Aktualne vrednosti: Davek na dohodek/davek na dohodke pravnih oseb 2024

Aktuelle Werte - Einkommen-/Körperschaftsteuer 

Lesedauer: 8 Minuten

Davek na dohodek – davčni razredi (veljavnost 2024)

Letni
dohodek v EUR
Davek na dohodek v EUR Povprečna davčna stopnja v % Mejna davčna stopnja v %
< 12.816 0 0 0

> 12.816

do

20.818

(Dohodek – 12.816) x 20 % 0 –  7,69 20

> 20.818

do

34.513

(Dohodek – 20.818) x 30 % + 1,600.40   7,69 –  16,54 30

> 34.513

do

66.612

(Dohodek – 34.513) x 40 % + 5,708.90   16,54 –  27,85  40

> 66.612

do

99.266

(Dohodek – 66.612) x 48 % + 18.548,50   27,85 –  34,48 48

> 99.266

do

1 Mio.

(Dohodek –  99.266) x 50% +  34.222,42   34,48 –  48,46 50

> 1 Mio.

(omejeno od 2016
do 2025)

(Dohodek – 1.000.000) x 55 % + 484.589,42 >   48,46 55

Poenostavljen davčni izračun v EUR:

Letni dohodek         x odstotek    z odbitkom fiksnega zneska          = davek (pred upoštevanjem odbitnih zneskov)

do 12.816                x 0 %             – 0                          = 0

> > 12.816 do 20.818 x 20 %            -       2.563,20          = davek

> > 20.818 do 34.513 x 30 %            -    4.645,-               = davek

> > 34.513 do 66.612 x 40 %            -       8.096,30          = davek

> > 66.612 do 99.266 x 48 %            -       13.425,26                  = davek

> > 99.266 do 1 mio.  x 50 %            -     15.410,58          = davek

> > 1 mio.                x 55 %            - 65.410,58              = davek


Primeri:

Letni dohodek 15.798,00 EUR x 20 % = 3.159,60 EUR minus 2.563,20 EUR = 596,40 EUR

Letni dohodek 45.672,00 EUR x 40 % = 18.268,80 EUR minus 8.096,30 EUR =  10.172,50 EUR

V okviru ekološko-socialne davčne reforme je bilo odločeno, da se znižata drugi in tretji dohodninski razred. Druga tarifna stopnja se je od 1. januarja 2022 znižala s 35 % na 32,5 %, od 1. januarja 2023 pa na 30 %. Tretja tarifna stopnja se je od 1. januarja 2023 znižala z 42 % na 41 %, od 1. januarja 2024 pa na 40 %. Znižanje prve tarifne stopnje s 25 % na 20 % je bilo izvedeno vnaprej v koledarskem letu 2020.


Hladna progresija

Hladna progresija se nanaša na prikrito povečanje davka, ki je posledica dejstva, da mejne vrednosti progresivne davčne stopnje niso prilagojene stopnji rasti cen, zato je povečanje dohodka realno bolj obremenjeno z davkom. Odprava hladne progresije in valorizacije, tj. prilagoditve inflaciji, je bila sprejeta leta 2022. Posledično se davčne omejitve in odbitki vsako leto samodejno povečajo za dve tretjini vsakokratnih podražitev. O uporabi preostale tretjine se odloča vsako leto in naj bi koristila predvsem malim in srednjim dohodkom.

Leta 2024 se bosta dva najnižja davčna razreda zvišala za 9,60 % oziroma 8,80 %, preostali davčni razredi pa se bodo zvišali v padajoče od 7,60 % do 6,60 %. Meja najvišje davčne stopnje ostaja enaka.

Meje davčnih razredov od leta 2024:

Davčna stopnja Dosedanja meja razredov Davčni razredi od 2024 Odstotno povečanje meje razredov
0% Do EUR  11.693 Do EUR  12.816 +  9,60%
20% Do EUR  19.134 Do EUR  20.818 +  8,80%
30% Do EUR  32.075 Do EUR  34.513 +  7,60%
 40% Do EUR  62.080 Do EUR  66.612 +  7,30%
48% Do EUR  93.120 Do EUR  99.266 +  6,60%
50% Do EUR  1 mio. Do EUR  1 mio. -
55% Od EUR  1 mio. Od EUR  1 mio. -

Odbitni zneski

Odbitni zneski so, če ni navedeno drugače, letni zneski in znižajo znesek davka, ki je bil določen glede na davčni razred davka na dohodek.

Družinski bonus Plus

V okviru ekološko-socialne davčne reforme se je povečal tudi družinski bonus plus. Povečanje je začelo veljati 1. julija 2022. Od prej 125 EUR na mesec oz. 41,68 EUR na mesec se od 1. julija 2022 uporabljajo naslednji zneski:

Do poteka meseca, v katerem otrok dopolni starost 18 let, mesečno        166,68 EUR (2.000 letno)

Po poteku meseca, v katerem otrok dopolni starost 18 let, mesečno        54,18 EUR

Za otroke, ki živijo izven Avstrije, so bili zneski indeksirani. Sodišče Evropskih skupnosti (SEU) je 16. junija 2022 odločilo, da indeksacija družinskih dodatkov, davčna olajšava za otroke družinski bonus plus in druge z družino povezane davčne olajšave niso združljive z zakonodajo EU. Podrobne informacije o indeksaciji davčnih olajšav so na voljo na spletni strani BMF: https://www.bmf.gv.at/themen/steueren/arbeiterinnenveranlagung/steuertarif-steuerabsetzbetraege/indexierung.html.

Edini hranilec ali samohranilec – odbitni zneski (AVAB/AEAB)

- en otrok  572,00 EUR
- dva otroka   774,00 EUR
- za vsakega nadaljnjega otroka   255,00 EUR
   
Omejitev dodatnega zaslužka (zakonskega) partnerja pri AVAB (letno):   6.937,00 EUR

Če se pri izračunu davka na dohodek izračuna negativen znesek, ga
je treba povrniti AVAB/AEAB.

Odbitni znesek stroškov preživnine – mesečni

V primeru plačevanja preživnine za pripadajoče otroke, ki ne živijo v njihovem gospodinjstvu, če se
otrok nahaja v tuzemstvu, v eni izmed držav članic Evropske unije, v
državi Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici.

- za prvega otroka   35,00 EUR
- za drugega otroka   52,00 EUR
- za vsakega nadaljnjega otroka   69,00 EUR

 

 

  • Odbitni znesek za prevoz (za aktivne delojemalce)
 463,00 EUR

 

Odbitni znesek za prevoz (VAB) se poveča na

če obstaja pravica do dodatka za prevoz in dohodek ne presega letnega zneska 14.106 EUR.

Povečan VAB se enakomerno zmanjša med dohodki 14.106,00 EUR in 15.030,00 EUR na 463,00 EUR.

 

  798,00 EUR

 

 Dodatek k odbitku za prevoz se upošteva pri davčnih zavezancih, katerih dohodek ne presega 18.499 EUR.

Dodatek k VAB se izravna enakomerno na nič za dohodke med 18.499,00 EUR  in 28.326,00 EUR.

 

   752,00 EUR

 

 

  • Odbitni znesek za upokojence
954,00 EUR

 

Odbitni znesek za upokojence se enakomerno zniža med pokojninskimi prejemki med 20.233,00 EUR in  29.482,00 EUR na nič.

 

 

Odbitni znesek za upokojence se poviša na

če znaša pokojnina na leto maksimalno 23.043,00 EUR, če obstaja zakonska ali zunajzakonska zveza, ki traja dlje kot 6 mesecev, če (zakonska) partnerja ne živita trajno ločeno, če ima (zakonski) partner maks. dohodke v višini  2.545,00 EUR letno in ne obstaja zahtevek za odbitni znesek za edinega hranilca.

Povečana olajšava za upokojence se enakomerno zmanjša na nič med pokojninskim dohodkom v višini 23.043,00 EUR  in 29.482,00 EUR.

1.405,00 EUR

Vračilo v primeru socialnega zavarovanja/ Negativni davek:

Če je davek na dohodek manjši od nič, je treba vrniti odbitek za edinega prejemnika dohodka ali odbitek za samohranilca.

 Vračilo znaša največ 463 EUR za zaposlene, katerih davek na dohodek je nižji od nič (752 EUR, če so upravičeni do dodatka k davčni olajšavi za prevoz), in 579 EUR za osebe, ki se vozijo na delo. Upokojencem se lahko povrne največ 637 EUR.

Otroški dodatek

Od leta 2024 bo otroški dodatek znašal do 700 EUR na otroka.  Za uveljavljanje otroškega dodatka mora biti obdavčljivi dohodek iz dejavnosti ali nesamostojnega dela dosežen vsaj 30 dni v koledarskem letu ali pa je treba celotno koledarsko leto prejemati le prejemke na podlagi zakona o nadomestilu za nego otroka, porodniškem nadomestilu ali nadomestilu za dopust za nego in varstvo otroka. Otroški dodatek lahko uveljavljate le, če ste upravičeni do olajšave za samohranilca ali samohranilko in je izračunana davčna stopnja nižja od 700 EUR ali če oba partnerja v (zakonski) partnerski zvezi prejemata dohodek in je davčna stopnja zanj nižja od 700 EUR. V teh primerih je oseba, ki je upravičena do družinskega dodatka, do otroškega dodatka upravičena le enkrat na otroka.

Pavšali za dnevne migrante in  vozni evro (za aktivne delojemalce)

Podrobnosti o tem lahko najdete v informativnem listu „Pavšali za dnevne migrante in vozni evro“

Obveznost davčne napovedi

na splošno od letnega dohodka, če le-ta znaša več kot  12.816,00 EUR
   
pri dohodkih, ki so zavezani davku na plače, od letnega dohodka, ki znaša več kot 13.981,00 EUR

 

 

  • Davek na donos kapitala                                                       
27,50%
- za določene obrestne mere (npr. od gotovinskih depozitov pri kreditnih institucijah) 25%

 

Odbitek od davčne osnove pri omejeni davčni obveznosti

- če ima prejemnik dohodkov dajatev 20%
- če ima dolžnik dohodkov dajatev                               25%

- pri odbitku neposredno s prejemki povezanih

  izdatkov (velja le za državljane EU/EGP)

 

25%

   

Davek na dohodke pravnih oseb

- od 2005: 25 % dohodkov

V okviru ekosocialne davčne reforme je bilo odločeno znižati stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb na 24 % v koledarskem letu 2023 in na 23 % za koledarska leta od 2024 dalje.

Najvišji davek na dohodke pravnih oseb na leto na četrtletje
D. o. o./FleksKap*)  500,00 EUR  125,00 EUR
AG  3.500,00 EUR  875,00 EUR
Kreditne ustanove in zavarovalnice  5.452,00 EUR 1.363,00 EUR

 

*) Minimalni davek na dohodke pravnih oseb za d. o. o., ki so bili ustanovljeni po 30. juniju 2013, je znašal v prvih petih letih 500,00 EUR na leto oz. 125,00 EUR na četrtletje in v naslednjih petih letih 1.000,00 EUR na leto oz. 250,00 EUR na četrtletje. Od 11. leta dalje je bilo treba plačati minimalni davek na dohodek 1.750 (5% od 35.000). Zaradi zmanjšanja minimalnega osnovnega kapitala za d. o. o. na 10.000 EUR od leta 2024 z GesRÄG 2023 je minimalni osnovni kapital za vse d. o. o. (in novo FleksKap) od leta 2024 na splošno 500 EUR (5 % od 10.000).

Manjvredno gospodarsko blago (13. člen Zakona o davku na dohodek)

Takojšnji odbitek investicij do nabavne vrednosti

(do 31. 12. 2019 400 EUR; povišanje na 800 EUR se uporabi prvič za gospodarska leta, ki se začnejo po 31. 12. 2019). V okviru ekosocialne davčne reforme se bo meja GWG znova dvignila na 1.000 EUR za poslovna leta, ki se začnejo po 31. decembru 2022.

 

1.000,00 EUR

Knjigovodstvena meja

Od leta 2010 je treba voditi knjige, in sicer če letni promet znaša več kot

 

 700.000,00 EUR

Podrobnosti lahko najdete v brošuri „Načini posredovanja dobička“.


Stand: 01.01.2024