Metalltechniker, Landesinnung

Berufszweig Metalldesign, Oberflächentechnik, Guss

Lesedauer: 1 Minute

BERUFSZWEIGSOBMANN:

KommR Andreas LAHNER

2345 Brunn/Gebirge, Industriestraße 4A   

T 02236/323 450 od. 311 91, F 02236/317 50

E office@lahner.at

                                                  AUSSCHUSSMITGLIEDER

Mag. Robert CHLADA

2391 Kaltenleutgeben, Doktorberg 16

T 02238/714 64 od. 712 83, F 02238/776 01

E office@chlada.com

Werner MACHACEK   

2753 Dreistetten 78

T 01/892 38 88, F 01/892 38 88, 

E office@machacek.co.at

Ansprechpartner im Bereich Oberflächentechnik:Ansprechpartner im Bereich Guss:

KommR Andreas LAHNER

2345 Brunn/Gebirge, Industriestraße 4A   

T 02236/323 450 od. 311 91, F 02236/317 50

E office@lahner.at

Mag. Robert CHLADA

2391 Kaltenleutgeben, Doktorberg 16

T 02238/714 64 od. 712 83, F 02238/776 01

E office@chlada.com

Stand: 19.10.2016