Napotitev delavk in delavcev iz podjetij s sedežem v državah članicah EU/EGP na opravljanje dela v Republiko Avstrijo

Entsendung von Arbeitnehmerinnen von Unternehmen mit Sitz in EU/EWR-Staaten zur Arbeitsleistung in Österreich

Lesedauer: 3 Minuten

14.04.2023

Podjetja iz drugih držav članic EU ali iz držav pogodbenic EGP lahko v Republiki Avstriji storitve izvajajo s svojimi delavci (napotenimi delavci).

Z namenom preprečevanja socialnega dumpinga morajo biti pri tem izpolnjeni določeni minimalni pogoji dela in zaposlovanja (plača v skladu z zakonom ali kolektivno pogodbo; dopust; delovni čas v skladu s kolektivno pogodbo; spoštovanje predpisov glede varstva in zdravja pri delu; materinskega dopusta in prepovedi diskriminacije). 

Dolžnost prijave in dokumentiranja

Najkasneje en teden pred pričetkom opravljanja dela je potrebno o napotitvi delavcev obvestiti Centralno koordinacijsko službo Zveznega ministrstva za finance, tako, da se ji posredujejo ustrezni obrazci (podatki o delavcu in delodajalcu, avstrijskem naročniku, plačilu, kraju, trajanju, vrsti dejavnosti in uporabi ipd. ...).

Obrazci so dostopni na:

https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html

Potrebno je izpolniti po en obrazec vsakega napotenega delavca.

V primeru kršitve obveznosti prijave je zagrožena denarna kazen v višini do 10.000 €.

Na gradbišču se lahko zahteva predložitev naslednjih dokumentov v nemškem jeziku:

  • prepis prijave centralni koordinacijski službi
  • dokumentacija v zvezi s plačami
  • dokumentacija v zvezi s prijavo v socialno zavarovanje A1

V primeru kršitve je zagrožena denarna kazen v višini do 10.000 €. 

Kazenske določbe

Delodajalec, ki svojim delavcem ne izplačuje osnovne plače v višini, ki je določena z zakonom, uredbo ali kolektivno pogodbo:

se lahko kaznuje z denarno kaznijo v višini do 10.000 €, če gre za več kot tri delavce pa v višini do 50.000 € za vsakega delavca.  

Prepoved opravljanja storitev

V primeru neizplačevanja osnovne plače več kot trem delavcem oz. v primeru izreka zaporedne kazni, se prepove opravljanje storitev za najmanj eno leto.

V primeru kršitve prepovedi opravljanja storitev je zagrožena denarna kazen v višini
do 20.000 €.  

Varščina

V primeru oteženega kazenskega pregona lahko okrajni upravni organ avstrijskemu naročniku storitev naloži plačilo plače v obliki pologa varščine.     

Opravljanje obrtne dejavnosti s strani podjetij iz drugih držav članic EU/EGP v Republiki Avstriji

  

Podjetja iz drugih držav članic EU ali iz držav pogodbenic EGP lahko v Avstriji opravljajo obrtno dejavnost, in sicer  

  • kot čezmejno storitev (čezmejno delo)
  • preko lastne podružnice v Avstriji.

Čezmejna storitev (čezmejno delo)

je zgolj začasno in priložnostno opravljanje naročenih obrtnih dejavnosti (del) s strani (tujih) podjetnikov, ki nimajo niti sedeža niti podružnice v Republiki Avstriji. 

Pozor! Pridobitev in obdelava naročila morata biti opravljeni na sedežu tujega podjetja, v državi, v kateri ima to podjetje svoj sedež. Če bi tako podjetje v Avstriji ustanovilo neke vrste stalno „pisarno za naročila in kontakt s strankami “, bi to že pomenilo, da gre za ustanovitev podružnice, ki pa ima za predpogoj pridobitev ustreznega obrtnega dovoljenja.  

Prijava storitve in register izvajalcev storitev

Za opravljanje storitev v okviru obrtnih dejavnosti, reguliranih na območju Republike Avstrije je potrebna prijava čezmejnih storitev oz. seznanitev avstrijskega Zveznega ministrstva za znanost, raziskave in gospodarstvo. Ta prijava velja eno leto in jo je treba enkrat letno obnoviti, če podjetje namerava svojo dejavnost v Avstriji opravljati tudi v prihajajočem letu. Obrazci za priglasitev z navodili glede potrebnih prilog in seznamom reguliranih obrtnih dejavnosti so objavljeni na domači spletni strani avstrijskega Zveznega ministrstva za znanost, raziskave in gospodarstvo.Podjetja z veljavnimi prijavami dejavnosti so objavljena v registru izvajalcev storitev na domači spletni strani ministrstva. V primerih kršitev navedenih določb je v skladu z Obrtnim pravilnikom zagrožena denarna kazen v višini do 3600 €.  

Ustanovitev podružnice v Avstriji

V ta namen mora podjetje, ki želi opravljati določeno obrtno dejavnost, le-to prijaviti pri okrajnem upravnem organu (magistratu ali okrajnem glavarstvu), v čigar krajevni pristojnosti se naj bi nahajal sedež nove podružnice.

Pri prijavi v Avstriji regulirane obrtne dejavnosti, mora biti predloženo tudi ustrezno potrdilo o strokovni usposobljenosti – usposobljenost je možno dokazovati tudi v okviru postopka priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Gospodarske zbornice, pristojne glede na kraj sedeža podružnice, nudijo široko paleto podpornih storitev.  

Dodatne informacije so na voljo na:

domači spletni strani avstrijskega Zveznega ministrstva za gospodarstvo, družino in mladino, kjer so objavljeni tudi vsi potrebni obrazci in podrobnejša navodila.

Te informacije so nastale v sodelovanju vseh Gospodarskih zbornic.
Napotek! Te informacije se nahajajo tudi na spletni strani home. Kljub skrbni 
obdelavi za navedbe ne odgovarjamo. Jamstvo Avstrijske gospodarske zbornice je izključeno. Vsi izrazi, ki se nanašajo na osebe, veljajo v navedeni obliki za oba spola!