Dokazilo o strokovni usposobljenosti 

Befähigungsnachweis 

Lesedauer: 3 Minuten

Dokazilo o strokovni usposobljenosti je dokazilo, da ima obrtnik vsa strokovna in trgovinskopravna znanja, sposobnosti in izkušnje, da lahko natančno predpisano obrt opravlja samostojno.

Usposobljenost je treba poleg obstoja splošnih osebnih predpogojev ob prijavi obrtne dejavnosti oz. imenovanju obrtnopravnega poslovodje dokazati kot posebni predpogoj.

Dokazilo o strokovni usposobljenosti kot predpogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja:

 • Natančno predpisana obrt: Za to obrtno dejavnost je ob prijavi obrti treba predložiti vsakokrat predpisano dokazilo o strokovni usposobljenosti.
 • Prosta obrt: Za njeno opravljanje ni predpisano dokazilo o strokovni usposobljenosti.
 • Obrt, ki se izvaja v obliki industrijskega obrata: Z izjemo nekaterih obrtnih dejavnosti (npr. stavbenik, orožarska obrt) dokazilo o strokovni usposobljenosti ni potrebno.

Kdo mora predložiti dokazilo o strokovni usposobljenosti?

Pri enoosebnem podjetju mora lastnik le-tega predložiti dokazilo o strokovni usposobljenosti ali pa imenovati obrtno-pravnega poslovodjo. Družbe (d. n. o., k. d., d. o. o., d. d.) morajo imenovati obrtno-pravnega poslovodjo, ki mora namesto lastnika predložiti dokazilo o strokovni usposobljenosti.

Način predložitve dokazila o strokovni usposobljenosti

Kot dokazila pridejo v poštev naslednja spričevala:

 • o uspešno opravljenem mojstrskem izpitu ali drugih strokovnih izpitih,
 • o uspešno opravljenem izpitu za podjetnika,
 • o zaključku univerzitetnega študija,
 • o uspešnem obiskovanju višje strokovne šole, druge šole ali tečaja,
 • o uspešno opravljenem mojstrskem izpitu, zaključnem izpitu pri vajeništvu,
 • o strokovni dejavnosti,
 • o dejavnosti na vodilnem mestu kot vodja podjetja ali samostojni podjetnik.

Zvezni minister za delo in gospodarstvo z odlokom za vsako obrt določi, kateri posebni dokumenti - posamezno ali v kombinaciji z drugimi - predstavljajo vstopne pogoje za regulirano obrt.


Napotek: Za osebe, ki so uspešno končale poklicno izobraževanje oz. poklicno prakso v eni izmed držav članic EU/EGP, veljajo posebni predpisi.


Predpogoji za pristop k mojstrskemu ali drugemu strokovnemu izpitu

Za pristop k mojstrskemu ali drugemu strokovnemu izpitu, razen da je potrebno biti polnoleten, ni drugih predpogojev. Isto velja za izpit za podjetnika.


Pozor: Samo v primeru uspešno opravljenega mojstrskega izpita se sme uporabljati naziv »mojster« ali »mojstrski obrat« ipd.

Te osebe imajo tudi pravico, da pred svojim imenom v kratki obliki ali v celoti uporabijo oznako »mojstrica« oz. »mojster«. Lahko tudi naredijo zaznamek v uradnih dokumentih, ki je enak akademski stopnji. Pri nekaterih vrstah dostopa do poklica v rokodelstvu (npr. zadevna praksa v sklopu Višje tehniške šole ali poklicna praksa) uporaba te oznake ni dovoljena. Vsakdo, ki je uspešno opravil izpit usposabljanja, lahko pred svojim poklicnim nazivom doda oznako »državno potrjen«.   

Podjetja, katerih lastnik ali poslovodja je opravil mojstrski izpit ali izpit usposabljanja, lahko pri poimenovanju in označevanju svojih poslovnih prostorov uporabljajo certifikacijsko oznako »mojstrski obrat« oz. »državno potrjeno«.


Tuja spričevala

Tuja potrdila o izpitu za poklic, ki ustreza regulirani obrti, se štejejo za enakovredna avstrijskim potrdilom o izpitu, če je to določeno v mednarodnih pogodbah (npr. priznavanje nekaterih nemških mojstrskih izpitov) ali z odlokom zveznega ministra za delo in gospodarstvo.

Zvezni minister za delo in gospodarstvo za vsak primer posebej določi, ali so bile spretnosti in znanja, potrebna za opravljanje regulirane obrti, pridobljene s spričevali tuje univerze, šole ali tujega izobraževalnega tečaja.

Tuja delovna spričevala se načeloma priznajo, če je iz tega možno izpeljati strokovno dejavnost, ki v tuzemski uporabi pomeni enako. V skrajnem primeru lahko organ za izdajo obrtnih dovoljenj zahteva dokazilo o obstoju izdajatelja spričevala.

Določitev individualne usposobljenosti, če uradno dokazilo o strokovni usposobljenosti ni predloženo

Če dokazila o strokovni usposobljenosti po zgoraj navedenih navodilih ni mogoče predložiti, obstaja možnost ugotavljanja individualne usposobljenosti. Pri tem je potrebno organu za izdajo obrtnih dovoljenj (na Dunaju: Okrajnemu upravnemu organu, magistratni oddelek 63) z ustreznimi dokazili dokazati znanja, sposobnosti in izkušnje za vsakokratno opravljanje obrtne dejavnosti.


Pozor: Za določene dejavnosti stavbenika in lesnega mojstra, in sicer za načrtovanje, izračunavanje in vodenje visoke, nizke in sorodne gradnje, možnost »individualne usposobljenosti« sploh ne pride v poštev. Dokazilo o strokovni usposobljenosti mora biti predloženo na način, kot je to tu predpisano.


Po potrebi lahko organ obstoj individualne usposobljenosti omeji na delno dejavnost neke obrtne dejavnosti in jo pogojuje z zaključkom uskladitvenega tečaja ali izpita o primernosti.


Pozor: V primeru individualne usposobljenosti, se ne smeta uporabljati oznaki »mojster« ali »mojstrski obrat«.


Imenovanje obrtnopravnega poslovodje v primeru manjkajočega dokazila o strokovni usposobljenosti

Če fizična oseba dokazila o strokovni usposobljenosti ne predloži niti v obliki individualne usposobljenosti, potem se lahko natančno predpisana obrt (razen obrt dimnikarstva in zavarovalniškega posredovanja) prijavi le, če se imenuje primernega obrtno-pravnega poslovodjo. Ta obrtno-pravni poslovodja mora biti v podjetju zaposlen vsaj za polovico tedenskega običajnega delovnega časa in mora biti prijavljen v obvezno polno zavarovanje kot delojemalec. 

Stand: 01.12.2022

Weitere interessante Artikel
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Nov spletni priročnik za osebne asistentke: Individualne informacije za prijavo obrti in odgovori na druga pogosta vprašanja
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Ustanovitev podružnice v avstriji s strani podjetnika iz EU/EGP – obrtno - pravni vidiki
  Weiterlesen