Sociálne poistenie malých podnikateľov

Sozialversicherung der Kleinunternehmer

Lesedauer: 2 Minuten

15.04.2024

Za určitých podmienok existuje pre malých podnikateľov možnosť, dosiahnuť výnimku zo zdravotného a dôchodkového poistenia podľa živnostenského zákona o sociálnom poistení (GSVG). Ak máte výnimku zo zdravotného poistenia, nie ste zahrnutý ani do dôchodkového zabezpečenia samostatne zárobkovo činných osôb.

Vtedy musíte platiť už len príspevok na úrazové poistenie.

Pojem

Malí podnikatelia sú osoby,

 • ktorých ročný príjem nepresiahne sumu  6.010,92,- € a
 • ktorých ročný obrat zo všetkých podnikateľských činností nepresiahne sumu 35 000,- €

Príjmy sú daňové príjmy vykázané vo výmere dane z príjmu, t. j. (zjednodušene povedané) prevádzkové príjmy mínus prevádzkové výdavky.

Žiadosť

Malý podnikateľ musí podať žiadosť o výnimku z povinnosti plného poistenia na sociálnej poisťovni samostatne zárobkovej osoby. V tejto žiadosti treba vierohodne odôvodniť, že vyššie uvedené limity pre príjem a obrat pre malých podnikateľov nebudú prekročené.

Žiadosť o výnimku z povinnosti plného poistenia je možné podať na príslušnom krajinskom úrade sociálnej poisťovne samostatne zárobkovej osoby.  Nato potrebný formulár nájdete na domovskej stránke samostatne zárobkové osoby (SVS) https://www.svs.at/.

Osobné predpoklady

Túto žiadosť môže podať len osoba, ktorá

 • počas posledných 60 kalendárnych mesiacov (5 rokov) nebola viac ako
  12 kalendárnych mesiacov povinne poistená podľa zákona GSVG alebo
 • dosiahla 60. rok života alebo
 • dosiahla 57. rok života a počas posledných piatich kalendárnych rokov pred podaním žiadosti neprekročila vyššie uvedené limity pre príjem a obrat pre malých podnikateľov.

Nezávisle od týchto troch podmienok sa žiadosť môže podať aj

 • na dobu poberania príspevku na starostlivosť o dieťa a/alebo
 • maximálne na prvých 48 kalendárnych mesiacov výchovy dieťaťa na jedno dieťa (v prípade súčasného narodenia viacerých detí maximálne na prvých 60 kalendárnych mesiacov).

Limitné sumy platné pre kalendárny rok sa v týchto prípadoch redukujú na mesiace, v ktorých platí výnimka z povinného poistenia. Priemerne preto

 • mesačný príjem nesmie v priemere prekročiť sumu 500,91 € a
 • mesačné obraty nesmú v priemere prekročiť sumu 2.916,67,- €.

Príklad:
Podnikateľka je od roku 2017 povinne poistená podľa zákona GSVG. Po narodení dcéry sa chce venovať najmä výchove dieťaťa a menej pracovať. Od 1. 9. 2023 (= začiatok poberania príspevku na starostlivosť o dieťa) požiadala o výnimku zo zdravotného a dôchodkového poistenia, pretože od tohto okamihu priemerne nebude dosahovať mesačné limity pre príjem a obrat.


Výnimka zo zdravotného a dôchodkového poistenia sa môže stanoviť len pre celé mesiace, v ktorých sa aspoň jeden deň poberá príspevok na starostlivosť o dieťa alebo v ktorých trvá obdobie výchovy dieťaťa.


Pozor!
O výnimku z povinnosti plného poistenia môže požiadať len fyzická osoba. Pre spoločníkov alebo konateľov spoločností, ako sú OG (otvorená spoločnosť), komanditná spoločnosť, či s.r.o., neplatia osobitné pravidlá pre malých živnostníkov .


Začiatok uplatňovania a dôsledky

Ak sa v kalendárnom roku podania žiadosti nepoberali žiadne dávky od zdravotnej a dôchodkovej poisťovne, začína výnimka z povinného poistenia (zdravotného a dôchodkového poistenia) platiť spätne, teda od začiatku kalendárneho roka, resp. od začiatku poberania príspevku na starostlivosť o dieťa/obdobia výchovy dieťaťa. Ak sa už dávky poberali, výnimka začína platiť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po podaní žiadosti. Malý podnikateľ má potom len povinné úrazové poistenie. Mesačný príspevok na úrazové poistenie je 10,97,- €.


Pozor!
Ak podáte žiadosť o výnimku z povinnosti plného poistenia, z výkonu živnosti potom nebude vyplývať žiadne zdravotné ani dôchodkové poistenie.

To nie je problém, ak poistná ochrana vyplýva z inej činnosti, napríklad zo zamestnania, na základe poberania dôchodku (napr. starobného dôchodku) alebo z dôvodu poberania príspevku na starostlivosť o dieťa.

Ak nie je daná iná poistná ochrana, musí malý podnikateľ v prípade choroby sám zaplatiť náklady na lekára a ošetrenie.