Ustanovitev podružnice v avstriji s strani podjetnika iz EU/EGP – obrtno - pravni vidiki

Begründung einer Niederlassung in Österreich durch EU/EWR Unternehmer - Gewerberechtliche Aspekte

Lesedauer: 3 Minuten

Če podjetje iz tuje države EU/EGP ali švicarsko podjetje sistematično in glede na ključne točke išče možnost opravljanja svoje dejavnosti v Avstriji, ne gre več za začasno mednarodno storitev. V tem primeru je v Avstriji treba ustanoviti podružnico.


Pozor:
Podružnica v sprejemni državi pomeni, da se na stabilen in kontinuiran način udeležuje gospodarskega življenja druge države članice, pri čemer obstaja gospodarska in socialna prepletenost. Podružnica se karakterizira prek ustanovitve agencij, podružnic in hčerinskih podjetij.


V skladu z določbami direktive EU o poklicnih kvalifikacijah morajo vse države članice v drugih državah članicah pridobljeno poklicno kvalifikacijo sprejeti. Ko so pogoji direktive izpolnjeni, država članica izvajanja poklica v svojem državnem ozemlju ne sme več prepovedati zaradi pomanjkljive poklicne kvalifikacije.

Glede priznavanja poklicnih kvalifikacij za namen ustanovitve podružnice v Avstriji so državljani Švicarske konfederacije enakopravni državljanom druge države članice Evropske unije ali pogodbenice Evropskega gospodarskega prostora.

V okviru ustanovitve podružnice je priznavanje dokazil o izobrazbi urejeno, kot sledi:

Deželni glavar mora državljanu države članice Evropske unije ali pogodbenice Evropskega gospodarskega prostora ali Švice dejansko izvajanje dejavnosti v drugi državi članici kot zadostno dokazilo o strokovni usposobljenosti na zahtevek z odločbo priznati, če

 • dejavnosti glede na vrsto in trajanje ustrezajo predpostavkam Uredbe o priznavanju poklicnih kvalifikacij EU/EGP, Uradni list II 2008/225 (gl. prilogo).

Če gre za obrti, ki niso zajete v Uredbi o priznavanju poklicnih kvalifikacij (gl. prilogo), mora deželni glavar na zahtevek ob upoštevanju ravni kvalifikacije vsakokratne obrti, ki jo je vlagatelj zahtevka pridobil in izkazal, poklicno kvalifikacijo z avstrijskim dokazilom o strokovni usposobljenosti obravnavati enako, če

 • je ta poklicna kvalifikacija ekvivalentna dokazilu o strokovni usposobljenosti.

Kot dokazilo o pridobljeni poklicni kvalifikaciji je treba predložiti dokazila o usposabljanju/izobrazbi.

Izdati jih mora pristojni organ v matični državi članici.

Če je poklic v izvorni državi članici natančno predpisan, je predloženo dokazilo za opravljanje tega poklica upravičeno v izvorni državi članici.

Če poklic v izvorni državi članici ni natančno predpisan, mora vlagatelj razpolagati z dokazili o strokovni usposobljenosti ali izobrazbi in o tem, da je ta poklic opravljal s polnim delovnim časom eno leto ali s krajšim delovnim časom ustrezno skupno obdobje v zadnjih 10 letih.

1-letnega opravljanja poklica ni treba dokazovati, če ima vlagatelj dokazilo o izobrazbi, ki dokazuje natančno predpisano izobrazbo.

To je usposabljanje, ki je posebej usmerjeno v opravljanje določenega poklica in je sestavljeno iz opravljenega usposabljanja ali več tečajev usposabljanja ter po potrebi dopolnjenega s poklicnim usposabljanjem, pripravništvom ali delovnimi izkušnjami.

Enakovrednost dokazila o strokovnem usposabljanju ni podana, če

 • se predhodno usposabljanje nanaša na predmete, ki se bistveno razlikujejo od avstrijskega potrdila o strokovni usposobljenosti, ali če
 • obrtna dejavnost ne zajema ene ali več poklicnih dejavnosti, ki v izvorni državi članici vlagatelja niso sestavni del ustreznega natančno predpisanega poklica, in če
 • obstaja razlika v posebni izobrazbi, ki je predpisana po Uredbi o obrti in se nanaša na predmete, ki se bistveno razlikujejo od tistih, ki jih krijeta dokazilo o strokovni usposobljenosti ali izobrazbi vlagatelja zahtevka za priznanje.

Sem spadajo tisti predmeti, katerih znanje je predpogoj za opravljanje poklica in pri katerih predhodna izobrazba prijavitelja kaže bistvena odstopanja po trajanju in vsebini v primerjavi z usposabljanjem, ki ga zahteva Uredba o obrti.

Če ekvivalence ni, se izreče enačenje pod pogojem uskladitve v obliki

 • uskladitvenega tečaja ali izpita
 • o primernosti, če

se tako doseže ekvivalenca.

Pred enačenjem je treba preveriti načelo sorazmernosti, če znanja, ki jih je vlagatelj zahtevka za priznanje v času svojih poklicnih izkušenj ali vseživljenjskega učenja pridobil, krijejo bistvene razlike v celoti ali delno. Vlagatelj ima možnost izbire med uskladitvenim tečajem ali izpitom o primernosti.

Iz tega so izvzete obrtne dejavnosti, katerih izobrazba zahteva natančno poznavanje avstrijskega prava in pri katerih sta svetovanje in/ali obstoj, ki se nanašata na avstrijsko pravo, bistven del izvajanja poklica.

Preverjanje ekvivalence se izvaja v roku 4 mesecev po predložitvi vseh dokumentov. 

Stand: 01.04.2021

Weitere interessante Artikel
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Opravljanje dejavnosti državljanov tretjih držav, beguncev in oseb brez državljanstva v Avstriji – Obrtnopravni vidiki
  Weiterlesen