Socialno zavarovanje malih podjetnikov

Sozialversicherung der Kleinunternehmer

Lesedauer: 3 Minuten

Pod določenimi predpogoji obstaja za male podjetnike možnost, da izposlujejo izjemo iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja po Zakonu o socialnem zavarovanju. Izjema v zdravstvenem zavarovanju jim omogoča, da se jim ni potrebno vključiti v preventivno zavarovanje za samostojne podjetnike. 

Tako so zavezani zgolj plačevanju prispevka za nezgodno zavarovanje.

Razlaga pojma

Mali podjetniki so osebe,

 • katerih letni dohodek ne presega 6.221,28 € in
 • katerih letni promet iz vseh podjetniških dejavnosti ne presega zneska v višini 35.000 €

Z dohodki so mišljeni davčni dohodki, ki so izkazani v odločbi o odmeri davka na dohodek, kar (poenostavljeno) pomeni prejemke iz obrti minus stroške delovanja.

Zahtevek

Mali podjetnik mora na Zavodu za socialno zavarovanje za samostojne podjetnike vložiti zahtevek za izjemo iz obveznega polnega zavarovanja. V tem zahtevku je treba prepričljivo navesti, da zgoraj navedeni meji glede dohodka in prometa za malega podjetnika ne bosta preseženi.

Nasvet!

Obrazec za zahtevek za izjemo iz obveznega polnega zavarovanja se lahko dobi pri vsakem deželnem uradu Zavoda za socialno zavarovanje za samostojne podjetnike. Ta obrazec lahko najdete na spletni strani SVS https://www.svs.at/.

Osebne predpostavke:

Ta zahtevek lahko vloži zgolj oseba, ki

 • v obdobju zadnjih 60 koledarskih mesecev (5 let) ni bila dlje kot
  12 koledarskih mesecev obvezno zavarovana v skladu z Zakonom o socialnem zavarovanju ali
 • je dopolnila standardno upokojitveno starost za ženske (ta se bo postopoma zviševala od 1. januarja 2024) oz.
 • je dopolnila 57 let starosti in v obdobju zadnjih petih koledarskih let pred vložitvijo zahtevka ni presegla zgoraj navedenih meja glede dohodka in prometa za male podjetnike.

et pred vložitvijo zahtevka ni presegla zgoraj navedenih meja glede dohodka in prometa za male podjetnike.

Neodvisno od teh treh navedenih predpogojev lahko zahtevek vložijo tudi osebe

 • za čas trajanja prejemanja otroškega dodatka in/ali
 • maksimalno za prvih 48 koledarskih mesecev za vzgojo otroka na enega otroka (pri dvojčkih, trojčkih itd. maksimalno za prvih 60 koledarskih mesecev).Mejni zneski, ki veljajo sami po sebi na koledarsko leto, se v takšnih primerih zmanjšajo na mesece izjeme iz obveznega zavarovanja. Povprečno torej ne sme biti prekoračen
 • znesek mesečnih dohodkov v višini 518,44 EUR in
 • znesek mesečnega prometa v višini 2.916,67 EUR 


Primer:
Podjetnica je od leta 2017 obvezno zavarovana v skladu z Zakonom o socialnem zavarovanju za obrtnike. Po rojstvu hčerke se želi posvetiti predvsem vzgoji otroka in manj delati. Od 1. 9. 2024 (= začetek prejemanja otroškega dodatka) zahteva izjemo iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, saj od takrat dalje v povprečju ne bo dosegala mesečnih meja glede dohodka in prometa podjetja.


Izjema iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja se lahko določi za vse tiste cele mesece, v katerih je bil vsaj en dan prejet otroški dodatek ali za katere obstaja čas za vzgojo otroka.


Previdno!
Zahtevek za izjemo iz obveznega polnega zavarovanja lahko vloži samo fizična oseba. Za družbenike ali poslovodje družb, kot so d. n. o., k. d. ali d. o. o., posebni predpisi za male podjetnike niso v rabi.


Začetek veljave in posledice

Če se v koledarskem letu vložitve zahtevka ni prejemalo storitev iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, izjema iz obveznega zavarovanja (zdravstvenega in pokojninskega) stopi v veljavo za nazaj, torej od začetka koledarskega leta oz. od začetka prejemanja otroškega dodatka/časa za vzgojo otroka. Če so bile storitve prejete, začne izjema veljati s prvim dnem v mesecu, ki sledi vložitvi zahtevka. Mali podjetnik je nato zgolj nezgodno zavarovan. Znesek nezgodnega zavarovanja znaša 11,35 € mesečno.


Previdno!
Preden se vloži zahtevek za izjemo iz obveznega polnega zavarovanja, je potrebno pomisliti na to, da potem iz obrtne dejavnosti ne obstaja zagotovitev zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.

To je neproblematično, če zavarovanje izhaja iz druge dejavnosti, npr. nesamostojne dejavnosti, na podlagi prejemanja pokojnine (npr. na podlagi starostne pokojnine) ali na podlagi prejemanja otroškega dodatka.

Če zavarovanje ne izhaja iz drugega naslova, mora mali podjetnik v primeru bolezni npr. stroške zdravnika in pregleda kriti sam.


 

Stand: 01.01.2024