Ravnanje z odpadki v podjetju - Splošne informacije o Zakonu o ravnanju z odpadki 2002

Abfallwirtschaft im Betrieb - Allgemeine Informationen zum Abfallwirtschaftsgesetz 2002

Lesedauer: 8 Minuten

Zakon o ravnanju z odpadki 2002 določa načela za

 • preprečevanje nastajanja odpadkov,
 • pripravo na ponovno uporabo,
 • recikliranje,
 • druge predelave (npr. energetska predelava) in 
 • odstranjevanje odpadkov.

Poleg tega obravnava Zakon o ravnanju z odpadki obveznosti v zvezi z zbiranjem, obravnavanjem, skladiščenjem, transportiranjem ter uvozom, izvozom in tranzitom odpadkov. Uredbe o namenu in ukrepih se uporabljajo kot instrumenti za uresničitev načel ravnanja z odpadki (preprečevanje nastajanja odpadkov – predelava odpadkov – odstranjevanje odpadkov).

Definicija izraza "odpadki"

Odpadki so v smislu Zakona o ravnanju z odpadki premične stvari, ki se jih njihov lastnik ali imetnik želi znebiti ali se jih je znebil ali pa je ponudil njihovo zajetje in ravnanje kot odpadke v javnem interesu.

Povezava na pregled vseh pravnih določb, ki zadevajo odpadke

Obvezna prijava

Obvezna prijava velja za vsa podjetja, ki  imajo opravka z nevarnimi odpadki (brez količinske omejitve!) in starimi olji (letna količina vsaj 200 l).

Obvezna prijava ne velja za težavne snovi. Težavne snovi so nevarni odpadki ali stara olja, ki običajno nastanejo v zasebnih gospodinjstvih. Poleg tega veljajo za težavne snovi tisti nevarni odpadki ali stara olja vseh proizvajalcev odpadkov, ki so po vrsti in količini primerljivi z zasebnim gospodinjstvom. Ti odpadki toliko časa veljajo za težavne snovi, dokler se nahajajo v hrambi imenovanega proizvajalca odpadkov.

Kateri odpadki so nevarni, določa Uredba o seznamu odpadkov (Uradni list II, št. 570/2003 v dani različici).

Elektronsko prijavo (www.edm.gv.at – vstopite prek "Zahtevek za prijavo") je potrebno opraviti v roku enega meseca po vnosu dejavnosti. Spremembe prijavljenih podatkov ter nastavitev dejavnosti sporočite v roku enega meseca, in sicer prav tako elektronsko.

Na podlagi prve prijave se podjetju s strani Zveznega urada za okolje prek elektronskega sporočila dodeli identifikacijska številka (globalna lokacijska številka). V posebni pošti pa vam bo sporočeno geslo in sprememba stalnih podatkov. Proizvajalec odpadkov se zavezuje, da bo vnesene podatke tekoče osveževal. V nadaljevanju je potrebno na spremnici (predajni dokument za nevarne odpadke) in tudi pri prijavah (npr. pri Uredbi o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, Uredbi o embalaži) navesti trinajstmestno identifikacijsko številko.


Če je bila podjetju dodeljena identifikacijska številka, se jo lahko ugotovi prek spletne strani www.edm.gv.at s poizvedbo "Iskanje in obdelava" in nato prek "Išči po prijavljenih podjetjih".

Nadaljnje obvezne prijave obstajajo npr. na podlagi Uredbe o embalaži, Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, Uredbe o ravnanju z baterijami, Uredbe o ravnanju s starimi vozili. Pregled pomembnih pravnih predpisov, ki zadevajo odpadke se, nahaja na povezavi "Zakoni, Uredbe in EU-norme".

Obveznost spremnice

Lastniki nevarnih odpadkov oz. starih olj morajo pred vsako predajo neke vrste odpadkov zbiralcu odpadkov oz. obdelovalcu odpadkov izpolniti spremnico. Kopije je potrebno označiti kot kopije. Da odpadek razvrstimo kot nevarni odpadek, mora ustrezati vsaj eni bistveni lastnosti nevarnosti (gl. Dodatek 3 Uredbe o seznamu odpadkov – Uradni list II, št. 570/2003 v dani različici).

Uporabi se lahko Dodatek 2 Uredbe o dokazovanju odpadkov 2003, javni obrazec (kopija iz Uradnega lista II, št. 618/2003) spremnice do najpozneje 31. decembra 2013. Spremnico v elektronski obliki se lahko prenese s spletne strani Zveznega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in gospodarjenje z vodo. (Povezava: www.lebensministerium.at/umwelt > Obrazci > Odpadki).
Potem je obvezna elektronska prijava (prek zbiralca odpadkov oz. obdelovalca odpadkov). To je določeno v prehodnih določbah Uredbe o dokazovanju odpadkov 2012 . Novo spremnico je potrebno uporabiti najkasneje s 1. januarjem 2014 (Dodatek 1 Uredbe o dokazovanju odpadkov 2012). Navodila o ravnanju s spremnicami so navedena v dokumentih "Pojasnila k Uredbi o seznamu odpadkov, Uredba o določitvi nevarnih odpadkov in Uredba o dokazovanju odpadkov 2003".

Izročitelj (lastnik) nevarnih odpadkov je vsekakor zavezan, da preveri točnost podatkov na spremnici in jo potrdi z lastnoročnim podpisom.


Za težavne snovi in manj kot 200 litrov starega olja na koledarsko leto ni potrebno izpolniti spremnice. Veljajo pa splošne dolžnosti zapisovanja.

Trenutni seznam odpadkov lahko kot PDF-dokument brezplačno prenesete s strežnika EDM www.edm.gv.at > Pravo > Objave.

Napotek: S 1. julijem 2013 začne veljati nova Uredba o dokazovanju odpadkov 2012. "Stare" spremnice lahko uporabljate še do 31. decembra 2013.
Povezava na informacije o novi Uredbi o dokazovanju odpadkov 2012.

Obvezna prijava za obdelavo odpadkov znotraj podjetja

Če proizvajalec odpadkov z nevarnimi odpadki ravna sam v svojem obratu, mora deželnemu glavarju enkrat na četrtletje pisno sporočiti o evidentnih podatkih, ki jih vodi. Prijavo je potrebno oddati najkasneje do 15. dne v mesecu, ki sledi obdobju, za katerega poročate.
(Termini: 15. januar, 15. april, 15. julij in 15. oktober)


Pismena navodila in obrazec za prijavo Zveznega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in gospodarjenje z vodo pri internih obdelavah odpadkov

Obvezna prijava velja zadnjič za 2. četrtletje 2013. Uredba o dokazovanju odpadkov 2012 ne predvideva obvezne prijave.

Splošne dolžnosti zapisovanja

Vsak obrat je kot lastnik odpadkov (proizvajalec odpadkov) zavezan k temu, da vodi protokol o zbranih odpadkih. Pri nenevarnih odpadkih, težavnih snoveh in pri starem olju (manj kot 200 litrov na koledarsko leto) je potrebno voditi evidence o vrsti (pod navedbo številke ključa v skladu z ÖNORM S 2100 – Seznam odpadkov – datum izdaje: 1. september 1997, in z dopolnili v Dodatku 5 Uredbe o seznamu odpadkov, Uradni list II, št. 570/2003 v dani različici), količini, izvoru, nahajališču in določenem časovnem obdobju. Dodatek 4 (kriteriji dodelitve) je potrebno upoštevati. Specifikacije delijo vrste odpadkov na nadaljnja kodna mesta in dodatne opombe.

Način vodenja evidenc je lahko za vsako vrsto odpadkov v poljubni obliki, npr. kot zbirka kopij računov, dobavnic, dokazil ali v obliki računalniške evidence. Evidence je potrebno hraniti ločeno od ostale poslovne dokumentacije vsaj sedem let in jih na zahtevo organa predložiti. Obvezno evidentiranje je izpolnjeno, če ste shranili spremnice in splošne evidence ločeno glede na vrsto odpadkov in kronološko.


Zakonska obveznost odstranjevanja odpadkov

Zakon o ravnanju z odpadki 2002 predvideva, da morajo biti odpadki za odstranitev vsaj enkrat v roku 12 mesecev predani pooblaščenemu zbiralcu ali obdelovalcu odpadkov. Odpadke za predelavo pa je potrebno v roku 36 mesecev predati pooblaščenemu zbiralcu ali obdelovalcu.

Obveznost odstranjevanja odpadkov je ustrezna tudi v primeru, če so bili odpadki ali stara olja (odpadna snov) vrnjeni podjetjem, od katerih ste jih prvotno pridobili kot blago. V tem primeru je potrebno voditi splošne evidence namesto obveznih spremnic.


Če se stara olja in nevarni odpadki nabirajo v majhnih količinah (primerljivih s količinami v gospodinjstvu), se lahko le-te odda na občinskem zbirnem mestu za težavne snovi.

15. člen odst. 5a in 5b Zakona o ravnanju z odpadki 2002 zahteva od proizvajalcev odpadkov veliko mero skrbnosti. Za nenatančno predajo se jih kaznuje z upravno kaznijo v višini do 36.640,00 EUR.

Za predajo, skladno s pravom, so potrebni naslednji koraki:

 • Lastniki odpadkov se morajo prepričati, da ima prevzemni zbiralec odpadkov oz. predelovalec za to ustrezno dovoljenje. Da bi to ugotovili, si prek spletne strani oglejte portal EDM (www.edm.gv.at > Iskanje/obdelava > Išči po prijavljenih podjetjih) in vnesite številko.

  Priporočljivo: Vsaj enkrat letno je potrebno preveriti obseg dovoljenja podjetnika. Ocena s portala EDM naj se shrani kot dokaz upoštevanja skrbnosti.
 • Deklaracija za odpadke, ki je skladna s predpisi, pomeni, da je po potrebi potrebno opraviti preiskavo odpadkov. Za to je zadolžena pooblaščena strokovna oseba ali strokovna ustanova.
 • Poleg tega je potrebno za okolju primerno predelavo ali odstranitev dati izredno naročilo.
 • Za zavarovanje priporočamo, da se dogovorite o posredovanju potrdila o opravitvi.

Koncept ravnanja z odpadki

Koncept ravnanja z odpadki se mora skladno z Zakonom o ravnanju z odpadki 2002 oz. skladno z Uredbo o obrti 1996 nadaljevati, če je v obratu zaposlenih več kot 20 delojemalcev (dolžnost upravljavca). Za obrate v skladu z Uredbo o obrti, ki so morali izdelati koncept ravnanja z odpadki, je predvideno nadaljevanje koncepta ravnanja z odpadki do najkasneje 31. decembra 2003. Za vse druge obrate velja (od 21. delojemalca dalje) kot termin aktualizacije 2. november 2003. Nato je v okviru koncepta ravnanja z odpadki vsakih 5 let potrebno prilagoditi trenutne danosti.

Ob naslednjih predpostavkah je izdelava koncepta ravnanja z odpadki poleg tega zavezujoča (veljavno za vse objekte):

 • Ureditev in zagon obrata (koncept ravnanja z odpadki je pri tem integrativni sestavni del zahteve za izdajo dovoljenja).
 • Sprememba obrata, za katerega je potrebno dovoljenje.

Nadaljnje informacije o ravnanju z odpadki

Pooblaščenci za ravnanje z odpadki

V obratih s 100 ali več delojemalci je potrebno imenovati strokovno kvalificiranega pooblaščenca za ravnanje z odpadki in enega namestnika ter to sporočiti pristojnemu organu (okrajnemu upravnemu organu ali magistratu). Pooblaščenec za ravnanje z odpadki opravlja v zvezi z gospodarskimi odpadki naloge informiranja, svetovanja in organiziranja. Za pridobitev priznane kvalifikacije so vam na voljo tečaji različnih institucij (npr. WIFI, BFI).

Nadaljnje informacije o pooblaščencu za ravnanje z odpadki

Povezava na pregled vseh pravnih določb, ki zadevajo odpadke

Obvezna registracija za prevoznike

Prevozniki, ki prevažajo odpadke, se morajo registrirati na spletni strani www.dietransporteure.at.

Prevoznik prevaža odpadke skupaj z ustrezno predanimi spremnimi dokumenti v naročilu lastnika odpadkov. Pravno ne razpolaga z odpadki. Njegova dejavnost je tako omejena s strani pooblaščenega zbiralca odpadkov oz. obdelovalca odpadkov, saj npr. po členu 24a ni predvidena elektronska obveznost evidence in bilanciranja.

Transport nenevarnih odpadkov v Avstriji

Za s predpisi skladen prevoz nenevarnih odpadkov je v skladu s 15. členom 7. odst. Zakona o ravnanju z odpadki potrebno imeti s seboj brezoblični dokument, iz katerega je razvidno naslednje:
• izročitelj,
• prevzemnik,
• količina odpadkov v kg in
• kratek opis prevažanih odpadkov.

Izpolnjeni tovorni list CMR izpolnjuje predpise zakona o ravnanju z odpadki.

To ne zadeva tovarniškega prometa. Predložite morebitno ustrezno dokazilo, da obstaja tovarniški promet.

Transport nevarnih odpadkov v Avstriji

Za prevoz nevarnih odpadkov znotraj podjetja, npr. s sedeža podjetja k naslednjemu lastniku odpadkov, je potrebno v skladu z 9. členom Uredbe o dokazovanju odpadkov imeti s seboj dokumentacijo z opisom odpadkov, količino odpadkov v kg, namembni kraj ter ime, naslov in identifikacijsko številko.


Pri prevozu nevarnih odpadkov je poleg običajnih transportnih papirjev potrebno imeti s seboj tudi spremnico. Poleg obveznega evidentiranja lastnikov odpadkov mora tudi prevoznik skladno s 17. členom 1. odst. Zakona o ravnanju z odpadki izpolniti obveznost evidentiranja. Z zbiranjem in s shranjevanjem (kopij) spremnice ali posredovanjem podatkov s spremnice prek registra EDM-ju (napotek: časovna zakasnitev do 6 tednov!) šteje obveznost evidentiranja za izpolnjeno.


Več informacij o transportu in nahajanju odpadkov
na začetek


Te informacije so nastale v sodelovanju vseh Gospodarskih zbornic.
Napotek! Te informacije se nahajajo tudi na spletni strani home. Kljub skrbni 
obdelavi za navedbe ne odgovarjamo. Jamstvo Avstrijske gospodarske zbornice je izključeno. Vsi izrazi, ki se nanašajo na osebe, veljajo v navedeni obliki za oba spola!

Stand: 01.08.2013

Weitere interessante Artikel
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Napotitev delavk in delavcev iz podjetij s sedežem v državah članicah EU/EGP na opravljanje dela v Republiko Avstrijo
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Sprememba objektov, za katere je potrebno dovoljenje
  Weiterlesen