnych kwalifikacji nie wolno używać tytułów „mistrz“ ani „zakład mistrzowski“.

Powołanie pofesjonalnego przedstawiciela w przypadku braku świadectwa kwalifikacji

Jeżeli osoba fizyczna nie przedłoży świadectwa kwalifikacji także w formie kwalifikacji indywidualnych, działalność reglamentowana (z wyjątkiem zawodu kominiarza i agenta ubezpieczeniowego) będzie mogła zostać zgłoszona, jeśli zostanie powołany stosowny profesjonalny przedstawiciel. Profesjonalny przedstawiciel musi być pracownikiem zatrudnionym w firmie na co najmniej jedną dugą tygodniowego czasu pracy i musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

                                                                           

Niniejsza ulotka informacyjna powstała przy współpracy wszystkich izb gospodarczych.
Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie home.
Mimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności za treść merytoryczną.
Odpowiedzialność austriackich izb gospodarczych jest wykluczona. 
Wszystkie wybrane formy osobowe odnoszą się do obu płci!
Stand: