Metalltechniker, Landesinnung

Berufszweig Schlosser und Schmiede

Lesedauer: 1 Minute


BERUFSZWEIGSOBMANN:

KommR Harald SCHINNERL

Kaplanstr. 14, 3430 Tulln

T 02272/611 00 0, F 02272/ 611 00 9

E office@metallbau-schinnerl.at  

                                              AUSSCHUSSMITGLIEDER

Christian LOCHMANN

2120 Wolkersdorf, Brünner Straße 4-6

T 02245/23 17, F 02245/23179

E office@lochmann.at

Johann Jakob SCHMUTZ

3323 Neustadtl/D., Höhenstraße 10

T 07471/22 90, F 07471/2785,

E schmiede.schmutz@aon.at

Ing. Herbert RANKL

2531 Gaaden, Ebenfeldweg 13

T 02237/73 54, F 02237/7354-90

E schlosserei@rankl.at

Herwig SCHNITZLER

2631 Sieding, Puchbergerstr. 119

T 02630/385 33, F 02630/385 33-4

E office@schnitzler-metall.at

Kurt RENNER jun.

3550 Langenlois, Kamptalstraße 64

M 0664/208 041 0

E Kurt.Renner@derrenner.at

Ing. Otto SONNLEITNER

3071 Böheimkirchen, Betriebsgebiet Süd, Betriebsstraße 7

T 02743/32 90, F 02743/3404,

E otto.sonnleitner@alu-bau.net

Ing. Karl RIEL

3713 Burgschleinitz-Kühnring,

Reinprechtspölla 22

T 02984/8250, F 02984/825012

E Office@riel-metallbau.at

Dr. Markus LEOPOLD, MBA

3163 Rohrbach/Gölsen, Gewerbepark 2

T 02764/770 99, F 02764/770 99 99

E m.leopold@indat.at

Andreas STUNDNER

3910 Oberstrahlbach 124                    

T 02822/52133

Email: stundner@wvnet.at
KOOPTIERUNGEN

Peter GERSTNER

2540 Bad Vöslau, Breite Gasse 34

T + F 02252/251 084

E huf1@gmx.at  

Johannes HOFER

2114 Großrussbach, Hauptstraße 17

M 0664/422 44 55

E hannes-h@a1.net

Johann JINDRA JUN.

3653 Weiten 120

M 0664/201 75 35

E jindra@sonnenuhren.com

Ing. Herbert FUHRMANN

Hauptstraße 50/j, 2102 Hagenbrunn

M 0676/338 11 35

E fuhrmann.iwe@gmail.com

Martin ENGELMANN

Hauptstraße 18, 3033 Altlengbach

T 02774/24 60

Michael PIETSCH, MSc

Industriegasse 29/1, 2700 Wiener Neustadt

M 0699/12 64 18 57

E pietsch@berger-metallbau.at
EXPERTEN

Hufbeschlag:

Johannes HOFER

2114 Großrussbach, Hauptstraße 17

M 0664/422 44 55

E hannes-h@a1.net

LEHRLINGSBEAUFTRAGTE

Hufschmiede:

Johannes HOFER

2114 Großrussbach, Hauptstraße 17

M 0664/422 44 55

E hannes-h@a1.net

Metalltechnik - Metallbau- und Blechtechnik:

Christian Lochmann

2120 Wolkersdorf, Brünner Straße 4-6

T 02245/23 17, F 02245/23 17 9

office@lochmann.at

Metalltechnik - Schmiedetechnik:

Johann Schmutz

Höhenstraße 10, 3323 Neustadtl/D.

T 07471/22 90, F 07471/27 85

Email: schmiede.schmutz(at)aon.at

Ombudsmann für Kundenbeschwerden

Schlosser:

Ing. Herbert Rankl

Ebenfeldweg 13, 2531 Gaaden

T 02237/73 54, F 02237/7354-90

E schlosserei(at)rankl.at

Schmiede, Hufschmiede:

NOCH OFFEN


Stand: 15.12.2016